Teksti suurus:

Tervishoiuameti, Tervisekaitseinspektsiooni ja Kemikaalide Teabekeskuse Terviseametiks ühendamisega seonduv Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2010
Avaldamismärge:RT I 2009, 49, 331

Tervishoiuameti, Tervisekaitseinspektsiooni ja Kemikaalide Teabekeskuse Terviseametiks ühendamisega seonduv Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 30.09.2009

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 12. oktoobri 2009. a otsusega nr 536

1. peatükk
SEADUSTE MUUTMINE

§ 1. Vabariigi Valitsuse seaduses (RT I 1995, 94, 1628; 2009, 34, 224) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 67 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas on järgmised ametid ja inspektsioonid:
1) Ravimiamet;
2) Sotsiaalkindlustusamet;
3) Terviseamet;
4) Tööinspektsioon.»;

2) seadust täiendatakse §-ga 1057 järgmises sõnastuses:

« § 1057. Tervishoiuameti, Tervisekaitseinspektsiooni ja Kemikaalide Teabekeskuse ühendamise korraldamine

(1) Tervishoiuamet, Tervisekaitseinspektsioon ja Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas tegutsev hallatav riigiasutus Kemikaalide Teabekeskus korraldatakse ümber ning ühendatakse Terviseametiks alates 2010. aasta 1. jaanuarist. Asutuste ühendamisega seotud toimingud teeb sotsiaalminister.

(2) Tervishoiuameti ja Tervisekaitseinspektsiooni teenistujad, kelle ametikoht, teenistusülesanded ja ametinimetus asutuste ühendamise tõttu ei muutu või kelle ametinimetuse muutmisega ei muutu teenistusülesanded, jätkavad teenistust alates 2010. aasta 1. jaanuarist Terviseameti koosseisus ettenähtud ameti- või abiteenistuskohal kooskõlas avaliku teenistuse seaduse § 115 lõikega 2 ning neile ei kohaldata ametisse nimetamisel katseaega ega avaliku teenistuse seaduse § 29 lõikes 1 sätestatud avaliku konkursi korraldamise kohustust.

(3) Tervishoiuameti ja Tervisekaitseinspektsiooni teenistujad, kelle ametikoht, teenistusülesanded ja ametinimetus asutuste ühendamise tõttu muutuvad või kelle ametikoha asemele luuakse uus ametikoht ning kellele tehakse ettepanek asuda tema avaliku teenistuse ametikoha asemele loodavale uuele ametikohale või kes valitakse avaliku konkursi korras täidetavale ametikohale, jätkavad teenistust alates 2010. aasta 1. jaanuarist Terviseameti koosseisus ettenähtud ameti- või teenistuskohal ning neile ei kohaldata avaliku teenistuse seaduse § 116 lõikes 1 ja § 131 lõigetes 1, 12 ja 13 sätestatut.

(4) Kemikaalide Teabekeskuse töötajatele, kelle töökoht, tööülesanded ja ametinimetus asutuste ühendamise tõttu ei muutu ja kelle töökoht ümberkorraldatud Terviseametis ei eelda avaliku võimu volituste olemasolu, kohaldatakse töölepingu seaduse §-s 112 ja avaliku teenistuse seaduse § 2 lõikes 4 sätestatut ning nad jätkavad töötamist alates 2010. aasta 1. jaanuarist Terviseameti koosseisus ettenähtud töökohal nendega varasemalt sõlmitud töölepingute alusel. Nimetatud töökohtadel töötamisele kohaldatakse pärast asutuste ühendamist valitsusasutuste hallatavate riigiasutuste töötajatele kehtestatud palgamäärasid ja palgasüsteemi.

(5) Kemikaalide Teabekeskuse töötajatele, kelle töökohtade asemele luuakse asutuste ühendamisel sarnaste teenistusülesannetega avaliku teenistuse ametikohad, tehakse, juhul kui töötaja vastab avaliku teenistuse seaduse alusel ametnikule esitatavatele nõuetele, ettepanek asuda tema töökoha asemele loodavale avaliku teenistuse ametikohale. Kui töötaja ettepaneku vastu võtab, võetakse ta teenistusse määramata ajaks ning talle ei kohaldata avaliku teenistuse seaduse § 21 lõike 2 punktis 2 ja 2. peatüki 2. jao 2. jaotises sätestatut. Käesoleva paragrahvi kohaselt teenistusse võetava töötajaga lõpetatakse tööleping poolte kokkuleppel töölepingu seaduse § 79 alusel ning töölepingu lõpetamisel töötajale töölepingu seaduse alusel hüvitist ei maksta.

(6) Kui Kemikaalide Teabekeskuse töötaja, kelle töökoha asemele loodi Terviseameti koosseisus avaliku teenistuse ametikoht või töökoht ja kes loobus pakutud ameti- või töökohast ning vabastati töölt koondamise tõttu, asub talle varem pakutud ameti- või töökohale Terviseametis enne ajavahemiku möödumist, mille eest talle vastavalt töölepingu seadusele hüvitist maksti, peab ta tagastama saadud hüvitise sellele ajavahemikule vastavas ulatuses, mille võrra varem ta Terviseametisse teenistusse või tööle asus, võrreldes hüvitise maksmise ajavahemikuga.

(7) Sotsiaalministril, Tervishoiuameti või Tervisekaitseinspektsiooni peadirektoril ja Kemikaalide Teabekeskuse juhatajal on õigus enne 2010. aasta 1. jaanuari anda käskkirju teenistujate vabastamiseks või lõpetada töötajatega tööleping koondamise tõttu ja teha riigisekretärile ettepanekuid ametikohtadele avaliku konkursi korraldamiseks, lähtudes ühendatud Terviseameti struktuurist ja koosseisust. Avaliku teenistuse seaduse § 116 lõike 3 kohase ettepaneku asuda teisele ametikohale teeb teenistujale sotsiaalminister või tema volitusel Tervishoiuameti või Tervisekaitseinspektsiooni peadirektor või Kemikaalide Teabekeskuse juhataja.

(8) Kõikides õigussuhetes, milles Eesti Vabariiki esindavad Tervishoiuamet, Tervisekaitseinspektsioon või Kemikaalide Teabekeskus, loetakse alates 2010. aasta 1. jaanuarist Eesti Vabariigi esindajaks Terviseamet.

(9) Õigusaktides sätestatud Tervishoiuameti, Tervisekaitseinspektsiooni ja Kemikaalide Teabekeskuse õigused ja kohustused lähevad alates 2010. aasta 1. jaanuarist üle Terviseametile.

(10) 2010. aasta 1. jaanuarist loetakse kehtivates õigusaktides kuni vastava muudatuse sisseviimiseni sõnad «Tervishoiuamet», «Tervisekaitseinspektsioon» ja «Kemikaalide Teabekeskus» asendatuks sõnaga «Terviseamet» vastavas käändes.»

§ 2. Biotsiidiseaduses (RT I 2009, 29, 174) tehakse järgmised muudatused:

1) seaduses asendatakse sõnad «Kemikaalide Teabekeskus» läbivalt sõnaga «Terviseamet» vastavas käändes;

2) paragrahvi 43 lõike 1 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 43 lõike 1 punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 6) Terviseamet ohutusnõuete täitmise osas hulgimüügis, joogi- ja suplusvee töötlemisel, teenuste osutamisel ning rahvatervise seadusega reguleeritud muudes valdkondades ja ohutusnõuete täitmise osas tervishoiuteenuse osutajate üle tervishoiuteenuste korraldamise seadusega reguleeritud valdkonnas.»

§ 3. Elektroonilise side seaduses (RT I 2004, 87, 593; 2009, 39, 262) asendatakse sõna «Tervisekaitseinspektsioon» läbivalt sõnaga «Terviseamet» vastavas käändes.

§ 4. Jäätmeseaduse (RT I 2004, 9, 52; 2009, 39, 262) § 71 lõikes 3 asendatakse sõnad «kohalikule tervisekaitsetalitusele» sõnaga «Terviseametile».

§ 5. Kaubandustegevuse seaduse (RT I 2004, 12, 78; 2008, 8, 58) § 21 punktis 2, § 33 lõike 2 punktis 2 ja § 33 lõike 5 punktis 2 asendatakse sõna «Tervisekaitseinspektsioon» sõnaga «Terviseamet».

§ 6. Kemikaaliseaduses (RT I 1998, 47, 697; 2009, 39, 262) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 7 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks;

2) seaduses asendatakse sõnad «Kemikaalide Teabekeskus» läbivalt sõnaga «Terviseamet» vastavas käändes;

3) paragrahvi 24 lõike 1 punktis 7 ja § 245 lõike 2 punktis 6 asendatakse sõna «Tervisekaitseinspektsioon» sõnaga «Terviseamet».

§ 7. Keemiarelvade väljatöötamise, tootmise, varumise ja kasutamise keelustamise ning nende hävitamise konventsiooni ratifitseerimise seaduse (RT II 1999, 11, 72) §-s 3 asendatakse sõnad «Kemikaalide Teabekeskus» sõnaga «Terviseamet».

§ 8. Keskkonnaseire seaduse (RT I 1999, 10, 154; 2009, 3, 15) §-s 9 asendatakse sõnad «kohalikule tervisekaitsetalitusele» sõnaga «Terviseametile».

§ 9. Keskkonnavastutuse seaduse (RT I 2007, 62, 396; 2009, 3, 15) § 9 lõigetes 1 ja 3 asendatakse sõna «Tervisekaitseinspektsioon» sõnaga «Terviseamet» vastavas käändes.

§ 10. Lennundusseaduse (RT I 1999, 26, 376; 2009, 39, 262) § 241 lõikes 7 ja § 242 lõike 1 punktis 1 asendatakse sõna «Tervishoiuamet» sõnaga «Terviseamet» vastavas käändes.

§ 11. Loomatauditõrje seaduses (RT I 1999, 57, 598; 2009, 39, 262) asendatakse sõnad «Tervisekaitseinspektsioon» ja «Tervisekaitseinspektsiooni kohalik asutus» läbivalt sõnaga «Terviseamet» vastavas käändes.

§ 12. Majandustegevuse registri seaduse (RT I 2004, 12, 79; 2008, 8, 58) § 32 lõikes 2 asendatakse sõna «Tervisekaitseinspektsioon» sõnaga «Terviseamet».

§ 13. Meditsiiniseadme seaduses (RT I 2004, 75, 520; 2007, 12, 66) tehakse järgmised muudatused:

1) seaduses asendatakse sõnad «Tervishoiuamet» ja «Ravimiamet» läbivalt sõnaga «Terviseamet» vastavas käändes, kui käesolevas paragrahvis ei sätestata teisiti;

2) paragrahv 33 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 33. Riikliku järelevalve teostaja pädevus

Käesolevas seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides esitatud nõuete täitmise üle teostab riiklikku järelevalvet Terviseamet:
1) turule lastud meditsiiniseadme üle (turujärelevalve);
2) teavitatud asutusele ja tootjale käesolevas seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides esitatud nõuete täitmise üle;
3) ohujuhtumitest teavitamise ja nende uurimise üle;
4) kliiniliste uuringute korraldamise üle;
5) tootja ja teavitatud asutuse vaidluse korral meditsiiniseadme liigitamise üle;
6) tervishoiuteenuse osutajale meditsiiniseadme professionaalseks kasutamiseks kehtestatud nõuete täitmise üle.»;

3) paragrahvi 37 lõigetes 1, 2 ja 4 asendatakse sõnad «Ravimiameti peadirektor või Tervishoiuameti peadirektor» sõnaga «Terviseamet» vastavas käändes.

§ 14. Meresõiduohutuse seaduse (RT I 2002, 1, 1; 2009, 37, 251) § 26 lõikes 4, § 261 lõigetes 1, 3–6 ja 8, §-s 262 ja § 76 lõikes 12 asendatakse sõna «Tervishoiuamet» sõnaga «Terviseamet» vastavas käändes.

§ 15. Mereteenistuse seaduse (RT I 2001, 21, 114; 2009, 5, 35) § 591 lõigetes 1 ja 2 asendatakse sõna «Tervisekaitseinspektsioon» sõnaga «Terviseamet».

§ 16. Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduses (RT I 2003, 26, 160; 2009, 39, 262) tehakse järgmised muudatused:

1) seaduses asendatakse sõnad «Tervisekaitseinspektsioon» ja «Tervisekaitseinspektsiooni kohalik asutus» läbivalt sõnaga «Terviseamet» vastavas käändes, kui käesolevas paragrahvis ei sätestata teisiti;

2) paragrahvi 2 täiendatakse punktidega 8 ja 9 järgmises sõnastuses:

« 8) seire – tervisealaste andmete, sealhulgas nakkushaiguste epidemioloogiliste uuringute ja nakatumise riskitegurite andmete süstemaatiline kogumine, analüüsimine, tõlgendamine ja levitamine nakkushaiguste leviku ennetamise ning tõrje eesmärgil;
9) haiguspuhang – tavapärast haigestumise taset ületav ühise nakkusallika või levikufaktoriga seotud teatud ajavahemikus esinev nakkushaigusjuhtude arv.»;

3) paragrahvi 17 pealkiri ja lõige 1 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« § 17. Riigi ülesanded nakkushaiguste seirel ja tõrjel

(1) Riigi tasandil korraldab nakkushaiguste seiret ja tõrjet Sotsiaalministeerium, kes täidab rahvatervise seaduses sätestatud ülesandeid ning juhib nakkushaiguste tõrjeks tehtavat tööd.»;

4) paragrahv 18 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 18. Terviseameti ülesanded nakkushaiguste ennetamisel, seirel ja tõrjel

(1) Nakkushaiguste ennetamise, seire ja tõrje valdkonnas on pädev asutus Terviseamet, kes:
1) teeb epidemioloogilisi uuringuid haige nakatumise ja nakkushaiguste leviku asjaolude väljaselgitamiseks ning juhendab inimeste rühmaviisilise haigestumise korral tõrjemeetmete rakendamist;
2) teavitab massiteabevahendite kaudu elanikkonda nakkushaiguse esinemisest ja haiguspuhangu tõrje meetmetest;
3) korraldab riigihangete seaduses sätestatud alustel hangitud immuunpreparaatide jaotamist, säilitamist ja vedu ning külmahela toimimist;
4) kogub, analüüsib ja avaldab andmeid immuniseerimiste kohta;
5) korraldab nakkushaiguste seiret, sealhulgas sentinel-seiret, Euroopa Liidu asjakohaste õigusaktide ja Maailma Terviseorganisatsiooni soovituste kohaselt.

(2) Nakkushaiguste epidemioloogilise riskianalüüsi ja riskihindamise valdkonnas on pädev asutus Terviseamet, kes määrab ja hindab:
1) nakkushaiguste leviku tendentse;
2) immuniseerimisega hõlmatust.

(3) Nakkushaiguste rahvusvahelises tõrjes osalemisel on volitatud asutus Terviseamet, kes käitleb Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse varajase teavitamise ja reageerimise süsteemi Eestis.

(4) Terviseamet on Maailma Terviseorganisatsiooni ja Euroopa Komisjoni volitatud kontaktasutus bioloogiliste ohutegurite osas seoses rahvusvaheliste sanitaar-meditsiiniliste eeskirjade rakendamisega.

(5) Terviseamet osaleb Eesti pädeva asutusena Maailma Terviseorganisatsiooni ja Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse haigusspetsiifilises epidemioloogilises tegevuses.

(6) Käesolevas seaduses ettenähtud ülesandeid täites teeb Terviseamet koostööd maavalitsuste ja kohalike omavalitsustega nakkushaiguste ennetamiseks, seireks, leviku tõkestamiseks ja tõrjeks.

(7) Terviseamet on nakkushaiguste rahvusvahelises tõrjes osaledes kohustatud teavitama teisi riike nakkushaiguse esinemisest ja haiguspuhangu tõrje meetmetest. Nakkushaiguste tõrjeks tehtava rahvusvahelise koostöö ja teavitamise nõuded ning korra kehtestab Vabariigi Valitsus.»;

5) paragrahvi 21 lõikes 8 asendatakse sõnad «Ülemaailmsele Tervishoiuorganisatsioonile» sõnadega «Maailma Terviseorganisatsioonile»;

6) paragrahvi 30 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Nakkusohtlikku materjali võivad käidelda tervishoiuteenuse osutajad ja muud juriidilised ja füüsilised isikud, kellele Terviseamet on väljastanud nakkusohtliku materjali käitlemise tegevusloa käesoleva seaduse §-des 32–36 sätestatud korras.»;

7) paragrahv 31 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahvi 32 lõikes 1 asendatakse tekstiosa «§ 30 lõike 4 punktis 2» tekstiosaga «§ 30 lõikes 4»;

9) 7. peatüki pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«NAKKUSHAIGUSTE ENNETAMISE, SEIRE JA TÕRJE RAHASTAMINE»;

10) paragrahvi 42 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Nakkushaiguste ennetamise, seire ja tõrje rahastamine»;

11) paragrahvi 44 lõiked 11 ja 2 tunnistatakse kehtetuks;

12) paragrahvi 49 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Käesoleva seaduse §-des 46–48 sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja on Terviseamet.»

§ 17. Noorsootöö seaduse (RT I 1999, 27, 392; 2009, 15, 93) § 10 lõike 2 punktis 3, § 12 lõike 2 punktis 6, § 14 lõike 1 punktis 3 ja § 15 lõike 4 punktis 7 asendatakse sõna «Tervisekaitseinspektsiooni» sõnaga «Terviseameti».

§ 18. Ohvriabi seaduse (RT I 2004, 2, 3; 2009, 35, 232) § 61 lõikes 4 asendatakse sõna «Tervishoiuametis» sõnaga «Terviseametis».

§ 19. Pakendiseaduse (RT I 2004, 41, 278; 2008, 20, 138) § 18 lõikest 2 jäetakse välja sõna «Tervisekaitseinspektsiooni,».

§ 20. Psühhiaatrilise abi seaduse (RT I 1997, 16, 260; 2008, 59, 330) § 13 lõikes 9 asendatakse sõna «Tervishoiuamet» sõnaga «Terviseamet».

§ 21. Rahvatervise seaduses (RT I 1995, 57, 978; 2008, 58, 329) tehakse järgmised muudatused:

1) seaduses asendatakse sõnad «Tervisekaitseinspektsioon», «Tervisekaitseinspektsiooni kohalik asutus» ja «Tervisekaitseinspektsioon ja tema kohalik asutus» läbivalt sõnaga «Terviseamet» vastavas käändes;

2) paragrahvi 2 täiendatakse punktiga 8 järgmises sõnastuses:

« 8) rahvusvahelise tähtsusega rahvatervise hädaolukord – käesoleva seaduse tähenduses erakorraline sündmus, mis kujutab ohtu rahva tervisele ja teistele riikidele haiguse rahvusvahelisest levikust tingituna ja mis potentsiaalselt vajab rahvusvaheliselt koordineeritud tõrjemeetmeid.»;

3) paragrahvi 4 punkt 14 ja § 8 lõike 2 punkt 7 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 8 lõike 3 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 11 lõikes 4 asendatakse sõnad «maakonna tervisekaitsetalitusega» sõnaga «Terviseametiga»;

6) paragrahvi 12 lõige 31 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 122 lõikes 5 asendatakse sõnad «Kemikaalide Teabekeskusele» sõnaga «Terviseametile»;

8) paragrahvi 131 täiendatakse lõigetega 4–7 järgmises sõnastuses:

« (4) Nakkushaiguste ennetamise, seire ja tõrje ning nakkushaiguste epidemioloogilise riskianalüüsi ja riskihindamise valdkonnas on pädev asutus Terviseamet nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduses sätestatud alustel.

(5) Kemikaaliohutuse valdkonnas on Terviseamet pädev asutus kemikaaliseaduses sätestatud alustel.

(6) Biotsiidi valdkonnas on Terviseamet pädev asutus biotsiidiseaduses sätestatud alustel.

(7) Terviseametile seadusega pandud ülesannete täitmiseks amet:
1) korraldab ja teostab oma tegevusvaldkonnas terviseohtude riskianalüüsi;
2) teavitab Euroopa Komisjoni ja Maailma Terviseorganisatsiooni rahva tervise rahvusvahelise tähtsusega hädaolukorrast.»;

9) seadust täiendatakse §-ga 132 järgmises sõnastuses:

« § 132. Joogiveeproovi võtjale esitatavad nõuded

(1) Joogiveeproovi võtja peab kasutama sobivaid mõõte- ja proovivõtuvahendeid ning olema atesteeritud.

(2) Joogiveeproovi võtja atesteerimine on tema tehniliste teadmiste, väljaõppe ja kogemuste hindamine, lähtudes käesoleva paragrahvi lõike 3 alusel kehtestatud atesteerimise korras esitatud nõuetest.

(3) Joogiveeproovi võtja atesteerimist korraldab Sotsiaalministeerium. Joogiveeproovi võtjat atesteeritakse iga viie aasta järel sotsiaalministri määrusega kehtestatud atesteerimise tingimuste ja korra kohaselt.»;

10) paragrahvi 14 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Tervisekaitse, haiguste ennetamise ja tervise edendamisega tegelevad asutused tagavad elanikkonna teavitamise elukeskkonna terviseriskidest ja nende vältimise viisidest ning elukeskkonna üldiseks kasutamiseks määratud andmete kättesaadavuse.»;

11) paragrahv 15 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 15. Riikliku järelevalve teostaja

Riiklikku järelevalvet asjakohastes Euroopa Liidu õigusaktides, käesolevas seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuete täitmise üle, samuti kosmeetikatoodete käitlemise, teabe esitamise ja terviseohutuse üle ning toote ja teenuse ohutuse seaduse § 7 lõigetes 3 ja 31 nimetatud juhtudel terviseohutuse üle teostab Terviseamet käesolevas seaduses sätestatud pädevuse piires.»

§ 22. Rakkude, kudede ja elundite käitlemise ja siirdamise seaduse (RT I 2002, 21, 118; 2008, 25, 163) § 16 lõigetes 1 ja 3 asendatakse sõna «Tervishoiuamet» sõnaga «Terviseamet».

§ 23. Ravikindlustuse seaduses (RT I 2002, 62, 377; 2009, 35, 232) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 41 lõikes 2 asendatakse sõna «Tervishoiuametis» sõnaga «Terviseametis»;

2) paragrahvi 41 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Haigekassa võtab üle ainult selliste ravimite eest tasu maksmise kohustuse, mille kohta väljastatud retsept vastab sotsiaalministri määrusega ravimiseaduse alusel kehtestatud tingimustele ja vormile. Retsepti väljakirjutamise õigus on perearsti nimistu alusel tegutseval perearstil, tegevusluba omaval eriarstil, hambaarstil ja ämmaemandal, eriarstiabi osutamise tegevusluba omava tervishoiuteenuse osutaja juures töötaval arstil (välja arvatud kiirabi osutamisel), hambaarstil ja ämmaemandal ning kaitsejõududes töötaval Terviseametis registreeritud arstil ja hambaarstil. Retsepti väljastanud arst, hambaarst ja ämmaemand vastutavad retsepti väljastamise põhjendatuse ja õigusaktidele vastavuse eest.»

§ 24. Ravimiseaduses (RT I 2005, 2, 4; 2009, 39, 262) tehakse järgmised muudatused:

1) seaduses asendatakse sõnad «Tervishoiuamet» ja «Tervisekaitseinspektsioon» läbivalt sõnaga «Terviseamet» vastavas käändes, kui käesolevas paragrahvis ei sätestata teisiti;

2) paragrahvi 47 lõige 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (8) Ravimiametil on õigus taotluse menetlemisel kontrollida taotlemisel esitatud andmete vastavust tegelikkusele. Enne tegevusloa väljaandmist või uuendamist kontrollib Ravimiamet vastavalt oma pädevusele tegutsemiskoha tingimuste ja tegevuse, vajaduse korral ka personali vastavust kehtivatele nõuetele.»;

3) paragrahvi 62 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

« (4) Tervishoiuamet avalikustab oma veebilehel apteegis töötava proviisori ja farmatseudi ees- ja perekonnanime, registreerimistõendi numbri ning töökoha.»;

4) paragrahvi 82 lõike 5 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) ravimi müügiloa hoidja tellitud või avalikustatud teavet, mis suunab isikuid pöörduma arsti poole, juhtudel, kus otseselt või kaudselt viidatakse ravimile, välja arvatud Ravimiameti ja Terviseameti kooskõlastatud vaktsineerimise edendamisele suunatud kampaaniad, kui ei mainita ravimi nime.»;

5) paragrahvi 100 lõiked 1 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Riiklikku järelevalvet käesolevas seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuete täitmise üle teostavad Ravimiamet ning vastavalt oma pädevusele Terviseamet, Veterinaar- ja Toiduamet, Konkurentsiamet ning Maksu- ja Tolliamet.

(2) Terviseamet teostab järelevalvet käesolevas seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuete täitmise üle tervishoiuteenuse osutaja ja tervishoiutöötaja poolt.»;

6) paragrahvi 100 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 25. Reklaamiseaduses (RT I 2008, 15, 108; 2009, 38, 255) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 30 lõike 2 punkt 1 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 30 lõike 2 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) Terviseamet käesoleva seaduse 2. peatükis ning §-s 18 sätestatud nõuete järgimise üle meditsiiniseadme ja ravimi reklaami osas ja §-s 22 sätestatud nõuete rikkumise üle tervishoiuteenuse reklaami osas»;

3) paragrahvi 36 lõike 2 punkt 1 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 36 lõike 2 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) Terviseamet käesoleva seaduse 2. peatükis ning §-s 18 sätestatud nõuete rikkumise korral meditsiiniseadme ja ravimi reklaami osas ja §-s 22 sätestatud nõuete rikkumise korral tervishoiuteenuse reklaami osas;».

§ 26. Riigilõivuseaduses (RT I 2006, 58, 439; 2009, 37, 251) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 35 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 35. Veterinaar- ja Toiduameti toimingu eest riigilõivu tasumisest vabastamine»;

2) 12. peatüki jaod 2–5 tunnistatakse kehtetuks;

3) 12. peatükki täiendatakse jaoga 6 järgmises sõnastuses:

«6. jagu
Terviseameti toimingud

1. jaotis
Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse alusel tehtavad toimingud

§ 2591. Kiirabi, eriarstiabi ja õendusabi osutamise tegevusloa taotluse läbivaatamine

(1) Kiirabi, eriarstiabi ja iseseisvalt õendusabi osutamise tegevusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu:
1) kiirabi osutamise tegevusloa puhul 3000 krooni iga teeninduspiirkonna kohta;
2) haiglavälise eriarstiabi osutamise tegevusloa puhul 2200 krooni iga tegevuskoha kohta;
3) iseseisvalt õendusabi osutamise tegevusloa puhul 1350 krooni iga tegevuskoha kohta.

(2) Haiglas eriarstiabi osutamise tegevusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu lähtuvalt haigla liigist:
1) kohaliku haigla puhul 7850 krooni;
2) üldhaigla puhul 11 400 krooni;
3) keskhaigla puhul 16 400 krooni;
4) piirkondliku haigla puhul 22 700 krooni;
5) erihaigla puhul 7850 krooni;
6) hooldushaigla puhul 7850 krooni;
7) taastusravihaigla puhul 7850 krooni.

(3) Haiglas eriarstiabi osutamise tegevusloa täiendamisel uue eriarstiabi erialaga või tervishoiuteenuse osutamise koha muutmisel tasutakse riigilõivu 2200 krooni ühe eriala kohta, kuid mitte üle käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud riigilõivumäära vastava haigla liigi kohta.

§ 2592. Tegevusloa duplikaadi väljastamine

Tegevusloa duplikaadi väljastamise eest tasutakse riigilõivu lähtuvalt tegevusloa liigist:
1) kiirabi osutamise tegevusloa duplikaadi väljastamise eest – 200 krooni;
2) haiglavälise eriarstiabi osutamise tegevusloa duplikaadi väljastamise eest – 200 krooni;
3) haiglas eriarstiabi osutamise tegevusloa duplikaadi väljastamise eest – 200 krooni;
4) iseseisvalt õendusabi osutamise tegevusloa duplikaadi väljastamise eest – 200 krooni.

§ 2593. Tervishoiutöötajana registreerimise taotluse läbivaatamine

Terviseametis tervishoiutöötajana registreerimise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu:
1) kui kutse on omandatud Eestis – 200 krooni;
2) kui kutse on omandatud välisriigis – 3000 krooni.

§ 2594. Tervishoiutöötaja kutsekvalifikatsiooni tunnustamise taotluse läbivaatamine

Tervishoiutöötaja kutsekvalifikatsiooni tunnustamise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 3000 krooni.

§ 2595. Registreerimistõendi kinnitatud ärakirja või kutsekvalifikatsiooni tunnustamise tõendi kinnitatud ärakirja väljastamine

Terviseameti tervishoiutöötajana registreerimise tõendi kinnitatud ärakirja või tervishoiutöötaja kutsekvalifikatsiooni tunnustamise tõendi kinnitatud ärakirja väljastamise eest tasutakse riigilõivu 100 krooni.

2. jaotis
Ravimiseaduse alusel tehtavad toimingud

§ 2596. Proviisorina ja farmatseudina registreerimine ning proviisori kutsekvalifikatsiooni tunnustamine ja registreerimistõendi ja kutsekvalifikatsiooni tunnustamise tõendi kinnitatud ärakirja väljastamine

(1) Proviisorina või farmatseudina registreerimise taotluse läbivaatamise eest tasub riigilõivu:
1) isik, kes on kutse omandanud Eestis, – 200 krooni;
2) isik, kes on kutse omandanud välisriigis, – 3000 krooni.

(2) Proviisori kutsekvalifikatsiooni tunnustamise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 3000 krooni.

(3) Terviseameti proviisorina või farmatseudina registreerimise tõendi kinnitatud ärakirja või proviisori kutsekvalifikatsiooni tunnustamise tõendi kinnitatud ärakirja väljastamise eest tasutakse riigilõivu 100 krooni.

3. jaotis
Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse alusel tehtavad toimingud

§ 2597. Töötervishoiuteenuse osutajana registreerimise taotluse läbivaatamine

Terviseametis töötervishoiuteenuse osutajana registreerimise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 1350 krooni.

4. jaotis
Rahvatervise seaduse alusel tehtavad toimingud

§ 2598. Loodusliku mineraalvee tunnustamistaotluse läbivaatamine, veevõtuseadmete ja töötlemise nõuetekohasuse hindamine, tunnustamise otsuse väljastamine, kehtivuse pikendamine ning Euroopa Komisjoni ja liikmesriikide teavitamine

(1) Loodusliku mineraalvee tunnustamismenetluse eest tasutakse riigilõivu 3400 krooni.

(2) Veevõtukohas loodusliku mineraalvee veevõtuseadmete ning töötlemise nõuetekohasuse hindamise eest tasutakse riigilõivu 1500 krooni.

(3) Loodusliku mineraalvee tunnustamise otsuse väljastamise või selle kehtivuse pikendamise ning Euroopa Komisjoni ja liikmesriikide vastutavate asutuste teavitamise eest tasutakse riigilõivu 1100 krooni.

§ 2599. Kosmeetikatoodete tootja ärisaladuse hoidmiseks kosmeetikatoote koostisaine märgistamise taotluse läbivaatamine

Kosmeetikatoodete tootja ärisaladuse hoidmiseks kosmeetikatoote koostisaine nimetuse registreerimisnumbriga asendamise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 5950 krooni.

5. jaotis
Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse alusel tehtavad toimingud

§ 25910. Nakkusohtliku materjali käitlemise tegevusloa taotluse läbivaatamine

Nakkusohtliku materjali käitlemise tegevusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 2200 krooni.

6. jaotis
Biotsiidiseaduse alusel tehtavad toimingud

§ 25911. Biotsiidi toimeaine biotsiididirektiivi I, I A ja I B lisasse kandmine

(1) Toimeaine biotsiididirektiivi lisasse kandmise taotlemisel esitatud dokumentide menetlemise eest Terviseametis tasutakse riigilõivu 142 200 krooni.

(2) Toimeaine kasutamiseks täiendava tooteliigi biotsiididirektiivi lisasse kandmise taotlemisel esitatud dokumentide menetlemise eest Terviseametis tasutakse riigilõivu 132 900 krooni.

§ 25912. Biotsiidi turustusloa andmine

(1) Biotsiidi turustusloa taotlemisel esitatud dokumentide menetlemise eest Terviseametis tasutakse riigilõivu 74 800 krooni.

(2) Madala riskiastmega biotsiidile turustusloa taotlemisel esitatud dokumentide menetlemise eest Terviseametis tasutakse riigilõivu 56 900 krooni.

(3) Uurimis- ja arendustegevuse eesmärgil biotsiidi või toimeaine kasutamiseks ja turustamiseks loa taotlemisel esitatud materjalide hindamise eest tasutakse riigilõivu 29 400 krooni.

(4) Raammääratluse taotluse korral tasutakse biotsiidide raammääratluse koostamise eest riigilõivu 5400 krooni.

(5) Biotsiidi turustusloa taotlemisel raammääratluse alusel tasutakse taotluse menetlemise eest riigilõivu 4600 krooni.

(6) Biotsiidi turustusloa vastastikuse tunnustamise korral tasutakse turustusloa taotluse menetlemise eest riigilõivu 15 000 krooni.

(7) Madala riskiastmega biotsiidi turustusloa vastastikuse tunnustamise korral tasutakse turustusloa taotluse menetlemise eest riigilõivu 10 900 krooni.

(8) Ajutise turustusloa taotluse menetlemise eest tasutakse riigilõivu 29 400 krooni.

(9) Biotsiidi turustusloa kehtivusaja pikendamise taotluse menetlemise eest tasutakse riigilõivu 3900 krooni.

(10) Biotsiidi turustusloa administratiivsete muudatuste (toote nimetuse või tootja firma nime muutmine või muud muudatused, millega ei kaasne toote omaduste, kvaliteedi või toime muutust) taotluse menetlemise eest tasutakse riigilõivu 3900 krooni.

(11) Biotsiidi turustusloa sisuliste muudatuste (biotsiidi klassifikatsiooni või toote koostise muutmine või muud muudatused, millega võib kaasneda toote omaduste, kvaliteedi või toime muutus) taotluse menetlemise eest tasutakse riigilõivu 10 600 krooni.

(12) Registriandmete kinnitatud väljavõtte iga A4-formaadis lehekülje eest tasutakse riigilõivu 50 krooni.

§ 25913. Biotsiidi registreerimine

Biotsiidi registreerimise eest tasutakse riigilõivu 2500 krooni.

7. jaotis
Kemikaaliseaduse alusel tehtavad toimingud

§ 25914. Uuest ainest teavitamine

(1) Kemikaali turustamise eest vastutav isik (edaspidi teavitaja) tasub uuest ainest teavitamise eest riigilõivu lähtuvalt kemikaali turustatud aastakogusest:
1) üle 10 kg ja alla 100 kg – 1000 krooni;
2) 100 kg või üle selle või summaarne kogus kuni 500 kg – 3100 krooni;
3) 100 kg või üle selle või summaarne kogus kuni 500 kg ja kui eelnevalt on tasutud käesoleva lõike punktis 1 sätestatud riigilõiv – 2100 krooni;
4) 1 tonn või üle selle või summaarne kogus kuni 50 tonni – 3200 krooni;
5) 100 tonni või üle selle või summaarne kogus kuni 500 tonni – 4300 krooni;
6) 100 tonni või üle selle või summaarne kogus kuni 500 tonni ja kui eelnevalt on tasutud käesoleva lõike punktis 4 sätestatud riigilõiv – 1100 krooni;
7) 1000 tonni või üle selle või summaarne kogus kuni 5000 tonni – 6700 krooni;
8) 1000 tonni või üle selle või summaarne kogus kuni 5000 tonni ja kui eelnevalt on tasutud käesoleva lõike punktis 4 sätestatud riigilõiv – 3500 krooni;
9) 1000 tonni või üle selle või summaarne kogus kuni 5000 tonni ja kui eelnevalt on tasutud käesoleva lõike punktis 5 või punktides 4 ja 6 sätestatud riigilõiv – 2400 krooni.

(2) Uuest polümeerist teavitaja tasub teavitamise eest riigilõivu lähtuvalt polümeeri turustatud aastakogusest:
1) alla 100 kg või summaarne kogus väiksem kui 500 kg – 1000 krooni;
2) 100–1000 kg või summaarne kogus 500–5000 kg – 3100 krooni;
3) 100–1000 kg või summaarne kogus 500–5000 kg ja kui eelnevalt on tasutud käesoleva lõike punktis 1 sätestatud riigilõiv – 2100 krooni;
4) üle 1 tonni või summaarne kogus üle 5 tonni – 3200 krooni.

§ 25915. Detergentide turustamiseks erandi taotluse läbivaatamine

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 648/2004 detergentide kohta (ELT L 104, 8.04.2004, lk 1–35) alusel detergendi turustamiseks erandi taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 11 066 krooni.»;

4) paragrahvi 2591 pealkiri ja lõige 1 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« § 2591. Kiirabi, eriarstiabi, õendusabi ja ämmaemandusabi osutamise tegevusloa taotluse läbivaatamine

(1) Kiirabi, eriarstiabi, iseseisvalt õendusabi osutamise ja iseseisvalt ämmaemandusabi osutamise tegevusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu:
1) kiirabi osutamise tegevusloa puhul 3000 krooni iga teeninduspiirkonna kohta;
2) haiglavälise eriarstiabi osutamise tegevusloa puhul 2200 krooni iga tegevuskoha kohta;
3) iseseisvalt õendusabi osutamise tegevusloa puhul 1350 krooni iga tegevuskoha kohta;
4) iseseisvalt ämmaemandusabi osutamise tegevusloa puhul 2200 krooni iga tegevuskoha kohta.»;

5) paragrahvi 2592 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

« 5) iseseisvalt ämmaemandusabi osutamise tegevusloa duplikaadi väljastamise eest – 200 krooni.»

§ 27. Sotsiaalhoolekande seaduse (RT I 1995, 21, 323; 2009, 35, 232) § 213 lõikes 3 ja § 371 lõikes 1 asendatakse sõna «Tervisekaitseinspektsioon» sõnaga «Terviseamet».

§ 28. Surma põhjuse tuvastamise seaduse (RT I 2005, 24, 179; 2009, 29, 175) §-s 33 ja § 34 punktis 2 asendatakse sõna «Tervishoiuamet» sõnaga «Terviseamet» vastavas käändes.

§ 29. Sõjahaudade kaitse seaduse (RT I 2007, 4, 21) § 10 lõikes 7 asendatakse sõnad «kohaliku tervisekaitsetalituse» sõnaga «Terviseameti».

§ 30. Tarbijakaitseseaduse (RT I 2004, 13, 86; 2008, 59, 330) §-s 38 ja § 48 lõike 2 punktis 2 asendatakse sõna «Tervisekaitseinspektsioon» sõnaga «Terviseamet» vastavas käändes.

§ 31. Teatavate ohtlike kemikaalide ja pestitsiididega rahvusvaheliseks kauplemiseks nõusoleku saamise korda käsitleva Rotterdami konventsiooniga ühinemise seaduse (RT II 2006, 6, 11) §-s 2 asendatakse sõnad «Kemikaalide Teabekeskus» sõnaga «Terviseamet».

§ 32. Tervishoiuteenuste korraldamise seaduses (RT I 2001, 50, 284; 2009, 39, 262) tehakse järgmised muudatused:

1) seaduses asendatakse sõna «Tervishoiuamet» läbivalt sõnaga «Terviseamet» vastavas käändes;

2) paragrahvi 60 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Terviseameti selleks volitatud ametnikud teostavad järelevalvet perearstide, kiirabi osutajate, eriarstiabi osutajate, iseseisvalt õendusabi osutajate ja iseseisvalt ämmaemandusabi osutajate tegevuse üle.»

§ 33. Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (RT I 2009, 29, 176) § 1 punkt 10, § 3 punkt 5 ja § 4 tunnistatakse kehtetuks.

§ 34. Toiduseaduse (RT I 1999, 30, 415; 2008, 16, 115) § 512 lõikes 3 asendatakse sõna «Tervisekaitseinspektsioonile» sõnaga «Terviseametile».

§ 35. Toote ja teenuse ohutuse seaduse (RT I 2004, 25, 167; 2007, 66, 408) § 21 lõike 2 punktis 3 asendatakse sõna «Tervisekaitseinspektsioon» sõnaga «Terviseamet».

§ 36. Tubakaseaduse (RT I 2005, 29, 210; 2008, 49, 272) § 32 punktis 5 ja § 51 lõikes 6 asendatakse sõna «Tervisekaitseinspektsioon» sõnaga «Terviseamet».

§ 37. Turismiseaduse (RT I 2000, 95, 607; 2008, 8, 58) § 30 lõike 1 punktis 4 ja § 315 lõike 3 punktis 4 asendatakse sõna «Tervisekaitseinspektsioon» sõnaga «Terviseamet».

§ 38. Turvaseaduse (RT I 2003, 68, 461; 2009, 39, 262) § 30 lõike 5 punkt 7 tunnistatakse kehtetuks.

§ 39. Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse (RT I 1999, 60, 616; 2009, 35, 232) § 19 lõikes 2, § 191 lõigetes 2, 3–5, 9 ja 10, § 201 pealkirjas ja tekstis, § 23 lõikes 8 ja § 25 lõikes 11 asendatakse sõna «Tervishoiuamet» sõnaga «Terviseamet» vastavas käändes.

§ 40. Vangistusseaduses (RT I 2000, 58, 376; 2009, 39, 262) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 107 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 107 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Riiklikku järelevalvet rahvatervise seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides ettenähtud tervisekaitse nõuete täitmise üle ning tervishoiuteenuste osutajale sätestatud nõuete täitmise üle vanglas teostab Terviseamet.»

§ 41. Veeseaduses (RT I 1994, 40, 655; 2009, 37, 251) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 131 lõikes 3 ja § 132 lõike 3 punktides 1 ja 4 asendatakse sõnad «Tervisekaitseinspektsiooni kohalik asutus» sõnaga «Terviseamet» vastavas käändes;

2) paragrahvi 131 lõikes 6 asendatakse sõnad «Tervisekaitseinspektsiooni tervisekaitsetalitus» sõnaga «Terviseamet»;

3) paragrahvi 132 lõike 3 punktides 2 ja 6, § 28 lõike 4 punktis 3, § 3811 lõikes 3 ja § 40 lõikes 2 asendatakse sõna «Tervisekaitseinspektsioon» sõnaga «Terviseamet» vastavas käändes;

4) paragrahvi 40 lõikes 21 asendatakse sõnad «Tervisekaitseinspektsiooni järelevalveametnikul» sõnaga «Terviseametil».

§ 42. Vereseaduse (RT I 2005, 13, 63; 2009, 5, 35) § 20 lõigetes 1 ja 3, § 22 lõikes 4 ja § 26 lõikes 3 asendatakse sõna «Tervishoiuamet» sõnaga «Terviseamet».

§ 43. Välisteenistuse seaduse (RT I 2006, 26, 193; 2009, 36, 234) § 73 lõikes 2 asendatakse sõna «Tervisekaitseinspektsiooni» sõnaga «Terviseameti».

§ 44. Välisõhu kaitse seaduses (RT I 2004, 43, 298; 2009, 39, 262) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 28, § 321 punktis 4, § 130 lõikes 2, § 134 lõigetes 1 ja 2, § 135 lõigetes 1 ja 2, §-s 137, § 143 lõike 21 punktis 4 ja lõikes 3, § 145 pealkirjas ja lõikes 1 asendatakse sõna «Tervisekaitseinspektsioon» sõnaga «Terviseamet» vastavas käändes;

2) paragrahvi 136 lõikes 2 asendatakse sõnad «tervisekaitse riikliku järelevalve ametnik» sõnaga «Terviseamet».

§ 45. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse (RT I 1999, 25, 363; 2009, 39, 262) § 4 lõikes 24 asendatakse sõna «tervisekaitsetalitusega» sõnaga «Terviseametiga».

2. peatükk
SEADUSE JÕUSTUMINE

§ 46. Seaduse jõustumine

(1) Käesolev seadus jõustub 2010. aasta 1. jaanuaril.

(2) Käesoleva seaduse § 1 punkt 2 ja § 24 punkt 3 jõustuvad Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

(3) Käesoleva seaduse § 23 punkt 2, § 26 punktid 4 ja 5, § 32 punkt 2 ning § 33 jõustuvad 2010. aasta 1. aprillil.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json