Teksti suurus:

Sotsiaalministri 31. detsembri 2001. a määruse nr 166 "Haigla funktsionaalse arengukava ja ehitusprojekti meditsiinitehnoloogia osa kinnitamise kord" muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:26.10.2009
Avaldamismärge:RTL 2009, 80, 1169

Sotsiaalministri 31. detsembri 2001. a määruse nr 166 "Haigla funktsionaalse arengukava ja ehitusprojekti meditsiinitehnoloogia osa kinnitamise kord" muutmine

Vastu võetud 19.10.2009 nr 80

Määrus kehtestatakse «Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse» § 56 lõike 1 punkti 3 alusel.

Sotsiaalministri 31. detsembri 2001. a määruses nr 166 «Haigla funktsionaalse arengukava ja ehitusprojekti meditsiinitehnoloogia osa kinnitamise kord» (RTL 2002, 8, 86; 2004, 54, 922) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 19 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 19. Komisjon teeb sotsiaalministrile ettepaneku haigla funktsionaalse arengukava etapi või ehitusprojekti eelprojekti meditsiinitehnoloogia osa kinnitamiseks või tagasilükkamiseks 45 tööpäeva jooksul taotluse registreerimisest Sotsiaalministeeriumi kantseleis, lisades §-des 23, 231 ja 25 nimetatud kirjaliku arvamuse.»;

2) määrust täiendatakse §-ga 191 järgmises sõnastuses:

« § 191. Komisjon võib teha haiglale ettepaneku arengukava etapi või ehitusprojekti eelprojekti meditsiinitehnoloogia osa korrigeerimiseks 45 tööpäeva jooksul ja korrigeeritud arengukava etapi või ehitusprojekti eelprojekti meditsiinitehnoloogia osa esitamiseks komisjonile läbivaatamiseks.»;

3) paragrahvis 22 asendatakse sõna «kümne» sõnaga «viieteistkümne».

Minister Hanno PEVKUR

Terviseala asekantsler
kantsleri ülesannetes Ivi NORMET

/otsingu_soovitused.json