Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse seaduse, avaliku teenistuse seaduse ning riigiteenistujate ametinimetuste ja palgaastmestiku seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2010
Avaldamismärge:RT I 2009, 49, 330

Vabariigi Valitsuse seaduse, avaliku teenistuse seaduse ning riigiteenistujate ametinimetuste ja palgaastmestiku seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 30.09.2009

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 12. oktoobri 2009. a otsusega nr 535

§ 1. Vabariigi Valitsuse seaduses (RT I 1995, 94, 1628; 2009, 34, 224) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 65 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Rahandusministeeriumi valitsemisalas on valitsuse finants- ja ressursihalduspoliitika ning riigi eelarvepoliitika kavandamise koordineerimine ja elluviimine, maksu- ja tollipoliitika kavandamine ja elluviimine, majandusanalüüs ja -prognoos, avaliku teenistuse arendamine, riigiabi andmise lubade menetlemine ning riigiabi seaduslikkuse ja kasutamise üle järelevalve teostamine, riigihangetega seotud tegevus, riiklik statistika, valitsuse sisekontrolli süsteemi rakendamise ja siseauditi korraldamise koordineerimine, riigiraamatupidamine, riigi finantsvarade ja -kohustuste haldamine, riigile antav välisabi ja laenud ning sellekohaste õigusaktide eelnõude koostamine.»;

2) paragrahvi 77 lõike 1 punkt 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 10) korraldab Riigikantselei juures tegutsevas kõrgemate riigiametnike konkursi- ja atesteerimiskomisjonis atesteerimisele kuuluvate ametnike arendamist;»;

3) paragrahvi 77 lõike 1 punkt 11 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 79 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (6) Riigisekretär nimetab ametisse ja vabastab ametist Riigikantselei direktorid ja struktuuriüksuste juhid.»;

5) paragrahvi 79 lõige 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (8) Kui riigisekretär ei saa haiguse või muu takistuse tõttu ajutiselt oma ülesandeid täita, paneb peaminister oma korraldusega tema ülesanded ühele Riigikantselei direktoritest või struktuuriüksuse juhtidest.»

§ 2. Avaliku teenistuse seaduses (RT I 1995, 16, 228; 2009, 36, 234) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 21 lõiget 2 täiendatakse punktiga 9 järgmises sõnastuses:

« 9) riigi julgeoleku volitatud esindaja juht – viieks aastaks.»;

2) paragrahvi 22 lõiget 3 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses:

« 6) käesoleva seaduse § 471 alusel riigiametniku teise riigi ametiasutusse või kohaliku omavalitsuse ametniku sama kohaliku omavalitsuse teise ametiasutusse üleviimisel.»;

3) paragrahvi 30 täiendatakse punktiga 8 järgmises sõnastuses:

« 8) käesoleva seaduse § 471 alusel riigiametniku teise riigi ametiasutusse üleviimisel.»;

4) seadust täiendatakse §-ga 471 järgmises sõnastuses:

« § 471. Ametniku teise ametiasutusse üleviimine

(1) Tegevusvaldkonna ja ülesannete üleminekul teise riigi ametiasutusse või sama kohaliku omavalitsuse teise ametiasutusse viiakse tegevusvaldkonna ja ülesannetega seotud ametikohtadel teenistuses olevad ametnikud, kelle ametikoha eesmärk, põhifunktsioonid, nõutav erialane ettevalmistus ja teenistuse paikkond ei muutu ning ametipalk ja käesoleva seaduse alusel makstavad lisatasud ei vähene, üle teise riigi ametiasutusse või sama kohaliku omavalitsuse teise ametiasutusse.

(2) Kui üleviimisel teise riigi ametiasutusse või sama kohaliku omavalitsuse teise ametiasutusse muutuvad üleviidava ametikoha eesmärk, põhifunktsioonid, nõutav erialane ettevalmistus, teenistuse paikkond, väheneb ametipalk või vähenevad käesoleva seaduse alusel makstavad lisatasud, võib ametniku üle viia üksnes tema kirjalikul nõusolekul. Ametniku mittenõustumisel vabastatakse ta teenistusest käesoleva seaduse § 116 lõike 1 alusel koondamise tõttu hiljemalt kalendripäevast, mis vahetult eelneb teise riigi ametiasutusse või sama kohaliku omavalitsuse teise ametiasutusse üleviimiseks määratud kuupäevale. Kui koondatud ametnik nimetatakse ametikohale, millele üleviimist talle pakuti, kohaldatakse käesoleva seaduse § 131 lõike 13 sätteid.

(3) Teisele ametikohale ametisse nimetamise õigust omav isik teatab kooskõlastatult senise ametiasutuse juhiga ametnikule teise riigi ametiasutusse või sama kohaliku omavalitsuse teise ametiasutusse üleviimise kuupäevast kirjalikult ette vähemalt kaks kuud.

(4) Ametnik, kes nimetati ametisse teises riigi ametiasutuses või sama kohaliku omavalitsuse teises ametiasutuses, vabastatakse senisest ametist käesoleva seaduse § 127 lõike 1 alusel.

(5) Teise riigi ametiasutusse või sama kohaliku omavalitsuse teise ametiasutusse üleviimisel käesoleva paragrahvi lõigete 1 ja 2 alusel ei kohaldata ametisse nimetamisel katseaega ning teise riigi ametiasutusse üleviimisel käesoleva seaduse §-s 29 sätestatud avaliku konkursi korraldamise kohustust.»;

5) paragrahvi 93 lõike 1 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 4) Riigikantselei juures tegutsev kõrgemate riigiametnike konkursi- ja atesteerimiskomisjon – ministeeriumide asekantslereid, Riigikantselei direktoreid, ametite ja inspektsioonide peadirektoreid ja muude valitsusasutuste juhte, samuti ametnikke, keda kavatsetakse edutada mõnele nimetatud ametikohtadest;»;

6) paragrahvi 93 lõike 1 punkti 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 5) valitsusasutuse ametnike konkursi- ja atesteerimiskomisjon – ministeeriumide, Riigikantselei, maavalitsuste, ametite, inspektsioonide ja muude valitsusasutuste ametnikke, keda ei ole loetletud käesoleva lõike punktis 4, kusjuures ministeeriumi konkursi- ja atesteerimiskomisjon atesteerib ministeeriumi valitsemisalas olevate valitsusasutuste peadirektorite asetäitjaid, maasekretäre, osakondade juhatajaid ja nende kohalike täidesaatva riigivõimu volitusi omavate asutuste juhte, samuti ametnikke, keda kavatsetakse edutada mõnele nimetatud ametikohtadest, ning Justiitsministeeriumi konkursi- ja atesteerimiskomisjon atesteerib lisaks ka esimese ja teise astme kohtute ametnikke, samuti ametnikke, keda kavatsetakse edutada mõnele nimetatud ametikohtadest, ning Riigikantselei ametnike konkursi- ja atesteerimiskomisjon atesteerib maa-arhivaare, riigiarhivaari asetäitjaid, eriarhiivide direktoreid ja Rahvusarhiivi osakonnajuhatajaid, samuti ametnikke, keda kavatsetakse edutada mõnele nimetatud ametikohtadest»;

7) paragrahvi 93 lõike 1 punktis 9 asendatakse sõna «Riigikantselei» sõnaga «Rahandusministeeriumi»;

8) paragrahvi 94 lõikes 3 asendatakse sõnad «Riigikantselei peadirektor» sõnadega «riigisekretäri poolt määratud isik»;

9) paragrahvi 95 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Komisjoni töös osalemisel kohaldatakse haldusmenetluse seaduse § 10.»;

10) paragrahvi 95 lõikes 4 asendatakse sõna «Riigikantselei» sõnaga «Rahandusministeeriumi» ning sõna «riigisekretär» sõnaga «rahandusminister»;

11) paragrahvi 95 lõikes 41 asendatakse sõna «Riigikantselei» sõnadega «Rahandusministeeriumi ning Siseministeeriumi»;

12) paragrahvi 113 lõiget 3 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

«Käesoleva seaduse § 21 lõike 2 punktis 9 nimetatud ametikohale teenistusse võetud isikut ei tohi nimetada samale ametikohale rohkem kui kaheks ametiajaks järjestikku.»;

13) paragrahvi 134 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

« (4) Kui ametnik viiakse üle käesoleva seaduse § 471 alusel, siis makstakse talle lõpparve, kuid ei hüvitata kasutamata jäänud aegumata põhi- ja lisapuhkust rahas ning puhkuse arvestus jätkub teises riigi ametiasutuses või sama kohaliku omavalitsuse teises ametiasutuses ning puhkuse andmisel ei kohaldata töölepingu seaduse § 68 lõiget 4.»;

14) paragrahvi 137 lõikes 1 asendatakse sõna «Riigikantseleis» sõnaga «Rahandusministeeriumis»;

15) paragrahvi 138 punktis 2 asendatakse sõna «Riigikantselei» sõnaga «Rahandusministeeriumi»;

16) paragrahvi 140 lõikes 1 asendatakse sõna «Riigikantseleile» sõnaga «Rahandusministeeriumile»;

17) paragrahvi 140 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Reservi arvamise vormistab rahandusminister või tema poolt volitatud ametnik.»;

18) paragrahvi 147 lõigetes 1 ja 2 asendatakse sõna «riigisekretär» sõnaga «rahandusminister» vastavas käändes;

19) paragrahvi 147 lõikes 5 asendatakse sõnad «Riigikantseleilt» ja «Riigikantseleile» sõnaga «Rahandusministeerium» vastavas käändes;

20) paragrahvi 151 teksti muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Reservist väljaarvamise vormistab rahandusminister või tema poolt volitatud ametnik.»;

21) paragrahvi 158 lõikes 3 asendatakse sõna «Riigikantseleile» sõnaga «Rahandusministeeriumile»;

22) seadust täiendatakse §-ga 1792 järgmises sõnastuses:

« § 1792. Käesoleva seaduse § 21 lõike 2 punkti 9 rakendamine

Käesoleva seaduse § 21 lõike 2 punkti 9 jõustumisel ametis olev riigi julgeoleku volitatud esindaja juht loetakse eelnimetatud sätte jõustumise hetkest arvates viieks aastaks ametisse nimetatuks.»

§ 3. Riigiteenistujate ametinimetuste ja palgaastmestiku seaduses (RT I 1996, 15, 265; 2009, 35, 232) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 lõike 1 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 4) Riigikantselei direktor;»;

2) paragrahvi 10 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Maavanema palgaaste on 35.»;

3) paragrahvi 10 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Asekantsleri ja Riigikantselei direktori palgaaste on 33–34.»

§ 4. Seaduse jõustumine

(1) Käesolev seadus jõustub 2010. aasta 1. jaanuaril.

(2) Käesoleva seaduse § 2 punktid 2–4 ja 13 jõustuvad Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json