Teksti suurus:

Justiitsministri 19. juuni 2009. a määruse nr 23 „Notariaadimäärustik“ muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:02.11.2009
Avaldamismärge:RTL 2009, 81, 1173

Justiitsministri 19. juuni 2009. a määruse nr 23 „Notariaadimäärustik“ muutmine

Vastu võetud 19.10.2009 nr 36

Määrus kehtestatakse «Notariaadiseaduse» § 16 lõike 5, § 31 lõike 1 ja § 57 alusel.

§ 1. Määruse muutmine

Justiitsministri 19. juuni 2009. a määruses nr 23 «Notariaadimäärustik» (RTL 2009, 51, 751) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 18 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (7) Pärast õienduse tegemist vormistab notar käesoleva määruse §-s 9 nimetatud nõuete kohaselt digitaalse dokumendi, kuhu on õiendatud parandus tehtud. Dokumendi faili pealkiri peab sisaldama õienduse kuupäeva ja märget «parandatud». Notar koostab digitaalse kinnitusmärke ja lisab konteinerisse eraldi failidena algse dokumendi, parandatud dokumendi, ja kui õiendus on koostatud eraldi dokumendina, ka õienduse. Notar annab e-notaris algset dokumenti sisaldavale konteinerile staatuse «vigane». Notariaalmärkesse lisab notar selgituse, et digitaalne parandatud dokument on koostatud vastavalt notariaalakti originaalile ja selles tehtud parandusele ning see asendab õigustoimingutes parandatud notariaalakti originaali. Notar märgib notariaalmärkesse paranduse tegemise kuupäeva.»;

2) määrust täiendatakse §-ga 231 järgmises sõnastuses:

« § 231. Notariaalakti ärakirjale juurdepääsuõiguse andmine

(1) Pärast notariaalakti tõestamist ja sellest kinnitatud digitaalse ärakirja valmistamist märgib notar e-notaris tehinguosalised, kes saavad infosüsteemide andmevahetuskihi (edaspidi X-tee) kaudu juurdepääsuõiguse nimetatud ärakirjale.

(2) Juurdepääsuõiguse märge tehakse tehinguosalisest juriidilise või füüsilise isiku, mitte tema esindaja andmete juurde.

(3) Tõestamisseaduse § 54 lõikes 1 nimetatud juhul antakse käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ärakirjale juurdepääsuõigus X-tee kaudu pärast seda, kui notar on vajaliku isikusamasuse või esindus- või käsutusõiguse tuvastanud.

(4) Kui pärast käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ärakirjale juurdepääsuõiguse andmist vormistab notar käesoleva määruse § 18 lõike 7 kohaselt parandatud digitaalse dokumendi, annab ta juurdepääsuõiguse selle dokumendi ärakirjale ja eemaldab vigase notariaalakti ärakirja juurdepääsuõiguse märked e-notarist.

(5) Kui juurdepääsuõigus on antud tehniliselt vigasele digitaalsele notariaalakti ärakirjale, eemaldab notar sellest teadasaamisel viivitamata e-notaris notariaalakti digitaalse ärakirja juurdepääsuõiguse märked ja vormistab ärakirja uuesti ning annab sellele juurdepääsuõiguse.

(6) Käesolevas paragrahvis nimetatud ärakirja valmistamise eest notari tasu ei võeta.»;

3) paragrahvi 30 lõiget 1 täiendatakse kolmanda lausega järgmises sõnastuses:

«Kui dokumentide mahtu või eseme omadusi arvestades ei ole pakendamine võimalik või mõistlik, võivad hoiustaja ja notar leppida kokku muul viisil hoiustamises.»;

4) paragrahvi 32 lõiget 1 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

«Raha ja väärtpaberite ametitoiminguna hoiustamisel lisatakse kviitungi andmed notariaalakti, kui hoiustaja ei soovi kviitungi eraldi koostamist.»;

5) paragrahvi 45 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

«Kandemäärusest või määrusest ei pea avaldajat teavitama, kui kohtuliku registri poolt notarile saadetud lahendi ärakirjast nähtub, et kohtulik register on avaldajale lahendi ärakirja juba saatnud.»;

6) paragrahvi 46 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

« (2) Kui notar teeb e-notari kaudu päringu registrisse, mille andmete kontrollimise kohustus on sätestatud õigusaktiga ja millesse päringu tegemine on tõendatav elektrooniliselt, loetakse kohustus täidetuks päringule vastuse saamisega.»;

7) paragrahvid 65 ja 66 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 65. Notari dokumentide säilitamine

(1) Notariaalakte säilitatakse paberkandjal. E-notari digitaalses notariaalarhiivis säilitatakse notariaalakti digitaalselt allkirjastatud ärakirja ja alusdokumente.

(2) Digitaalses notariaalarhiivis salvestatud alusdokumente säilitatakse notariaalarhiivis paberkandjal vaid põhjendatud juhul. E-notaris tehtud päringute vastuseid paberkandjal ei säilitata.

§ 66. Notari dokumendi salvestamine digitaalsesse notariaalarhiivi

(1) Tõestamistoimingu lõpuleviimisel allkirjastab notar notariaalakti ärakirja digitaalselt. Notariaalakti ärakirja digitaalallkirjastamise otstarbelisse konteinerisse ei lisata notariaalakti alusdokumente.

(2) Notariaalakti alusdokumendid salvestatakse digitaalses notariaalarhiivis pdf (Portable Document Format) või põhjendatud juhul txt (Text), rtf (Rich Text Format) või muus vormingus.»;

8) paragrahvi 72 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Pärimistoimikute loetelu peab sisaldama iga toimiku kohta toimiku numbrit, pärandaja ees- ja perekonnanime ning isikukoodi (selle puudumisel sünniaega ja -kohta), pärandaja surmaaega ja pärimistoimiku lehtede arvu.»;

9) paragrahvi 135 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Käesoleva määruse §-d 65 ja 66 jõustuvad 1. jaanuaril 2011. aastal. Kuni 1. jaanuarini 2011. aastal salvestab notar enda tõestatud notariaalakti digitaalselt kinnitatud ärakirjana e-notaris. Notariaalakti alusdokumendi salvestab notar e-notaris digitaalselt pdf (Portable Document Format) või põhjendatud juhul txt (Text), rtf (Rich Text Format) või muus vormingus. Alusdokumenti säilitatakse notariaalarhiivis paberkandjal vaid põhjendatud juhul. E-notaris tehtud päringute vastuseid notariaalarhiivis paberkandjal ei säilitata.».

§ 2. Määruse jõustumine

Käesoleva määruse § 1 punkt 2 jõustub 23. novembril 2009. aastal.

Minister Rein LANG

Asekantsler
kantsleri ülesannetes Urmas VOLENS

/otsingu_soovitused.json