Teksti suurus:

Keskkonnaministri 19. jaanuari 2009. a määruse nr 4 “Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskuse põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.12.2009
Avaldamismärge:RTL 2009, 79, 1141

Keskkonnaministri 19. jaanuari 2009. a määruse nr 4 “Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskuse põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 12.10.2009 nr 59

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 43 lõike 5 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 30. detsembri 1999. a määruse nr 437 «Keskkonnaministeeriumi põhimäärus» § 14 punktiga 14.

§ 1. Keskkonnaministri 19. jaanuari 2009. a määruses nr 4 «Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskuse põhimäärus» (RTL 2009, 9, 106) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Keskuse tegevusvaldkonnad on metsa inventeerimise ja kaitse ning ulukiasurkondade seire ja suunamise korraldamine ning asjaomaste andmekogude pidamine.»;

2) paragrahvi 5 lõike 2 punktid 5–6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 5) lennuseire korraldamine metsakahjustuste avastamiseks ja kahjustusala täpsustamiseks;
6) meetmete kavandamine ulatuslike ja eriti ohtlike metsakahjustuste vältimiseks või piiramiseks;»;

3) paragrahvi 5 lõike 2 punkt 12 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 7 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) suunab ja kontrollib vahetult metsakaitseosakonna, metsandusstatistika osakonna, ulukiseire osakonna, raamatupidamise- ja personaliosakonna ning informaatikaosakonna tööd;»;

5) paragrahvi 8 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Direktori asetäitja suunab ja kontrollib vahetult metsakorraldusosakonna, statistilise metsainventeerimise osakonna ja metsaregistriosakonna tööd.»;

6) paragrahvi 10 lõike 3 punktid 1 ja 5 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahv 11 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahvi 14 lõike 1 punktid 5 ja 7 tunnistatakse kehtetuks;

9) paragrahvi 14 lõiget 1 täiendatakse punktiga 8 järgmises sõnastuses:

« 8) jahimaade korraldustööde korraldamine ja läbiviimine ning jahimaakorralduskavade koostamine.»;

10) paragrahv 15 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2. Määrus jõustub 2009. aasta 1. detsembril.

Minister Jaanus TAMKIVI

Kantsler Rita ANNUS

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json