Teksti suurus:

Rahandusministri 27. detsembri 2005. a määruse nr 88 „Maksulao nõuded, maksulao pidamise loa väljastamise, kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise ning maksuladustamisel oleva kauba hoidmise ja vedamise kord” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.10.2009
Avaldamismärge:RTL 2009, 79, 1144

Rahandusministri 27. detsembri 2005. a määruse nr 88 „Maksulao nõuded, maksulao pidamise loa väljastamise, kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise ning maksuladustamisel oleva kauba hoidmise ja vedamise kord” muutmine

Vastu võetud 08.10.2009 nr 55

Määrus kehtestatakse «Käibemaksuseaduse» § 441 lõike 13 alusel.

Rahandusministri 27. detsembri 2005. a määruses nr 88 «Maksulao nõuded, maksulao pidamise loa väljastamise, kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise ning maksuladustamisel oleva kauba hoidmise ja vedamise kord» (RTL 2005, 126, 1995 ) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Maksuladu on maksulaopidaja kasutuses olev hoone, ruum või territoorium, kus on lubatud Maksu- ja Tolliameti piirkondliku struktuuriüksuse (edaspidi maksuhaldur) loa alusel teostada maksuladustamist.»;

2) paragrahvi 6 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Enne isiku tegevuse alustamist maksulaopidajana teeb maksuhalduri poolt määratud komisjon maksulaopidaja või tema esindaja juuresolekul maksulaos inventuuri ja koostab inventuuriakti, milles märgitakse maksulaopidaja valduses oleva kauba kogus.»;

3) paragrahvi 7 lõike 1 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

« 5) maksuhalduri juhi allkiri ning pitsatijäljend;»;

4) paragrahvi 9 lõike 1 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

«Maksulaopidaja esitab vähemalt viis päeva enne tagatise kehtivusaja lõppemist uue tagatise.»;

5) paragrahvi 9 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 10 lõigetes 1 ja 3 ning § 11 lõikes 1 asendatakse sõnad «Maksu- ja Tolliameti peadirektori» sõnadega «maksuhalduri juhi».

Minister Jürgen LIGI

Kantsler Tea VARRAK

/otsingu_soovitused.json