Teksti suurus:

Karistusseadustiku muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.11.2009
Avaldamismärge:RT I 2009, 51, 348

Karistusseadustiku muutmise seadus

Vastu võetud 15.10.2009

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 27. oktoobri 2009. a otsusega nr 542

Karistusseadustikus (RT I 2001, 61, 364; 2009, 39, 261) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 112 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 112. Lennuohutusvastane rünne

(1) Relva, lõhkeseadeldise, süttimist põhjustava seadme või õhusõiduki lennuohutust kahjustava muu seadme, vahendi või aine ebaseadusliku toimetamise eest õhusõidukisse või paigaldamise eest õhusõiduki külge, õhusõiduki pardal viibivate inimeste tervist kahjustava aine õhusõidukisse toimetamise eest, õhusõiduki tulistamise eest või muu teo eest õhusõiduki hävitamise või kahjustamise eesmärgil või kui sellega on põhjustatud lennuõnnetuse, tõsise lennuintsidendi või lennuintsidendi toimumise oht, –
karistatakse rahalise karistuse või kahe- kuni kümneaastase vangistusega.

(2) Sama teo eest, kui sellega on:
1) põhjustatud inimese surm;
2) tekitatud suur kahju või
3) põhjustatud oht paljude inimeste elule või tervisele, –
karistatakse kuue- kuni kahekümneaastase vangistusega.»;

2) seadustikku täiendatakse §-ga 1572 järgmises sõnastuses:

« § 1572. Teise isiku identiteedi ebaseaduslik kasutamine

Teist isikut tuvastavate või tuvastada võimaldavate isikuandmete tema nõusolekuta edastamise, nendele juurdepääsu võimaldamise või nende kasutamise eest eesmärgiga luua teise isikuna esinemise teel temast teadvalt ebaõige ettekujutus, kui sellega on tekitatud kahju teise isiku seadusega kaitstud õigustele või huvidele, või varjata kuritegu –
karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.»

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json