Teksti suurus:

Sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:31.10.2009
Avaldamismärge:RT I 2009, 49, 332

Sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 01.10.2009

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 12. oktoobri 2009. a otsusega nr 537

Sotsiaalhoolekande seaduse (RT I 1995, 21, 323; 2009, 35, 232) §-s 221 tehakse järgmised muudatused:

1) lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Toimetulekutoetuse määramisel on eluruumi kasutamise õiguslikuks aluseks:
1) omandiõigus eluruumile;
2) liikmelisus elamuühistus (-kooperatiivis);
3) leping, mille alusel isikul tekib õigus kasutada eluruumi või ühte osa eluruumi kasutusele andja enda poolt kasutatavatest eluruumidest, välja arvatud käesoleva seaduse § 22 lõikes 2 või 21 nimetatud isikute endi vahel sõlmitud leping;
4) leping, mille esemeks on eluruum või elamiseks kasutatav muu ruum ja mille riik, kohaliku omavalitsuse üksus või muu avalik-õiguslik juriidiline isik või nende poolt elamu haldamiseks asutatud eraõiguslik juriidiline isik on oma seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks andnud kasutamiseks elamispinda hädasti vajavale isikule või haridust omandavale isikule, samuti eraõigusliku juriidilise isiku eluruumis või muus ruumis elamiseks sõlmitud leping;
5) asjaõiguslik leping elamispinna kasutamiseks (isiklik servituut), välja arvatud leping, mis on sõlmitud käesoleva seaduse § 22 lõikes 2 või 21 nimetatud isikute endi vahel.»;

2) paragrahvi täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

« (5) Toimetulekutoetuse määramisel ei ole eluruumi kasutamise õiguslikuks aluseks hotellitüüpi majutusettevõtte ruumi, puhkamiseks mõeldud ruumi või hoolekandeasutuse ruumi, välja arvatud toetatud elamise teenuse osutamise käigus teenust saama õigustatud isikuga sõlmitud hoolekandeasutuse ruumi, kasutamise leping.»

Riigikogu esimees Ene ERGMA

/otsingu_soovitused.json