Teksti suurus:

Rahandusministri 26. novembri 2007. a määruse nr 53 „Residendist füüsilise isiku tulu deklareerimine” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2010
Avaldamismärge:RTL 2009, 79, 1143

Rahandusministri 26. novembri 2007. a määruse nr 53 „Residendist füüsilise isiku tulu deklareerimine” muutmine

Vastu võetud 09.10.2009 nr 54

Määrus kehtestatakse «Tulumaksuseaduse» § 44 lõike 7 alusel.

§ 1. Rahandusministri 26. novembri 2007. a määruses nr 53 «Residendist füüsilise isiku tulu deklareerimine» (RTL 2007, 93, 1543; 2008, 92, 1287) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse lisa 1 vormil A «Residendist füüsilise isiku tuludeklaratsioon» ja lisa 2 vormi A lisas «Tabelite 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.3, 6.4, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8 ja 9.9 lisalehed» asendatakse sõna «loteriivõit» sõnaga «hasartmänguvõit»;

2) määruse lisa 1 vormi A «Residendist füüsilise isiku tuludeklaratsioon» ja lisa 2 vormi A lisa «Tabelite 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.3, 6.4, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8 ja 9.9 lisalehed» tabeli 5.1 teist lauset täiendatakse pärast sõna «vanemahüvitis,» sõnaga «haigushüvitis,»;

3) määruse lisa 1 vormi A «Residendist füüsilise isiku tuludeklaratsioon» ja lisa 2 vormi A lisa «Tabelite 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.3, 6.4, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8 ja 9.9 lisalehed» tabel 9.1 sõnastatakse järgmiselt:

«Täiendav maksuvaba tulu kahe või enama lapse ülalpidamise korral»;

4) määruse lisa 1 vormi A «Residendist füüsilise isiku tuludeklaratsioon» tabeli 9.1 veeru 3 esimesele reale märgitakse tähis «X»;

5) määruse lisa 1 vormi A «Residendist füüsilise isiku tuludeklaratsioon» ja lisa 2 vormi A lisa «Tabelite 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.3, 6.4, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8 ja 9.9 lisalehed» tabeli 9.3 rea 6 veerg 2 sõnastatakse järgmiselt:

«Välisriigis asuva krediidi- või finantseerimisasutuse aadress (asukohariik, sihtnumber, linn, tänav, maja nr)»;

6) määruse lisa 1 vormi A «Residendist füüsilise isiku tuludeklaratsioon» märkuste punktis 21 asendatakse sõna «e-maksuameti» tekstiga «Maksu- ja Tolliameti e-teenuse vahendusel.»;

7) määruse lisa 1 vormi A «Residendist füüsilise isiku tuludeklaratsioon» märkuste punkti 42 alapunktis 1 asendatakse tekstiosa ««Puhkuseseaduse» § 26 alusel riigi hüvitatav tasu täiendavate puhkusepäevade eest» tekstiga «riigieelarvest hüvitatav puhkusetasu;»;

8) määruse lisa 1 vormi A «Residendist füüsilise isiku tuludeklaratsioon» märkuste punkti 42 alapunkti 2 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:
«ajutise töövõimetuse hüvitis («Tulumaksuseaduse» § 20 lõige 1) ja haigushüvitis («Tulumaksuseaduse» § 13 lõige 1).»;

9) määruse lisa 1 vormi A «Residendist füüsilise isiku tuludeklaratsioon» märkuste punkti 42 alapunkt 14 sõnastatakse järgmiselt:

« 14) muu tulu, millelt on tulumaks kinni peetud, sealhulgas loovisiku loomeliidult ja «Spordiseaduse» §-s 7 nimetatud isiku saadud lähetuse majutuskulude hüvitise ja päevaraha «Tulumaksuseaduse» § 13 lõike 3 punktis 1 kehtestatud piirmäärasid ületav osa ning kolmandalt isikult saadud lähetuse päevaraha «Tulumaksuseaduse» § 13 lõike 3 punktis 1 kehtestatud piirmäära ületav osa.»;

10) määruse lisa 1 vormi A «Residendist füüsilise isiku tuludeklaratsioon» märkuste punkti 54 alapunkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

« 3) sundvõõranditasu ja hüvitisi sundvõõrandamisel, samuti riigile või kohaliku omavalitsuse üksusele kinnisasja «Sundvõõrandamise seaduse» § 3 lõikes 1 sätestatud eesmärgil kinnisasja sundvõõrandamismenetluseta võõrandamisel saadud kasu juhul, kui võõrandamistehingule eelnevalt olid täidetud kinnisasja «Sundvõõrandamise seaduse» § 3 lõikes 4 sätestatud nõuded;»;

11) määruse lisa 1 vormi A «Residendist füüsilise isiku tuludeklaratsioon» märkuste punkti 64 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Kulude mahaarvamine on lubatud juhul, kui metsaomanik on metsauuendustööde kohta esitanud Keskkonnaametile metsateatise «Metsaseaduses» sätestatud korras ning Keskkonnaamet ei ole keelanud teatises kavandatud tegevust.»;

12) määruse lisa 1 vormi A «Residendist füüsilise isiku tuludeklaratsioon» märkuste punktid 69 ja 70 sõnastatakse järgmiselt:

«69. Tabelis 6.4 näidatakse aktsiaseltsi aktsiakapitali, osaühingu või ühistu osakapitali või täis- või usaldusühingu sissemakse vähendamisel ning aktsiate, osade või osamakse tagasiostmisel või tagastamisel või muul juhul omakapitalist saadud väljamakse osa, välja arvatud osa, mis on või mille aluseks olev kasumi osa on tulumaksuga maksustatud, arvestades «Tulumaksuseaduse» § 50 lõike 21 teises lauses sätestatut. Tabeli 6.4 veerus 3 näidatakse eelnimetatud osaluse soetamismaksumus või tehtud sissemakse osaluse omandamisel («Tulumaksuseaduse» § 15 lõige 2).

70. Tabelis 6.4 näidatakse juriidilise isiku likvideerimisel saadud likvideerimisjaotise osa, välja arvatud osa, mis on või mille aluseks olev kasumi osa on tulumaksuga maksustatud (arvestades «Tulumaksuseaduse» § 50 lõike 21 teises lauses sätestatut) ja osaluse soetamismaksumus või tehtud sissemakse osaluse omandamisel («Tulumaksuseaduse» § 15 lõige 3).»;

13) määruse lisa 1 vormi A «Residendist füüsilise isiku tuludeklaratsioon» märkuste punktid 89 ja 90 sõnastatakse järgmiselt:

« 89. Tabelis 8.4 näidatakse välismaa äriühingu osakapitali või sissemaksete vähendamisel ja aktsiate, osade või osamakse tagasiostmisel või tagastamisel saadud väljamakse, välja arvatud osa, mis on või mille aluseks olev kasumi osa on tulumaksuga maksustatud, arvestades «Tulumaksuseaduse» § 50 lõike 21 teises lauses sätestatut. Tabeli 8.4 veerus 5 näidatakse eelnimetatud osaluse soetamismaksumus või tehtud sissemakse osaluse omandamisel («Tulumaksuseaduse» § 15 lõige 2).

90. Tabelis 8.4 näidatakse ka välismaa juriidilise isiku likvideerimisel saadud likvideerimisjaotis, välja arvatud osa, mis on või mille aluseks olev kasumi osa on tulumaksuga maksustatud (arvestades «Tulumaksuseaduse» § 50 lõike 21 teises lauses sätestatut) ja osaluse soetamismaksumus või tehtud sissemakse osaluse omandamisel («Tulumaksuseaduse» § 15 lõige 3). Tabeli 8.4 täitmisel arvestatakse tabelite 6 ja 6.4 märkuseid.»;

14) määruse lisa 1 vormi A «Residendist füüsilise isiku tuludeklaratsioon» märkuste punkt 102 sõnastatakse järgmiselt:

« 102. Tabelis 8.8 näidatakse ka tulu, mida välislepingu alusel Eestis ei maksustata, kaasa arvatud tulu, millele rakendatakse vabastusmeetodit.»;

15) määruse lisa 2 vormi A «Residendist füüsilise isiku tuludeklaratsioon» märkuste punkti 116 teine ja kolmas lause sõnastatakse järgmiselt:

«Täiendavat maksuvaba tulu saab kasutada lapse üks residendist vanem, eestkostja või muu last ülalpidav isik «Perekonnaseaduse» tähenduses, kes peab üleval kahte või enamat alaealist last. Kui lapsel ei ole isikukoodi, märgitakse veergu 1 lapse sünniaeg.»;

16) määruse lisa 3 vormi E «Residendist füüsilise isiku ettevõtlusest saadud tulu» märkuste punkti 18 teine lõik sõnastatakse järgmiselt:

«Loovisiku loomeliidult ja «Spordiseaduse» §-s 7 nimetatud isiku saadud lähetuse majutuskulude hüvitise ja päevaraha «Tulumaksuseaduse» § 13 lõike 3 punktis 1 kehtestatud piirmäärasid ületav osa näidatakse vormi A tabelis 5.1.»;

17) määruse lisa 3 vormi E «Residendist füüsilise isiku ettevõtlusest saadud tulu» märkuste punkti 35 teine lõik sõnastatakse järgmiselt:

«Real 2.11 näidatakse ka 2007. aastale eelnenud maksustamisperioodi(de) eest ettevõtlustulult maksustamisperioodil Eestis makstud sotsiaalmaks.».

§ 2. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2010. aasta 1. jaanuaril.

Minister Jürgen LIGI

Kantsler Tea VARRAK

/otsingu_soovitused.json