Teksti suurus:

Karistusseadustiku, avaliku teenistuse seaduse ja välismaalaste seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.11.2009
Avaldamismärge:RT I 2009, 51, 347

Karistusseadustiku, avaliku teenistuse seaduse ja välismaalaste seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 15.10.2009

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 27. oktoobri 2009. a otsusega nr 540

§ 1. Karistusseadustikus (RT I 2001, 61, 364; 2009, 39, 261) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 231 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 231. Eesti Vabariigi vastu suunatud vägivaldne tegevus

(1) Tegevuse eest, mis on suunatud Eesti Vabariigi iseseisvuse ja sõltumatuse vägivaldsele muutmisele, territoriaalse terviklikkuse vägivaldsele rikkumisele, vägivaldsele võimuhaaramisele või muul viisil Eesti põhiseadusliku korra vägivaldsele muutmisele, –
karistatakse kuue- kuni kahekümneaastase või eluaegse vangistusega.

(2) Kohus kohaldab käesolevas paragrahvis sätestatud kuriteo eest kuriteoga saadud vara laiendatud konfiskeerimist vastavalt käesoleva seadustiku §-s 832 sätestatule.»;

2) paragrahv 232 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 232. Riigireetmine

(1) Eesti Vabariigi kodaniku poolt välisriigi, välisriigi organisatsiooni, välismaalase või välisriigi ülesandel tegutseva isiku abistamise eest Eesti Vabariigi iseseisvuse ja sõltumatuse või territoriaalse terviklikkuse vastu suunatud vägivallata tegevuses või riigisaladuse või salastatud välisteabe kogumise eest selle edastamise eesmärgil või selle edastamise eest välisriigile, välisriigi organisatsioonile, välismaalasele või välisriigi ülesandel tegutsevale isikule –
karistatakse kuue- kuni kahekümneaastase või eluaegse vangistusega.

(2) Kohus kohaldab käesolevas paragrahvis sätestatud kuriteo eest kuriteoga saadud vara laiendatud konfiskeerimist vastavalt käesoleva seadustiku §-s 832 sätestatule.»;

3) paragrahv 233 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 233. Välismaalase poolt toimepandud Eesti Vabariigi vastu suunatud vägivallata tegevus

Välismaalase poolt Eesti Vabariigi iseseisvuse ja sõltumatuse või territoriaalse terviklikkuse vastu suunatud vägivallata tegevuse eest, kui puudub käesoleva seadustiku §-s 231 või 234 sätestatud süüteokoosseis, –
karistatakse kahe- kuni viieteistaastase vangistusega.»;

4) paragrahvi 234 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

« (2) Kohus kohaldab käesolevas paragrahvis sätestatud kuriteo eest kuriteoga saadud vara laiendatud konfiskeerimist vastavalt käesoleva seadustiku §-s 832 sätestatule.»;

5) seadust täiendatakse §-ga 2341 järgmises sõnastuses:

« § 2341. Eesti Vabariigi vastase sõja või okupatsiooni toetamine

Eesti Vabariigi vastase sõja või Eesti okupeerimise ajal Eesti Vabariigi kodaniku poolt vaenlase relvajõududega liitumise, Eesti Vabariigi vastases sõjategevuses osalemise või selliste sõjaliste või juhtivate tsiviilülesannete täitmise eest, mis toetavad Eesti Vabariigi vastast sõjategevust või Eesti Vabariigi okupeerimist, –
karistatakse kuue- kuni kahekümneaastase või eluaegse vangistusega.»;

6) paragrahvi 235 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Eesti Vabariigi vastu suunatud vägivaldse tegevuse eesmärgil loodud kolmest või enamast isikust koosnevasse püsivasse ja isikutevahelise ülesannete jaotusega ühendusse kuulumise, samuti sellise ühenduse loomise, juhtimise või sellesse liikmete värbamise eest –
karistatakse kuni kuueaastase vangistusega.»;

7) seadust täiendatakse §-ga 2351 järgmises sõnastuses:

« § 2351. Eesti Vabariigi vastane vandenõu

Eesti Vabariigi kodaniku poolt suhte loomise või pidamise eest välisriigiga, välisriigi organisatsiooni või välisriigi ülesandel tegutseva isikuga eesmärgiga panna toime käesoleva seadustiku §-s 232 sätestatud kuritegu –
karistatakse kuni kuueaastase vangistusega.»;

8) seadust täiendatakse §-ga 2352 järgmises sõnastuses:

« § 2352. Eesti Vabariigi vastane võltsimine

Ametliku dokumendi võltsimise, sellise dokumendi levitamise või selles sisalduvate andmete levitamise eest eesmärgiga kahjustada Eesti Vabariigi iseseisvust ja sõltumatust või territoriaalset terviklikkust või kui sellega kaasnes oht Eesti Vabariigi iseseisvusele ja sõltumatusele või territoriaalsele terviklikkusele –
karistatakse kuni kuueaastase vangistusega.»;

9) seadust täiendatakse §-ga 2353 järgmises sõnastuses:

« § 2353. Politseiametniku ja tegevteenistuja riigivastane mõjutamine

Politseiametniku või tegevteenistuja süstemaatilise mõjutamise eest teenistuskohustuste täitmata jätmisele eesmärgiga kahjustada Eesti Vabariigi iseseisvust ja sõltumatust või territoriaalset terviklikkust –
karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.»;

10) paragrahv 238 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 238. Massilise korratuse organiseerimine ja ettevalmistamine ning üleskutse selles osalemisele

Palju inimesi hõlmava korratuse organiseerimise või ettevalmistamise või sellises korratuses osalemisele üleskutsumise eest, kui sellega on kaasnenud rüüstamine, purustamine, süütamine või muu selline tegevus, –
karistatakse kolme- kuni kaheksa-aastase vangistusega.»;

11) paragrahvi 239 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Rüüstamise, purustamise, süütamise või muu sellise tegevuse eest massilises korratuses osaleja poolt või seadusliku korralduse eiramise või vastuhakkamise eest politseiametnikule, abipolitseinikule või muule isikule, kes on seaduslikult tõkestanud sellist tegevust, või sellise isiku üleskutsumise eest teenistuskohustuse täitmata jätmisele, –
karistatakse rahalise karistuse või kuni viieaastase vangistusega.»

§ 2. Avaliku teenistuse seaduse (RT I 1995, 16, 228; 2009, 36, 234) § 16 punkti 5 täiendatakse pärast sõnu «korruptiivse teo eest» sõnadega «või tahtliku riigivastase kuriteo eest».

§ 3. Välismaalaste seaduses (RT I 1993, 44, 637; 2009, 29, 175) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 12 lõiget 4 täiendatakse punktiga 51 järgmises sõnastuses:

« 51) keda on karistatud Eestis riigivastase tahtliku kuriteo eest ja kelle karistusandmed ei ole karistusregistrist kustutatud;»;

2) paragrahvi 149 lõiget 1 täiendatakse punktiga 7 järgmises sõnastuses:

« 7) kui välismaalast on karistatud Eestis riigivastase tahtliku kuriteo eest ja tema karistusandmed ei ole karistusregistrist kustutatud.»;

3) paragrahvi 149 lõikes 2 asendatakse tekstiosa «1. lõike punktides 2 ja 3» tekstiosaga «1. lõike punktides 2, 3 ja 7».

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json