Teksti suurus:

Jätkuvat lennukõlblikkust tagava organisatsiooni sertifikaadi väljaandmise, muutmise, kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise kord

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.11.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.06.2015
Avaldamismärge:RTL 2009, 81, 1176

Jätkuvat lennukõlblikkust tagava organisatsiooni sertifikaadi väljaandmise, muutmise, kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise kord

Vastu võetud 27.10.2009 nr 104

Määrus kehtestatakse «Lennundusseaduse» § 9 lõike 5 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse jätkuvat lennukõlblikkust tagava organisatsiooni (edaspidi JLTO) sertifikaadi taotlemise, väljaandmise, muutmise, kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise kord.

§ 2.  Sertifikaadi taotlemine

  Peamise tegevuskohaga Eestis asuva JLTO sertifikaadi väljaandmise taotlemisel esitatakse Lennuametile:
  1) kirjalik taotlus Lennuameti blanketil või lennuohutuse järelevalve infosüsteemi kaudu;
  2) JLTO käsiraamatu kavand;
  3) ärilises lennutranspordis käitatavate õhusõidukite tehnilised päevikud;
  4) taotlus Euroopa Ühenduste Komisjoni määruse (EÜ) nr 2042/2003, õhusõidukite ja lennundustoodete ning nende osade ja seadmete jätkuva lennukõlblikkuse ning sellega tegelevate organisatsioonide ja isikute sertifitseerimise kohta (ELT L 315, 28.11.2003, lk 1–165), I lisa jaotises M.A.706 nimetatud juhtivtöötajate heakskiidu saamiseks Lennuameti blanketil;
  5) asjaomaste õhusõidukite hooldusprogrammid;
  6) taotleja ja õhusõidukite hooldustööde tegijate vahelised hooldustööde teostamise lepingud;
  7) taotleja lepingud alltöövõtjatega;
  8) tõend riigilõivu tasumise kohta.

§ 3.  Sertifikaadi väljaandmine

  (1) Lennuamet kontrollib taotlust ja sellega koos esitatud andmeid ja dokumente ning teavitab taotlejat 30 päeva jooksul täiendavate andmete või dokumentide esitamise vajadusest.

  (2) Täiendavad andmed või dokumendid kohustub taotleja Lennuametile esitama kolme kuu jooksul täiendavate dokumentide või andmete esitamise vajadusest teatamisest arvates. Kui andmeid või dokumente ei esitata, lõpetatakse taotluse menetlus sertifikaadi väljaandmisest keeldumise otsusega.

  (3) Enne sertifikaadi väljaandmise kohta otsuse tegemist viib Lennuamet 60 päeva jooksul pärast taotluse esitamist või lõikes 2 osutatud täiendavate andmete või dokumentide esitamist läbi kontrolli hinnangu andmiseks, kas taotleja vastab Euroopa Ühenduste Komisjoni määruse (EÜ) nr 2042/2003 I lisa (M osa) G alajao nõuetele. Kontrolli käigus avastatud puudused peab taotleja kõrvaldama üheksa kuu jooksul. Kui puudusi ei kõrvaldata nimetatud tähtaja jooksul, lõpetatakse taotluse menetlus sertifikaadi väljaandmisest keeldumise otsusega.

  (4) Puuduste kõrvaldamise ajast ja viisist teavitab taotleja Lennuametit kirjalikult. Vajadusel võib Lennuamet 30 päeva jooksul pärast puuduste kõrvaldamist läbi viia täiendava kontrolli.

  (5) Otsuse sertifikaadi väljaandmise kohta teeb Lennuamet 30 päeva jooksul pärast lõikes 3 nimetatud kontrolli, selle käigus avastatud puuduste kõrvaldamist või lõike 4 kohast täiendavat kontrolli.

  (6) Sertifikaat vormistatakse Euroopa Ühenduste Komisjoni määruse (EÜ) nr 2042/2003 I lisa VI liite nõuete kohaselt.

§ 4.  Andmete muutumisest teatamine

  Sertifikaati omav isik on kohustatud viivitamata teatama Lennuametile kirjalikult kõigist muudatustest käesoleva määruse §-s 2 sätestatud andmetes või dokumentides.

§ 5.  Sertifikaadi muutmine

  (1) JLTO sertifikaadile kantud andmeid võib muuta sertifikaadi omaja taotluse alusel või Lennuameti algatusel.

  (2) JLTO sertifikaadi muutmise taotlemisel esitatakse Lennuametile:
  1) kirjalik taotlus Lennuameti blanketil või lennuohutuse järelevalve infosüsteemi kaudu;
  2) olenevalt muudatuse iseloomust § 2 punktides 2 ja 5–7 nimetatud dokumentide täiendused või muudatused;
  3) tõend riigilõivu tasumise kohta.

  (3) Lennuamet kontrollib taotlust ja sellega koos esitatud andmeid ja dokumente ning teavitab taotlejat 30 päeva jooksul täiendavate andmete või dokumentide esitamise vajadusest.

  (4) Lõikes 3 nimetatud täiendavad andmed või dokumendid kohustub taotleja Lennuametile esitama kahe kuu jooksul taotluse esitamisest arvates. Kui andmeid või dokumente ei esitata, lõpetatakse taotluse menetlus sertifikaadi muutmisest keeldumise otsusega.

  (5) Enne sertifikaadi muutmise kohta otsuse tegemisest võib Lennuamet 60 päeva jooksul pärast lõikes 3 osutatud täiendavate andmete või dokumentide esitamist viia läbi kontrolli hinnangu andmiseks, kas taotleja vastab Euroopa Ühenduste Komisjoni määruse (EÜ) nr 2042/2003 I lisa (M osa) G alajao nõuetele. Kontrolli käigus avastatud puudused peab taotleja kõrvaldama kolme kuu jooksul. Kui puudusi ei kõrvaldata nimetatud tähtaja jooksul, lõpetatakse taotluse menetlus sertifikaadi muutmisest keeldumise otsusega.

  (6) Puuduste kõrvaldamise ajast ja viisist teavitab taotleja Lennuametit kirjalikult. Vajadusel võib Lennuamet 30 päeva jooksul pärast puuduste kõrvaldamist läbi viia täiendava kontrolli.

  (7) Otsuse sertifikaadi muutmise kohta teeb Lennuamet 30 päeva jooksul pärast lõikes 5 nimetatud kontrolli, selle käigus avastatud puuduste kõrvaldamist või lõike 6 kohast täiendavat kontrolli.

§ 6.  Sertifikaadi kehtivuse peatamine ja kehtetuks tunnistamine

  (1) Sertifikaat tunnistatakse kehtetuks või peatatakse, kui JLTO ei vasta Euroopa Ühenduste Komisjoni määruse (EÜ) nr 2042/2003 jaotise M.A.715 punkti a alapunkti 1 või 2 tingimustele.

  (2) Lõikes 1 nimetatud tingimustele mittevastavuse korral teeb Lennuamet sertifikaadi omanikule ettekirjutuse ja võib peatada sertifikaadi kehtivuse ettekirjutuse täitmise ajaks.

  (3) Kui sertifikaadi omanik ei täida ettekirjutust määratud tähtaja jooksul, tunnistatakse peatatud sertifikaat kehtetuks.

  (4) Kehtetuks tunnistatud sertifikaat tagastatakse Lennuametile kolme tööpäeva jooksul pärast otsuse teatavaks tegemist.

§ 7.  Andmete säilitamine

  Sertifikaadi koopia, samuti asjakohased andmed ja dokumendid sertifikaadi ja selle juurde kuuluva sertifitseerimisgraafiku muutmise, sertifikaadi kehtivuse pikendamise, kehtivuse peatamise, kehtivuse taastamise ning kehtetuks tunnistamise kohta säilitatakse Lennuametis.

Juhan PARTS
Minister

Marika PRISKE
Kantsler

/otsingu_soovitused.json