Teksti suurus:

Läänemerre kavandatava gaasijuhtmega seotud keskkonnariskidest

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:avaldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:27.10.2009
Avaldamismärge:RT I 2009, 50, 339

Läänemerre kavandatava gaasijuhtmega seotud keskkonnariskidest

Vastu võetud 27.10.2009

Riigikogu avaldab muret seoses Nord Stream AG kavandatava gaasijuhtme võimalike keskkonnamõjudega.

Riigikogu rõhutab, et Läänemere merekeskkonna kaitse komisjoni (HELCOM) ja Rahvusvahelise Merendusorganisatsiooni (IMO) töö raames on tunnistatud Läänemere eriliselt tundlikku keskkonnastaatust.

Riigikogu märgib, et piiriülese keskkonnamõju hindamise konventsiooni (Espoo konventsiooni) alusel algatatud rahvusvahelise keskkonnamõju hindamise käigus ei ole piisavalt arvestatud kõigi projektist tulenevate riskidega ning seetõttu ei saa rahvusvahelises keskkonnaõiguses üldtunnustatud ettevaatusprintsiibist lähtuvalt käesoleval ajal projekti teostamiseks vajalikke lubasid väljastada.

Riigikogu peab hädavajalikuks, et Läänemere-äärsete riikide pädevad asutused kaaluksid tõsiselt projekti kõiki keskkonnariske, arvestades seejuures parimat kättesaadavat teaduslikku andmestikku, ega piirduks otsuse langetamisel arendaja pakutava puuduliku teabega.

Riigikogu kutsub Läänemere-äärsete riikide parlamente üles teostama parlamentaarset järelevalvet keskkonnamõju hindamise ja lubade andmise protsesside üle, tagamaks asjaomaste teaduslike andmete sisulist arvestamist ning avalikkuse tõhusat osalust protsessis.

Riigikogu peab oluliseks, et Läänemere-äärsete riikide parlamentide liikmed arutaksid projekti sisuliselt avalikel foorumitel ning teeb ettepaneku korraldada spetsiaalselt Läänemere gaasijuhtme paigaldamise arutamisele suunatud parlamentaarne konverents.

Riigikogu tunnustab kõigi nende teadlaste tööd, kes on ausalt kirjeldanud Läänemere gaasijuhtmega seonduvaid keskkonnariske ning nendele avalikkuse tähelepanu juhtinud.

Riigikogu aseesimees Keit PENTUS

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json