Teksti suurus:

Nõuded lennunduse erialakeele oskustaseme testidele, testimise kord, sealhulgas Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni liikmesriigi lennundusvõimu järelevalve all sooritatud erialakeele oskustaseme testi tunnustamise, lennunduse erialakeele oskustaseme testija sertifikaadi väljaandmise, kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise kord ja sertifikaadi vorm ning lennunduse erialakeele oskustaseme eksamineerija volitamise kord

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.10.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RTL 2009, 80, 1167

Nõuded lennunduse erialakeele oskustaseme testidele, testimise kord, sealhulgas Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni liikmesriigi lennundusvõimu järelevalve all sooritatud erialakeele oskustaseme testi tunnustamise, lennunduse erialakeele oskustaseme testija sertifikaadi väljaandmise, kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise kord ja sertifikaadi vorm ning lennunduse erialakeele oskustaseme eksamineerija volitamise kord

Vastu võetud 16.10.2009 nr 102

Määrus kehtestatakse «Lennundusseaduse» § 233 lõike 9, § 234 lõike 7 ja § 235 lõike 5 alusel ning kooskõlas 1944. a Chicago rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni 1. lisaga (Annex I) «Lennunduspersonali load».

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  (1) Käesolev määrus kehtestab nõuded lennunduse erialakeele oskustaseme testidele, testimise korra, sealhulgas Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni liikmesriigi lennundusvõimu järelevalve all sooritatud erialakeele oskustaseme testi tunnustamise, lennunduse erialakeele oskustaseme testija sertifikaadi väljaandmise, muutmise, kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise korra ja sertifikaadi vormi ning lennunduse erialakeele oskustaseme eksamineerija volitamise korra ja volituse vormi.

  (2) Lennunduse erialakeele oskustaseme hindamisel lähtutakse keeleoskustaseme skaalast, mis on toodud käesoleva määruse lisas 1.

2. peatükk LENNUNDUSE ERIALAKEELE OSKUSTASEME TEST, TESTIMISE KORD JA VÄLISRIIGIS LÄBIVIIDUD ERIALAKEELE OSKUSTASEME TESTI TUNNUSTAMINE 

§ 2.  Lennunduse erialakeele oskustaseme testiga hinnatavad elemendid

  Lennunduse erialakeele oskustaseme testiga (edaspidi tasemetest) hinnatakse testitava:
  1) hääldusoskust, rõhuasetusi, kõne rütmi ja intonatsiooni;
  2) grammatilisi struktuure ja kasutatavat lauseehitust;
  3) sõnavara ulatust ja täpsust nii üldises suhtluses kui ka erialase tegevuse valdkonnas;
  4) suhtlemise ladusust;
  5) arusaamist, eriti erialastes küsimustes;
  6) kõneleja-kuulaja suhtesituatsiooni valdamist.

§ 3.  Nõuded tasemetestile

  (1) Tasemetest peab sisaldama kohustuslikke kuulamise ja suhtlemise alaosasid. Tasemetesti kestus peab jääma 1 tunni piiridesse.

  (2) Tasemetestid peavad põhinema lennuprotseduuride teostamisel ja lennujuhtimisteenuse osutamisel kasutatava lennundusraadioside fraseoloogia kasutamisel ja muul tööalasel suhtlemisel.

  (3) Tasemetesti abil peab olema võimalik anda hinnang testitava keeleoskuse tasemele, arvestades käesoleva peatüki §-s 2 loetletud elemente.

  (4) Tasemetestimine tuleb läbi viia selliselt, et selle käigus oleks võimalik hinnata testitava lennunduse erialakeele oskust nii vahetus suhtlemises kui tehniliste vahendite abil (raadio, telefon).

  (5) Tasemetestid peavad põhinema «Lennundusseaduse» § 233 lõikes 1 loetletud lennundusspetsialistide tööalases tegevuses esinevate situatsioonide imiteerimisel.

  (6) Tasemetest peab olema kooskõlas Chicago rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni juhenddokumendi 9835 «Manual on the implementation of ICAO Language Proficiency Requirements» (ICAO lennunduse erialakeele nõuete rakendamise käsiraamat) soovitustega.

§ 4.  Testimise läbiviimine

  (1) Tasemetesti viib läbi sertifitseeritud lennunduse erialakeele oskustaseme testija, kasutades selleks Lennuametilt vastava volituse saanud lennunduse erialakeele oskustaseme eksamineerijad.

  (2) Lennunduse erialakeele oskustaseme testimisel osalevad:
  1) lennundusalast terminoloogiat valdav kõrgharidusega filoloog;
  2) lennunduse erialakeele 5. või 6. oskustasemega liinipiloot, kui tegemist on lennumeeskonna liikme lennunduse erialakeele oskustaseme testimisega;
  3) vähemalt kolmeaastase praktilise lennujuhtimiskogemusega lennunduse erialakeele 5. või 6. oskustasemega lennujuht, kui tegemist on lennujuhi, lennujuhi õpilase ja lennuinformaatori lennunduse erialakeele oskustaseme testimisega.

§ 5.  Lennunduse erialakeele oskustaseme vormistamine ja välisriigis läbiviidud tasemetesti tunnustamine

  (1) Tasemetesti sooritanud «Lennundusseaduse» § 233 lõikes 1 nimetatud lennundusspetsialistile annab testija välja lennunduse erialakeele tasemetunnistuse.

  (2) Lennuamet teeb vastavuses erialakeele tasemetunnistusele kande:
  1) lennumeeskonna liikme lennundusloale punktis XIII «Märkused»;
  2) lennujuhi ja lennujuhi õpilase lennundusloale osas «Oskusmärked»;
  3) lennuinformaatori lennundusloa 4. leheküljel.

  (3) Keeleoskustaseme skaala 1–3 taseme sooritamise kohta kannet lennundusloale ei tehta.

  (4) Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni liikmesriigi lennundusvõimu järelevalve all sooritatud erialakeele oskustaseme testi tunnustamiseks esitatakse Lennuametile selle riigi lennundusvõimu kinnitusega tõend või tunnistus, mille põhjal teeb Lennuamet tunnustamist taotlenud isiku lennundusloale käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud kande.

3. peatükk LENNUNDUSE ERIALAKEELE OSKUSTASEME TESTIJA SERTIFIKAAT JA LENNUNDUSE ERIALAKEELE OSKUSTASEME EKSAMINEERIJA 

§ 6.  Lennunduse erialakeele oskustaseme testija sertifikaadi taotlemine

  (1) Lennunduse erialakeele oskustaseme testija (edaspidi testija) sertifikaadi taotleja esitab Lennuametile taotluse, milles sisaldub:
  1) testija nimi;
  2) testija aadress;
  3) informatsioon kavandatava tegevuse alguse kohta;
  4) testimise eest vastutava isiku nimi ja selle isiku testijaks sobivust tõendavad andmed;
  5) taotluse esitamise kuupäev.

  (2) Taotlusele tuleb lisada järgmised dokumendid:
  1) lennunduse erialakeele oskustaseme testi läbiviimise juhend kooskõlas Chicago rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni juhenddokumendi 9835 soovitustega;
  2) erialakeele oskustaseme testi kirjeldus;
  3) testimistele kaasatavate erialakeele eksamineerijate nimekiri;
  4) testitavale välja antava lennunduse erialakeele oskustaseme tunnistuse vorm.

§ 7.  Testija sertifikaadi taotluse läbivaatamine ja väljaandmine

  (1) Lennuamet vaatab testija sertifikaadi taotluse läbi 30 päeva jooksul alates taotluse ja sellele lisatud dokumentide nõuetekohasest esitamisest.

  (2) Taotluse laekumisel kontrollib Lennuamet dokumentide vastavust nõuetele ning riigilõivu laekumist. Taotluse esitamisel ilmnenud puudustest teavitab Lennuamet testija sertifikaadi taotlejat 7 kalendripäeva jooksul alates taotluse laekumisest. Taotluse läbivaatamise tähtaeg hakkab kulgema taotluse esitamisel ilmnenud puuduste kõrvaldamise kuupäevast.

  (3) Taotluse läbivaatamise käigus kontrollib Lennuamet esitatud informatsiooni ja dokumentide vastavust käesoleva määruse § 6 nõuetele, hinnates taotlusega esitatud erialakeele oskustaseme testi sisu ning testimise korraldust.

  (4) Testija sertifikaadi taotluse läbivaatamise tulemused teeb Lennuamet taotlejale teatavaks 30 päeva jooksul arvestades taotluse nõuetekohasest esitamisest.

  (5) Testija sertifikaat antakse määruse lisas 2 toodud vormil.

§ 8.  Testija sertifikaadi kehtivuse peatamine ja kehtetuks tunnistamine

  (1) «Lennundusseaduse» § 234 lõikes 5 nimetatud puuduste ilmnemisel teeb Lennuamet sertifikaati omavale isikule ettekirjutuse. Lennuamet võib nimetatud lõikes esinevate puuduste korral ettekirjutuse tegemisel sertifikaadi kehtivuse peatada ettekirjutuse täitmise ajaks.

  (2) Kui sertifikaati omav isik ei täida ettekirjutust Lennuameti määratud tähtaja jooksul, peatatakse sertifikaadi kehtivus.

  (3) Kui sertifikaati omav isik ei ole Lennuameti määratud tähtaja jooksul sertifikaadi kehtivuse peatamise aluseks olnud puudusi kõrvaldanud, võib Lennuamet sertifikaadi kehtetuks tunnistada.

  (4) Juhul kui isik loobub sertifikaadist, tunnistab Lennuamet sertifikaadi kehtetuks. Sertifikaati omav isik peab vähemalt 30 kalendripäeva enne sertifikaadist loobumist teatama kirjalikult Lennuametile sertifikaadist loobumise tähtpäeva. Sertifikaat tunnistatakse kehtetuks isiku poolt teatatud tähtpäevast alates.

  (5) Kehtetuks tunnistatud sertifikaat tuleb sertifikaati omanud isikul Lennuametile tagastada kolme tööpäeva jooksul kehtetuks tunnistamise teate kättesaamisest arvates.

§ 9.  Lennunduse erialakeele oskustaseme eksamineerija

  (1) Eksamineerija volituse saamiseks tuleb Lennuametile esitada:
  1) kirjalik avaldus;
  2) haridust või kvalifikatsiooni tõendava dokumendi koopia;
  3) andmed erialase töökogemuse kohta;
  4) erialakeele tasemetunnistus või tõend;
  5) tõend(id) eksamineerija koolituse läbimise kohta.

  (2) Taotlejale, kes on täitnud käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 loetletud tingimused, annab Lennuamet välja lennunduse käesoleva määruse lisa 3 vormi kohase erialakeele oskustaseme eksamineerija volituse.

Minister Juhan PARTS


Kantsler Marika PRISKE

Lisa 1

Lisa 2

Lisa 3

/otsingu_soovitused.json