Teksti suurus:

Liitumistasu toetuse taotlemise, menetlemise ja andmise täpsustatud tingimused ning kord

Väljaandja:Regionaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.10.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2010
Avaldamismärge:

Liitumistasu toetuse taotlemise, menetlemise ja andmise täpsustatud tingimused ning kord

Vastu võetud 16.01.2009 nr 3
RTL 2009, 7, 80
jõustumine 22.01.2009

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
07.10.2009RTL 2009, 78, 113412.10.2009

Määrus kehtestatakse «Elektrituruseaduse» § 741 lõike 4 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1. Määruse reguleerimisala

  Käesoleva määrusega sätestatakse liitumistasu toetuse (edaspidi toetus) taotluse esitamise ja menetlemise kord, taotluse hindamise kriteeriumid, taotluse rahuldamise ja rahuldamata jätmise otsuse, toetuse väljamaksete tegemise ning toetuse tagasinõudmise kord.

§ 2. Mõisted

  Käesoleva määruse tähenduses on:
 1) võrguettevõtja – jaotusvõrguettevõtja;
 2) kasusaaja – taotleja ja taotlejaga koos elavad isikud taotluses märgitud elektriühenduseta elamus, mille varustamist elektriga soovitakse.
[RTL 2009, 78, 1134 - jõust. 12.10.2009]

§ 3. Taotleja

  Toetuse taotlejaks on füüsiline isik, kes vastab «Elektrituruseaduse» § 742 lõigetes 1 ja 2 toodud tingimustele.

§ 4. Kinnistule ja elamule esitatavad nõuded

 (1) Kinnistu, millel paikneb elektriühenduseta elamu, asub hajaasutusega piirkonnas ja on kantud kinnistusregistrisse. Käesolevas määruses käsitletakse kinnistut «Kinnistusraamatuseaduse» § 51 punktide 1 ja 2 tähenduses.

 (2) Elamu peab vastama järgmistele nõuetele:
 1) elamu on taotleja alaliseks rahvastikuregistrisse kantud elukohaks hiljemalt 1. jaanuarist 2008;
[RTL 2009, 78, 1134 - jõust. 12.10.2009]
 11) elamu on sobiv aastaringseks elamiseks;
[RTL 2009, 78, 1134 - jõust. 12.10.2009]
 11) elamu ei ole elektrivõrguga ühendatud;
[RTL 2009, 78, 1134 - jõust. 12.10.2009]
 2) elamu on taotleja omandis või õiguspärases valduses;
 3) elamu on kantud ehitisregistrisse ning on püstitatud (ehitise kasutusele võtmise aeg) hiljemalt 1. oktoobriks 1995. a;
[RTL 2009, 78, 1134 - jõust. 12.10.2009]
 4) elamu vastab «Ehitusseaduse» §-st 3 tulenevatele ehitise ohutuse osas sätestatud nõuetele;
 5) elamu elektripaigaldise kasutuselevõtmine peab toimuma vastavalt «Elektriohutusseaduse» §-s 11 sätestatud nõuetele.

§ 5. Toetuse omafinantseeringu määr

 (1) Toetuse taotleja omafinantseering on 10 protsenti liitumistasu osalt, mis on väiksem kui 200 000 krooni ja 1 protsent liitumistasu osalt, mis ületab 200 000 krooni. Minimaalne omafinantseeringu suurus on 10 000 krooni. Omafinantseeringu arvestuse aluseks on liitumistasu koos käibemaksu ja liitumise menetlustasuga. Omafinantseeringu arvestamisel lähtutakse liitumislepingu pakkumises sätestatud liitumistasust.

 (2) Kui toetuse maksimaalne toetussumma suureneb vastavalt «Elektrituruseaduse» § 747 lõike 3 punktile 7, suurendatakse taotlejapoolset omafinantseeringu summat vastavalt lõikele 1.
[RTL 2009, 78, 1134 - jõust. 12.10.2009]

2. peatükk TAOTLUSE ESITAMINE JA MENETLEMINE 

§ 6. Võrguettevõtjale liitumistaotluse esitamine

 (1) Taotleja esitab «Elektrituruseaduse» § 65 lõike 1 punktis 1 nimetatud liitumistaotluse võrguettevõtjale vähemalt 30 kalendripäeva enne käesoleva määruse § 7 lõikes 1 nimetatud taotluse esitamise tähtpäeva.
[RTL 2009, 78, 1134 - jõust. 12.10.2009]

 (2) Kui taotleja ei ole elamu omanik, esitab ta võrguettevõtjale samaaegselt lisaks lõikes 1 nimetatud liitumistaotlusele elamu omaniku kirjaliku nõusoleku elamu ühendamiseks elektrivõrguga.
[RTL 2009, 78, 1134 - jõust. 12.10.2009]

§ 7. Liitumistasu toetuse taotluse esitamine valla- või linnavalitsusele ja taotlusele esitatavad nõuded
[RTL 2009, 78, 1134 - jõust. 12.10.2009]

 (1) Liitumistasu toetuse taotlusi (edaspidi taotlus) saab esitada taotlusvooru tähtaja jooksul, mille kuulutab välja regionaalminister. Toetuse saamiseks esitab taotleja elukohajärgsele valla- või linnavalitsusele lisas 1 toodud vormi kohase kirjaliku taotluse kas paberkandjal või digitaalselt allkirjastatuna elektrooniliselt, järgides järgmisi taotlusvoorude tähtpäevi:
 1) 2009. aastal – 1. aprilliks (2009. a I voor) ja 25. novembriks (2009. a II voor);
 2) 2010. aastal – 1. aprilliks (2010. a voor).
[RTL 2009, 78, 1134 - jõust. 12.10.2009]

 (11) Siseministeerium ning valla- ja linnavalitsus teevad taotlus- ning aruandevormid ja asjakohased juhendid kättesaadavaks oma kodulehel.
[RTL 2009, 78, 1134 - jõust. 12.10.2009]

 (2) Taotluses märgitakse järgmised andmed:
 1) taotleja ees- ja perekonnanimi;
 2) taotleja isikukood;
 3) taotleja rahvastikuregistrisse kantud elukoha aadress;
 31) taotleja kontaktandmed (postiaadress, e-post, telefoni- või mobiiltelefoni number);
[RTL 2009, 78, 1134 - jõust. 12.10.2009]
 32) mis ajast alates elab taotleja alaliselt elektriühenduseta elamus;
[RTL 2009, 78, 1134 - jõust. 12.10.2009]
 4) kasusaajate arv kokku, sealhulgas alla 18-aastaste laste arv (laste puhul märgitakse seos taotlejaga: taotleja laps, õde, vend jne), kasusaaja nimi, isikukood, elukoha aadress rahvastikuregistri järgi;
[RTL 2009, 78, 1134 - jõust. 12.10.2009]
 5) andmed kinnistu kohta (kinnistu omaniku nimi, isikukood, kontaktandmed, kinnistu katastritunnus);
[RTL 2009, 78, 1134 - jõust. 12.10.2009]
 51) kinnisasja omaniku kirjalik nõusolek taotluse esitamiseks, kui taotleja on elamu õiguspärane valdaja;
[RTL 2009, 78, 1134 - jõust. 12.10.2009]
 52) andmed elamu kohta (elamu püstitamise aeg, kas elamu on/oli elektrivõrguga ühendatud, kas elamu on sobiv aastaringseks elamiseks, kas taotleja elab elamus aastaringselt);
[RTL 2009, 78, 1134 - jõust. 12.10.2009]
 53) kas taotleja on elektriühenduseta elamu omanik või õiguspärane valdaja;
[RTL 2009, 78, 1134 - jõust. 12.10.2009]
 54) liitumistaotluse võrguettevõtjale esitamise kuupäev ja võrguettevõtja esitatud liitumispakkumise number ning esitamise kuupäev;
[RTL 2009, 78, 1134 - jõust. 12.10.2009]
 6) võrguettevõtja esitatud liitumispakkumises märgitud liitumistasu üldsumma;
[RTL 2009, 78, 1134 - jõust. 12.10.2009]
 7) taotleja omafinantseeringu suurus;
 8) taotleja kinnitus omafinantseeringu tasumise võimalikkuse kohta lähtuvalt liitumislepingu pakkumises tehtud liitumistasu suurusest ja §-s 5 sätestatust;
[RTL 2009, 78, 1134 - jõust. 12.10.2009]
 9) taotletav toetussumma.
[RTL 2009, 78, 1134 - jõust. 12.10.2009]

 (3) Taotleja lisab taotlusele järgmised dokumendid:
 1) võrguettevõtjale esitatud liitumistaotlus;
 2) võrguettevõtja esitatud liitumispakkumine.
[RTL 2009, 78, 1134 - jõust. 12.10.2009]

 (4) Valla- või linnavalitsus hindab toetuse taotleja ja taotluse vastavust «Elektrituruseaduse» § 742; lõigetes 1 ja 2 ning käesolevas määruses sätestatud nõuetele «Elektrituruseaduse» §-s 744 sätestatud korras, sealhulgas kontrollib taotluses esitatud andmete vastavust rahvastikuregistri, ehitisregistri ja kinnistusregistri andmetele, ning kontrollib taotluses toodud andmeid kohapeal 30 kalendripäeva jooksul taotluse valla- või linnavalitsusse laekumisest arvates. Sealhulgas hindab valla- või linnavalitsus kohapealse kontrolli käigus elamu sobivust aastaringseks elamiseks ning elamu vastavust «Ehitusseaduse» §-st 3 tulenevatele ehitise ohutuse nõuetele.
[RTL 2009, 78, 1134 - jõust. 12.10.2009]

 (5) Valla- või linnavalitsus esitab taotluste hindamise ja kohapealse kontrolli tulemusi arvestades nõuetele vastavaks tunnistatud taotlused koos «Elektrituruseaduse» § 744 lõigetes 1 ja 6 nimetatud dokumentidega Siseministeeriumile 5 kalendripäeva jooksul taotluste nõuetele vastavaks tunnistamisest arvates.
[RTL 2009, 78, 1134 - jõust. 12.10.2009]

 (6) Taotlused ja selle lisad tunnistatakse asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teabeks «Avaliku teabe seaduse» § 35 lõike 1 punkti 12 alusel.
[RTL 2009, 78, 1134 - jõust. 12.10.2009]

§ 8. Taotluse menetlemine Siseministeeriumis

 (1) Taotlused registreeritakse Siseministeeriumi dokumendiregistris.
[RTL 2009, 78, 1134 - jõust. 12.10.2009]

 (11) Taotluse Siseministeeriumisse laekumise tähtpäevaks loetakse:
 1) 2009. a II voorus 30. detsember 2009 ja
 2) 2010. a voorus 6. mai.
[RTL 2009, 78, 1134 - jõust. 12.10.2009]

 (2) Siseministeerium kontrollib taotluse ja taotleja vastavust «Elektrituruseaduse» § 742; lõigetes 1 ja 2 ning käesolevas määruses sätestatud nõuetele. Täiendavate asjaolude ilmnemisel või taotluses esinevate puuduste kõrvaldamiseks teatatakse sellest viivitamata valla- või linnavalitsusele ja määratakse tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks. Menetlus pikeneb nimetatud tähtaja võrra.
[RTL 2009, 78, 1134 - jõust. 12.10.2009]

 (21) Vajaduse korral küsib Siseministeerium taotlejalt, võrguettevõtjalt ja valla- või linnavalitsuselt lisateavet või -dokumente ning kontrollib nõuetele vastavaks tunnistatud taotluste asjaolusid kohapeal.
[RTL 2009, 78, 1134 - jõust. 12.10.2009]

 (3) Taotluste hindamiseks moodustab regionaalminister valdkonna asjatundjatest nõuandva komisjoni (edaspidi komisjon).

 (4) Taotluste hindamisel arvestatakse järgmiste kriteeriumitega:
 1) kasusaajate hulk;
 2) projekti teostatavus (tehnilise lahenduse optimaalsus, elluviimiseks vajalike kokkulepete olemasolu);
 3) projekti kulu kasusaaja kohta.

 (41) Taotluste hindamisjuhend kinnitatakse regionaalministri käskkirjaga.
[RTL 2009, 78, 1134 - jõust. 12.10.2009]

 (5) Komisjon hindab nõuetele vastavaid taotlusi ja koostab nõuetekohastest taotlustest pingerea lõikes 4 sätestatud valikukriteeriumidest ja lõikes 41; nimetatud hindamisjuhendist lähtuvalt. Võrdsete taotluste puhul eelistatakse pikaajalisi samas elukohas elavaid taotlejaid ning taotlusi, milles märgitud elamus on suurem arv kuni 18-aastasi lapsi. Nõuetele vastavate ja pingeritta kantud taotluste osas teeb komisjon regionaalministrile ettepaneku taotluste rahuldamiseks. Nõuetele mittevastavate taotluste osas teeb komisjon regionaalministrile ettepaneku taotluste rahuldamata jätmiseks.
[RTL 2009, 78, 1134 - jõust. 12.10.2009]

§ 9. Taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse tegemine

 (1) Taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse teeb regionaalminister komisjoni ettepanekute alusel 30 kalendripäeva jooksul taotluste Siseministeeriumisse laekumise tähtpäevast arvates vastavalt § 8 lõikele 11. Täiendavate asjaolude väljaselgitamise vajaduse korral on Siseministeeriumil õigus taotluse menetlemise tähtaega pikendada kuni 30 kalendripäeva.
[RTL 2009, 78, 1134 - jõust. 12.10.2009]

 (2) Taotluse rahuldamise otsuses sätestatakse:
 1) toetuse saaja nimi;
 2) maksimaalne toetussumma;
 3) omafinantseeringu summa;
 4) toetuse saaja õigused ja kohustused.
[RTL 2009, 78, 1134 - jõust. 12.10.2009]

 (3) Taotluse rahuldamata jätmise otsus sisaldab taotleja nime ja taotluse rahuldamata jätmise põhjust.

 (4) Taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsus tehakse taotlejale, vastavale võrguettevõtjale ja valla- või linnavalitsusele teatavaks kirjalikult või elektrooniliselt viie kalendripäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.
[RTL 2009, 78, 1134 - jõust. 12.10.2009]

 (5) Regionaalminister võib komisjon ettepaneku alusel taotluse rahuldamise otsust muuta või kehtetuks tunnistada «Elektrituruseaduse» § 746 lõikes 2 sätestatud juhtudel.

 (6) Taotlejad, kelle taotlused rahuldati, kantakse liitumistasu toetuse andmise kavasse.

§ 10. Liitumistasu toetuse andmise kava

 (1) Liitumistasu toetust antakse liitumistasu toetuse andmise kava alusel, mis koosneb liitumistasu toetuse saajate põhinimekirjast ja reservnimekirjast ning mis kinnitatakse eraldi igaks kalendriaastaks. Liitumistasu toetuse andmise kavas on sätestatud liitumistasu toetuse saajad kohaliku omavalitsuse üksuste kaupa koos maksimaalse toetussumma ja omafinantseeringuga ning määratud võrguga ühendamise tähtajad võrguettevõtja esitatud liitumispakkumise alusel. Potentsiaalsed toetuse saajad, kellele ei ole võimalik antud aasta eelarvevahenditest toetust maksta, kantakse eelistusnimekirjana liitumistasu toetuse andmise kava reservnimekirja. Liitumistasu toetuse andmise kava kinnitab regionaalminister.
[RTL 2009, 78, 1134 - jõust. 12.10.2009]

 (2) Valla- või linnavalitsus küsib võrguettevõtjalt kava iga-aastasel uuesti kinnitamisel liitumistasu toetuse andmise reservnimekirja kantud potentsiaalse toetuse saaja või põhinimekirja kantud toetuse saaja elamu kohta, mille elektrivõrguga ühendamiseks vajalikke töid ei jõutud aasta jooksul alustada, uue liitumispakkumise, mis edastatakse Siseministeeriumile.
[RTL 2009, 78, 1134 - jõust. 12.10.2009]

 (3) Lõikes 2 sätestatud juhul lähtutakse liitumistasu toetuse andmise kava kinnitamisel § 8 lõikest 5.
[RTL 2009, 78, 1134 - jõust. 12.10.2009]

§ 11. Liitumistasu toetuse andmise kava muutmine

  Regionaalminister võib komisjoni ettepaneku alusel algatada liitumistasu toetuse andmise kava muutmise, kui kalendriaasta jooksul toimub kaks taotlusvooru või «Elektrituruseaduse» § 747 lõikes 3 sätestatud juhtudel.
[RTL 2009, 78, 1134 - jõust. 12.10.2009]

§ 12. Toetuse andmisest teavitamine

 (1) Toetuse andmisest ja kasutamisest teavitamist ning andmete avalikustamist koordineerib Siseministeerium.

 (2) Siseministeerium, valla- või linnavalitsused ja võrguettevõtjad võivad töödelda ja omavahel vahetada teavet taotlejate ja toetuse saajate kohta ning muud menetluse käigus saadud teavet või dokumente»Elektrituruseaduses» ja käesolevas määruses nimetatud ülesannete täitmiseks.

 (3) Enne liitumistasu toetuse andmise kava kinnitamist võib avalikustada ainult statistilisi ülevaateid.

 (4) Pärast liitumistasu toetuse andmise kava kinnitamist avalikustatakse liitumistasu toetuse andmise kava põhi- ja reservnimekirjas sätestatud toetuse saaja nimi ja toetuse summa Siseministeeriumi veebilehel.

 (5) Rahuldamata jäetud taotluse ja selle esitanud taotleja andmeid ei avalikustata.
[RTL 2009, 78, 1134 - jõust. 12.10.2009]

§ 13. Liitumisleping

  Liitumistasu toetuse andmise põhinimekirja kantud objektide kohta sõlmitakse toetuse saaja, võrguettevõtja ja valla- või linnavalitsuse vahel kolmepoolne liitumisleping, mis on pooltele siduv ja mille muudatused «Elektrituruseaduse» § 747 lõikes 3 sätestatud juhtudel vormistatakse lepingu lisaga.

3. peatükk TOETUSE ERALDAMINE 

§ 14. Toetuse väljamaksmine

 (1) Toetus makstakse võrguettevõtjale välja pärast võrguühenduse lepingukohast väljaehitamist ja §-s 16 nimetatud aruande valla- või linnavalitsuses kinnitamist. Toetus makstakse välja «Elektrituruseaduse» § 7410 lõikes 2 nimetatud käskkirja alusel «Elektrituruseaduse» §-s 7410 sätestatud korras.
[RTL 2009, 78, 1134 - jõust. 12.10.2009]

 (2) Toetuse väljamaksmiseks eraldatud summad kannab Siseministeerium riigieelarvelise eraldise kasutamise lepingu alusel üle Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele (edaspidi EAS).
[RTL 2009, 78, 1134 - jõust. 12.10.2009]

 (3) EAS kannab toetuse kohaliku omavalitsuse üksusele vastavasisulise taotluse alusel vastavalt käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud käskkirjale. Kohaliku omavalitsuse üksus teeb toetuse väljamakse võrguettevõtjale.
[RTL 2009, 78, 1134 - jõust. 12.10.2009]

 (4) Siseministeerium sõlmib «Elektrituruseaduse» § 7410 lõike 1 alusel riigieelarvelise eraldise kasutamise lepingu EAS-iga.
[RTL 2009, 78, 1134 - jõust. 12.10.2009]

 (5) EAS võib kasutada toetuse vahenditest kuni 0,3% toetuse väljamaksmisega seotud tegevuskulude katteks.
[RTL 2009, 78, 1134 - jõust. 12.10.2009]

§ 15. Toetuse tagasinõudmine toetuse saajalt

  Toetuse nõuab valla- või linnavalitsus toetuse saajalt tagasi «Elektrituruseaduse» § 7413 sätestatud alustel ja korras.

§ 16. Aruande esitamine valla- või linnavalitsusele

  Võrguettevõtja on valla- või linnavalitsusele kohustatud koos toetuse väljamaksmise taotlusega esitama aruande määruse lisas 2 toodud vormil 30 päeva jooksul pärast võrguühenduse lepingukohast väljaehitamist. Aruandes kajastatakse tehtud töid ja võrguühenduse ehitamiseks kantud tegelikke kulusid. Võrguühenduse ehitamise tegeliku maksumuse ja liitumispakkumise järgse eelarve võrdlusena tuuakse välja projekti odavnemine või kallinemine, sealhulgas märgitakse kui palju suurenes või vähenes liitumistasu (kajastatakse eraldi nii omafinantseering kui toetussumma).
[RTL 2009, 78, 1134 - jõust. 12.10.2009]

§ 17. Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2009. aasta 22. jaanuaril.

Regionaalministri 16. jaanuari 2009. a määruse nr 3
«Liitumistasu toetuse taotlemise, menetlemise ja andmise täpsustatud tingimused ning kord»
lisa 1
(regionaalministri 7. oktoobri 2009. a määruse nr 14 sõnastuses)
[RTL 2009, 78, 1134 – jõust 12.10.2009]LIITUMISTASU TOETUSE TAOTLUSE VORM

Osa A – täidab elektriühenduseta elamu asukohajärgne kohaliku omavalitsuse üksus

Liitumistasu toetuse taotluse (edaspidi taotlus) linna- või vallavalitsusele esitamise kuupäev  
Taotluse registreerimise number valla- või linnavalitsuse dokumendiregistris  


Osa B – täidab liitumistasu toetuse taotleja (edaspidi taotleja)

1. TAOTLEJA*

Taotleja on füüsiline isik, kes vastab «Elektrituruseaduse» § 742 lõigetes 1 ja 2 toodud tingimustele, sh elektriühenduseta elamu, mis on sobiv aastaringseks elamiseks ja kus taotleja alaliselt elab, on taotleja omandis või õiguspärases valduses ja elamu on taotleja alalise elukohana kantud rahvastikuregistrisse hiljemalt 1. jaanuarist 2008; elamu, kus taotleja elab, asub hajaasustusega piirkonnas asuval kinnistusregistrisse kantud kinnistul ning on kantud ehitisregistrisse ja püstitatud hiljemalt 1995. aasta 1. oktoobriks.

Taotleja ees- ja perekonnanimi  
Taotleja isikukood  


1.1. Taotleja elukoha aadress

Maakond ja postiindeks  
Vald või linn  
Küla nimi  
Talu/kinnistu nimi  


1.2. Taotleja kontaktandmed

Postiaadress, kui see erineb elukoha aadressist  
E-posti aadress  
Telefoni number  
Kui taotlejal ei ole telefoni, siis kontaktisiku nimi ja telefoninumber  


1.3. Mis ajast elab taotleja taotluses märgitud elamus rahvastikuregistri järgi?

 1.4. Mis ajast alates (aasta, kuu) elab taotleja alaliselt taotluses märgitud elektriühenduseta elamus?

 1.5. Kas taotleja on:

Elektriühenduseta elamu (kinnisasja) omanik
(märkida jah või ei)
 
Elamu õiguspärane valdaja
(märkida jah või ei)
 
Kui taotleja on õiguspärane valdaja, siis märkida kas taotleja elab elamus:
omaniku nõusolekul
üüri-, rendi- või muu lepingu alusel
 


1.6. Mis ajast alates (aasta, kuu) on elektriühenduseta elamu taotleja omandis?

 2. VÕRGUETTEVÕTJALE ESITATUD LIITUMISTAOTLUS JA VÕRGUETTEVÕTJA LIITUMISPAKKUMINE

2.1. Võrguettevõtjale liitumistaotluse esitamise kuupäev  
2.2. Võrguettevõtja taotlejale esitatud liitumispakkumise number ja kuupäev  


3. LIITUMISTASU, OMAFINANTSEERING JA TAOTLETAV LIITUMISTASU TOETUS

täidetakse võrguettevõtja esitatud liitumispakkumise alusel

3.1. Võrguettevõtja liitumispakkumises märgitud liitumistasu (edaspidi liitumistasu üldsumma) kroonides  
3.2. Taotleja omafinantseering kroonides

Omafinantseering on «Elektrituruseaduse» § 743 kohaselt 10% liitumistasu osalt, mis on väiksem kui 200 000 kr ja 1% liitumistasu osalt, mis ületab 200 000 krooni. Minimaalne omafinantseeringu suurus on 10 000 krooni. Omafinantseeringu arvestuse aluseks on liitumistasu koos käibemaksu ja liitumise menetlustasuga.

 
3.3. Taotletav liitumistasu toetussumma kroonides

Liitumistasu toetussumma = rida 3.1 summa – rida 3.2 summa

 


4. KINNISTU JA ELEKTRIÜHENDUSETA ELAMU

4.1. Kinnistu nimi ja kinnistu katastritunnus

 4.2. Kas kinnistul on lisaks elamule veel teisi hooneid, kui jah, siis millised
(näiteks ait, saun jne)?

 4.3. Mis aastal on elektriühenduseta elamu püstitatud (esmaselt kasutusele võetud)?

 4.4. Kas elamu on olnud elektrivõrguga ühendatud? märkida jah või ei

 4.5. Kui elamu on olnud elektrivõrguga ühendatud, siis märkida mis aastal ja mis põhjustel elektriühendus katkes

 4.6. Kas elamut kasutatakse aastaringseks elamiseks?

 5. KASUSAAJAD*

taotleja ja taotlejaga koos elavad isikud taotluses märgitud elektriühenduseta elamus, mille varustamist elektriga soovitakse.

Punktis 5 taotleja andmeid uuesti ei esitata.

5.1. Taotlejaga koos elavad täiskasvanud kasusaajad

Kasusaaja nimi Isikukood Mis ajast alates elab taotluses märgitud elektriühenduseta elamus alaliselt? Kasusaaja elukoha aadress rahvastikuregistri järgi Märkused (märkuste lahtris märkida seos taotlejaga, kas on abikaasa, ema, isa, õde, vend, elukaaslane jne)
         
         
         
         


5.2. Vajadusel muud märkused ja/või selgitused kasusaajate kohta

 5.3. Taotlejaga koos elavad alla 18-aastased kasusaajad

Kasusaaja nimi Isikukood Mis ajast alates elab taotluses märgitud elektriühenduseta elamus alaliselt? Kasusaaja elukoha aadress rahvastikuregistri järgi Märkused (märkuste lahtris märkida seos taotlejaga, kas on poeg, tütar, õde, vend jne)
         
         
         
         


5.4. Vajadusel muud märkused ja/või selgitused alla 18-aastaste kasusaajate kohta

 6. OMAFINANTSEERINGU TASUMISE KINNITUS

taotleja kinnitab, et on võimeline tasuma omafinantseeringu lähtuvalt võrguettevõtja esitatud liitumislepingu pakkumises tehtud liitumistasu suurusest ja regionaalministri 16. jaanuari 2009. a määruse nr 3 «Liitumistasu toetuse taotlemise, menetlemise ja andmise täpsustatud tingimused ning kord» § 5 lõikes 2 sätestatust (kui maksimaalne toetussumma suureneb, siis suureneb ka omafinantseering).

Märkida lahtris ka omafinantseeringu suurus, see peab olema sama summa, mis on võrguettevõtja liitumispakkumises, vt punkt 3.2).

Omafinantseeringu tasub taotleja (toetuse saaja) võrguettevõtjaga liitumislepingu sõlmimisel pärast seda, kui tema taotlus on rahuldatud ning ta on kantud toetuse saajana liitumistasu toetuse andmise kava põhinimekirja.

* Täidab taotleja

Kinnitan, et kui minu taotlus rahuldatakse ja kantakse liitumistasu toetuse andmise kava põhinimekirja, siis liitumislepingu sõlmisel olen võimeline tasuma võrguettevõtjale omafinantseeringu summas ............... krooni ja ............... senti


Osa C – täidab elektriühenduseta elamu omanik, kui taotleja ei ole elektriühenduseta elamu omanik. Kui taotleja on elektriühenduseta elamu omanik, siis punkti 7 ei täideta.

7. ELEKTRIÜHENDUSETA ELAMU OMANIK

Omanik on füüsiline isik, kelle omandis on taotluses märgitud elektriühenduseta elamu

Omaniku ees- ja perekonnanimi  
Omaniku isikukood  


7.1. Omaniku kontaktandmed (postiaadress, e-post, telefoni- või mobiiltelefoni number)

 7.2. Omaniku kirjalik nõusolek taotluse esitamiseks

* Täidab omanik

Kinnitan, et taotleja elab minu omandis olevas elamus ning olen nõus taotluse esitamisega

________________________________________

Omaniku allkiri ja allkirjastamise kuupäev      8. TAOTLUSE KOHUSTUSLIKUD LISADOKUMENDID:

Valla- või linnavalitsusele tuleb esitada järgmised lisad:
 1. taotleja poolt võrguettevõtjale esitatud liitumistaotlus;
 2. võrguettevõtja poolt taotleja nimele esitatud liitumispakkumine.

TAOTLUSE KINNITAMINE

* Täidab taotleja

Kinnitan, et mul puuduvad ajatamata riiklike maksude võlad ja kõik käesolevas taotluses esitatud andmed on õiged

________________________________________

Taotleja allkiri                         

________________________________________

Taotluse koostamise kuupäev                Regionaalministri 16. jaanuari 2009. a määruse nr 3
«Liitumistasu toetuse taotlemise, menetlemise ja andmise täpsustatud tingimused ning kord»
lisa 2
(regionaalministri 7. oktoobri 2009. a määruse nr 14 sõnastuses)
[RTL 2009, 78, 1134 – jõust 12.10.2009]LIITUMISTASU TOETUSE KASUTAMISE ARUANDE VORM

Täidab valla- või linnavalitsus

Aruande valla- või linnavalitsuses registreerimise kuupäev ja registreerimise number  
Aruande kinnitamise kuupäev  


Täidab võrguettevõtja

1. Liitumistasu toetuse saaja (edaspidi liituja) nimi – ........................................................

2. Elektrivõrguga ühendatud elamu aadress – ...................................................................

3Projekti eelarveline kalkulatsioon võrguettevõtja esitatud liitumispakkumise järgi

(liitumispakkumisena märgitakse pakkumine, mis oli aluseks taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuste tegemisel)

  Liitumistasu Hind Käibemaks Summa käibemaksuga
3.1. Liitumistoote hind (aruande lisana esitatakse eelarveline kalkulatsioon, mille alusel on liitumistoote hind arvutatud)      
3.2. Liitumislepingu menetlustasu      
3.3. Esialgne liitumistasu (koos menetlustasuga)      


4. Esialgse liitumistasu (käibemaksuga) maksumuse jagunemine finantseerijate vahel (liitumistasu toetuse vahendid ja liituja omafinantseering)

4.1. Sellest tasus liituja liitumislepingu sõlmimisel omafinantseeringuks (vastavalt elektrituruseaduse §-s 743 sätestatud omafinantseeringu määrale)

4.2. Liitumistasu toetuse vahenditest arvestatud toetussumma
/ 4.2 = 3.3 – 4.1 /
 


5.Liitumisleping

5.1. Liitumislepingu sõlmimise kuupäev ja number  
5.2. Liituja nimi  
5.3. Liituja poolt tasutud omafinantseeringu summa  
5.4. Omafinantseeringu laekumise kuupäev võrguettevõtjale  
5.5. Võrguettevõtja poolt liitumispunkti väljaehitamise tegelik kuupäev  


6. Tehtud tööde ja võrguühenduse ehitamiseks kantud kulude arvestuse koond

  Tegelikud maksumused Hind Käibemaks Summa käibemaksuga
6.1. Tegelik liitumistoote hind (tegeliku liitumistoote hinna kohta on vaja aruandele lisada tehtud tööde arvestus ehitustööde kohta, tuues välja ühik, ühiku hind, kogus ja maksumus)      
6.2. Liitumislepingu menetlustasu      
6.3. Tegelik liitumistasu (koos menetlustasuga)      


7. Tegeliku liitumistasu (käibemaksuga) maksumuse jagunemine finantseerijate vahel vastavalt elektrituruseaduse §-s 743 sätestatud omafinantseeringu määrale, sellest

7.1. Kuulub tasumisele liituja poolt omafinantseering, arvestades tegelikke kulusid (vastavalt elektrituruseaduse §-s 743 sätestatud omafinantseeringu määrale)  
7.2. Kuulub tasumisele liitumistasu toetussumma liitumistasu toetuse vahenditest, arvestades tegelikke liitumistasu hindu ja tehtud kulusid  


8. Tegeliku liitumistasu (käibemaksuga) maksumuse odavnemine või kallinemine võrreldes esialgse liitumistasu maksumustega

  Maksumused Hind Käibemaks Summa käibemaksuga
8.1. Esialgne liitumistasu (koos menetlustasuga)
Sama, mis punktis 3.3.
     
8.2. Tegelik liitumistasu (koos menetlustasuga)
Sama, mis punktis 6.3.
     
8.3. Tegelike summade muutus võrreldes esialgse liitumistasuga / 8.3 = 8.2 – 8.1 /
(– vähenemine, + suurenemine)
     


9. Selgitused ja põhjendused, miks tegelik liitumistasu võrreldes esialgse liitumistasuga on muutunud (vähenenud või suurenenud, näiteks kas on muutused trassi valikul või muud tehnilised lahendused on muutunud, kas hanke tulemusena on saadud uued maksumused, kas on kasutatud muid materjale jne)

 10. Liitumistasu toetuse vahenditest saadud toetuse ja liituja omafinantseeringu summade muutuse arvestus ja tasaarveldused

10.1. Liituja omafinantseeringu summade muutus

/ 10.1 = 7.1 – 4.1 / (– vähenemine, + suurenemine)

 
10.1.1. Liitujale tagastatav summa (vähenemise korral)  
10.1.2. Liituja poolt juurde makstav summa (suurenemise korral)  
10.2. Liitumistasu toetuse vahenditest arvestatud toetussummade muutus

/ 10.2 = 7.2 – 4.2 / (– vähenemine, + suurenemine)

 
10.2.1. Tegelikult välja makstav toetuse summa (vähenemise korral)  
10.2.2. Maksimaalse toetussumma suurenemine võrreldes liitumistasu toetuse andmise kavas nimetatud esialgsest toetussummast (suurenemise korral kuni 10%)  


11. Aruande kohustuslikud lisad:

11.1. Liitumistoote hinna tegeliku maksumuse kalkulatsioon, mille alusel on saadud punktis 6.1 märgitud summa.

11.2. Liitumistoote hinna eelarveline maksumuse kalkulatsioon, mille alusel on saadud punktis 3.1 märgitud summa.

Kinnitan, et aruandes esitatud andmed on õiged

Aruande koostamise kuupäev ................................

Aruande koostaja nimi ja kontaktandmed

Aruande koostaja allkiri

/otsingu_soovitused.json