Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 6. juuli 2006. a määruse nr 154 „Probleemtoodetes keelatud ohtlike ainete täpsustav loetelu ning probleemtoodetele kehtestatud keelud ja piirangud“ muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:02.11.2009
Avaldamismärge:RT I 2009, 50, 341

Vabariigi Valitsuse 6. juuli 2006. a määruse nr 154 „Probleemtoodetes keelatud ohtlike ainete täpsustav loetelu ning probleemtoodetele kehtestatud keelud ja piirangud“ muutmine

Vastu võetud 22.10.2009 nr 162

Määrus kehtestatakse «Jäätmeseaduse» § 27 lõigete 2 ja 4 alusel.

Vabariigi Valitsuse 6. juuli 2006. a määruses nr 154 «Probleemtoodetes keelatud ohtlike ainete täpsustav loetelu ning probleemtoodetele kehtestatud keelud ja piirangud» (RT I 2006, 33, 254; 2007, 42, 310) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

« 1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 689/2008 ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta (ELT L 204, 31.07.2008, lk 1–35) nimetatud keelustatud tööstuskemikaale;»;

2) paragrahvi 5 lõiget 1 täiendatakse pärast sõnu «mis sisaldavad» sõnadega «homogeenses materjalis»;

3) paragrahvi 5 lõike 3 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

« 2) masinaehitusalumiinium, milles plii sisaldus legeeriva elemendina on kuni 1,5 massiprotsenti, kui see on mõeldud enne 1. juulit 2008. a turule lastud mootorsõidukite tehnohooldustööde jaoks;»;

4) paragrahvi 5 lõike 3 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

« 5) laagriliuad ja -puksid, milles plii on legeeriv element, kui need on mõeldud enne 1. juulit 2008. a turule lastud mootorsõidukite tehnohooldustööde jaoks;»;

5) paragrahvi 5 lõike 3 punktid 8 ja 9 sõnastatakse järgmiselt:

« 8) ülekandeseadmetes kasutatavate elastomeeride sidumisvahendid pliisisaldusega kuni 0,5 massiprotsenti, kui need on mõeldud enne 1. juulit 2009. a turule lastud mootorsõidukite tehnohooldustööde jaoks;
9) elektroonilistes plaatides ja muudes seadmetes, välja arvatud klaasil, pliid ja pliiühendeid sisaldav joodis, kui see pärineb sõidukitest, millele on tüübikinnitus antud enne 31. detsembrit 2010. a, või need on mõeldud eespool nimetatud sõidukite tehnohooldustööde jaoks;»;

6) paragrahvi 5 lõike 3 punkt 10 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 5 lõike 3 punkt 11 sõnastatakse järgmiselt:

« 11) pliid sisaldavad klapipesad, kui need on mõeldud enne 1. juulit 2007. a turule lastud mootorsõidukite tehnohooldustööde jaoks;»;

8) paragrahvi 5 lõike 3 punktid 14 ja 15 sõnastatakse järgmiselt:

« 14) kuuevalentse kroomi ühendeid sisaldavad korrosioonivastased katted, kui need on mõeldud enne 1. juulit 2007. a turule lastud mootorsõidukite tehnohooldustööde jaoks;
15) kuuevalentse kroomi ühendeid sisaldavad korrosioonivastased katted polt-mutter-ühendustele šassiirakendustes, kui need on mõeldud enne 1. juulit 2008. a turule lastud mootorsõidukite tehnohooldustööde jaoks;»;

9) paragrahvi 5 lõike 3 punktid 17–19 sõnastatakse järgmiselt:

« 17) elavhõbedat sisaldavad lahenduslambid esilaternates, kui need pärinevad sõidukitest, millele on tüübikinnitus antud enne 1. juulit 2012. a, või need on mõeldud eespool nimetatud mootorsõidukite tehnohooldustööde jaoks;
18) elektrisõidukite nikkel-kaadmiumakud, kui need on mõeldud enne 31. detsembrit 2008. a turule lastud mootorsõidukite tehnohooldustööde jaoks;
19) juhiabisüsteemides kasutatavad kaadmiumi sisaldavad klaasmaatriksite optilised osad, kui need on mõeldud enne 1. juulit 2007. a turule lastud mootorsõidukite tehnohooldustööde jaoks;»;

10) paragrahvi 5 lõiget 3 täiendatakse punktidega 20–25 järgmises sõnastuses:

« 20) masinaehitusalumiinium, milles plii sisaldus legeeriva elemendina on kuni 2 massiprotsenti, kui see on mõeldud enne 1. juulit 2005. a turule lastud mootorsõidukite tehnohooldustööde jaoks;
21) mootorites, jõuülekannetes ja õhukonditsioneeride kompressorites kasutatavad laagriliuad ja -puksid, milles plii on legeeriv element;
22) pliid sisaldavad vulkaniseerimisvahendid ja elastomeeride stabilisaatorid pidurivoolikutes, kütusevoolikutes, ventilatsioonivoolikutes, elastomeer- või metallosad šassiirakendustes ja mootori montaažiosades, kui need on mõeldud enne 1. juulit 2005. a turule lastud mootorsõidukite tehnohooldustööde jaoks;
23) kuni 0,05 massiprotsenti pliid sisaldavad vulkaniseerimisvahendid ja elastomeeride stabilisaatorid pidurivoolikutes, kütusevoolikutes, ventilatsioonivoolikutes, elastomeer- või metallosad šassiirakendustes ja mootori montaažiosades, kui need on mõeldud enne 1. juulit 2006. a turule lastud mootorsõidukite tehnohooldustööde jaoks;
24) pliid sisaldav joodis klaasil paiknevates elektrirakendustes, kui see pärineb sõidukitest, millele on tüübikinnitus antud enne 31. detsembrit 2010. a, või need on mõeldud eespool nimetatud sõidukite tehnohooldustööde jaoks;
25) elavhõbedat sisaldavad fluorestsentslambid armatuurlaua ekraanides, kui need pärinevad sõidukitest, millele on tüübikinnitus antud enne 1. juulit 2012. a, või need on mõeldud eespool nimetatud sõidukite tehnohooldustööde jaoks.»;

11) paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

« (5) Käesoleva paragrahvi lõigetes 3 ja 4 sätestatud erandeid ei kohaldata järgmistele pliid sisaldavatele mootorsõidukite osadele:
1) rataste tasakaalustusvihid;
2) elektrimootorite süsiharjad;
3) piduri hõõrdekatted.»;

12) paragrahvi 6 tekst sõnastatakse järgmiselt:

«Paragrahvi 5 lõikes 1 nimetatud keeldu kohaldatakse lõikes 3 nimetatud mootorsõidukite materjalide ja osade suhtes järgmiselt:
1) paragrahvi 5 lõike 3 punktides 9 ja 24 nimetatud materjalide ja osade suhtes alates 31. detsembrist 2010. a;
2) paragrahvi 5 lõike 3 punktis 21 nimetatud materjalide ja osade suhtes alates 1. juulist 2011. a;
3) paragrahvi 5 lõike 3 punktides 17 ja 25 nimetatud materjalide ja osade suhtes alates 1. juulist 2012. a.»;

13) paragrahvi 7 lõike 3 punkt 10 sõnastatakse järgmiselt:

« 10) kaadmiumi ja selle ühendeid sisaldavad elektrikontaktid ning kaadmiumi sisaldavad pinnakatted, välja arvatud kasutusjuhtudel, mis on keelatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ja millega asutatakse Euroopa Kemikaaliamet ning muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93, komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ, XVII lisaga (ELT L 396, 30.12.2006, lk 1–850);»;

14) paragrahvi 7 lõike 3 punkt 12 tunnistatakse kehtetuks;

15) paragrahvi 7 lõiget 3 täiendatakse punktidega 33–35 järgmises sõnastuses:

« 33) kaadmiumi sisaldavad sulamid elektrilis-mehaanilistes joodisühendustes elektrijuhtidega, mis asuvad otse võnkepoolil muundurites, mida kasutatakse võimsates valjuhääldites helirõhu väärtusega alates 100 dB (A);
34) pliid sisaldavad jootematerjalid elavhõbedavabade tasapinnaliste fluorestsentslampide (mida kasutatakse näiteks vedelkristallekraanides, dekoratiiv- või tööstuslikes valgustites) valmistamisel;
35) pliioksiidi sisaldav paagutatud tihend, mida kasutatakse argoon- ja krüptoonlaserseadmete akende valmistamisel.»;

16) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

« (5) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 6 nimetatud keeldu ei kohaldata enne 1. juulit 2008. a turule lastud dekabromodifenüüleetri (10-BDE) polümeere sisaldavatele osadele, mida kasutatakse elektri- ja elektroonikaseadmete remondiks, ning seadmetele, mis on ette nähtud korduskasutamiseks.»;

17) määruse normitehnilist märkust täiendatakse loetelu lõpus järgmiselt:

«Euroopa Komisjoni otsus 2008/385/EÜ, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/95/EÜ lisa plii ja kaadmiumi kasutusviiside erandite osas (ELT L 136, 24.05.2008, lk 9–10);

Euroopa Komisjoni otsus 2008/689/EÜ, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/53/EÜ (kasutuselt kõrvaldatud sõidukite kohta) II lisa (ELT L 225, 23.08.2008, lk 10–13).».

Peaminister Andrus ANSIP

Keskkonnaminister Jaanus TAMKIVI

Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json