Teksti suurus:

Lennumeteoroloogiateenuse osutamise ja tagamise kord

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.11.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RTL 2009, 81, 1175

Lennumeteoroloogiateenuse osutamise ja tagamise kord

Vastu võetud 22.10.2009 nr 103

Määrus kehtestatakse «Lennundusseaduse» § 573 lõike 7 alusel ning kooskõlas 1944. aasta Chicago rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni artikli 37 ja selle 3. lisa «Rahvusvahelise lennunduse meteoroloogiline teenindamine» standardite ja soovitustega.

1. peatükk ÜLDSÄTE 

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrus kehtestab lennumeteoroloogiateenuse osutamise ja tagamise korra, sealhulgas Lennuameti kui lennumeteoroloogia ametkonna ja lennumeteoroloogiateenuse osutajate ülesanded, lennuvälja või kopteriväljaku käitaja välja antud meteoroloogiajuhendi sisu nõuded ning meteoroloogiaseadmete ja nende paigaldamise nõuded.

2. peatükk LENNUAMETI JA LENNUMETEOROLOOGIATEENUSE OSUTAJATE ÜLESANDED LENNUMETEOROLOOGIA OSUTAMISEL JA TAGAMISEL 

§ 2.  Lennuameti ülesanded lennumeteoroloogiateenuse tagamisel

  Lennumeteoroloogiateenuse korraldamiseks Lennuamet:
  1) teostab järelevalvet lennumeteoroloogiateenuse osutamise üle;
  2) kooskõlastab lennumeteoroloogiateenuse osutajate poolt koostatud meteoroloogiajuhendeid;
  3) sertifitseerib meteoroloogiaseadmeid;
  4) kontrollib lennumeteoroloogiateenuse osutamiseks vajalike sertifitseeritud ning taadeldud või kalibreeritud meteoroloogiaseadmete olemasolu;
  5) kontrollib lennumeteoroloogiateabe kvaliteedi vastavust 1944. aasta Chicago rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni 3. lisa «Rahvusvahelise lennunduse meteoroloogiline teenindamine» nõuetele;
  6) teostab järelevalvet lennuväljade ja kopteriväljakute ilmavaatlusandmete kogumise ja säilitamise üle lennuklimatoloogilise teabe koostamise tarbeks.

§ 3.  Lennumeteoroloogiateenuse osutajate ülesanded lennumeteoroloogiateenuse osutamisel

  (1) Sertifitseeritud aeronavigatsiooniteenuse osutaja, kelle osutatav lennumeteoroloogiateenus on ilmaprognoos (edaspidi meteoroloogiateenistus):
  1) tagab lennumeteoroloogiateabe koostamise ja edastamise ilmaprognooside osas lennumeteoroloogiateenuse tarbijatele vastavalt sõlmitud kokkulepetele;
  2) koostab meteoroloogiajuhendi, milles kirjeldab lennumeteoroloogiateenuse osutamiseks vajalikud tegevused ning kooskõlastab meteoroloogiajuhendi Lennuametiga;
  3) kooskõlastab lennuvälja või kopteriväljaku käitajate poolt koostatud meteoroloogiajuhendeid;
  4) teostab kokkuleppel Lennuametiga või sertifitseeritud aeronavigatsiooniteenuse osutajaga monitooringut lennuvälja või kopteriväljaku regulaarsete ja spetsiaalsete ilmavaatlusandmete üle ning edastab tulemused Lennuametile;
  5) tagab kokkuleppel Lennuametiga või sertifitseeritud aeronavigatsiooniteenuse osutajaga lennuväljade või kopteriväljaku käitajate poolt edastatud vaatlusandmete alusel lennuklimatoloogilise teabe koostamise;
  6) edastab lennumeteoroloogiateabe siseriiklikusse ja vastavalt kokkulepetele rahvusvahelisse lennumeteoroloogilisse teabevõrku;
  7) edastab lennundusteabe kogumiku jaoks vajaliku teabe aeronavigatsiooniteenuse osutajale, kellel on pädevus aeronavigatsiooniteabe teenuse osutamiseks (edaspidi AIS) vastavalt kokkulepetele.

  (2) Sertifitseeritud aeronavigatsiooniteenuse osutaja, kelle osutatav meteoroloogiateenus on ilmavaatlus (edaspidi sertifitseeritud lennuväli või kopteriväljak):
  1) tagab operatiivse meteoroloogiateabe olemasolu ilmatingimustest lennuväljal või kopteriväljakul ning selle edastamise lennumeteoroloogiateenuse tarbijatele sõltuvalt lennutegevuse liigist ja mahust;
  2) tagab lennumeteoroloogiateenuse osutamise kooskõlas Lennuameti ning meteoroloogiateenistuse poolt kooskõlastatud meteoroloogiajuhendiga;
  3) tagab lennuväljal või kopteriväljakul ilmavaatluste sooritamiseks nõuetekohaselt sertifitseeritud ning taadeldud või kalibreeritud meteoroloogiaseadmete olemasolu;
  4) paigaldab meteoroloogiaseadmed vastavalt määruse 5. peatükis sätestatule;
  5) tagab lennumeteoroloogiliste vaatlusandmete kogumise ja säilitamise vastavalt meteoroloogiajuhendis sätestatule;
  6) tagab ilmavaatlustega seotud personalile meteoroloogiaalase väljaõppe;
  7) tagab sidekanalite olemasolu lennumeteoroloogiliste vaatlusandmete edastamiseks ja vastuvõtmiseks;
  8) edastab lennundusteabe kogumiku jaoks vajaliku teabe AIS-ile vastavalt kokkulepetele.

  (3) Ärilise lennutranspordiga tegelev sertifitseeritud lennuvälja või kopteriväljaku käitaja, kes ei oma aeronavigatsiooniteenuse osutaja sertifikaati:
  1) tagab operatiivse teabe olemasolu lennuvälja või kopteriväljaku ilmatingimuste kohta ning selle edastamise lennumeteoroloogiateenuse tarbijatele;
  2) tagab lennumeteoroloogiateenuse osutamise kooskõlas Lennuameti ning meteoroloogiateenistuse poolt kooskõlastatud meteoroloogiajuhendiga;
  3) tagab lennuväljal või kopteriväljakul ilmavaatluste sooritamiseks nõuetekohaselt sertifitseeritud ning taadeldud või kalibreeritud meteoroloogiaseadmete olemasolu;
  4) paigaldab meteoroloogiaseadmed vastavalt määruse 5. peatükis sätestatule;
  5) tagab sidekanalite olemasolu lennumeteoroloogiliste vaatlusandmete edastamiseks ja vastuvõtmiseks;
  6) tagab ilmavaatlustega seotud personalile meteoroloogiaalase väljaõppe;
  7) edastab lennundusteabe kogumiku jaoks vajaliku teabe AIS-ile vastavalt kokkulepetele.

§ 4.  Aeronavigatsiooniteenuse sertifikaati omav aeronavigatsiooniteabe teenuse osutaja ja Tallinna lennuinfopiirkonnas lennundussideteenuse osutaja ülesanded lennumeteoroloogiateenuse osutamisel

  Aeronavigatsiooniteenuse sertifikaati omav aeronavigatsiooniteabe teenuse osutaja ja Tallinna lennuinfopiirkonnas lennundussideteenuse osutaja:
  1) tagab ülemaailmse aeronavigatsioonilise fikseeritud elekterside võrgu Eesti keskjaama (AFTN – Aeronautical Fixed Telecommunication Network) kasutamise võimalikkuse lennumeteoroloogiateabe edastamiseks ja vastuvõtmiseks;
  2) edastab õhusõiduki käitajatele ja õhusõiduki meeskondadele lennueelseks planeerimiseks ja lennu ettevalmistamiseks vajalikku ning terviklikku meteoroloogilist teavet.

3. peatükk LENNUMETEOROLOOGIATEABE VAHETUS JA AVALDAMINE 

§ 5.  Lennumeteoroloogiateabe vahetus ja avaldamine

  (1) Lennumeteoroloogiateavet lennunduses edastatakse ja võetakse vastu ülemaailmse aeronavigatsioonilise fikseeritud elekterside võrgu (AFTN) ja Ülemaailmse Meteoroloogia Organisatsiooni globaalse sidesüsteemi (GTS) kaudu.

  (2) Lennumeteoroloogiateabe vahetuse kord kehtestatakse lennumeteoroloogiateenuse tarbijate ja lennumeteoroloogiateenuse osutajate vaheliste koostöölepetega.

  (3) Sertifitseeritud lennuväli või kopteriväljak, mis ei tööta ööpäevaringselt, edastab vajadusel esimese ilmateate kaks tundi enne lennuvälja või kopteriväljaku töö algust ja järgmised ilmateated vastavalt lennuvälja või kopteriväljaku lahtioleku ajale. Erandeid on võimalik teha Lennuameti ja lennumeteoroloogiateenuse osutaja vahelise kokkuleppe alusel.

§ 6.  Ajaline referentssüsteem

  (1) Lennumeteoroloogias kasutatakse ajalise referentssüsteemina Gregoriuse kalendrit ja koordineeritud maailmaaega (UTC – Coordinated Universal Time).

  (2) Kohaliku aja kasutamise korral tuleb teavitada sellest Lennuametit ja avaldada vastav informatsioon lennundusteabe kogumikus.

4. peatükk LENNUVÄLJA JA KOPTERIVÄLJAKU LENNUTEGEVUSE METEOROLOOGIAJUHEND 

§ 7.  Nõuded lennuvälja ja kopteriväljaku meteoroloogiajuhendile

  (1) Nõuded lennuvälja ja kopteriväljaku lennutegevuse meteoroloogiajuhendi sisule on toodud määruse lisas.

  (2) Lennuvälja ja kopteriväljaku meteoroloogiajuhendi koostamisel tuleb juhendis kajastada konkreetset lennuvälja või kopteriväljakut puudutav informatsioon. Kui mõni määruse lisas mainitud punktidest ei ole lennuvälja või kopteriväljaku osas kohaldatav, siis sellekohast teavet ei märgita.

  (3) Kui määruse lisas toodud punktides ei ole nimetatud teemasid või andmeid, mida peetakse konkreetse lennuvälja või kopteriväljaku meteoroloogiateenuse osutamise ja tagamise seisukohast oluliseks, tuleb need lisada eraldi punktide või alapunktidena.

§ 8.  Lennuvälja ja kopteriväljaku meteoroloogiajuhendi kooskõlastamine

  (1) Lennuvälja või kopteriväljaku käitaja kinnitab lennuvälja või kopteriväljaku meteoroloogiajuhendi juhendi sisu õigsust ning edastab selle seejärel Lennuametile ja meteoroloogiateenistusele kooskõlastamiseks.

  (2) Lennuvälja või kopteriväljaku käitaja peab enne meteoroloogiajuhendi muutmist esitama Lennuametile ja meteoroloogiateenistusele järgmised dokumendid:
  1) meteoroloogiajuhendi muudatuste kooskõlastamise taotlus;
  2) uus kooskõlastuste leht või uus tiitelleht (kolmes eksemplaris) muudatuste jõustumise kuupäevaga;
  3) muudatuste registreerimiseleht, kus on toodud muudatuse number, muudatuse jõustumise kuupäev, muudetavate lehekülgede loetelu;
  4) muudetud meteoroloogiajuhendi projekt.

5. peatükk LENNUVÄLJA JA KOPTERIVÄLJAKU METEOROLOOGIASEADMED JA NENDE PAIGALDAMISE NÕUDED 

§ 9.  Lennuvälja ja kopteriväljaku meteoroloogiaseadmed

  (1) Lennuvälja ja kopteriväljaku meteoroloogiaseadmed on ette nähtud meteoroloogiaelementide mõõtmiseks ja määramiseks.

  (2) Lennuvälja ja kopteriväljaku meteoroloogiaseadmete koosseis sõltub lennuvälja ja kopteriväljaku käitamise tingimustest. Meteoroloogiaseadmete paigaldamisel kooskõlastab lennuvälja või kopteriväljaku käitaja meteoroloogiaseadmete koosseisu Lennuametiga.

  (3) Kui kopteriväljak asub lennuvälja territooriumil, võib lennuvälja meteoroloogiaseadmeid kasutada kopteriväljakule meteoroloogilise teabe andmiseks.

  (4) Lennuväljale, kuhu on võimalik sooritada täppislähenemist ja mille lennurajad vastavad kategooriale II ja III, peavad maapealse tuule kiiruse ja suuna, nähtavuse, raja nähtavuskauguse, pilvede kõrguse, õhutemperatuuri, kastepunkti temperatuuri ja õhurõhu mõõtmiseks olema paigaldatud automaatseadmed.

  (5) Lennuväljal ja kopteriväljakul, kus lennumeteoroloogiateabe esitamiseks ja edastamiseks kasutatakse automaatseadmete süsteemi, tuleb tagada käsitsi sisestamise võimalus andmete osas, mida ei ole võimalik automaatseadmetega fikseerida.

§ 10.  Meteoroloogiaseadmete paigaldamise nõuded

  (1) Lennuvälja ja kopteriväljaku meteoroloogiaseadmed peavad olema paigaldatud nii, et oleks tagatud:
  1) mõõdetud meteoroloogiaandmete usaldusväärsus nii lennuraja kui ka ülejäänud lennutegevusele oluliste piirkondade kohta lennuväljal;
  2) takistustest (näiteks ehitised, maapinna reljeefi iseärasused) tulenevate piirangute järgimine.

  (2) Lennuvälja meteoroloogiaseadmed peavad olema paigaldatud väljapoole lennuraja ülemineku tasapinda. Täppislähenemist võimaldava lennuraja puhul väljapoole takistustevaba tsooni.

  (3) Kui lõikes 2 sätestatud viisil ei ole võimalik tagada meteoroloogiliste mõõtmistulemuste usaldusväärsust, tuleb meteoroloogiaseadmed paigaldada painduvatele ning kergesti purunevatele ja valgustatud tugedele.

  (4) Meteoroloogiaseadmed peavad olema paigaldatud selliselt, et ümbritsev keskkond (näiteks ehitised, maapinna reljeefist tulenevad iseärasused) ei mõjutaks meteoroloogiaseadmete näitusid.

  (5) Kui lennuväljal või kopteriväljakul kasutatakse automaatseadmete süsteemi, peavad seadmete väljundandmed olema nii lennuvälja või kopteriväljaku meteoroloogilise teenistuse üksusel kui ka vastaval lennuliiklusteenistuse üksusel.

§ 11.  Tuuleparameetrite andurite paigaldamise nõuded lennuväljale

  (1) Maapealse tuule vaatlemise andurid, mille abil saadud meteoroloogiaandmeid kasutatakse stardi- ja maandumisteadetes, peavad olema paigaldatud selliselt, et oleks tagatud usaldusväärsed mõõtmistulemused tuuleparameetrite kohta piki lennurada ja stardi- ning maandumisalas.

  (2) Lennuväljale, kus maapinna reljeefist tulenevad iseärasused või domineerivad ilmastikutingimused põhjustavad tuuleparameetrite suuri erinevusi lennuraja erinevates osades, peavad olema paigaldatud täiendavad tuuleparameetrite andurid.

  (3) Lennuväljal paiknevate kõigi tuuleparameetrite andurite väljundandmeid edastavad meteoroloogiaseadmed peavad olema paigaldatud nii lennuvälja meteoroloogilise teenistuse üksusesse kui ka vastavasse lennuliiklusteenistuse üksusesse.

§ 12.  Meteoroloogilise nähtavuse andurite paigaldamise nõuded lennuväljale

  (1) Meteoroloogilise nähtavuse andurid tuleb paigaldada selliselt, et oleksid tagatud raja nähtavuskauguse andmed õhusõidukite maandumisalas.

  (2) Meteoroloogilise nähtavuse andurite paigaldus sõltub lennuvälja meteoroloogilistest ja klimatoloogilistest tingimustest ja lennuväljal toimuvast lennutegevusest.

  (3) Kõik lennuväljal paiknevad nähtavuse andurite väljundandmeid edastavad meteoroloogiaseadmed peavad olema paigaldatud nii lennuvälja meteoroloogilise teenistuse üksusesse kui ka vastavasse lennuliiklusteenistuse üksusesse.

  (4) Kui meteoroloogilise nähtavuse määramiseks kasutatakse orientiiride süsteemi, peab orientiiride arv ja asukoht tagama vajalike nähtavuse andmete olemasolu vastavalt lennuväljale kehtestatud nähtavuse vaatluste tingimustele ning olema tõene ning usaldusväärne.

§ 13.  Pilvemõõtjate paigaldamise nõuded

  (1) Täppislähenemist võimaldava lennuraja puhul peavad pilvede hulga ja pilvede kõrguse mõõteandurid olema paigaldatud keskmarkeri majaka lähedusse.

  (2) Instrumentaalmaandumise süsteemi seadmetega varustatud lennuväljal või lennuväljal, kus keskmarkeri majakat ei kasutata, peavad pilvede hulga ja pilvede kõrguse mõõteandurid olema paigaldatud 900–1200 meetri kaugusele lennuraja lävedest.

  (3) Kui lennuväljal ja kopteriväljakul kasutatakse pilvemõõtjate automaatseadmete süsteemi, peavad andurite väljundandmed olema nii lennuvälja ja kopteriväljaku meteoroloogilise teenistuse üksusel kui ka vastaval lennuliiklusteenistuse üksusel.

Minister Juhan PARTS


Kantsler Marika PRISKE


Majandus- ja kommunikatsiooniministri 22. oktoobri 2009. a määruse nr 103 «Lennumeteoroloogiateenuse osutamise ja tagamise kord»
lisa


1. Lennuvälja või kopteriväljaku lennutegevuse meteoroloogiajuhendi sisu

1.1. Üldandmed:
• lennuvälja või kopteriväljaku postiaadress;
• lennuvälja või kopteriväljaku tööaeg;
• meteoroloogiliste vaatluste teostamise ja edastamise eest vastutavad isikud;
• kasutatav aeg (LMT/UTC);
• tööülesannete täitmist reguleerivad dokumendid;
• meteoroloogilise teabe säilitamine.

1.2. Meteoroloogilised vaatlused ja teated:
• meteoroloogilise vaatluspunkti ja vaatlusväljaku asukoht;
• teostatavad ilmavaatlused;
• meteoroloogiliste vaatlustulemuste edastamise vorm;
• regulaarsed ilmavaatlused ja teated ning vaatlusandmete ja teadete edastamise tähtajad;
• spetsiaalsed ilmavaatlused ja teated ning vaatlusandmete ja teadete väljastamise kriteeriumid;
• meteoroloogilised vaatlused ja ilmateated õhusõidukite stardiks ja maandumiseks;
• maapealse tuule vaatlused ja vaatlusandmete edastamine;
• meteoroloogilise nähtavuse vaatlused ja vaatlusandmete edastamine;
• raja nähtavuskauguse (RVR) vaatlused ja vaatlusandmete edastamine;
• ilmastikunähtuste vaatlused ja vaatlusandmete edastamine;
• pilvisuse vaatlused ja vaatlusandmete edastamine;
• õhutemperatuuri ja kastepunkti vaatlused ja vaatlusandmete edastamine;
• õhurõhu vaatlused ja vaatlusandmete edastamine;
• ilmateadetesse lülitatav täiendav informatsioon.

1.3. Lennumeteoroloogilised prognoosid ja hoiatused:
• lennuvälja ja kopteriväljaku varustamine prognostilise informatsiooniga;
• lennuvälja ja kopteriväljaku kohta prognoositava lennumeteoroloogiateabe tellimise protseduur;
• prognoositava lennumeteoroloogiateabe teenuse osutaja kontaktandmed.

1.4. Õhusõiduki meeskondade kindlustamine meteoroloogiateabega

1.5. Lennumeteoroloogiateabe vahetuse protseduurid

1.6. Tegutsemiskord lennuõnnetuste ja intsidentide korral

Meteoroloogiajuhendi lisad:
1. Lennuvälja meteoroloogiaseadmete asukoha skeem (sealhulgas reservseadmete paiknemise skeem).
2. Lennuvälja nähtavuse orientiiride skeem.
3. Tuule kiiruse teisendamise tabel (meetritest sekundis sõlmedeks).
4. Pilvisuse alapiiri kõrguse teisendamise tabel (meetritest jalgadeks).
5. Sõltuvalt suunast nähtavuse erinevuse edastamine teadetes.
6. Ilmastikunähtuste tingmärgid.
7. Prognoositava ja faktilise ilma erilised nähtused.
8. Ilmavaatluste päeviku täitmise näidis koos selgitustega.
9. Täiendava meteoroloogiateabe tellimise plank.
10. Muudatuste registreerimisleht (muudatuste number, muudatuste jõustumise kuupäev, muudetud lehekülje number, allkiri).

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json