Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 11. novembri 2005. a määruse nr 282 „Kaitseväekohustuslaste ja kaitseväelaste terviseuuringud“ muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:24.10.2009
Avaldamismärge:RT I 2009, 49, 333

Vabariigi Valitsuse 11. novembri 2005. a määruse nr 282 „Kaitseväekohustuslaste ja kaitseväelaste terviseuuringud“ muutmine

Vastu võetud 08.10.2009 nr 158

Määrus kehtestatakse «Kaitseväeteenistuse seaduse» § 42 lõike 6 alusel.

Vabariigi Valitsuse 11. novembri 2005. a määruses nr 282 «Kaitseväekohustuslaste ja kaitseväelaste terviseuuringud» (RT I 2005, 62, 480) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Kaitseväekohustuslasele ja kaitseväelasele tehakse vastavalt Kaitseressursside Ameti arstlikus komisjonis või kaitseväe arstlikus komisjonis arstlik läbivaatus kaitseväeteenistuskõlblikkuse astme kindlaksmääramiseks määruse lisas 1 loetletud kriteeriumide ning alljärgneva terviseuuringute loetelu kohaselt:
1) elektrokardiograafia;
2) rindkere röntgenograafia otseülesvõttena;
3) audiomeetria;
4) laboratoorsed analüüsid (vere automaatuuring kolmeosalise leukogrammiga, veresuhkru määramine, uriinianalüüs testribaga).»;

2) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Lõike 1 punktides 1–4 loetletud terviseuuringud ei ole nõutavad, kui:
1) nende tegemisest on möödunud kuni kaks aastat ning haiguslikke muutusi ei ole ilmnenud;
2) kaitseväekohustuslasel või kaitseväelasel on tuvastatud krooniline raske haigus või kehaline või vaimne puue.»;

3) paragrahvi 4 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Arstliku läbivaatuse tulemused kantakse «Kaitseväeteenistuse seaduse» § 42 lõike 2 alusel kehtestatud korras avatud tervisekaardile.»;

4) määrust täiendatakse §-ga 41 järgmises sõnastuses:

« § 41. Veregrupi ja reesusfaktori määramine

Kaitseväekohustuslasel määratakse enne tegevteenistusse asumist kindlaks veregrupp ja reesusfaktor, kui nende kohta puuduvad eelnevalt kinnitatud andmed.»;

5) määruse lisa 1 V, IX, X ja XIII peatükk sõnastatakse vastavalt käesoleva määruse lisale;

6) määruse lisa 1 «Selgitused tabelite kasutamiseks» punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

« 1. Tühja lahtri alusel tabeli päises toodud kaitseväeteenistuskõlblikkuse astet ei määrata, välja arvatud kaitseväelase kohta «Tegevteenistuseks kõlblik piirangutega» otsuse tegemisel, arvestades isiku vastavust teenistuskohal või ametikohal teenistusülesannete täitmiseks kehtestatud terviseseisundi nõuetele.»;

7) määruse lisa 2 tunnistatakse kehtetuks.

Peaminister Andrus ANSIP

Kaitseminister Jaak AAVIKSOO

Riigisekretär Heiki LOOT

Vabariigi Valitsuse 8. oktoobri 2009. a määruse nr 158 «Vabariigi Valitsuse 11. novembri 2005. a määruse nr 282 «Kaitseväekohustuslaste ja kaitseväelaste terviseuuringud» muutmine»
lisa

Vabariigi Valitsuse 11. novembri 2005. a määruse nr 282 «Kaitseväekohustuslaste ja kaitseväelaste terviseuuringud» lisa 1 «Kaitseväekohustuslaste ja kaitseväelaste tervise kaitseväeteenistuseks kõlblikkuse hindamise kriteeriumid» muutmine

V. PSÜÜHIKA- JA KÄITUMISHÄIRED F00–F99

DIAGNOOS Tegevteenistuseks kõlblik Tegevteenistuseks kõlblik piirangutega Tegevteenistuseks ajutiselt mittekõlblik Tegevteenistuseks mittekõlblik
F00–F09 Orgaanilised, k.a sümptomaatilised psüühikahäired Ravivajadus puudub vähemalt ühe aasta jooksul. Puuduvad orgaaniliste psüühikahäirete sümptomid või esinevad minimaalsed jääknähud.   1–2 aastat.

Kergete orgaaniliste psüühikahäirete korral, kui on ette näha kaebuste taandumist.

Keskmised või rasked püsivad orgaanilised psüühikahäired. Püsiv ravivajadus.
F10–F19 Psühhoaktiivsete ainete tarvitamisest tingitud psüühika- ja käitumishäired Puudub sõltuvus psühhoaktiivsetest ainetest. Puuduvad püsivad psüühikamuutused, mis on tekkinud psühhoaktiivsete ainete tarvitamise tõttu.   1–2 aastat.

Ajutised (mööduvad) psüühikahäired psühhoaktiivsetest ainetest.

Sõltuvus puudub.

Sõltuvus narkootilistest ainetest.

Emotsionaalsuse, kognitiivsete võimete, käitumise ning isiksuse püsiv muutus psühhoaktiivsete ainete tarvitamise tõttu.

F20–29 Skisofreenia, skisotüüpsed ja luululised häired Ühekordsest ägedast psühhootilisest episoodist on möödunud 5 aastat.   Ägeda mööduva psühhootilise episoodi korral 5 aastat. Püsivad häired. Skisofreenia. Pidev ravivajadus.
F30–F39 Meeleoluhäired Kerged sümptomid, mis ei mõjuta igapäevast toimetulekut ja käitumist.   Kuni 2 aastat mööduvate häirete korral. Püsiv mõõdukas või raske depressioon. Korduvad depressiivsed episoodid. Anamneesis suitsiidkatse meeleoluhäire tõttu.
F40–F48 Neurootilised, stressiga seotud ja somatoformsed häired Tervisehäirete esinemisest on möödunud 2 aastat. Kerged või lühiajalised tervisehäired, mis ei mõjuta igapäevast toimetulekut. Ravivajadus on puudunud vähemalt 1 aasta jooksul.   Kuni 2 aastat mööduvate häirete korral. Püsivad keskmised või rasked häired.
F50–F59 Füsioloogiliste funktsioonidega seotud käitumissündroomid Kerged või lühiajalised tervisehäired, mis ei mõjuta igapäevast toimetulekut. Ravivajadus on puudunud vähemalt 1 aasta jooksul.   Kuni 2 aastat mööduvate häirete korral. Püsivad keskmised või rasked füsioloogiliste funktsioonidega seotud häired.
F60–F69 Täiskasvanu isiksus- ja käitumishäired Kerged sotsiaalse adaptatsiooni võimete häired ja kerge sümptomaatika.   Kuni 2 aastat jälgimiseks või diagnoosi täpsustamiseks. Keskmised, rasked püsiva sotsiaalse adaptatsiooni võimete häired.

Diagnoositud isiksushäire.

F70–F79 Vaimne alaareng       Kerge, keskmine ja raske vaimne alaareng.
F80–F89 Psühholoogilise arengu häired Sümptomid ja ravivajadus on puudunud 5 aasta jooksul.   Kuni 3 aastat, kergete jääknähtude korral. Keskmine või raske kesknärvisüsteemi funktsiooni arengu pidurdumine või kahjustus.
F90–F98 Tavaliselt lapseeas alanud käitumis- ja tundeeluhäired Sümptomid ja ravivajadus on puudunud 5 aasta jooksul.   Kuni 3 aastat, kergete jääknähtude korral. Keskmine või raske kesknärvisüsteemi funktsiooni arengu pidurdumine või kahjustus. Käitumishäired, suhtlemishäired. Tikid ja kogelemine. Anamneesis esinenud mitteorgaaniline enurees ja enkoprees pärast 12. eluaastat.

IX. VERERINGEELUNDITE HAIGUSED I00–I99

DIAGNOOS Tegevteenistuseks kõlblik Tegevteenistuseks kõlblik piirangutega Tegevteenistuseks ajutiselt mittekõlblik Tegevteenistuseks mittekõlblik
I00–I02 Äge reuma Ravi lõppenud, haigusnähud taandunud või kerged jääknähud.   2–3 aastat haiguse ägenemisel või 1 aasta pärast haigusnähtude möödumist ja ravi lõpetamist. Korduv või krooniliselt kulgev haigus, mis on manifesteerunud südames, liigestes, kesknärvisüsteemis, nahas või nahaaluses koes, laboratoorsed näitajad püsivalt kõrgenenud.
I05–I09 Kroonilised reumaatilised südamehaigused Kerge südametalitluse häire, oluliste kaebusteta.   2–3 aastat haiguse ägenemisel või 1 aasta pärast haigusnähtude möödumist ja ravi lõpetamist. Haiguse tagajärjel väljakujunenud oluline südametalitluse häire, kaebused vaatamata ravile.
I10–I15 Kõrgvererõhu-
haigused
Vererõhk rahuolekus kuni 140/90 mm/Hg. Ei esine olulisi tüsistusi organites ja veresoontes. Võib olla kerge arterite ahenemine, veenide laienemine silmapõhjas; kerge südame vasaku vatsakese hüpertroofia. Normaalne kehaline koormustaluvus.   Kuni 1 aasta raviks või jälgimiseks. Vererõhk vaatamata ravile püsivalt üle 140/90 mm/Hg. Korduv hüpertooniline kriis. Organtüsistused. Sekundaarne hüpertensioon. Koormustaluvus märgatavalt alanenud.
I20–I25 Südame isheemiatõved       Kõik sündroomid.
I26–I28 Kopsutekkene südamehaigus ja kopsuvereringe haigused       Kõik sündroomid.
I30 Äge perikardiit

I31 Perikardi muud haigused

I32 Perikardiit mujal klassifitseeritud haiguste korral

Haigusnähud taandunud või ravi järel säilinud kerged jääknähud. Normaalne kehaline koormustaluvus.   Kuni 6 kuud ägeda haiguse korral. Kõik kaasnevate tüsistustega kroonilised perikardiidid.
I33 Äge ja alaäge endokardiit Haigusnähud taandunud või ravi järel säilinud kerged jääknähud.   Kuni 1 aasta raviks või jälgimiseks. Korduvad, aeglase kuluga ja kroonilised endokardiidid, kõrge transitoorse bakterieemia riskiga ja südamerikete tekkega.
I34 Mitraalklapi mittereumaatilised haigusseisundid

I35 Aordiklapi mittereumaatilised haigusseisundid

I36 Trikuspidaalklapi mittereumaatilised haigusseisundid

I37 Kopsuarteriklapi haigusseisundid

I38 Endokardiit, klapp täpsustamata

I39 Endokardiit ja südameklappide haigusseisundid mujal klassifitseeritud haiguste korral

Klapihõlma prolaps, südamepuudulikkus puudub või on kompenseeritud. EKG näidud normis. Normaalne kehaline koormustaluvus.     Kõik südame- ja kopsuarteri klapi rikked dekompenseeritud südamepuudulikkuse ja rütmihäiretega. Koormustaluvus märgatavalt alanenud.
I40 Äge müokardiit

I41 Müokardiit mujal klassifitseerimata haiguste korral

Haigusnähud taandunud või ravi järel säilinud kerged jääknähud. Koormustaluvus normaalne. Negatiivsed IgM tüüpi markerid (AMLA, ASA).   Kuni 1 aasta ägeda haiguse korral. Krooniliselt kulgev haigus dilatatiivse kardiomüopaatia tunnustega. Positiivsete IgM tüüpi antikehade markeritega (AMLA, ASA).
I42 Kardio(müo)paatia

I43 Kardio(müo)paatia mujal klassifitseerimata haiguste korral

Lühiajaliselt väljendunud, esinenud viirushaiguste, alkoholi, ravimite tarbimisel, ainevahetus- ja toitumishaiguste korral. Pärast haigust tekitavate faktorite elimineerimist säilinud kerged jääknähud.   Kuni 1 aasta raviks või jälgimiseks. Kliiniliselt tuvastatud dilatatiivne, hüpertroofiline, oblitereeruv, arütmogeenne kardiomüopaatia.
I44 Atrioventrikulaar- ja Hisi kimbu vasaksääre blokaad

I45 Südame erutusjuhte muud häired

Juhuleiuna diagnoositud mittetäielikud sinuatriaalsed, atrioventrikulaarsed ja vatsakesesisesed I astme blokaadid ilma kliiniliste sümptomiteta. Normaalne kehaline koormustaluvus.   Kuni 6 kuud täiendavateks uuringuteks või jälgimiseks. Südame erutusjuhte häired, II–III astme sinuatriaalsed (SA), atrioventrikulaarsed (AV), vatsakesesisesed (fastsikulaarsed) blokaadid, siinussõlme nõrkuse (SSS) ning karootis-siinuse sündroom kaasnevate peapöörituste, minestushoogude ja südamepuudulikkusega.
I46 Südameseiskus       Kõik sündroomid.
I47 Paroksüsmaalne tahhükardia Normaalse südametegevusega isikud, kellel on diagnoositud kiiret-aeglast tüüpi tahhükardiat kuni kaks korda aastas. Normaalne kehaline koormustaluvus.   Kuni 6 kuud täiendavateks uuringuteks, raviks või jälgimiseks. Korduvad paroksüsmaalsed atrioventrikulaarsed potentsiaalselt eluohtlikud või re-entry tüüpi tahhükardiad. Tahhükardiad isikutel, kellel on mitraalklapi prolaps, hüpertüreoos, südamekahjustused. Ventrikulaarne tahhükardia.
I48 Kodade virvendus ja laperdus       Kõik sündroomid.
I49 Muud südamerütmihäired e arütmiad Asümptomaatilised rütmihäired. Ekstrasüstolid, mis vallanduvad peamiselt vegetatiivse labiilsuse, emotsionaalse erutuse, kõrgenenud vagotoonuse, üleväsimuse ning mõnuainete (alkohol, kofeiin, nikotiin) mõjul. Üksikud monomorfsed ventrikulaarsed ekstrasüstolid.   Kuni 6 kuud täiendavateks uuringuteks, raviks või jälgimiseks. Polütoopsed ventrikulaarsed ekstrasüstolid, mis esinevad müokardi kahjustuse, siinussõlme nõrkuse puhul. Supraventrikulaarsed ekstrasüstolid krooniliste südamehaiguste korral.
I50 Südamepuudulikkus

I51 Südamehaiguste komplikatsioonid e tüsistused ja ebapiisavalt kirjeldatud haigusjuhud

I52 Südame muud haigusseisundid mujal klassifitseeritud haiguste korral

      Kõik sündroomid.
I60–I69 Peaajuveresoonte haigused       Kõik sündroomid.
I70 Ateroskleroos       Kõik sündroomid.
I71 Aordianeurüsm ja aordi lõhustav aneurüsm

I72 Muud aneurüsmid

      Kõik sündroomid.
I73 Perifeersete veresoonte muud haigused Kerge tervisehäire.   6 kuud operatsioonist Sõrmearterite orgaaniliste muutustega, järgmiste põhihaiguste korral: kollagenoosid, vaskuliidid, onkoloogilised haigused.
I74 Arteriemboolia ja -tromboos Elundite funktsioonid taastunud. Ravi ei vaja.   Kuni 1 aasta Tüsistustega haigused, elundi funktsiooni häirega. Vajab pidevat ravi.
I77 Arterite ja arterioolide muud haigusseisundid Eduka ravi või operatsiooni tagajärjel verevarustusfunktsioon taastunud, kuigi säilinud kerged düstroofilised muutused organites. Töövõime taastunud.   6–12 kuud Haiguse kroonilise kulgemise tagajärjel elundites verevarustus- ja funktsioonihäired. Vajab pidevat ravi või operatsiooni.
I78 Kapillaaride haigused

I79 Arterite, arterioolide ja kapillaaride haigusseisundid mujal klassifitseeritud haiguste korral

    Kuni 6 kuud  
I80–I89 Veenide, lümfisoonte ja -sõlmede mujal klassifitseerimata haigused Eduka ravi tagajärjel tervisehäire taandunud, elundi verevarustus taastunud. Nahaaluste veeniklappide kerge puudulikkus.

Töövõime hea.

  Kuni 12 kuud (vähemalt 6 kuud operatsioonist) Korduvad või kroonilised haigusseisundid söögitorus, maos, mesenteeriumis, jäsemetel, pärasooles, samuti veenide emboolia ja tromboosi järgsed organite kahjustused. Veenide ja lümfisoonte operatsioonijärgsed tüsistused, kliiniline paisuödeem või haavandiarmid. (II–III astme krooniline venoosne puudulikkus).
I95 Hüpotensioon e madal vererõhk Vererõhunäitajad normis, kuid esinevad sekundaarse hüpotoonia esilekutsunud haiguste tunnused.   Kuni 6 kuud Keskmise või raske kuluga sekundaarsed hüpotooniad.

X. HINGAMISELUNDITE HAIGUSED J00–J99

DIAGNOOS Tegevteenistuseks kõlblik Tegevteenistuseks kõlblik piirangutega Tegevteenistuseks ajutiselt mittekõlblik Tegevteenistuseks mittekõlblik
J00–J06 Ülemiste hingamisteede ägedad nakkused Kerged jääknähud   Äge haigus või tüsistused: kuni 1 kuu.  
J10–J18 Gripp ja pneumoonia e kopsupõletik Kerged jääknähud   Äge haigus või tüsistused: kuni 3 kuud.  
J20–J22 Alumiste hingamisteede muud ägedad nakkused Kerged jääknähud   Äge haigus või tüsistused: kuni 3 kuud.  
J30 Vasomotoorne ja allergiline riniit Kerge tervisehäire. Sümptomid ravimite abil kontrollitavad.   Täiendavateks uuringuteks või raviks kuni 3 kuud. Immunoteraapia järel 12 kuud. Tõsine ninahingamise häire püsib vaatamata paiksele kortikosteroidravile.
J31 Krooniline nina-, nina-neelu- ja neelupõletik e riniit, nasofarüngiit ja farüngiit Ei vaja ravi, praktiliselt terve.   Täiendavateks uuringuteks või raviks kuni 6 kuud. Krooniline mädane või polüpoosne protsess hüpo- või hüperplastiliste muutustega limaskestal.
J32 Krooniline sinu[s]iit e ninakõrvalurkepõletik Ei vaja ravi, praktiliselt terve.   Kuni 1 aasta operatiivse ravi näidustusel, kuni 3 kuud operatiivse ravi järel. Ravile halvasti alluvad juhud. Kompuutertomograafial tuvastatud polüübid etmoidrakustikus, ninakäikudes paranasaalide varjustus.
J33 Ninapolüüp

J34 Nina ja ninakõrvalurgete muud haigusseisundid

Ninahingamise kerge takistus.   Kuni 1 aasta operatiivse ravi näidustusel, kuni 3 kuud operatiivse ravi järel. Ninakarbikute atroofia, nina vaheseina ulatuslik deformatsioon. Ninahingamine püsivalt oluliselt takistatud.
J35 Suulae-[kurgu-] ja [nina-]neelumandlite kroonilised haigused

J36 Mandliümbrusmädanik e peritonsillaarabstsess

J37 Krooniline kõri- ja kõri-hingetorupõletik e larüngiit ja larüngotrahheiit

Ei vaja ravi, praktiliselt terve.   Kuni 1 aasta operatiivseks raviks, kuni 3 kuud operatiivse ravi järel. Haigus dekompenseerunud. Krooniline sageli ägenev larüngiit.
J38 Mujal klassifitseerimata häälekurdude ja kõri haigused

J39 Ülemiste hingamisteede muud haigused

Hingamis-, kõne- või neelamisfunktsiooni mõjutav kerge või mööduv kahjustus.   Täiendavateks uuringuteks või raviks kuni 6 kuud. Hingamis-, kõne- või neelamisfunktsiooni oluliselt mõjutav püsiv kahjustus.
J40 Täpsustamata, kas äge või krooniline bronhiit

J41 Lihtne ja limasmädane krooniline bronhiit

J42 Täpsustamata krooniline bronhiit

Kerge tervisehäire või krooniline, mitteobstruktiivne ravile alluv bronhiit. Ventilatsioonihäired puuduvad.   Kuni 1 aasta raviks ja jälgimiseks. Krooniline, obstruktiivne või hüperreaktiivne bronhiit (pikaajalise kuluga, vähemalt kaks korda aastas). Püsivad obstruktiivsed ventilatsioonihäired.
J43 Emfüseem e puhitus

J44 Muu krooniline obstruktiivne kopsuhaigus

      Kõik sündroomid.
J45 Astma

J46 Astmaatiline seisund

Kerge kuluga allergiline, mitteallergiline või segavormiga (v.a atoopiline ja pingutusastma) astma püsivas remissiooni faasis. Põletikuvastase ravi abil sümptomid püsivalt taandunud. Kopsufunktsioon normaalne või normilähedane.   Kuni 2 aastat raviks ja jälgimiseks. Keskmise või raske kuluga astma. Atoopiline ja pingutusastma. Kopsufunktsioon alanenud. Püsiv pikaajaline ravi inhaleeritavate glükokortikoididega.
J47 Bronhektaasiatõbi       Kõik sündroomid.
J60–J68 Välistegurite põhjustatud kopsuhaigused       Kõik haigusseisundid kopsude väljendunud röntgenoloogiliste muutustega, koormusdüspnoega ja obstruktiivsete ventilatsioonihäiretega.
J69 Tahkete ainete ja vedelike põhjustatud pneumoniit

J70 Muude välistegurite põhjustatud hingamiselundite haigusseisundid

    1–3 kuud  
J80–J84 Peamiselt interstitsiaalkude kahjustavad hingamisteede muud haigused       Kõik sündroomid.
J85–J86 Alumiste hingamisteede mäda- ja nekroosi- e kärbusprotsessid       Kõik sündroomid.
J90–J94 Muud pleura- e kopsukelmehaigused Vähemalt 1 aasta möödunud traumaatilise või vähemalt 3 aastat spontaanse õhkrinna episoodist, vähemalt 2 aastat pleuraefusioonist. Kopsufunktsioon normaalne.   Kuni 3 aastat Korduv spontaanne õhkrind. Püsiv kahjustus, kopsufunktsioon alanenud.
J95–J99 Hingamiselundite muud haigused     Kuni 1 aasta Hingamiselundite funktsioon püsivalt häiritud.

XIII. LIHASLUUKONNA JA SIDEKOEHAIGUSED M00–M99

DIAGNOOS Tegevteenistuseks kõlblik Tegevteenistuseks kõlblik piirangutega Tegevteenistuseks ajutiselt mittekõlblik Tegevteenistuseks mittekõlblik
M00–M03 Infektsioossed e nakkuslikud artropaatiad Paranenud või kerge tervisehäire, haiguse järel säilinud vähesed jääknähud.   Kuni 12 kuud taastusraviks pärast ravitud ja läbipõetud haigust. Põetud raskete nakkushaiguste järgsed pöördumatud põletiku jääknähud väljendunud liigese olulise funktsioonihäirega.
M05 Seropositiivne reumatoidartriit

M06 Muud reumatoidartriidid

M07 Psoriaatilised ja enteropaatilised artropaatiad

Ravile hästi alluv, esineb kergekujuline funktsioonihäire.     Diagnoos on kinnitatud III etapi raviasutuses.
M08 Juveniilne e noorteartriit

M09 Juveniilne artriit mujal klassifitseeritud haiguste korral

Paranenud või säilinud kerged jääknähud.   Kuni 12 kuud raviks. Läbipõetud haiguse järel säilinud liigeste rasked ja pöördumatud kahjustused.
M10 Podagra Kergekujulised ja ravile hästi alluvad haigushood, esineb kerge liigese funktsioonihäire, siseorganite kahjustuseta.   Vajaduse korral kuni 12 kuud raviks või jälgimiseks. Neerutalitluse kahjustusest põhjustatud ja muu teisene podagra raskete pöördumatute liigesekahjustustega.
M11 Muud kristallartropaatiad

M12 Muud spetsiifilised artropaatiad

M13 Muud artriidid

Kergekujulised ja ravile hästi alluvad haigusvormid, esineb vähene funktsioonihäire.   Kuni 12 kuud raviks või jälgimiseks. Kristallartropaatiad, krooniline artropaatia liigeste keskmiste või raskete funktsioonihäiretega.
M15–M19 Artroosid Vähene liigesekahjustus, kergekujulised artroosid.     Liigeste püsivad pöördumatud kahjustused keskmiste või raskete funktsioonihäiretega.
M20 Sõrmede ja varvaste omandatud deformsused e moonutised Sõrmede ja varvaste kergekujulised funktsioonihäired.     Sõrmede ja varvaste rasked funktsioonihäired, mis alaliselt takistavad varustuse kasutamist.
M21 Muud jäsemete omandatud deformsused Lampjalgsus ilma artroosi nähtudeta.

Käsi või jalg on lühem kuni 5 cm.

    Talla sisevõlvi koht on täielikult vastu maad. Lampjalgsuse III aste (nurk >155°) artroosi nähtudega. Jäseme lühenemine üle 5 cm. Rippranne. Rippjalg. Omandatud küüniskäsi, kompkäsi, kompjalg.
M22 Patella e põlvekedra haigusseisundid

M23 Põlveliigese sisemised kahjustused

Patella kondromalaatsia I–II aste, põlveliigese sisemised I–II astme kahjustused, põlveliigese ebastabiilsus kerge funktsioonihäirega.   Vajaduse korral raviks kuni 12 kuud.

Meniski või kõhrevigastuse operatsiooni järel 6 kuud, põlvesidemete taastamise järel kuni 18 kuud.

Püsiv keskmine või raske liigese krooniline ebastabiilsus. Operatsiooniga tõendatud patella kondromalaatsia III–IV aste ja korduvad patella nihestused, mis segavad oluliselt igapäevategevusi. Mitme sideme vigastusest tingitud ebastabiilsus; mitme põlvesisese struktuuri vigastuse ja operatsiooni järel; kõhre III–IV astme vigastuse järel.
M24 Liigeste muud spetsiifilised kahjustused

M25 Liigeste mujal klassifitseerimata muud haigusseisundid

Liigese liikuvuse kergekujuline piiratus, liigese ebastabiilsus kerge funktsioonihäirega.   Vajaduse korral raviks 6 kuud operatsiooni järel. Püsivad keskmised või rasked funktsioonihäired tingituna logisevast ja ebastabiilsest liigesest, liigese anküloosist või kontraktuurist.
M30 Nodoosne e sõlmjas polüartriit ja sellesarnased haigusseisundid

M31 Muud nekrotiseeruvad vaskulopaatiad e soonhaigustused

M32 Süsteemne erütematoosluupus e -söötraig

M33 Dermatopolümüosiit e naha hulgilihasepõletik

M34 Süsteemne skleroos

M35 Sidekoe muu süsteemne kahjustus

M36 Süsteemsed sidekoe haigusseisundid mujal klassifitseeritud haiguste korral

      Haiguse tagajärjel tekkinud püsivad organkahjustused, diagnoos kinnitatud III etapi raviasutuses.
M40–M43 Deformeeruvad dorsopaatiad

M45–M49 Spondülopaatiad e lülihaigustused

M50–M53 Muud dorsopaatiad

Lülisamba kerge arenguhäire ilma liikuvuse olulise takistuseta.

I–II astme kõrvalekaldumised (<20°) lülisamba füsioloogilistest kõverdustest ilma liikuvuse olulise takistuseta. Rindkere deformatsioon ilma kopsude ja südame funktsiooni piiratuseta.

  Kuni 12 kuud raviks, kui paranemise kulg ei ole veel kindel. Lülisamba arenguhäirest või kahjustusest tingitud liikuvuse oluline takistus ja tugevad vaegused. Lülisamba kõrvalekalle >20°, tugeva liikuvuse piiratusega koos rindkereorganite kahjustusega (raske skolioos, küfoos, lordoos) või ilma. Anküloseeruv spondüloartriit. Eelsoodumustest või haigestumisest tingitud rindkere deformatsioon kopsude ja südame funktsiooni piiratusega.
M54 Dorsalgia e seljavalu Korduv, pikaajalise kuluga.   Esmakordse või korduva ataki puhul 3–6 kuud raviks.  
M60–M63 Lihaste haigusseisundid Läbipõetud lihashaigused või -kahjustused ilma oluliste järelnähtudeta ja funktsioonihäireteta.   Kuni 6 kuud. Väljaravimata lihaskahjustuste ja ägeda haigestumise korral. Lihaste rasked kahjustused või haiguse jääknähud, mis põhjustavad raske funktsioonihäire.
M65–M68 Sünoviaalkesta ja kõõluste haigusseisundid Läbipõetud haiguste või kahjustuste vähesed jääknähud või kerge funktsioonihäire.   Kuni 6 kuud. Väljaravimata lihaskahjustuste ja ägeda haigestumise korral. Sünoviaalkesta ja kõõluste püsivad haigusseisundid või nendest johtuvad rasked jääknähud, mis põhjustavad raske funktsioonihäire.
M70–M79 Pehmete kudede muud haigusseisundid Kerge tervisehäire.   Kuni 6 kuud.  
M80–M90 Osteopaatiad e luuhaigused ja kondropaatiad e kõhrehaigused Luuhaigus püsivas remissiooni faasis. Säilinud kerged elundi funktsioonihäired. Töövõime hea.   Kuni 12 kuud raviks. Ägedas faasis oleva luuhaiguse korral. Edutult ravitud luuhaigus, krooniline või edasiarenev luuhaigus raskete elundi funktsioonihäiretega. Patoloogiline luumurd.
M87 Osteonekroos e luukärbus       Kõik sündroomid.
M91–M94 Kondropaatiad Kerge tervisehäire ilma funktsioonihäireta.   Kuni 12 kuud. Kroonilise kuluga, raskelt ravitavad kondropaatiad väljakujunenud liigese deformsuse ja raskete funktsioonihäiretega.
M95–M99 Lihasluukonna muud haigusseisundid Omandatud deformsus kerge funktsioonihäirega.   Kuni 6 kuud. Omandatud deformsused ja menetlusjärgsed haigusseisundid, millega on seotud tõsised funktsioonihäired.

Kaitseminister Jaak AAVIKSOO

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json