Teksti suurus:

Riigivaraseaduse ja looduskaitseseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.11.2009
Avaldamismärge:RT I 2009, 50, 336

Riigivaraseaduse ja looduskaitseseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 15.10.2009

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 27. oktoobri 2009. a otsusega nr 541

§ 1. Riigivaraseaduses (RT I 1995, 22, 327; 2009, 33, 212) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 30 esimest lauset täiendatakse pärast sõnu «Ametlikud Teadaanded» tekstiosaga «ning käesoleva seaduse §-des 341 ja 342 nimetatud kinnisavara võõrandamise korral ka vähemalt ühes üleriigilise levikuga ajalehes»;

2) paragrahvi 341 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Riigi omandisse jäetud metsamaa kõlvikut sisaldava maatulundusmaa sihtotstarbega kinnisasja enampakkumisel võõrandamisel on võõrandatava kinnisasjaga piirneva maatulundusmaa sihtotstarbega metsamaa kõlvikut sisaldava kinnisasja omanikul, kes osales enampakkumisel, kuid ei osutunud võitjaks, õigus omandada võõrandatav kinnisasi enampakkumisel kujunenud hinnaga, kui ta viie tööpäeva jooksul enampakkumise tulemuste teatavaks tegemisest arvates kinnitab kirjalikult, et kasutab seda õigust.»;

3) paragrahvi 341 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 341 lõikes 3 asendatakse sõna «ostueesõigusega» sõnaga «õigustatud»;

5) paragrahvi 341 täiendatakse lõigetega 4 ja 5 järgmises sõnastuses:

« (4) Kui kinnisasi jääb käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud õigustatud isikust tulenevatel põhjustel müüja määratud tähtaja jooksul võõrandamata, on enampakkumise võitjal õigus kinnisasi omandada müüja poolt selleks määratud tähtaja jooksul.

(5) Kui kinnisasi jääb looduskaitseseaduse § 202 lõikes 7 sätestatud juhul võõrandamata, on riigivara valitsejal õigus ennistada käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud alustel kinnisasja omandamist taotlenud isiku õigus omandada kinnisasi müüja määratud tähtaja jooksul.»;

6) paragrahvi 342 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Haritava maa või loodusliku rohumaa kõlvikut sisaldava maatulundusmaa sihtotstarbega kinnisasja võõrandamisel on võõrandatavat maad õiguslikul alusel kasutaval isikul, kes osales enampakkumisel, kuid ei osutunud võitjaks, õigus omandada võõrandatav kinnisasi enampakkumisel kujunenud hinnaga, kui ta viie tööpäeva jooksul enampakkumise tulemuste teatavaks tegemisest arvates kinnitab kirjalikult, et kasutab seda õigust.»;

7) paragrahvi 342 täiendatakse lõigetega 2–4 järgmises sõnastuses:

« (2) Kui kinnisasi jääb käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud õigustatud isikust tulenevatel põhjustel müüja määratud tähtaja jooksul võõrandamata, on enampakkumise võitjal õigus omandada kinnisasi müüja poolt selleks määratud tähtaja jooksul.

(3) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud õigustatud isikuid on mitu, eelistatakse isikut, kellele kuuluv kasutusõigus hõlmab võõrandatavat kinnisasja suuremas ulatuses.

(4) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kinnisasja suhtes soovivad oma õigust samaaegselt kasutada § 341 lõikes 1 ja käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud isikud, eelistatakse viimast.»;

8) paragrahvi 42 lõiget 2 täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses:

« 3) mis antakse rahvusvahelise kokkuleppe alusel omandisse või kasutamiseks välisriigile, välisriigi relvajõududele, tsiviilkoosseisule, rahvusvahelisele organisatsioonile või muule rahvusvahelise kokkuleppega loodud institutsioonile.»

§ 2. Looduskaitseseaduses (RT I 2004, 38, 258; 2009, 35, 232) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 20 lõike 2 teist lauset täiendatakse pärast sõnu «omandamise algatamise» sõnadega «ning omandamise»;

2) paragrahvi 201 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Tasaarvestamise taotlus tuleb esitada Keskkonnaministeeriumile kirjalikult viie tööpäeva jooksul enampakkumise tulemuste teatavaks tegemisest arvates.»;

3) paragrahvi 201 lõiget 6 täiendatakse pärast tekstiosa «§-s 341 sätestatut» tekstiosaga «, välja arvatud käesoleva seaduse § 202 lõikes 7 sätestatud juhul».

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json