Teksti suurus:

Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu

Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.11.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2010
Avaldamismärge:

Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu

Vastu võetud 19.02.2009 nr 42
RT I 2009, 16, 99
jõustumine 01.07.2009

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
11.06.2009RT I 2009, 32, 20301.07.2009
29.10.2009RT I 2009, 51, 35215.11.2009

Määrus kehtestatakse «Ravikindlustuse seaduse» § 30 lõike 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Reguleerimisala

  (1) Käesoleva määrusega kehtestatakse tervishoiuteenuste loetelu ja tervishoiuteenuste rakendamise tingimused, mis on aluseks kindlustatud isikule osutatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmisel Eesti Haigekassa (edaspidi haigekassa) poolt.

  (2) Tervishoiuteenuste loetelus sätestatud piirhindu ja piirmäärasid rakendatakse «Ravikindlustuse seaduse» § 32 alusel kehtestatud kindlustatud isikult haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise korra ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika alusel.

2. peatükk ÜLDARSTIABI 

§ 2.  Kindlustatud isiku pearaha

  (1) Pearaha on tasu, mida haigekassa maksab perearstile perearsti nimistusse kantud kindlustatud isikule vajalike tervishoiuteenuste osutamise kulude katmiseks.

  (2) Pearaha piirhind ühe kalendrikuu kohta on sõltuvalt kindlustatud isiku vanusest järgmine:

Pearaha Kood Piirhind
kroonides
Pearaha ühe alla 2-aastase kindlustatud isiku kohta 3056 107,20
Pearaha ühe 2- kuni alla 70-aastase kindlustatud isiku kohta 3057   44,60
Pearaha 70-aastase ja vanema kindlustatud isiku kohta 3058   54,10

  (3) Perearstile, kelle nimistus on vähem kui 1200 kindlustatud isikut ja kelle teeninduspiirkonnas, milleks on riigi territooriumi haldusjaotusel rajanev üks kohalik omavalitsus, elab alaliselt vähem kui 1200 isikut, tasutakse pearaha 1200 isiku eest. Nimistus olevate kindlustatud isikute arvu ületava osa eest tasutakse pearaha koodiga 3057 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinna järgi.

  (4) Perearstile, kes osutab lõikes 1 nimetatud tervishoiuteenust ajutiselt ilma õeta või kelle juures töötavate õdede summaarne tööaeg on seitsmepäevase ajavahemiku jooksul alla 40 tunni, tasutakse pearaha koefitsiendiga 0,8.
[RT I 2009, 51, 352 - jõust. 15.11.2009]

§ 3.  Baasraha ja lisatasu

  (1) Baasraha ja lisatasu on tasu, mida haigekassa maksab perearstile, kellele on «Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse» § 35 lõike 1 alusel kinnitatud nimistu (edaspidi kinnitatud nimistuga töötav perearst), «Ravikindlustuse seaduse» § 32 alusel sätestatud tervishoiuteenuste osutamiseks vajalike kulude katmiseks.

  (2) Baasraha ja lisatasu rakendamise tingimused ning piirhind ühes kalendrikuus on järgmised:

Baasraha ja lisatasu Kood Piirhind
kroonides
Baasraha kinnitatud nimistuga töötavale perearstile 3051 11 955
Lisatasu, kui kinnitatud nimistuga töötava perearsti tegevuskoht asub lähimast haiglast 20–40 km kaugusel 3054   1 400
Lisatasu, kui kinnitatud nimistuga töötava perearsti tegevuskoht asub lähimast haiglast kaugemal kui 40 km 3055   4 018

  (3) Koodidega 3054 ja 3055 tähistatud lisatasu makstakse juhul, kui perearsti tegevuskoht asub lähimast «Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse» § 55 lõike 1 alusel kehtestatud haiglate loetelus (edaspidi haiglate loetelu) nimetatud piirkondlikust, kesk- või üldhaiglast vastavalt 20–40 kilomeetri kaugusel või kaugemal kui 40 kilomeetrit.

  (4) Koodiga 3051 tähistatud baasraha makstakse koefitsiendiga 1,5, kui perearstil on mitu tegevuskohta ja need asuvad haldusterritoriaalse korralduse tõttu mitmes linnas, alevis, alevikus või külas ning kui on täidetud järgmised tingimused:
  1) perearsti kõigis tegevuskohtades on täidetud «Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse» § 10 alusel sotsiaalministri kehtestatud nõuded;
  2) perearsti nimistu ei ületa «Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse» § 8 lõike 4 alusel sotsiaalministri kehtestatud piirsuurust;
  3) perearsti vastuvõtuaeg teises või teistes tegevuskohtades on vähemalt 3 tundi nädalas;
  4) perearsti teine või teised tegevuskohad paiknevad põhilisest tegevuskohast kaugemal kui 10 kilomeetrit.

  (5) Lisatasu rakendamise tingimused ning piirhind kalendriaastas on järgmised:

Lisatasu Kood Piirhind
kroonides
Lisatasu kinnitatud nimistuga töötavale perearstile haigusi ennetava ja krooniliste haigete jälgimise tulemusliku töö eest 3061 48 000
Lisatasu kinnitatud nimistuga töötavale perearstile erialase lisapädevuse eest 3062 12 000

  (6) Koodidega 3061 ja 3062 tähistatud tervishoiuteenuse eest makstakse lisatasu koefitsiendiga kuni 1,0. Koefitsiendi suuruse määrab haigekassa «Ravikindlustuse seaduse» § 32 alusel kehtestatud sotsiaalministri määruses sätestatud korras.

§ 4.  Lisatasu perearstile normaalse raseduse jälgimise eest

  (1) Perearsti poolt normaalse raseduse jälgimise piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind
kroonides
Raseduse tuvastamine ja jälgimise plaani koostamine 3063 1249
Raseduse kulu jälgimine kuni 20. rasedusnädalani 3064   507
Raseduse kulu jälgimine 20.–36. nädalani 3065 1273
Raseduse kulu jälgimine 36.–40. nädalani 3066   409

  (2) Koodidega 3063, 3064, 3065, 3066 tähistatud tervishoiuteenuse piirhindu rakendatakse normaalse raseduse jälgimisel perearsti poolt.

§ 5.  Üleriigilise perearsti nõuandetelefoni teenus

  (1) Üleriigilise perearsti nõuandetelefoni teenuse piirhind ühes kalendrikuus on järgmine:

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind
kroonides
Üleriigilise perearsti nõuandetelefoni ööpäevaringne teenus ühes kalendrikuus 3090 359 979

  (2) Üleriigilise perearsti nõuandetelefoni teenuse ühes telefonikõnes antud konsultatsiooni piirhind on järgmine:

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind
kroonides
Üleriigilise perearsti nõuandetelefoni konsultatsioon 3091 29

  (3) Koodidega 3090 ja 3091 tähistatud tervishoiuteenuste eest võtab haigekassa kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse üle ühelt tervishoiuteenuse osutajalt temaga sõlmitud ravi rahastamise lepingus kokkulepitud tingimustel ja korras.

§ 6.  Koolitervishoiuteenus

  (1) Koolitervishoiuteenus on koolis osutatav tervishoiuteenus, mille osutamise eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle üheteistkümnel kuul aastas.

  (2) Koolitervishoiuteenuse piirhind ühe õpilase kohta ühes kalendrikuus on järgmine:

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind
kroonides
Tervishoiuteenuste osutamine koolis 3081 32

  (3) Koolis iseseisva õendusabina osutatava tervishoiuteenuse eest tasumisel rakendatakse koodiga 3081 tähistatud koolitervishoiuteenuse piirhinda koefitsiendiga 0,9.

  (31) Koolitervishoiuteenuse (kood 3081) eest tasumisel rakendatakse koefitsienti 0,94, kui teenuse osana ei ole tagatud kooliõe juhendamis- või töönõustamisteenus.
[RT I 2009, 51, 352 - jõust. 15.11.2009]

  (4) Koodiga 3081 tähistatud koolitervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse päevases õppevormis põhiharidust või üldkeskharidust omandavale õpilasele, samuti põhihariduse nõudeta või põhihariduse baasil kutseõpet ja kutsekeskharidust omandavale õpilasele koolis tervishoiuteenuse osutamise korral.

3. peatükk ERIARSTIABI JA HOOLDUSRAVI 

1. jagu Ambulatoorne tervishoiuteenus 

§ 7.  Ambulatoorse vastuvõtu ja koduvisiidi piirhinnad

  (1) Ambulatoorse vastuvõtu ja koduvisiidi korral rakendatakse järgmisi piirhindu:

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind
kroonides
Eriarsti esmane vastuvõtt 3002   188
Eriarsti korduv vastuvõtt 3004   149
Kliinilise psühholoogi vastuvõtt eriarsti suunamisel 3007   349
Õe või ämmaemanda iseseisev vastuvõtt 3008     71
Psühhiaatriaõe vastuvõtt/koduvisiit 3013   182
Logopeedi konsultatiivne vastuvõtt eriarsti suunamisel 3014   520
Eriarsti koduvisiit 3020   234
Õe või ämmaemanda koduvisiit 3024   136
Psühhiaatrilise ravimeeskonna vastuvõtt (meeskonnas kaks isikut) 3025   479
Koduõendus-hooldusteenus 3026   278
Geriaatrilise seisundi hindamine 3027   952
Välisriigist kutsutud eriarsti konsultatsioon 3030 4003
Psühhiaatri vastuvõtt koos õega aktiivravi perioodis 3031   371
Psühhiaatri vastuvõtt aktiivravi perioodis 3032   297
Psühhiaatri vastuvõtt toetusravi perioodis 3033   191
Hinnangu andmine tervishoiuteenuse vastavusele «Ravikindlustuse seaduse» § 27 lõikes 3 sätestatud kriteeriumidele 3034 2097

[RT I 2009, 51, 352 - jõust. 15.11.2009]

  (2) Eriarsti korduva vastuvõtu piirhinda (kood 3004) rakendatakse juhul, kui esmase vastuvõtu korral rakendati eriarsti esmase vastuvõtu piirhinda (kood 3002) või kui esmane visiit oli koduvisiit (kood 3020).

  (3) Haige pöördumisel eriarsti vastuvõtule retseptiravimi korduvaks väljakirjutamiseks rakendatakse koodiga 3004 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda.

  (4) Koodiga 3030 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse ainult haigekassa eelneval kirjalikul nõusolekul.

  (5) Koodiga 3025 tähistatud tervishoiuteenuse psühhiaatrilise ravimeeskonna koosseisu kuuluvad psühhiaater ja psühhiaatriaõde või kliiniline psühholoog.

  (6) Geriaatrilise seisundi hindamise (kood 3027) komisjoni kuuluvad arst, õde ja sotsiaaltöötaja ning vajaduse korral konsultandid.

  (7) Koodiga 3033 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse aktiivravi järgsel perioodil, kus patsient on stabiilses seisundis, sümptomitevaba või stabiilsete jääksümptomitega osalise remissiooni seisundis, kuid vajab pikaajalist jälgimist ning haigusepisoodide kordumist või haiguse ägenemist ennetavat ravi.

  (8) Koodiga 3026 tähistatud tervishoiuteenuse osutamisel hoolekandeasutuses rakendatakse tasumisel koefitsienti 0,6.

  (9) Koodiga 3034 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse ühe juhtumi hinnangu kohta. Haigekassa tasub koodiga 3034 tähistatud tervishoiuteenuse osutamise eest tervishoiuteenuse osutajale, kus töötab kindlustatud isikule tervishoiuteenust osutanud eriarst.

  (10) Koodiga 3034 tähistatud tervishoiuteenuse osutamisel meditsiinigeneetika erialal osaleb hinnangu andmisel arst-geneetik.
[RT I 2009, 51, 352 - jõust. 15.11.2009]

§ 8.  Vähihaige kodune toetusravi

  (1) Vähihaige koduse toetusravi piirhind on järgmine:

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind
kroonides
Vähihaige koduse toetusravi päev 7408 180

  (2) Vähihaige koduse toetusravi päeva (kood 7408) piirhinnale lisandub arsti koduvisiidi (kood 3020) või õe koduvisiidi (kood 3024) piirhind.

§ 9.  Koduse peritoneaaldialüüsi ravipäeva piirhind

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind
kroonides
Kodune peritoneaaldialüüsi ravipäev 7033 945

§ 10.  Koduse respiraatorravi piirhind

  (1) Koduse respiraatorravi ravipäeva piirhind on järgmine:

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind
kroonides
Kodune respiraatorravi 7034 202

  (2) Koduse respiraatorravi ravipäeva (kood 7034) piirhinnale lisandub arsti koduvisiidi (kood 3020) või õe koduvisiidi (kood 3024) piirhind.

§ 11.  Päevaravi ja päevakirurgia piirhinnad

  (1) Päevaravi ja päevakirurgia korras osutatud tervishoiuteenuste piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Ühe päeva
piirhind kroonides
Tervishoiuteenused päevaravis 3075 419
Päevakirurgia 3076 548

  (2) Haigekassa võtab kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse üle päevaravi (kood 3075) või päevakirurgia (kood 3076) piirhinna alusel juhul, kui kindlustatud isikule osutatakse tervishoiuteenuseid plaanilise ravi käigus, ta viibib ravil üle 6 tunni päevas ning lahkub ravilt samal päeval.

  (3) Päevakirurgias kasutatava anesteesia eest rakendatakse §-s 43 nimetatud anesteesia piirhindu.

  (4) Päevakirurgias tehtavate operatsioonide korral rakendatakse 6. peatükis loetletud operatsioonide koode.

§ 12.  Tervishoiuteenuse osutamiseks vajaliku veoteenuse piirhinnad

  (1) Tervishoiuteenuse osutamiseks vajalike veoteenuste piirhinnad on järgmised:

Veoteenuse nimetus Kood Piirhind
kroonides
Haige vedu tervishoiuteenuse osutaja sõidukiga (v.a kiirabi) – 1 km 3071          6
Vedu lennukiga – 1 tund 3072 10 700
Vedu helikopteriga – 1 tund 3073 16 000
Edasi-tagasi vedu parvlaevaga 3074      640
Surnu vedu sõidukiga (v.a parvlaeval) üle 100 km 3079   1 000

  (2) Koodidega 3072 ja 3073 tähistatud veoteenuseid rakendatakse haigekassaga sõlmitud lepingu alusel vältimatu arstiabi osutamise eesmärgil haige transportimisel eriarstiabi andva tervishoiuteenuse osutaja juurde.

  (3) Koodiga 3074 tähistatud veoteenust rakendatakse haigekassaga sõlmitud lepingu alusel statsionaarse eriarstiabi osutamise eesmärgil haige transportimisel teise eriarstiabi andva tervishoiuteenuse osutaja juurde.

  (4) Koodiga 3074 tähistatud veoteenust rakendatakse arsti saatekirja alusel surnu patoanatoomilisele lahangule vedamise korral.

  (5) Koodiga 3074 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasutakse Kuressaare Haigla Sihtasutusele koefitsiendiga 0,75.

  (6) Koodiga 3079 tähistatud veoteenust rakendatakse perearsti saatekirja alusel surnu patoanatoomilisele lahangule vedamise korral.

  (7) Koodiga 3079 tähistatud veoteenuse eest tasutakse koefitsiendiga 0,4, kui lähim tervishoiuteenust osutav tervishoiuteenuse osutaja on kuni 25 km (kaasa arvatud) kaugusel, ning koefitsiendiga 0,7, kui lähim tervishoiuteenust osutav tervishoiuteenuse osutaja on 26 kuni 100 km (kaasa arvatud) kaugusel.

§ 13.  Ambulatoorne taastusravi

  (1) Ambulatoorse taastusravi korral võtab haigekassa kindlustatud isikult lisaks eriarsti vastuvõtu (koodid 3002 ja 3004) maksumusele üle tasu maksmise kohustuse füsioteraapia (kood 7041), tegevusteraapia (kood 7042), isiksuse uuringu (kood 7615), kognitiivse funktsiooni uuringu (kood 7616), psühhoteraapia seansi eest ühele haigele (kood 7601) ja/või logopeediliste teenuste eest (koodid 7611 ja 7614) vastavalt taastusarsti koostatud raviplaanile.

  (2) Ambulatoorse taastusravi korral võtab haigekassa kindlustatud isikult üle tasu maksmise kohustuse ühe ravijuhu (v.a kaasasündinud ajukahjustusega alla 2-aastase lapse ravi) raames kuni 12 tervishoiuteenuse eest lõikes 1 toodud loetelust.

  (3) Kui koodiga 7041 tähistatud füsioteraapia kompleksteenust ei rakendata tulenevalt käesoleva määruse § 28 lõike 2 punktis 4 sätestatust, võtab haigekassa kindlustatud isikult üle tasu maksmise kohustuse koodidega 7011 (massaažiseanss mõõdukate ja tugevate tsentraalsete või perifeersete pareesidega haigele (kestus 30 min)), 7014 (raviujumisseanss ühele liikumishäiretega haigele või liikumispuudega lapsele (kestus 30 min)), 7016 (ravivõimlemisseanss ühele haigele (kestus 30 min)), 7017 (individuaalne ravivõimlemisseanss basseinis), 7022 (mudaraviseanss reumatoidse polüartriidi, Behterevi haiguse ning väljendunud liigesejäikusega haigele) või 7030 (raviseanss külmvõimlemiskambris) tähistatud tervishoiuteenuste eest.

  (4) Ambulatoorse taastusravi korral võtab haigekassa kindlustatud isikult üle tasu maksmise kohustuse kuni kahe funktsionaaldiagnostilise ja/või radioloogilise uuringu eest (koodid 6307, 6323, 6324, 6325, 6333, 7906, 7907, 7908, 7915, 7916, 7917, 7918, 7919, 7920, 7930).

2. jagu
Statsionaarne tervishoiuteenus

§ 14.  Voodipäeva arvestus haiglas

  (1) Haigla voodipäevade maksimaalne arv ja voodipäeva piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Voodi-
päevade
maksimum-
arv
Ühe haige
voodipäeva
piirhind
kroonides
Ülevõetava
tasu maksmise
kohustuse
piirmäär
(%)
Kindlustatud
isiku
omaosaluse
määr
(%)
Sisehaigused 2001   8   894 100 0
Kardioloogia 2002   8   951 100 0
Kutsehaigused 2003   4   834 100 0
Endokrinoloogia 2005   6   913 100 0
Nakkushaigused
(sh laste nakkushaigused)
2006   8   972 100 0
Nakkushaigused
(sh laste nakkushaigused) käesoleva paragrahvi lõikes 7 toodud diagnooside korral
2007   8 1140 100 0
Hematoloogia 2008   7 1233 100 0
Nefroloogia 2009   7   927 100 0
Gastroenteroloogia 2010   6   918 100 0
Kirurgia
(16-aastane ja vanem isik)
2011   6   985 100 0
Kirurgia (alla 16-aastane isik) 2012   4   981 100 0
Neurokirurgia 2013   6   981 100 0
Torakaalkirurgia 2014   8   981 100 0
Kardiokirurgia 2015   6   981 100 0
Traumatoloogia 2016   7   981 100 0
Septiline luu-liigesekirurgia 2017 20   981 100 0
Põletus 2018   9   964 100 0
Ortopeedia 2019   6   981 100 0
Tuberkuloos
(tahtest olenematu ravi korral)
2020 180   1460 100 0
Tuberkuloos 2021 60   933 100 0
Psühhiaatria 2022 20   927 100 0
Akuutpsühhiaatria
(tahtest olenematu ravi korral)
2058 1558 100 0
Lastepsühhiaatria
(alla 16-aastane isik)
2060 20 1710 100 0
Günekoloogia 2025   4   927 100 0
Sünnitusabi 2026   4 1528 100 0
Raseduspatoloogia 2028   5   998 100 0
Neuroloogia 2029   7   947 100 0
Uroloogia 2030   5   922 100 0
Oftalmoloogia 2031   3   901 100 0
Otorinolarüngoloogia
(sh laste otorinolarüngoloogia)
2032   3   917 100 0
Dermatoveneroloogia 2033 10   993 100 0
Neonatoloogia 2034 20 1600 100 0
Radioloogia 2035   8   970 100 0
Pediaatria 2036   6 1125 100 0
Pulmonoloogia
(sh hingamiselundite allergia)
2038   8   947 100 0
Onkoloogia 2039   7   947 100 0
Veresoontekirurgia 2040   5   981 100 0
Näo-lõualuukirurgia 2042   4   981 100 0
Reumatoloogia 2043   6   945 100 0
I astme intensiivravi 2044   5   894 100 0
II astme intensiivravi 2045 10 4089 100 0
III astme intensiivravi 2046 25 7249 100 0
III A astme intensiivravi 2059 25 9121 100 0
Järelravi 2047 60   673 100 0
Põetus, hooldus
(lapsevanema või lapse muu tegeliku põetaja või hooldaja viibimisel haige lapsega statsionaaris)
2048   293 100 0
Lasteneuroloogia 2050   7 1269 100 0
Hooldusravi kuni 31.12.2009 2053 60   673 100 0
Hooldusravi alates 01.01.2010 2053 60   673   85 15  

[RT I 2009, 51, 352 - jõust. 15.11.2009]

  (2) Kindlustatud isiku statsionaarsele ravile saabumise ja ravilt lahkumise päev arvestatakse ühe päevana.

  (3) Alla ühe ööpäeva statsionaarsel ravil viibinud kindlustatud isiku eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle järgmiselt:
  1) isiku suunamisel statsionaarsele ravile teise tervishoiuteenuse osutaja juurde või isiku surma korral statsionaarsele ravile saabumise päeval – eriarstiabi voodipäeva piirhinnaga;
  2) üle kuue tunni ravil viibinud isiku eest – ühe voodipäeva piirhinnaga.

  (4) Lõikes 1 ettenähtud voodipäevade maksimaalset arvu ületavate päevade eest võtab haigekassa kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse üle järelravi koodiga 2047 tähistatud tervishoiuteenuste korral kuni 60 päeva eest.

  (5) Koos haige lapsega haiglas viibiva lapsevanema või muu tegeliku põetaja või hooldaja eest tasub haigekassa täiendavalt põetuse ja hoolduse voodipäeva järgi koodiga 2048 tähistatud teenuse eest järgmiselt:
  1) alla 2-aastase lapsega haiglas viibimise päevade eest;
  2) lapse rinnaga toitmisel haiglas viibimise päevade eest;
  3) alla 10-aastase lapsega haiglas viibimisel kuni 14 päeva eest;
  4) kuni 14-aastase (kaasa arvatud) sügava või raske liikumis- või liitpuudega lapsega haiglas viibimisel kuni 14 päeva eest.

  (6) Koodiga 2034 tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse haiglate loetelus nimetatud kesk- ja piirkondlikes haiglates.

  (7) Koodiga 2007 tähistatud tervishoiuteenuse korral võtab haigekassa kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse üle rahvusvahelise haiguste ja tervisega seotud probleemide statistilise klassifikatsiooni kümnendas väljaandes (edaspidi RHK 10) toodud järgmiste diagnooside alusel:

  Haigusrühm Diagnoos (RHK 10)
  1) soolenakkused A00 – A00.9 koolera

A01.0 – A02.9 kõhutüüfus ja paratüüfused

A03.0 – A03.9 shigelloos

A08.0 – A08.5 soole viirus- ja muud täpsustatud nakkused, rotaviirusenteriit

A09 nakkuslik kõhulahtisus

  2) teatavad bakterzoonoosid A20.0 – A20.9 katk

A22.0 – A22.9 põrnatõbi ehk Siberi katk

  3) muud bakterhaigused A30.0 – A30.9 leepra, A36.0 – A36.9 difteeria

A37.0 – A37.8 läkaköha

A38 sarlakid

A39 meningokokkinfektsioon

A48.1 leegionärihaigus

  4) riketsioosid A75.0 – A75.9 tähniline tüüfus ehk täi- ja kirburiketsioos

A77.0 – A77.9 eksanteem- ehk tähnilised palavikud ehk puukriketsioosid

A78 Q-palavik

  5) kesknärvisüsteemi viirushaigused A80.0 – A80.9 äge poliomüeliit

A82.0 – A82.9 marutõbi

A87.0 – A87.9 viirusmeningiidid

A85 – A86 viirusentsefaliidid

  6) lülijalgse levitatavad viiruspalavikud ja hemorraagilised viiruspalavikud A90 klassikaline dengue palavik ehk seitsmendapäevitine palavik

A91 hemorraagiline dengue palavik

A92.0 – A92.9 sääse levitatavad muud viiruspalavikud

A93.0 – A93.8 lülijalgse levitatavad mujal klassifitseerimata muud viiruspalavikud

A94 lülijalgse levitatav täpsustamata viiruspalavik

A95.0 – A95.9 kollapalavik

A96.0 – A96.9 hemorraagiline areenaviiruspalavik

A98.0 – A98.9 mujal klassifitseerimata muud hemorraagilised viiruspalavikud

A99 täpsustamata hemorraagilised viiruspalavikud

  7) naha- ja limaskestakahjustusega viirushaigused B01.0 – B01.9 tuulerõuged

B02 vöötohatis (Herpes zoster)

B05.0 – B05.9 leetrid

B06.0 – B06.9 punetised (kaasa arvatud kongenitaalne (P35.0))

B09 naha- ja limaskestakahjustusega täpsustamata viirusnakkus
(roseola infantum (exanthema subitum))

  8) viirushepatiit B15.0 – B15.9 äge A-viirushepatiit

B16.0 – B16.3 äge B-viirushepatiit

B17.1 äge C-viirushepatiit

B17.2 äge E-viirushepatiit

  9) HIV-infektsioon B20 – B24 inimese immuunpuudulikkuse viirustõbi ehk HIV-tõbi
10) bakteriaalsed meningiidid G00 – G04 meningiidid ja entsefaliidid
11) muud viirushaigused B26.9 nakkuslik parotiit ehk mumps

B27.0 – B27.9 nakkuslik mononukleoos

J00 – J06 äge respiratoorne infektsioon

J10.0 – J11.8 gripp

12) muud haigused või haigusseisundid B50 – B54 malaaria

  (8) Koodiga 2053 tähistatud tervishoiuteenuse voodipäevade maksimaalset arvu võib pikendada 60 päeva võrra tervishoiuteenuse osutaja ja haigekassa vahel ravi rahastamise lepingus kokkulepitud tingimustel ja korras.

  (9) Koodiga 2047 tähistatud tervishoiuteenuse voodipäevade maksimaalset arvu võib pikendada 60 päeva kaupa tervishoiuteenuse osutaja ja haigekassa vahel ravi rahastamise lepingus kokkulepitud tingimustel ja korras.

  (10) Koodiga 340R tähistatud tervishoiuteenuse osutamisel on koodiga 2008 tähistatud tervishoiuteenuse voodipäevade maksimaalne arv 45 päeva.

§ 15.  Statsionaarne taastusravi

  (1) Statsionaarse taastusravi voodipäeva piirhind on järgmine:

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind
kroonides
Taastusravi 8026 738

  (2) Koodiga 8026 tähistatud tervishoiuteenuse voodipäevade maksimaalne arv intensiivse taastusravi eest järgmiste ägedate haigusseisundite ja nende retsidiivide korral (kuni 6 kuud ägeda haigestumise või selle retsidiivi algusest) on järgmine:

  Haigusseisund ja selle retsidiiv Voodipäevade
maksimumarv
1) ägeda haiguse või operatsiooni järgne seljaajukahjustus kaasneva mõõduka või raske funktsioonihäirega, taastusarsti suunamisel 24
2) ägeda haiguse või trauma või operatsiooni järgne peaajukahjustus kaasneva mõõduka või raske funktsioonihäirega, taastusarsti suunamisel 18
3) ägeda haiguse või trauma või operatsiooni järgne perifeerne halvatus kaasneva mõõduka või tugeva liikumishäirega, taastusarsti suunamisel 18
4) vaagna hulgimurdude ja ebastabiilsete lülisamba murdudega kaasnev mõõdukas või tugev liikumishäire, taastusarsti suunamisel 18
5) ägeda südamelihase infarkti ja aortokoronaarse šunteerimise operatsiooni järgne seisund kaasneva mõõduka või raske funktsioonihäirega, taastusarsti suunamisel 14

  (3) Koodiga 8026 tähistatud tervishoiuteenuse voodipäevade maksimaalne arv kuuel järjestikusel kuul intensiivse taastusravi ägeda haigusseisundi korral (kuni 18 kuud ägeda haigestumise algusest) on järgmine:

Haigusseisund Voodipäevade
maksimumarv
Traumajärgne seljaajukahjustus kaasneva mõõduka või raske funktsioonihäirega, taastusarsti suunamisel 24

  (4) Koodiga 8026 tähistatud tervishoiuteenuse voodipäevade maksimaalne arv intensiivse arendus- ja taastusravi korral alla 19-aastasele funktsioonihäirega isikule on taastusarsti suunamisel 14 voodipäeva.

  (5) Koodiga 8026 tähistatud tervishoiuteenuse osutamisel võtab haigekassa kindlustatud isikult lisaks haige voodipäevade piirhinnale üle tasu maksmise kohustuse füsioteraapia (kood 7041), tegevusteraapia (kood 7042), isiksuse uuringu (kood 7615), kognitiivse funktsiooni uuringu (kood 7616), psühhoteraapia seansi eest ühele haigele (kood 7601) ja/või logopeediliste protseduuride eest (koodid 7611 ja 7614) vastavalt taastusarsti koostatud raviplaanile.

  (6) Koodiga 8026 tähistatud tervishoiuteenuse voodipäevade maksimaalne arv, haigekassa poolt kindlustatud isikult ülevõetava tasu maksmise kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr funktsioone toetava statsionaarse taastusravi eest järgmiste krooniliste haigusseisundite korral on järgmised:

Haigusseisund või selle retsidiiv Voodipäevade maksimumarv Ülevõetava tasu maksmise kohustuse piirmäär (% voodipäeva piirhinnast) Kindlustatud isiku omaosaluse määr (% voodipäeva piirhinnast)
Funktsioone toetav statsionaarne taastusravi käesoleva paragrahvi lõikes 8 nimetatud haigusseisundite korral 10 80 20

  (7) Statsionaarse taastusravi korral võtab haigekassa kindlustatud isikult lisaks voodipäeva piirhinnale (kood 8026) üle tasu maksmise kohustuse laboratoorsete analüüside (mis ei kuulu voodipäeva piirhinna sisse) ja/või radioloogilise uuringu (§-d 16–24) ja/või funktsionaaldiagnostilise uuringu eest.

  (8) Funktsioone toetava statsionaarse taastusravi korral võtab haigekassa kindlustatud isikult üle tasu maksmise kohustuse järgmiste krooniliste haigusseisundite ja nende ägenemiste korral:
  1) tugiliikumisaparaadi kroonilised põletikulised ja degeneratiivsed haigused mõõduka või tugeva funktsioonihäirega ning sellest tingitud liikumishäirega;
  2) pehmete kudede kootumisest tingitud mõõdukas või tugev liikumispiiratus;
  3) proteesimise ja tugiliigesaparaadi operatsioonide või trauma järelseisundid mõõduka või tugeva funktsioonihäirega;
  4) kroonilised obstruktiivsed kopsuhaigused väljendunud hingamispuudulikkusega;
  5) närvi- ja lihashaigused kas tsentraalsest või perifeersest halvatusest tingitud mõõduka või tugeva funktsioonihäirega või väljendunud lihasatroofiaga;
  6) tüsistunud I tüübi diabeet polüneuropaatiast tingitud mõõduka või tugeva funktsioonihäirega;
  7) tugevate tasakaaluhäirete ja/või ataksiatega kulgevad haigusseisundid.

  (9) Kindlustatud isiku statsionaarsele taastusravile saabumise ja taastusravilt lahkumise päev arvestatakse ühe päevana.

  (10) Kui tulenevalt käesoleva määruse § 28 lõike 2 punktist 4 ei rakendata koodiga 7041 tähistatud füsioteraapia kompleksteenust statsionaarse taastusravi osutamisel, võtab haigekassa kindlustatud isikult üle tasu maksmise kohustuse koodidega 7011 (massaažiseanss mõõdukate ja tugevate tsentraalsete või perifeersete pareesidega haigele (kestus 30 min)), 7014 (raviujumisseanss ühele liikumishäiretega haigele või liikumispuudega lapsele (kestus 30 min)), 7016 (ravivõimlemisseanss ühele haigele (kestus 30 min)), 7017 (individuaalne ravivõimlemisseanss basseinis), 7022 (mudaraviseanss reumatoidse polüartriidi, Behterevi haiguse ning väljendunud liigesejäikusega haigele) või 7030 (raviseanss külmvõimlemiskambris) tähistatud tervishoiuteenuste eest.

  (11) Koos haige lapsega haiglas taastusravil viibiva lapsevanema või muu tegeliku põetaja või hooldaja eest tasutakse täiendavalt põetuse ja hoolduse voodipäeva järgi koodiga 2048 tähistatud teenuse eest järgmiselt:
  1) kuni 7-aastase (kaasa arvatud) lapsega haiglas viibimise päevade eest;
  2) kuni 14-aastase (kaasa arvatud) sügava või raske liikumis- või liitpuudega lapsega haiglas viibimise päevade eest.

  (12) Taastusravi voodipäeva koodi 8026 rakendatakse statsionaarse taastusravi teenuse osutamise puhul haiglate loetelus nimetatud piirkondlikes, kesk-, üld- ja taastusravihaiglates.

  (13) Koodiga 8026 tähistatud tervishoiuteenuse voodipäevade maksimaalset arvu võib suurendada tervishoiuteenuse osutaja ja haigekassa vahel ravi rahastamise lepingus kokkulepitud tingimustel ja korras.

4. peatükk UURINGUD JA PROTSEDUURID 

§ 16.  Röntgeniülesvõtete piirhinnad

  (1) Röntgeniülesvõtete piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Toimingu kirjeldus ja tingimused Piirhind
kroonides
Röntgeniülesvõte peapiirkonnast (üks ülesvõte) 7900 Koodi 7900 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse peapiirkonnast üks ülesvõte. 123
Röntgeniülesvõte peapiirkonnast (kaks ülesvõtet) 7901 Koodi 7901 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse peapiirkonnast kaks ülesvõtet. 178
Röntgeniülesvõte peapiirkonnast (kolm või enam ülesvõtet) 7902 Koodi 7902 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse peapiirkonnast rohkem kui kaks ülesvõtet. 220
Röntgeniülesvõte lülisamba piirkonnast (üks ülesvõte) 7906 Koodi 7906 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse lülisamba piirkonnast ainult üks ülesvõte. 139
Röntgeniülesvõte lülisamba piirkonnast (kaks ülesvõtet) 7907 Koodi 7907 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse lülisamba piirkonnast vähemalt kaks ülesvõtet. Juhul kui uuringu käigus tehakse lülisamba piirkonnast rohkem kui kaks ülesvõtet, võtab haigekassa kolmandast ülesvõttest alates iga järgneva ülesvõtte eest tasu maksmise kohustuse üle koodi 7908 alusel. 206
Röntgeniülesvõte lülisamba piirkonnast (iga järgmine ülesvõte) 7908 Koodi 7908 rakendatakse iga järgneva ülesvõtte puhul lisaks koodile 7907 juhul, kui uuringu käigus tehakse lülisamba piirkonnast rohkem kui kaks ülesvõtet. 118
Röntgeniülesvõte rindkere piirkonnast (üks ülesvõte) 7903 Koodi 7903 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse rindkere piirkonnast üks ülesvõte. 143
Röntgeniülesvõte rindkere piirkonnast (kaks ülesvõtet) 7904 Koodi 7904 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse rindkere piirkonnast kaks ülesvõtet. 213
Röntgeniülesvõte rindkere piirkonnast
(kolm või enam ülesvõtet)
7905 Koodi 7905 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse rindkere piirkonnast rohkem kui kaks ülesvõtet. 257
Röntgeniülesvõte kõhupiirkonnast (üks ülesvõte) 7909 Koodi 7909 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse kõhupiirkonnast üks ülesvõte. 125
Röntgeniülesvõte kõhupiirkonnast (kaks ülesvõtet) 7910 Koodi 7910 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse kõhupiirkonnast kaks ülesvõtet. 186
Röntgeniülesvõte kõhupiirkonnast (kolm või enam ülesvõtet) 7911 Koodi 7911 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse kõhupiirkonnast rohkem kui kaks ülesvõtet. 220
Röntgeniülesvõte vaagnapiirkonnast (üks ülesvõte) 7912 Koodi 7912 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse vaagnapiirkonnast üks ülesvõte. 139
Röntgeniülesvõte vaagnapiirkonnast (kaks ülesvõtet) 7913 Koodi 7913 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse vaagnapiirkonnast kaks ülesvõtet. 200
Röntgeniülesvõte vaagnapiirkonnast (kolm või enam ülesvõtet) 7914 Koodi 7914 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse vaagnapiirkonnast rohkem kui kaks ülesvõtet. 257
Röntgeniülesvõte ülajäsemetest ja/või liigestest (üks ülesvõte) 7915 Koodi 7915 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse ülajäsemetest ja/või ülajäseme liigestest üks ülesvõte. 139
Röntgeniülesvõte ülajäsemetest (kaks ülesvõtet) 7916 Koodi 7916 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse ülajäsemetest kaks ülesvõtet. Juhul kui uuringu käigus tehakse ülajäsemetest rohkem kui kaks ülesvõtet, võtab haigekassa kolmandast ülesvõttest alates iga järgneva ülesvõtte eest tasu maksmise kohustuse üle koodi 7917 alusel. 176
Röntgeniülesvõte ülajäsemetest (iga järgmine ülesvõte) 7917 Koodi 7917 rakendatakse iga järgneva ülesvõtte puhul lisaks koodile 7916 juhul, kui uuringu käigus tehakse ülajäsemetest rohkem kui kaks ülesvõtet. 112
Röntgeniülesvõte alajäsemetest (üks ülesvõte) 7918 Koodi 7918 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse alajäsemetest üks ülesvõte. 156
Röntgeniülesvõte alajäsemetest (kaks ülesvõtet) 7919 Koodi 7919 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse alajäsemetest kaks ülesvõtet. Juhul kui uuringu käigus tehakse alajäsemetest rohkem kui kaks ülesvõtet, võtab haigekassa kolmandast ülesvõttest alates iga järgneva ülesvõtte eest tasu maksmise kohustuse üle koodi 7920 alusel. 179
Röntgeniülesvõte alajäsemetest (iga järgmine ülesvõte) 7920 Koodi 7920 rakendatakse iga järgneva ülesvõtte puhul lisaks koodile 7919 juhul, kui uuringu käigus tehakse alajäsemetest rohkem kui kaks ülesvõtet. 128
Ortopantomograafia (üks ülesvõte) 7922 Koodi 7922 alusel võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle ühe uuringu käigus ühe ülesvõtte eest tingimusel, et tulemust on ravidokumendis kirjeldanud radioloog. 104
Mittetransporditava haige röntgeniülesvõte väljaspool röntgenikabinetti (üks ülesvõte) 7923 Koodi 7923 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse mittetransporditavast haigest üks ülesvõte. Juhul kui uuringu käigus tehakse mittetransporditavast haigest rohkem kui üks ülesvõte, võtab haigekassa iga järgneva ülesvõtte eest tasu maksmise kohustuse üle koodi 7924 alusel. 391
Mittetransporditava haige iga järgnev röntgeniülesvõte väljaspool röntgenikabinetti 7924 Koodi 7924 rakendatakse iga järgneva ülesvõtte puhul lisaks koodile 7923 juhul, kui uuringu käigus tehakse mittetransporditavast haigest rohkem kui üks ülesvõte. 138
Mittetransporditava haige röntgeniülesvõte väljaspool röntgenikabinetti täisdigitaalsel seadmel (üks ülesvõte) 7925 Koodi 7925 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse mittetransporditavast haigest üks ülesvõte. Juhul kui uuringu käigus tehakse mittetransporditavast haigest rohkem kui üks ülesvõte, võtab haigekassa iga järgneva ülesvõtte eest tasu maksmise kohustuse üle koodi 7998 alusel. 520
Mittetransporditava haige iga järgnev röntgeniülesvõte väljaspool röntgenikabinetti täisdigitaalsel seadmel 7998 Koodi 7998 rakendatakse iga järgneva ülesvõtte puhul lisaks koodile 7925 juhul, kui uuringu käigus tehakse mittetransporditavast haigest rohkem kui üks ülesvõte. 161
Mammograafia, üks rinnanääre kahes sihis 6074 Üks rind kahes projektsioonis 206
Kuseteede kontrastuuring ehk urograafia 7928 Uuring (kood 7928) sisaldab kuni viit ülesvõtet (sh natiivuuring). Juhul kui uuringu käigus tehakse üle viie ülesvõtte, võtab haigekassa kuuenda ja iga järgneva ülesvõtte eest tasu maksmise kohustuse üle koodi 7909 alusel. 938
Vastsündinu röntgeniülesvõte (üks ülesvõte) 7929 Koodi 7929 rakendatakse vastsündinule esimesel elukuul haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus või keskhaiglas tehtud ülesvõtete puhul tingimusel, et tulemust on ravidokumendis kirjeldanud radioloog. 270
Jäseme ülesvõte telje mõõtmiseks või täispikkuses lülisamba röntgeniülesvõte 7930   319

[RT I 2009, 51, 352 - jõust. 15.11.2009]

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud tervishoiuteenuste piirhinnad sisaldavad järgmisi tegevusi: uuringu läbiviimine, digitaalne arhiveerimine ja tulemuse kirjeldamine ravidokumendis iga piirkonna kohta.

  (21) Koodiga 6074 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab mammograafilise sõeluuringu puhul kahe radioloogi poolt tehtud uuringu tulemuste kirjeldamist ning kindlustatud isikule kirjaliku vastuse saatmise kulu.
[RT I 2009, 51, 352 - jõust. 15.11.2009]

  (3) Koodidega 7925 ja 7998 tähistatud tervishoiuteenuste eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui ülesvõte digitaliseeritakse ilma fosforplaatide lugemise lisasüsteemita.

§ 17.  Röntgenoskoopia piirhinnad

  (1) Röntgenoskoopia piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Toimingu kirjeldus ja tingimused Piirhind
kroonides
Seljaajukanali kontrastuuring skoopial (müelograafia) 7931 Koodiga 7931 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab järgmisi tegevusi: subarahnoidaalruumi punktsioon, kontrastaine manustamine, ülesvõtete tegemine, uuringu tulemuse kirjeldamine ravidokumendis.   806
Röntgenoskoopia (üks piirkond) 7932 Koodiga 7932 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab uuringu tegemist ja uuringu tulemuste kirjeldamist ravidokumendis. Piirkonnaks loetakse kopsud, süda, kõhuõõne elundid, kuseteed, vaagnapiirkond, üks jäse, lülisammas, peapiirkond.   457
Söögitoru ja mao või peensoole kaksikkontrasteerimine röntgenoskoopial 7933 Koodiga 7933 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab järgmisi tegevusi: kontrastaine peroraalne manustamine, ülesvõtete tegemine, uuringu tulemuse kirjeldamine ravidokumendis.   800
Irrigoskoopia ehk kolograafia kaksikkontrasteerimisega 7936 Koodiga 7936 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab järgmisi tegevusi: kontrastaine rektaalne manustamine, ülesvõtete tegemine, uuringu tulemuse kirjeldamine ravidokumendis. 1660
Röntgenoskoopia kontrastainega, sh fistulograafia (üks piirkond) 7934 Koodiga 7934 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab kontrastainet, selle manustamist, uuringu tegemist ja uuringu tulemuste kirjeldamist ravidokumendis.

Piirkonnaks loetakse pisarateed, hingamisteed, kuseteed, sapiteed, suguelundid, seedetrakt (v.a söögitoru ja mao või peensoole kaksikkontrasteerimine ning kolograafia kaksikkontrasteerimisega).

  589
Reie flebograafia 7935 Koodiga 7935 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab järgmisi tegevusi: perifeerse veeni punktsioon, kontrastaine süstimine, ülesvõtete tegemine ja tulemuse kirjeldamine ravidokumendis. 1421

[RT I 2009, 32, 203 - jõust. 01.07.2009]

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 koodidega 7932 ja 7934 tähistatud tervishoiuteenuste eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle lõike 1 tabeli veerus «Toimingu kirjeldus» nimetatud igast piirkonnast tehtud röntgenoskoopia eest (iga piirkonna puhul üks kord).

§ 18.  Ultraheli piirhinnad

  (1) Ultraheli piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Toimingu kirjeldus ja tingimused Piirhind
kroonides
Lapse aju ultraheliuuring 7940   201
Ühe piirkonna arterite ultraheliuuring 7941 Piirkonnaks loetakse ühe alajäseme reis ja põlv, ühe alajäseme säär, ühe alajäseme labajalg, üks ülajäse, ühe poole kaelaveresooned, pea, rindkere organid, üks kõhuõõne organ, üks retroperitoneaalruumi organ, ühe neeru arterid, vaagnapiirkonna organid, välissuguelundid. 166
Ühe piirkonna veenide ultraheliuuring 7942 Piirkonnaks loetakse ühe alajäseme reis ja põlv, ühe alajäseme säär, ühe alajäseme labajalg, üks ülajäse, ühe poole kaelaveresooned, pea, rindkere organid, üks kõhuõõne organ, üks retroperitoneaalruumi organ, vaagnapiirkonna organid, välissuguelundid. 166
Ühe piirkonna arterite ja veenide ultraheliuuring 7943 Piirkonnaks loetakse ühe alajäseme reis ja põlv, ühe alajäseme säär, ühe alajäseme labajalg, üks ülajäse, ühe poole kaelaveresooned, pea, rindkere organid, üks kõhuõõne organ, üks retroperitoneaalruumi organ, ühe neeru arterid, vaagnapiirkonna organid, välissuguelundid. 246
Ühe piirkonna liigese/liigeste ultraheliuuring 7946 Piirkonnaks loetakse labakäsi randmega, küünarliiges, õlaliiges, mandibulaarliigesed, lülisamba kaelapiirkond, lülisamba rinnapiirkond, lülisamba lumbosakraalpiirkond, vaagen, puusaliiges, põlveliiges, hüppeliiges, kanna ja jalalaba piirkonna liigesed. 155
Raseduse ultraheliuuring 7947   204
Pehmete kudede ultraheliuuring (üks piirkond) 7948 Piirkonnaks loetakse pea, kael, rindkere, kõhu- ja vaagnapiirkond, ülajäse, alajäse, välissuguelundid. 157
Kilpnäärme ultraheliuuring 7950   144
Rinnanäärme ultraheliuuring (üks rind) 7952   183
Kõhupiirkonna ultraheliuuring 7956   180
Vaagnapiirkonna ultraheliuuring 7958   180
Kõhu- ja vaagnapiirkonna ultraheliuuring 7953   267
Vaginaalne ultraheliuuring 7954   234
Rektaalne ultraheliuuring 7960   200
Emaka ultraheliuuring kontrastainega 7961 Koodiga 7961 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab järgmisi tegevusi: kontrastaine manustamine, uuring ja uuringu tulemuse kirjeldamine ravidokumendis. 438
Emaka ja munajuhade ultraheliuuring kontrastainega 7962 Koodiga 7962 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab järgmisi tegevusi: kontrastaine manustamine, uuring ja uuringu tulemuse kirjeldamine ravidokumendis. 912
Residuaaluriini määramine ultraheliga 7963     93
Kusepõie refluksi ultraheliuuring 7964   241
Mittetransporditava haige ultraheliuuring väljaspool ultraheli kabinetti 7967   295
Loote ultraheliuuring dopleriga 7969   215

[RT I 2009, 32, 203 - jõust. 01.07.2009]

  (2) Lõikes 1 sätestatud tervishoiuteenuste piirhindade rakendamisel lähtutakse järgnevast:
  1) haigekassa võtab tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui uuringu viib läbi radioloog või vastava pädevusega teise eriala arst;
  2) piirhinnad sisaldavad ultraheli uuringu tegemist ja tulemuse kirjeldamist ravidokumendis iga piirkonna kohta;
  3) kui ühes piirkonnas uuritakse samal ajal nii artereid kui ka veene, rakendatakse koodiga 7943 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda (koode 7941 ja 7942 ei rakendata).
[RT I 2009, 32, 203 - jõust. 01.07.2009]

§ 19.  Kompuutertomograafia piirhinnad

  (1) Kompuutertomograafia põhiuuringute piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind
kroonides
Peaaju kompuutertomograafia natiivis 7990   633
Peaaju kompuutertomograafia kontrastainega 7991   758
Südame kompuutertomograafia 7972   819
Südame kompuutertomograafia kontrastainega 7973 1220
Kompuutertomograafia natiivis 7975   742
Kompuutertomograafia kontrastainega 7978   900
Kompuutertomograafia-angiograafia 7984   869
Perfusioonkompuutertomograafia 7974 1510
Kompuutertomograafia-kolonoskoopia 7995   580

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud tervishoiuteenuste piirhindade rakendamisel lähtutakse järgnevast:
  1) piirhinnad sisaldavad uuringu läbiviimist, digitaalset töötlemist ja arhiveerimist ning tulemuse kirjeldamist tervishoiuteenuse osutamist tõendavas dokumendis iga piirkonna kohta;
  2) põhiuuringu eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle üks kord iga uuringu kohta;
  3) põhiuuringule lisanduvate uuringute puhul rakendatakse käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud piirkondade või faaside lisauuringute piirhindasid;
  4) koodidega 7991, 7973, 7974, 7978 ja 7984 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind ei sisalda kontrastaine kulu.

  (3) Kompuutertomograafia lisauuringute piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Toimingu kirjeldus ja tingimus Piirhind
kroonides
Kompuutertomograafia natiivis (iga järgmine piirkond) 7976 Piirkonnaks loetakse koljupõhimik, ninakõrvalkoopad, silmakoopad, temporaalluu, temporomandibulaarliigesed, näokolju, hambad, kael, kopsud, süda, mediastiinum, rindkere, ülakõht, keskkõht, vaagen, lülisamba kaelaosa, lülisamba rinnaosa, lülisamba nimmeosa, ülajäse, alajäse 191
Kompuutertomograafia kontrastainega (iga järgmine piirkond) 7979 Piirkonnaks loetakse koljupõhimik, ninakõrvalkoopad, silmakoopad, temporaalluu, temporomandibulaarliigesed, näokolju, hambad, kael, kopsud, süda, mediastiinum, rindkere, ülakõht, keskkõht, vaagen, lülisamba kaelaosa, lülisamba rinnaosa, lülisamba nimmeosa, ülajäse, alajäse 191
Kompuutertomograafia-angiograafia (iga järgnev piirkond) 7999 Piirkonnaks loetakse ajuarterid, ajuveenid, kaelaarterid, kaelaveenid, kopsuarterid, rinnaaort, kõhuaort, mesenteeriumi veresooned, koronaararter, neeruarterid, alajäseme reie- ja põlvepiirkonna arterid, alajäseme sääreosa arterid, alajäseme kanna- ja jalalaba arterid, alajäsemete veenid, ülajäseme arterid, ülajäsemete veenid 224
Venograafia kontrastainega 7981   260
Parenhümatoosse faasi lisauuring kontrastainega 7982   191
Hilisfaasi lisauuring kontrastainega 7987   334
Peaaju arterite 3D analüüs 7992   155

  (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud tervishoiuteenuste piirhindade rakendamisel lähtutakse järgnevast:
  1) tervishoiuteenuste piirhindasid rakendatakse ainult koos käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud kompuutertomograafia põhiuuringuga;
  2) tervishoiuteenuste piirhinnad sisaldavad uuringu läbiviimist (välja arvatud koodiga 7992 tähistatud tervishoiuteenus) ning tulemuse kirjeldamist tervishoiuteenuse osutamist tõendavas dokumendis iga piirkonna ja faasi kohta;
  3) koodidega 7976, 7979 ja 7999 tähistatud tervishoiuteenuste eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle käesoleva paragrahvi lõike 3 tabeli veerus «Toimingu kirjeldus ja tingimused» nimetatud igast piirkonnast (välja arvatud koronaararter) tehtud kompuutertomograafia lisauuringu eest (iga piirkonna puhul üks kord);
  4) koronaararteri uuringu korral võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle koodiga 7999 tähistatud tervishoiuteenuse alusel kuni kaks korda;
  5) koodidega 7981, 7982, 7987 ja 7992 tähistatud tervishoiuteenuste eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle mitte rohkem kui üks kord ühe uuringu kohta.

  (5) Kompuutertomograafia kontrastaine piirhind on järgmine:

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind
kroonides
Kompuutertomograafia kontrastaine 10 ml 7997 90

  (6) Käesoleva paragrahvi lõikes 5 sätestatud tervishoiuteenuse piirhinna rakendamisel lähtutakse järgnevast:
  1) koodiga 7997 tähistatud tervishoiuteenuse eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle koos koodidega 7991, 7973, 7978, 7984 ja 7974 tähistatud tervishoiuteenustega;
  2) kasutatud kontrastaine kogus ümardatakse lähima kümneni.
[RT I 2009, 51, 352 - jõust. 15.11.2009]

§ 20.  Magnetresonantstomograafia piirhinnad

  (1) Nõrga väljatugevusega (kuni 1 tesla) magnetresonantstomograafia (edaspidi MRT) põhiuuringute piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind
kroonides
Ühe mähisega uuring (alla 4 töö) nõrga väljaga MRT-l 79300   696
Ühe mähisega uuring (4–5 tööd) nõrga väljaga MRT-l 79301 1074
Ühe mähisega uuring (6–7 tööd) nõrga väljaga MRT-l 79302 1235
Ühe mähisega uuring (8 ja enam tööd) nõrga väljaga MRT-l 79303 1429

  (2) Keskmise väljatugevusega (1,1 kuni 2,9 teslat) MRT põhiuuringute piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind
kroonides
Ühe mähisega uuring (kuni 3 tööd) keskmise väljaga MRT-l 79200 1048
Ühe mähisega uuring (4–5 tööd) keskmise väljaga MRT-l 79201 1937
Ühe mähisega uuring (6–7 tööd) keskmise väljaga MRT-l 79202 2264
Ühe mähisega uuring (8 ja enam tööd) keskmise väljaga MRT-l 79203 2866
Magnet-angiograafia ühest piirkonnast keskmise väljaga MRT-l 79224   826
Endokavitaalne uuring keskmise väljaga MRT-l 79227 4864
Aju funktsionaalne uuring keskmise väljaga MRT-l 79228 3539
Loote uuring keskmise väljaga MRT-l 79229 1832

  (3) Tugeva väljatugevusega (3 ja enam teslat) MRT põhiuuringute piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind
kroonides
Ühe mähisega uuring (kuni 3 tööd) tugeva väljaga MRT-l 79250 1382
Ühe mähisega uuring (4–5 tööd) tugeva väljaga MRT-l 79251 2270
Ühe mähisega uuring (6–7 tööd) tugeva väljaga MRT-l 79252 2709
Ühe mähisega uuring (8 ja enam tööd) tugeva väljaga MRT-l 79253 3472
Magnet-angiograafia ühest piirkonnast tugeva väljaga MRT-l 79274 1066
Endokavitaalne uuring tugeva väljaga MRT-l 79277 5826
Aju funktsionaalne uuring tugeva väljaga MRT-l 79278 3710

  (4) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1, 2 ja 3 sätestatud tervishoiuteenuste piirhindade rakendamisel lähtutakse järgnevast:
  1) tervishoiuteenuste piirhinnad sisaldavad uuringu läbiviimist, digitaalset töötlust, digitaalset arhiveerimist ning tulemuse kirjeldamist (sh tuues välja uuringu läbiviimiseks kasutatud mähiste arvu) tervishoiuteenuse osutamist tõendavas dokumendis;
  2) koodidega 79227 ja 79277 tähistatud tervishoiuteenuste piirhinnad sisaldavad ühekordselt kasutatava endokavitaalse mähise ja pinnamähise maksumust;
  3) üks töö on üks sekvents ühes suunas. Ühe piirkonna sama sekventsi samas suunas tehtud pildiseeriaid loetakse üheks tööks. Eritöötlusi tööks ei loeta;
  4) koodidega 79224 ja 79274 tähistatud tervishoiuteenuste eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle igast piirkonnast tehtud MRT põhiuuringu eest (iga piirkonna puhul üks kord). Piirkonnaks loetakse ajuarterid, ajuveenid, kaelaarterid, kaelaveenid, kopsuarterid, rinnaaort, kõhuaort, mesenteeriumi veresooned, neeruarterid, alajäseme reie- ja põlvepiirkonna arterid, alajäseme sääreosa arterid, alajäseme kanna- ja jalalaba arterid, alajäsemete veenid, ühe ülajäseme arterid, ühe ülajäsemete veenid, seljaaju veresooned;
  5) magnetresonantstomograafi välja tugevuse klassi määramisel lähtutakse tootja poolt antud seadme tehnilisest spetsifikatsioonist.

  (5) MRT lisauuringute piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind
kroonides
Kontrastainega MRT uuring 79330 2464
Südame uuring keskmise väljaga MRT-l 79333 1832
Südame uuring tugeva väljaga MRT-l 79334 2473
Traktograafia magnetresonantstomograafil 79335   625
Aju perfusiooniuuring magnetresonantstomograafil 79336   508
Spektroskoopia magnetresonantstomograafil 79337   625

  (6) Käesoleva paragrahvi lõikes 5 koodidega 79330, 79333 ja 79334 tähistatud tervishoiuteenuste piirhinnad sisaldavad uuringu läbiviimist, digitaalset töötlust, digitaalset arhiveerimist ning tulemuse kirjeldamist tervishoiuteenuse osutamist tõendavas dokumendis.

  (7) Käesoleva paragrahvi lõikes 5 koodidega 79330–79337 tähistatud tervishoiuteenuste piirhindasid rakendatakse lisaks käesoleva paragrahvi lõigetes 1, 2 ja 3 nimetatud tervishoiuteenustele täiendavalt tehtud uuringute puhul.

  (8) Käesoleva paragrahvi lõikes 5 koodiga 79330 tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse iseseisvalt ilma käesoleva paragrahvi lõigetes 1, 2 ja 3 sätestatud tervishoiuteenusteta juhul, kui natiivuuringut ei tehta.

  (9) Iga koodiga 79330–79336 tähistatud tervishoiuteenuse eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle üks kord käesoleva paragrahvi lõigetes 1, 2 ja 3 sätestatud põhiuuringu kohta.

  (10) Koodiga 79337 tähistatud tervishoiuteenuse eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle ühe uuringu kohta koefitsiendiga 1,5 juhul, kui tehakse mitme vokseli spektroskoopia.
[RT I 2009, 51, 352 - jõust. 15.11.2009]

§ 21.  Angiograafia piirhinnad

  (1) Angiograafia piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Toimingu kirjeldus Piirhind
kroonides
Aortograafia või kavograafia või arteriograafia või neeruveeni flebograafia 7881 Aordi, arteri või veeni punktsioon, veresoonte selektiivne kateeterdamine, kontrastaine manustamine, ülesvõtete tegemine ja digitaalne arhiveerimine, uuringu kirjeldamine ravidokumendis 5649
Superselektiivne vistseraalne angiograafia 7882 Peente veresoonte kateeterdamine superselektiivse kateetriga, kontrastaine manustamine, ülesvõtete tegemine 3017
Aju angiograafia 7883 Perifeerse arteri punktsioon, kõigi nelja kaelaveresoone selektiivne kateeterdamine, kontrastaine manustamine, ülesvõtete tegemine ja digitaalne arhiveerimine, uuringu kirjeldamine ravidokumendis 9002
Perifeerne angiograafiline flebograafia 7884 Perifeerse veeni punktsioon, kontrastaine manustamine, ülesvõtete tegemine ja digitaalne arhiveerimine, uuringu kirjeldamine ravidokumendis 4261

[RT I 2009, 32, 203 - jõust. 01.07.2009]

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud tervishoiuteenust koodiga 7882 rakendatakse ainult täiendavalt koodi 7881 puhul.

  (3) Koodiga 7881 tähistatud tervishoiuteenust ei rakendata koos koodidega 7883 ja 7884 tähistatud tervishoiuteenustega.

§ 22.  Menetlusradioloogia piirhinnad

  (1) Menetlusradioloogia piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Toimingu kirjeldus Piirhind
kroonides
Peennõelabiopsia või punktsioon ultraheli või röntgeni kontrolli all 7890        313
Iga järgnev peennõela biopsia 7898 Koodiga 7898 tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse iga järgneva biopsia puhul lisaks koodile 7890 juhul, kui sama protseduuri käigus tehakse patsiendile rohkem kui üks peennõelabiopsia.        64
Jämenõelabiopsia või punktsioon ultraheli või röntgeni kontrolli all 7891        715
Iga järgnev jämenõelabiopsia 7897 Koodiga 7897 tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse iga järgneva biopsia puhul lisaks koodile 7891 juhul, kui sama protseduuri käigus tehakse patsiendile rohkem kui üks jämenõelabiopsia.      474
Ühemomentse dreeni paigaldamine ultraheli või röntgeni kontrolli all 7892     2 186
Kahe- või kolmemomentse dreeni paigaldamine ultraheli või röntgeni kontrolli all 7893     2 593
Pleura punktsioon ultraheli või röntgeni kontrolli all 7894        455
Stereotaktiline mammobiopsia 7896     1 019
Mammograafi kontrolli all tehtav lokalisatsioon 7895     1 147
Endoproteesi paigaldamine sapiteedesse 7887 Koodiga 7887 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab punktsiooni, sapiteede kateeterdamist, stendi paigaldamist, kontrollülesvõtete tegemist, stentide maksumust. 16 824
Neeruarteri või muu vistseraalarteri balloondilatatsioon 7885 Koodiga 7885 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab veresoonte selektiivset kateeterdamist, kontrastaine manustamist, perkutaanset transluminaarset angioplastikat, kontrollülesvõtete tegemist, ballooni maksumust.   4 154
Perifeerse arteri balloondilatatsioon 7886 Koodiga 7886 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab veresoonte selektiivset kateeterdamist, kontrastaine manustamist, perkutaanset transluminaarset angioplastikat, kontrollülesvõtete tegemist, ballooni maksumust.   6 986
Endoproteesi paigaldamine veresoontesse 7888 Koodiga 7888 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab balloondilatatsiooni, kontrastaine manustamist, endoproteesi paigaldamist, kontrollülesvõtete tegemist, stentide maksumust. 26 160
Ajuarteri aneurüsmide endovaskulaarne okluseerimine 7889 Koodiga 7889 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab veresoonte selektiivset kateeterdamist, kontrastaine manustamist, okluseeriva materjali paigaldamist, kontrollülesvõtete tegemist. 18 582
Võõrkeha endovaskulaarne eemaldamine südamest või suurtest veresoontest 7899     8 055
Antegraadne kolangiograafia 6084 Koodiga 6084 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab kontrastaine manustamist sapiteede dreeni kaudu.      272
Perkutaanne transhepaatiline kolangiograafia 6085 Koodiga 6085 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab skoopia või ultraheli kontrolli all sapiteede punktsiooni ning kontrastaine manustamist.      406

[RT I 2009, 51, 352 - jõust. 15.11.2009]

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud tervishoiuteenuste piirhindade rakendamisel lähtutakse järgnevast:
  1) koodidega 7885, 7886 ja 7888 tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse ainult täiendavalt koodiga 7881 tähistatud tervishoiuteenuse puhul;
  2) koodiga 7889 tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse ainult täiendavalt koodiga 7883 tähistatud tervishoiuteenuse puhul.

§ 23.  Isotoopdiagnostika piirhinnad

  (1) Isotoopdiagnostika piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind
kroonides
Luustiku dünaamiline kolmefaasiline stsintigraafia 6140   2 894
Melanoomi stsintigraafia 6141   9 087
Põletikukolde stsintigraafia polüklonaalsete antikehadega 6142   7 793
Põletikukolde stsintigraafia leukotsüütidega 6143   9 014
Stsintigraafia monoklonaalsete antikehadega (venoosse tromboosi, kartsinoembrüonaalse antigeeni antikehade ja muu stsintigraafia) 6144   8 123
Rinnanäärme stsintigraafia 6145   6 202
Kilpnäärme funktsiooni proov radioaktiivse joodiga 6151   1 361
Kilpnäärme stsintigraafia või Meckeli divertiikli stsintigraafia 6154   1 708
Tsirkuleeriva verehulga määramine 131-I-albumiiniga 6155   1 996
Müokardi stsintigraafia 201-talliumiga või kõrvalkilpnäärme stsintigraafia 201-talliumiga või kogu keha stsintigraafia 201-talliumiga 6156   5 039
Hepatobiliaarsüsteemi dünaamiline stsintigraafia 6159   2 617
Maksa staatiline stsintigraafia 6161   2 409
Kopsude staatiline stsintigraafia 6163   6 861
Staatiline või dünaamiline nukleaarlümfograafia 6164   2 565
Radiorenograafia 6165      973
Neerude dünaamiline stsintigraafia 6166   3 648
Neerude staatiline stsintigraafia 6167   2 288
Peaaju staatiline stsintigraafia 6168   2 463
Nukleaarangiograafia 6169   3 008
Skeleti staatiline stsintigraafia või kogu keha stsintigraafia joodiga 6170   2 738
Sialostsintigraafia 6172   2 080
Munasarjade staatiline stsintigraafia 6173   2 587
Tsirkuleeriva verehulga uuring 99-Tc-pürofosfaadiga 6174   2 247
Müokardi staatiline stsintigraafia 99-Tc-pürofosfaadiga 6175   3 249
Nukleaarmeditsiinilise uuringu planeerimine: näidustuste analüüs, kiirgusriski arvutamine, metoodika valik 6176      961
Põletikukolde visualiseerimine HMPAO-ga 6177   9 135
Nukleaarventrikulograafia 6178   2 905
Müokardi staatiline stsintigraafia MIBI-ga või kõrvalkilpnäärmete stsintigraafia MIBI-ga või kogu keha stsintigraafia MIBI-ga 6179   6 202
Peaaju emissioontomograafia HMPAO-ga 6180   8 740
Peaaju serotoniini, dopamiini, bensodiasepiini retseptorite emissioontomograafia 6181 15 072
Neerupealiste stsintigraafia kolesterooliga 6182 11 295
Feokromotsütoomi või adrenergilise koe või medullaarse kilpnäärmevähi stsintigraafia 6183 26 563
Somatostatiini retseptorite stsintigraafia 6184 14 422

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud tervishoiuteenuste piirhind (v.a kood 6176) sisaldab haige läbivaatust, doosi arvestust, haige paigaldamist, haige jälgimist ning kujutise ja parameetrite väljatrükki.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud koodiga 6176 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab haige läbivaatust ja doosi arvestust.

§ 24.  Onkoradioloogia piirhinnad

  (1) Onkoradioloogia teenuste piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Toimingu kirjeldus Piirhind
kroonides
Väliskiiritusravi (üle 1 MV) üks protseduur 7402 Koodiga 7402 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab aparatuuri kontrolli, patsiendi paigaldamist ja jälgimist raviprotseduuri kestel, digitaalset arhiveerimist.      903
Väliskiiritusravi (alla 1 MV) üks protseduur 7403 Koodiga 7403 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab aparatuuri kontrolli, patsiendi paigaldamist ja jälgimist raviprotseduuri kestel, digitaalset arhiveerimist.      345
Õõnesisene kiiritusravi
(iga viie protseduuri kohta on lubatud üks arsti vastuvõtt)
7404 Koodiga 7404 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab haige läbivaatust, anesteesiat, preparaadi paigaldamist, jälgimist.   1 724
Samaariumravi protseduur 7409 Koodiga 7409 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab haige läbivaatust, doosi arvestust, preparaadi manustamist, haige jälgimist, kontrollstsintigrammide tegemist. 19 619
Radiojoodravi protseduur kilpnäärmevähi korral 7410 Koodiga 7410 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab haige läbivaatust, doosi arvestust, preparaadi manustamist, haige jälgimist, kontrollstsintigrammide tegemist. 13 370
Düsproosiumravi protseduur või holmiumravi protseduur 7411 Koodiga 7411 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab haige läbivaatust, doosi arvestust, preparaadi manustamist, haige jälgimist, kontrollstsintigrammide tegemist. 11 906
Luumetastaaside ravi
Sm-EDTMP-ga
7430 Koodiga 7430 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab haige läbivaatust, doosi arvestust, preparaadi manustamist, haige jälgimist, kontrollstsintigrammide tegemist. 19 788
Kilpnäärme supressioon
jood-131-ga hüpertüreoosi korral
7431 Koodiga 7431 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab haige läbivaatust, doosi arvestust, preparaadi manustamist, haige jälgimist, kontrollstsintigrammide tegemist.   7 597
Sünovektoomia
Dy-165-FHMA-ga või
Ho-166-FHMA-ga
7432 Koodiga 7432 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab haige läbivaatust, doosi arvestust, preparaadi manustamist, haige jälgimist, kontrollstsintigrammide tegemist. 15 335
Erütreemia ravi P-32 ortofosfaadiga 7433 Koodiga 7433 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab haige läbivaatust, doosi arvestust, preparaadi manustamist, haige jälgimist, kontrollstsintigrammide tegemist.   3 965
Palliatiivse kiiritusravi planeerimine 7434 Koodiga 7434 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab patsiendi läbivaatust, raviplaani digitaalset koostamist, sihtmahu lokaliseerimist, doosiarvestust, simulatsiooni, raviplaani ja doosiarvestuse dokumenteerimist, digitaalset arhiveerimist.   5 841
Kuratiivse kiiritusravi planeerimine 7435 Koodiga 7435 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab patsiendi läbivaatust, raviplaani digitaalset koostamist, sihtmahu lokaliseerimist, ravi aksessuaaride valmistamist, doosiarvestust, simulatsiooni, verifikatsiooni, raviplaani ja doosiarvestuse dokumenteerimist, digitaalset arhiveerimist.   9 309

[RT I 2009, 32, 203 - jõust. 01.07.2009]

  (2) Koodiga 7404 tähistatud tervishoiuteenuste osutamise korral võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle täiendavalt ka vastava piirkonna endoskoopilise protseduuri eest.

  (3) Koodidega 7402 ja 7403 tähistatud tervishoiuteenuste piirhinnad sisaldavad iga viie protseduuri kohta ühe eriarsti vastuvõtu maksumust.

§ 25.  Neurofüsioloogiliste uuringute piirhinnad

  (1) Neurofüsioloogiliste uuringute piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind
kroonides
Elektroentsefalograafia uuring digitaalkomputeriseeritud EEG-aparaadiga 6250   670
Elektroentsefalograafia uuring tindikirjutusega analoog-EEG-aparaadiga 6251   277
Elektrokortikograafia 6252 1052
Elektroentsefalograafia kvantitatiivne uuring digitaalkomputeriseeritud EEG-aparaadiga 6253   926
Esilekutsutud ajupotentsiaalide uurimine 6254   689
Esilekutsutud somatosensoorsete ajupotentsiaalide uurimine 6255   689
Operatsiooniaegne neuromüograafiline monitooring 6256   879
Elektroneuromüograafia 6258   607
Elektroentsefalograafia-videotelemeetria (VTM) ööpäevaringne uuring epilepsia diagnostikaks (1 ööpäev) 6257 8264
Elektroentsefalograafia-videotelemeetria (VTM) ambulatoorne uuring epilepsia diagnostikaks 6259 1715

[RT I 2009, 51, 352 - jõust. 15.11.2009]

  (2) Koodiga 6257 tähistatud tervishoiuteenuse eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle kindlustatud isiku kohta üks kord aastas kuni viie ööpäeva eest.

  (3) Koodiga 6259 tähistatud tervishoiuteenuse eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle kuni kahe uuringu eest aastas patsiendi kohta.

§ 26.  Funktsionaaldiagnostiliste uuringute piirhinnad

  (1) Funktsionaaldiagnostiliste uuringute piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind
kroonides
Spirograafia 6301 128
Bronhodilataatortest 6302 273
Bronhide hüperreaktiivsustest 6303 542
Sulgumismahu uuring 6305 125
Kehapletüsmograafia 6306 408
Spiroergomeetria 6307 564
Difusioonikapatsiteedi määramine 6308 417
Elektrokardiograafia 6320   76
Kõrgtundlikkusega elektrokardiograafia 6322 155
Elektrokardiograafia koos kompuuteranalüüsiga 6323   98
Elektrokardiograafia koormustest (veloergomeetril, koormusrajal) 6324 394
Tilt-test 6325 806
Holter’i monitooring 6326 443
Söögitorukaudne ehhokardiograafia 6331 980
Söögitorukaudne elektrofüsioloogiline uuring 6332 649
Hapniku tarbimise kompleksuuring 6333 546
Kardiotokograafiline non-stress-test 6335 198
Kardiotokograafiline kontraktsiooni stresstest 6336 499
Loote biofüüsilise profiili määramine 6337 332
Loote pidev monitooring – üks tund 6338 101
Ehhokardiograafia osalise mahuga 6339 284
Täismahus ehhokardiograafia 6340 985

  (2) Koodiga 6340 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab kõikide südameõõnte, klappide ja suurte veresoonte uurimist mitmetes vaadetes 1-dimensionaalsel (1D e M-mode), 2-dimensionaalsel (2D), spektraal-Doppler- (PW, CW) ja värvi-Doppler-meetodil ning neile hinnangu andmist nii strukturaalsest kui ka funktsionaalsest aspektist.

§ 27.  Endokrinoloogiliste uuringute piirhinnad

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind
kroonides
Türeoliberiintest 6351   662
Gonadoliberiintest 6352   831
Kortikoliberiintest 6353 2474
Kasvuhormooni liberiintest 6354 2266
Insuliinhüpoglükeemiatest 6355   792
Glükagoontest 6356   940
Synacthen-test 6357   736
Kooriongonadotropiintest 6358   782
Arginiintest 6359   917
Keha rasva- ja veesisalduse uuring bioelektrilise takistuse meetodil 6360     74

§ 28.  Üldmeditsiiniliste protseduuride piirhinnad

  (1) Üldmeditsiiniliste protseduuride piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind
kroonides
Biopsia võtmine (välja arvatud operatsiooni ajal) 7004   36
Diagnostilisel või ravi eesmärgil organi/õõne punktsioon 7005   48
Massaažiseanss mõõdukate ja tugevate tsentraalsete või perifeersete pareesidega haigele (kestus 30 min) 7011 107
Raviujumisseanss ühele liikumishäiretega haigele või liikumispuudega lapsele (kestus 30 min) 7014 126
Ravivõimlemisseanss ühele haigele (kestus 30 min) 7016   69
Individuaalne ravivõimlemisseanss basseinis 7017 126
Mudaraviseanss reumatoidse polüartriidi, Behterevi haiguse ning väljendunud liigesejäikusega haigele 7022   89
Diatermokoagulatsioon, krüoteraapia (protseduur ühele haigele) 7025 176
Mao ja sapipõie diagnostiline sondeerimine 7027   12
Ph-meetria (k.a sondi sisseviimine) 7028   48
Raviseanss külmvõimlemiskambris 7030   91
Speleoteraapia kroonilise bronhiidi või bronhiaalastmaga haigele 7031   28
Inimgeneetiline ekspertiis
(proband, genealoogia, geneetilise riski hindamine)
7040 603
Füsioteraapia (kestus 60 min) 7041 277
Tegevusteraapia (kestus 60 min) 7042 325
Jalaravikabineti vastuvõtt I astme kahjustusega diabeetikule 7043 148
Jalaravikabineti vastuvõtt II astme kahjustusega diabeetikule 7044 156
Jalaravikabineti vastuvõtt III astme kahjustusega diabeetikule 7045 226
Ambulatoorne pikaajaline hapnikravi kopsuhaigele (ööpäevahind) 7046 231
13C-uurea hingamistest Helicobacter pylori määramiseks 7047 454
Luutiheduse uuring 6112 259

  (2) Käesolevas paragrahvis sätestatud tervishoiuteenuste piirhindade rakendamisel lähtutakse järgmistest tingimustest:
  1) koodiga 7011 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse ühele haigele kuni 20 protseduuri poolaastas;
  2) koodiga 7046 tähistatud tervishoiuteenuse eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui ravi on määranud haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus haiglas töötav pulmonoloog;
  3) koodiga 7040 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse ühe isiku kohta üks kord;
  4) koodiga 7041 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse, kui teenust osutab füsioterapeut;
  5) koodiga 7042 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse, kui teenust osutab tegevusterapeut;
  6) koodidega 7041 ja 7042 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse ühele isikule üks kord päevas.

§ 29.  Kirurgiliste ja ortopeediliste protseduuride piirhinnad

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind
kroonides
Ambulatoornepisioperatsioon
(pindmise mädakolde avamine, panariitsiumi avamine, pindmiste naha- ja aluskoe tuumorite eemaldamine jmt)
7100 246
Nahahaava suturatsioon 7101 169
Skelettekstensioon 7102 265
Puusakips või kipskorsett 7103 360
Õlavarre kips 7104 297
Sääre kips 7105 291
Kipslahase asetamine 7106 291
Repositsioonid väikestel luudel ja liigestel 7107 260
Repositsioonid suurtel luudel ja liigestel 7108 353
Varda vahetus koldevälisel fiksaatoril 7109 727
Laparotsentees 7110 121
Põletushaige sidumine (ambulatoorne) 7111   90
Põletushaige sidumine (statsionaarne) 7112 302
Osteomüeliidihaige sidumine lahtise luukolde puhul (statsionaarne) 7113 192

§ 30.  Uroloogiliste uuringute ja protseduuride piirhinnad

  (1) Uroloogiliste uuringute ja protseduuride piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind
kroonides
Uretrotsüstoskoopia 7152   234
Uretrotsüstoskoopia koos biopsia võtmisega või uretrotsüstoskoopia koos stendi eemaldamisega 7153   246
Uretrotsüstoskoopia koos ureetriava elektrokoagulatsiooniga 7154   295
Uretrotsüstoskoopia koos kivi eemaldamisega (lingekstraktsioon) 7155 2850
Ureetri kateeterdamine 7156   797
Tsüstoskoopia koos ureetri balloondilatatsiooni ja stentimisega 7157 3236
Uretrotsüstoskoopia ureetri stentimisega 7158 1818
Kateeterdamine 7159   157
Püsikateetri paigaldamine 7160   179
Kromotsüstoskoopia 7161   193
Epitsüstostoomi vahetus 7162   275
Kusepõie loputus ja ravimi viimine põide (ambulatoorselt) 7163   159
Eesnäärme biopsia 7164   344
Punktsiooniga epitsüstostoomia 7165   621
Bužeerimine 7166   145
TUMT (transuretaarne mikrolaineteraapia) 7167 1207
ESWL (neerukivi purustus kehavälise lööklainega) 7168 3499
Uroflow 7170   143
Urodünaamika uuring 7171 2235
Nefrostoomi paigaldamine ultraheli- ja/või röntgenoskoopia kontrolli all 7172 3159

  (2) Käesolevas paragrahvis sätestatud tervishoiuteenuste piirhindade rakendamisel lähtutakse järgmistest tingimustest:
  1) koodiga 7155 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab korvlingu maksumust;
  2) koodiga 7157 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab abivahendite maksumust;
  3) koodiga 7172 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab perkutaanse nefrostoomi komplekti maksumust.

§ 31.  Näo-lõualuukirgurgiliste protseduuride piirhinnad

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind
kroonides
Alveooli ekskohleatsioon 7201 36
Keele või huule frenulotoomia ilma plastikata 7202 48

§ 32.  Oftalmoloogiliste uuringute ja protseduuride piirhinnad

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind
kroonides
Astigmaatiliste, prisma- või teleskoopiliste prillide määramine 7251   24
Gonioskoopia, perimeetria 7252 109
Sarvkesta- ja valgekestaõmbluste eemaldamine 7253 112
Halasion jt lau- ning limaskestaoperatsioonid 7254 106
Pisarakanalite sondeerimine ja loputus 7255 107
Sarvkesta krüoteraapia 7256 125
Sarvkesta abrasioon, sügavalt sarvkestast võõrkeha eemaldamine 7257 100
Orbita flegmooni avamine 7258 152
Parabulbaarsed ja subkonjunktiivsed süstid 7259   44
Silmapõhja fotografeerimine 7260 277
Fluorestsentne angiograafia 7261 542
Kompuuterperimeetria 7262 272
Silmapõhja uuring kolmepeegliläätse või Volke luubiga 7263   53
Silmade liikuvuse ja fusioonivõime uuring sünoptofoori abil 7264 103
Silmalihaste funktsioonivõime uuring Hessi ekraani abil 7265   99
Prismakorrektsioon Fresneli prismakleepsudega 7266 735
Silmade refraktsiooni uurimine autorefraktomeetri abil 7267   67
Silma ultraheliuuring 6004 185

§ 33.  Otorinolarüngoloogiliste ja audioloogiliste uuringute ja protseduuride piirhinnad

  (1) Otorinolarüngoloogiliste ja audioloogiliste uuringute piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind
kroonides
Kuulmise sõeluuring 6401     68
Toonaudiomeetria 6402   108
Ülelävelised testid 6403   105
Kõne audiomeetria kõrvaklappidega 6404   149
Kõne audiomeetria vabas väljas 6405     97
Toonaudiomeetria vabas väljas 6406   114
Väikelaste kuulmisläve uuring 6407   263
Tümpanomeetria 6408     94
Stapesreflekside uuring ja teised testid 6409     80
Kuuldeaparaadi sobitamine (aparaadi testimine) 6410   163
Kuuldeaparaadi sobitamine (patsiendi kõrvas) 6411   106
Rotatoorsed ja kaloorilised uuringud 6412     77
Rotatoorsed ja kaloorilised uuringud, elektronüstagmograafia 6413   292
Otoakustiliste emissioonide uuring 6414   201
Aju bioelektriliste potentsiaalide uuring 6415   703
Abstsessi avamine ninaõõnes, neelus või väliskõrvas, paratsentees 7301   102
Tüsistunud võõrkehade eemaldamine ninaõõnest, neelust või kuulmekäigust 7302   135
Trahhea või söögitoru bužeerimine 7303   401
Elektrokauterisatsioon ninaõõnes 7304   118
Adenotoomia 7305     55
Paratsentees koos aspiratsiooniga 7306   270
Söögitoru bužeerimine kuni 3-aastasel lapsel 7307     97
Ninaverejooksu peatamine kaustika või eesmise tamponaadiga 7308   135
Otsmikukoopa sondeerimine, bužeerimine ja ravimi sisseviimine 7309     72
Kuulmetõrve kateeterdamine koos läbipuhumisega 7310     68
Epifarüngoskoopia 7311     69
Otomikroskoopia 7312     88
Stroboskoopia kõris 7313   136
Mikrostroboskoopia kõris 7314   168
Rinomikroskoopia aspiratsiooni ja revisiooniga 7315   102
Rinomanomeetria 7316     82
Indirektne larüngomikroskoopia 7317     68
Kohleaarimplantaadi kõneprotsessori programmeerimine (ühe programmeerimise hind, mis koosneb kahest seansist üksteisele järgnevatel päevadel) 7318 5597

  (2) Koodiga 7318 tähistatud tervishoiuteenuse osutamise eest võtab haigekassa kindlustatud isikult üle tasu maksmise kohustuse esimesel aastal pärast kohleaarimplantaadi paigaldamist kuni 8 korda, teisel aastal kuni 6 korda ja kolmandal aastal kuni 3 korda. Alates neljandast aastast võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle üks kord aastas, rakendades piirhinda koefitsiendiga 0,5.

§ 34.  Sünnitusabi ja günekoloogiliste uuringute ning protseduuride piirhinnad

  (1) Sünnitusabi ja günekoloogiliste uuringute ning protseduuride piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind
kroonides
Emakakaela koagulatsioon/krüo 7351   291
Emakasisese vahendi paigaldamine/instrumentaalne väljutamine, emakakaela laiendamine 7352   162
Amnioinfusioon 7355   471
Loote välispööre pea peale 7356   174
Kordotsentees 7357   677
Üsasisene vereülekanne 7358 1579
Günekoloogiline läbivaatus koos preparaadi võtmisega 7359     42
Kolposkoopia 7563   221
Kolposkoopiline raviprotseduur (lisaks põhiprotseduurile) 7595   626

[RT I 2009, 51, 352 - jõust. 15.11.2009]

  (2) Käesolevas paragrahvis sätestatud tervishoiuteenuste piirhindade rakendamisel lähtutakse järgmistest tingimustest:
  1) koodiga 7352 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab arsti vastuvõtu maksumust;
  2) koodiga 7359 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasumist rakendatakse ainult perearsti nimistuga töötava arsti puhul.

§ 35.  Onkoloogiliste uuringute ja protseduuride piirhinnad

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind
kroonides
Strenaalpunktsioon 7412 332
Pleura, kopsuparenhüümi või keskseinandi tuumori transtorakaalne aspiratsiooni biopsia 7413 373
Bronhiaalpuu diagnostiline sondeerimine 7414 301
Tsütostaatilise ravikuuri planeerimine ja manustamine, kuni 1 tund 7415 233
Tsütostaatilise ravikuuri planeerimine ja manustamine, 1–24 tundi 7416 419
Tsütostaatilise ravikuuri planeerimine ja püsiinfusioon, 24 tundi statsionaarse ravi korral 7417 286

§ 36.  Allergoloogiliste uuringute piirhinnad

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind
kroonides
Torketest allergeeniga 7502   39
Nahasisene test allergeeniga 7503 145
Provokatsioonitest 7504 137
Leukotsütolüüsitest 7505   21
Aglomeratsioonitest 7506   21
Allergeenidest ravisegu valmistamine 7507   22
Nahaalune spetsiifiline immunoteraapia, üks protseduur 7508 112
Aplikatsioonitest allergeenidega 7509   88
Fraktsioneeritud väljahingatava õhu lämmastikoksiidi sisalduse (FENO) määramine 7510 175

§ 37.  Gastroenteroloogiliste ja bronholoogiliste endoskoopiliste uuringute ja protseduuride piirhinnad

  (1) Gastroenteroloogiliste ja bronholoogiliste endoskoopiliste põhiuuringute piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind
kroonides
Ösofagogastroduodenoskoopia 7551      592
Rektoskoopia 7562      207
Sigmoidoskoopia 7556      525
Kolonoskoopia 7558      877
Retrograatne kolangio-pankreatograafia (ERCP) 7560   1 032
Balloonenteroskoopia 7567   7 586
Bronhoskoopia 7559      609
Kapselendoskoopia gastroenteroloogi, (üld)kirurgi, pediaatri suunamisel 7566 12 689

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud tervishoiuteenuste piirhindade rakendamisel lähtutakse järgnevast:
  1) piirhinnad sisaldavad patsiendi ettevalmistamist, uuringu läbiviimist, tulemuse kirjeldamist tervishoiuteenuse osutamist tõendavas dokumendis ja digitaalset arhiveerimist;
  2) koodiga 7566 tähistatud tervishoiuteenuse osutamise eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle järgmistel juhtudel:
– varjatud verejooksu kahtlus peensoolest, kui verejooksu põhjus ei ole gastroskoopial ja koloskoopial selgunud;
– Crohni tõve kahtlus peensooles või teadaoleva Crohni tõve ileiidi ägenemise hindamiseks;
– peensoolekasvaja või NSAID-enteropaatia kahtlus;
  3) koodidega 7560 ja 7567 tähistatud tervishoiuteenused sisaldavad recovery maksumust.

  (3) Gastroenteroloogiliste ja bronholoogiliste endoskoopiliste lisauuringute ja protseduuride piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind
kroonides
Histoloogilise koematerjali võtmine endoskoopial (kuni 5 tükki) 7552      179
Tsütoloogilise koematerjali võtmine endoskoopial 7587      261
Endoskoopiline stentimine mittelaieneva stendiga 7564   1 494
Endoskoopiline kiviekstraktsioon
(sh sapikivi purustamine ilma litotripteri kasutamiseta)
7565   1 120
Endoskoopiline polüpektoomia (kuni 5 polüüpi) 7569   1 009
Endoskoopiline mukosektoomia 7570   1 996
Sapikivi purustamine litotripteri kasutamisega 7571   2 350
Endoskoopiline stentimine iselaieneva stendiga 7572 16 986
Söögitoru vaariksite endoskoopiline ligeerimine 7573   2 026
Klipsi asetamine endoskoopial 7574      867
Endoskoopiline plastligatuuri (endoloop) asetamine 7575   1 231
Endoskoopiline injektsioonravi 7576      696
Endoskoopiline kontaktkoagulatsioon 7577      506
Argoonplasmakoagulatsiooni kasutamine endoskoopial 7578      760
Endoskoopiline balloondilatatsioon 7579   1 701
Söögitoru või hingamisteede endoskoopiline laiendamine bužii kasutamisega 7580      809
Võõrkeha endoskoopiline eemaldamine 7581      549
Kromoendoskoopia 7582      254
Endoskoopiline perkutaanse gastrostoomi rajamine 7583   2 219
Endoskoopiline sondi asetamine makku või soolde 7584   1 073
Transluminaalne endoskoopiline punktsioon sonograafia nõelaga 7585   2 822
Tsütoloogilise koematerjali võtmine sapiteedest endoskoopial 7588   1 219
Papillotoomi kasutamine ERCP-l 7589      915
Bronhoalveolaarne lavaaž (BAL) diagnostilisel või ravi eesmärgil 7594      626
Anaalvaariksite endoskoopiline ligeerimine 7590      501
Endoskoopiline krüobiopsia hingamisteedest 7591   1 519
Endoskoopiline hingamisteede krüoteraapia või rekanaliseerimine 7592   2 262
Trahheobronhiaalpuu endoskoopiline stentimine silikoonstendiga 7593 14 932

  (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud tervishoiuteenuste piirhindade rakendamisel lähtutakse järgnevast:
  1) endoskoopilisi lisauuringuid ja -protseduure rakendatakse ainult täiendavalt käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tervishoiuteenustele;
  2) koodiga 7570 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab endoskoopilise injektsiooni maksumust;
  3) koodiga 7583 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab gastrostoomi maksumust;
  4) koodidega 7573 ja 7590 tähistatud tervishoiuteenused sisaldavad ligatuuride maksumust;
  5) koodidega 7572, 7564 ja 7593 tähistatud tervishoiuteenuste piirhinnad sisaldavad stentide maksumust;
  6) koodidega 7579, 7565, 7570, 7572, 7580, 7585, 7581, 7583 tähistatud tervishoiuteenused sisaldavad recovery maksumust;
  7) koodiga 7592 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab bronhiaalpuu diagnostilise sondeerimise ja krüobiopsia võtmise maksumust;
  8) rohkem kui 5 histoloogilise koetüki võtmise korral võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle koodiga 7552 tähistatud tervishoiuteenuse alusel iga järgneva kuni viie koetüki kohta;
  9) rohkem kui 5 polüübi eemaldamise korral võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle koodiga 7569 tähistatud tervishoiuteenuse alusel iga järgneva kuni viie polüübi kohta;
  10) koodiga 7593 tähistatud tervishoiuteenuse eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle mittemaliigse iseloomuga hingamisteede obstruktsiooni korral, kui resektsioon ja dilatsioon ei ole olnud tulemuslikud ning kirurgiline ravi ei ole võimalik;
  11) koodiga 7591 tähistatud tervishoiuteenuse osutamise eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle eksofüütse nekroosiga kaetud ja/või kõrge veritsemise riskiga tuumori esinemise korral (vastav näidustus peab olema tervishoiuteenuse osutamist tõendavas dokumendis kirjeldatud).
[RT I 2009, 51, 352 - jõust. 15.11.2009]

§ 38.  Psühhiaatriliste uuringute ja protseduuride piirhinnad

  (1) Psühhiaatriliste uuringute ja protseduuride piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind
kroonides
Psühhoteraapia seanss ühele haigele 7601 369
Psühhoteraapia seanss ühele haigele grupis
(grupis seitse või kaheksa haiget)
7602   74
Psühhoteraapia seanss perele 7603 491
Elekterkrampravi seanss 7609   64
Isiksuse uuring 7615 489
Kognitiivse funktsiooni uuring 7616 651

  (2) Koodidega 7615 ja 7616 tähistatud tervishoiuteenuse osutamise eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle, kui teenust osutatakse psühhiaatri või neuroloogi suunamisel.

  (3) Koodiga 7615 tähistatud tervishoiuteenuse osutamise eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle ühele patsiendile üks kord aastas.

§ 39.  Logopeediliste uuringute piirhinnad

  (1) Logopeediliste uuringute piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind
kroonides
Logopeediline kompleksuuring (ühele patsiendile üks kord) 7611 392
Kõneraviseanss 7614 270

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tervishoiuteenuse osutamise eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle, kui teenust osutatakse eriarsti suunamisel.

§ 40.  Invasiivse kardioloogia uuringute ja protseduuride piirhinnad

  (1) Invasiivse kardioloogia uuringute ja protseduuride piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind
kroonides
Swan-Gansi kateetri paigaldamine ja monitooring 7651     5 195
Ühe südamepoole kateeterdamine 7652     9 562
Angiokardiograafia 7653     1 542
Koronarograafia 7654     8 202
Koronaarangioplastika (esimene stenoos) 7655   43 106
Koronaarangioplastika (iga järgnev stenoos) 7656   10 128
Valvuloplastika 7657   45 341
Endokardiaalne mäping 7658   24 258
Programmeeritud endokardiaalne elektrofüsioloogiline uuring 7659   11 669
Südameõõnte kateeterdamise ajal korduvalt tehtavad lisauuringud (oksühemomeetria, Pt-H elektrood, minutimahu uuring) – iga grupp 7660     1 676
Südamestimulaatori elektroodi vahetus 7662     5 309
Arütmiate raadiosageduslik kateeterablatsioon 7663   43 078
Südamestimulaatori järelkontroll ja programmeerimine 7672        194
Ühekambriline südamestimulaator koos paigaldamise ja programmeerimisega 7666   33 535
Kahekambriline südamestimulaator koos paigaldamise ja programmeerimisega 7667   59 716
Resünkroniseeriva ravi võimalusega implanteeritav kardioverter-defibrillaator (CRT ICD) koos paigaldamise ja programmeerimisega 7669 269 585
DDD-tüüpi implanteeritav kardioverter-defibrillator (DDD ICD) koos paigaldamise ja programmeerimisega 7670 206 985
VVI-tüüpi implanteeritav kardioverter-defibrillaator koos paigaldamise ja programmeerimisega 7671 160 035
Biventrikulaarne kardiostimulaator resünkroniseeriva ravi teostamiseks koos paigaldamise ja programmeerimisega 7668   83 350

[RT I 2009, 32, 203 - jõust. 01.07.2009]

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud tervishoiuteenuste piirhindade rakendamisel lähtutakse järgmistest tingimustest:
  1) koodiga 7660 tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse iga protseduuri kohta üks kord;
  2) koodiga 7662 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab elektroodi maksumust;
  3) koodidega 7668–7671 tähistatud tervishoiuteenuseid rakendatakse haiglate loetelus nimetatud piirkondlikes haiglates.

§ 41.  Laserravi protseduuride piirhinnad

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind
kroonides
Pehmete kudede laserkoagulatsioon mittekontaktmeetodil 7801   314
Pehmete kudede laserkoagulatsioon mittekontaktmeetodil,
enam kui viie erineva lokalisatsiooniga
7802   422
Koesisene laserkoagulatsioon pehmetel kudedel 7803   483
Pehmete kudede laserkoagulatsioon kombineeritud meetodil 7804   724
Lasertrabekuloplastika 7805   339
Laseriridektoomia 7806   339
Võrkkesta laserpankoagulatsioon 7807 1133
Vaskaurulaserravi protseduur 7808   182

§ 42.  Intensiivravi protseduuride piirhinnad

  (1) Intensiivravi protseduuride piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind
kroonides
Intubatsioon fiiberbronhoskoobi abil 7700      936
Plasmaferees intensiivravi haigele 7701   3 654
Tsentraalveeni kanüleerimine 7702      712
Epiduraalkateetri asetamine 7703      509
Implanteeritava reservuaariga tsentraalveeni kateetri asetamine 7704   1 115
Perikardiõõne või pleuraõõne punktsioon 7705      368
Pleuraõõne püsidrenaaži rajamine
(reguleeritava rõhuga; ööpäev ja enam)
7706      927
Pidev hemodiafiltratsioon ööpäevas (kuni viis päeva) 7707   8 584
Hemosorptsiooni seanss 7708   3 800
Hemodialüüsi seanss 7709   3 232
Ajutise endokardiaalse kardiostimulaatori asetamine 7710   2 277
Perkutaanne ajutine kardiostimulatsioon 7711      616
Invasiivne arteriaalse rõhu monitooring 7712      521
Intrakraniaalse rõhu monitooring (üks protseduur ühe haige kohta) 7713      485
Plasmafereesi seanss 7714      707
Äge peritoneaaldialüüs täiskasvanul ööpäevas 7715   3 027
Äge peritoneaaldialüüs lapsel ööpäevas 7716      981
Parenteraalne toitmine väljaspool intensiivraviosakonda
(aminohapete lahus või rasvemulsioon, 1000 ml)
7717      337
Terapeutiline verevahetus vastsündinul 7718   1 227
Trahhea intubatsioon kahevalendikulise intubatsioontoruga 7719   1 895
Elustamine kliinilisest surmast (juhitav hingamine, südamemassaaž, ravimid, defibrillatsioon, protokoll) 7720      590
Hüperbaarilise oksügenisatsiooni seanss 7721      480
Autotransfusioon Cell-Saver’i abil 7722   4 344
Karpaalkanali ja ganglion stellatumi närviblokaad. Blokaad kolmiknärvi perifeersetel harudel. Epiduraalblokaad 7723      277
Kehavälise vereringe või südame stabiliseerimissüsteemi kasutamine 7726 12 403
Intraaortaalne kontrapulsatsioon 7727 19 444
Tsütoferees (trombo-, leuko- ja lümfotsütees) 7729   5 395
Terapeutiline plasmavahetus täiskasvanul 7730   5 478
Terapeutiline plasmavahetus lapsel 7731   5 478
Organdoonori ravi 7732   6 925

[RT I 2009, 32, 203 - jõust. 01.07.2009]

  (2) Koodidega 7700, 7701, 7706, 7707, 7710, 7711, 7712, 7713, 7715, 7716, 7718, 7719, 7722, 7726 ja 7727 tähistatud tervishoiuteenuste piirhindu rakendatakse ainult kindlustatud isikule statsionaarselt osutatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmisel.

  (3) Koodiga 7709 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmisel ei rakendata täiendavalt koodiga 3075 tähistatud tervishoiuteenust.
[RT I 2009, 51, 352 - jõust. 15.11.2009]

§ 43.  Anesteesia piirhinnad

  (1) Anesteesia piirhinnad on järgmised:

Anesteesia kestus (tundides) Kood Piirhind
kroonides
Anesteesia kestus alla 0,5 2101   566
Anesteesia kestus 0,5 kuni alla 1 2102 1100
Anesteesia kestus 1 kuni alla 2 2103 1788
Anesteesia kestus 2 kuni alla 3 2104 2539
Anesteesia kestus 3 kuni alla 4 2105 3340
Anesteesia kestus 4 kuni alla 7 2106 4832
Anesteesia kestus alates 7 2107 6620
Recovery (ärkamisruum) – 1 2111   258

[RT I 2009, 32, 203 - jõust. 01.07.2009]

  (2) Koodidega 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106 ja 2107 tähistatud tervishoiuteenuse korral arvestatakse anesteesia kestust operatsiooni või protseduuri läbiviimisel arvates anesteesia algusajast kuni lõpuajani.

  (3) Koodidega 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106 ja 2107 tähistatud tervishoiuteenuste eest ei võta haigekassa tasu maksmise kohustust üle lokaalanesteesia korral.

  (4) Koodiga 2111 tähistatud tervishoiuteenuse eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle ainult juhul, kui operatsioonibloki juures on recovery ehk ärkamisruum. Ärkamisruumis viibimise aega arvestatakse täistundides ja tasu maksmise kohustus võetakse üle kuni 3 tunni eest.

5. peatükk KOMPLEKSTEENUSED 

§ 44.  Teenusepõhiste kompleksteenuste piirhinnad

  (1) Teenusepõhiste kompleksteenuste piirhinnad, haigekassa poolt kindlustatud isikult ülevõetava tasu maksmise kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind
kroonides
Ülevõetava
tasu maksmise
kohustuse
piirmäär
(%)
Kindlustatud
isiku
omaosaluse
määr
(%)
Silma sarvkesta võtmine ja siirdamise operatsioon 2286K   19 620 100   0
Silma lokaalne kiiritusravi beeta-aplikaatoriga (Ru-106) 2202K   22 230 100   0
Normaalne füsioloogiline sünnitus 2207K   11 537 100   0
Embrüo siirdamine 2208K     8 221 100   0
Kehaväline viljastamine (IVF) 2281K     8 483   70 30
Tehisabort naise enda soovil (koos anesteesiaga) 2210K     2 333   70 30
Medikamentoosne abort 2287K     1 063   50 50
Autoloogse luuüdi kogumine ja luuüdi töötlus ning külmutamine 2220K   37 912 100   0
Eelnevalt kogutud autoloogse luuüdi transplantatsioon 2221K 181 870 100   0
Allogeense luuüdi transplantatsioon 2222K 444 828 100   0
Perifeersest verest luuüdi tüvirakkude separeerimine 2223K   90 230 100   0
Perifeersest verest separeeritud luuüdi tüvirakkude transplantatsioon 2224K 167 904 100   0
Kohleaarimplantatsioon 2276K 291 587 100   0
Luukuulmisimplantatsioon 2288K 143 374 100   0
Aastaringne valmisolek mürgistuste raviks antidootide ja raviseerumitega 2277K 100 000 100   0
Ööpäevaringse valmisoleku tagamine kvartalis ühe arstliku eriala kohta 2280K 365 074 100   0
Pehmekoe defekti parandamine koeekspandri abil 2282K   39 469 100   0
Kadaver-neerudoonori ja doonorneerude ettevalmistus siirdamiseks 2283K   93 457 100   0
Kadaver-neerudoonori ettevalmistus 2284K   26 914 100   0

[RT I 2009, 51, 352 - jõust. 15.11.2009]

  (2) Kompleksteenuste piirhindade rakendamisel arvestatakse järgmisi asjaolusid:
  1) koodidega 2276K ja 2288K tähistatud tervishoiuteenuste piirhinnad sisaldavad operatsiooni ning implantaadi maksumust;
  2) koodiga 2288K tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse tervishoiuteenuse osutamisel väliskõrva või väliskuulmekäigu kaasasündinud puudumise (RHK10 koodid Q16.0 ja Q16.1) korral;
  3) koodi 2277K rakendatakse üks kord aastas haiglate loetelus nimetatud piirkondlike haiglate puhul.

  (3) Koodidega 2208K ja 2281K tähistatud tervishoiuteenuse osutamisel võtab haigekassa kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse üle embrüo siirdamise ja kehavälise viljastamise eest kuni 40-aastasele patsiendile kuni kolme kehavälise viljastamise tsükli korral.

  (4) Koodiga 2208K tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab kõiki tegevusi embrüo siirdamisel kuni raseduse tuvastamiseni, välja arvatud tegevused kehavälist viljastamist ettevalmistava ravi ajal.

  (5) Koodiga 2281K tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab kõiki tegevusi kehavälisel viljastamisel kuni embrüo siirdamiseni, välja arvatud tegevused kehavälist viljastamist ettevalmistava ravi ajal.

  (6) Koodiga 2280K tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse haiglate loetelus nimetatud haiglas nendel arstlikel erialadel, millel vastavalt «Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse» § 22 lõike 4 alusel kehtestatud sotsiaalministri määrusele eriarstid töötavad haiglas ööpäevaringselt.

  (7) Koodiga 2280K tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse haiglate loetelus nimetatud üldhaiglas ööpäevaringse valmisoleku tagamiseks kolmel arstlikul erialal.

  (8) Koodiga 2280K tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse haiglate loetelus nimetatud üldhaiglas ööpäevaringse valmisoleku tagamiseks lisaks lõikes 7 nimetatud erialadele psühhiaatria erialal, kui üldhaiglal on tegevusluba psüühilise häirega patsientide tuberkuloosiravi ja tahtevastase tuberkuloosiravi tervishoiuteenuse osutamiseks ning psühhiaatria erialal osutatavad tervishoiuteenused vastavad «Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse» § 22 lõike 4 alusel sotsiaalministri määrusega kehtestatud piirkondlikule haiglale esitatavatele nõuetele.

  (9) Koodiga 2207K tähistatud tervishoiuteenuse osutamise korral võtab haigekassa täiendavalt tasu maksmise kohustuse üle ülekantud veretoodete (9. peatükk) eest.

  (10) Normaalse füsioloogilise sünnituse kompleksteenuse piirhinda (kood 2207K) ei rakendata järgmiste terviseseisundite korral:
  1) raske preeklampsia, eklampsia;
  2) hüpotoonilised (atoonilised), hüübivushäiretega emakaverejooksud;
  3) keisrilõige;
  4) IV järgu lahkliharebendid;
  5) raske organpuudulikkusega sünnitaja sünnitusjärgse II või III astme intensiivravi korral;
  6) septiliste ja nakkuslike tüsistuste esinemisel sünnituse ajal või sünnituse järel.

§ 45.  Diagnoosipõhiste kompleksteenuste (DRG) piirhinnad

  (1) Diagnoosipõhiste kompleksteenuste (edaspidi DRG) korral rakendatakse järgmisi piirhindu ja nende rakendamise tingimusi:

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind
kroonides

Muude samal ajal osutatud teenuste piirhindade summa vahemik

Kraniotoomia, v.a trauma puhul, vanus >17 1   62 049      548 130 267
Kraniotoomia trauma puhul, vanus >17 2   39 926      548   96 973
Kraniotoomia, vanus 0–17 3   48 375   3 610   96 186
Lülisamba ja seljaaju operatsioonid 4   26 234   4 326   49 851
Koljuvälised veresoonte operatsioonid 5   27 772      548   57 219
Karpaalkanali avamine 6     3 830   2 174     6 360
Perifeersete või kraniaalnärvide operatsioonid, kaasuvate haigustega (edaspidi kht-ga) 7   36 147   5 422   90 369
Perifeersete või kraniaalnärvide operatsioonid, kaasuvate haigusteta (edaspidi kht-ta) 8     7 615      548   19 031
Lülisamba ja seljaaju haigused ning vigastused 9   13 391      548   28 559
Närvisüsteemi kasvajad, kht-ga 10   10 373      548   22 837
Närvisüsteemi kasvajad, kht-ta 11     8 117      548   18 136
Närvisüsteemi degeneratiivsed haigused 12     8 594      548   23 781
Polüskleroos ja tserebellaarne ataksia 13     9 751      548   22 856
Spetsiifilised peaajuveresoonte haigused, v.a TIA 14   11 922      548   32 525
Transitoorse isheemia atakk ja ajuväliste veresoonte sulgused 15     7 727      548   18 287
Peaajuveresoonte mittespetsiifilised haigused, kht-ga 16   10 050      548   23 579
Peaajuveresoonte mittespetsiifilised haigused, kht-ta 17     7 018      548   16 406
Kraniaal- ja perifeersete närvide haigused, kht-ga 18     9 713      548   22 792
Kraniaal- ja perifeersete närvide haigused, kht-ta 19     6 894      548   17 011
Närvisüsteemi infektsioon, v.a viirusmeningiit 20   12 816      548   57 068
Viirusmeningiit 21     9 296   1 031   18 347
Hüpertensiivne entsefalopaatia 22     7 538   1 628   15 657
Mittetraumaatiline stuupor ja kooma 23     8 591   1 289   21 045
Krambihood ja peavalu, vanus >17, kht-ga 24     9 124      548   27 966
Krambihood ja peavalu, vanus >17, kht-ta 25     6 201      548   18 742
Krambihood ja peavalu, vanus 0–17 26     5 841      548   15 124
Raske traumaatiline ajukahjustus 27     9 863      548   33 443
Traumaatiline ajukahjustus, vanus >17, kht-ga 28   11 878   1 781   32 691
Traumaatiline ajukahjustus, vanus >17, kht-ta 29   10 517   1 577   19 669
Traumaatiline ajukahjustus, vanus 0–17 30     3 663      548   10 791
Põrutus, vanus >17, kht-ga 31     5 227      548   12 843
Põrutus, vanus >17, kht-ta 32     4 945      548   11 671
Põrutus, vanus 0–17 33     1 952      548     5 684
Närvisüsteemi muud haigused, kht-ga 34     9 550      548   29 472
Närvisüsteemi muud haigused, kht-ta 35     5 793      548   17 575
Võrkkesta operatsioonid 36     9 988      548   21 948
Silmakoopa operatsioonid 37   10 122      548   24 490
Peamiselt vikerkesta operatsioonid 38     3 968      548     9 920
Läätse operatsioonid koos või ilma vitrektoomiata 39     8 712   7 410     9 042
Silmamuna välised operatsioonid, v.a silmakoopas, vanus >17 40     4 359      548     9 351
Silmavälised operatsioonid, v.a silmakoopas, vanus 0–17 41     5 877   3 710     7 529
Silmasisesed operatsioonid, v.a võrkkestal, vikerkestal ja läätsel 42     7 198   1 314   13 465
Hüpheem 43     2 761      548     6 902
Peamised ägedad silmainfektsioonid 44     4 392   1 096   10 980
Neuroloogilised silmahaigused 45     3 814      548     9 534
Muud silmahaigused, vanus >17, kht-ga 46     7 889      548   19 723
Muud silmahaigused, vanus >17, kht-ta 47     4 105      548   11 222
Muud silmahaigused, vanus 0–17 48     5 260      548   12 064
Pea ja kaela suured operatsioonid 49   61 429      548 152 199
Süljenäärme eemaldamine 50   11 933   7 191   15 865
Süljenäärmete operatsioonid, v.a süljenäärmete eemaldamine 51     7 563   1 135   18 910
Huule- ja suulaelõhede korrektsioon 52   11 328   6 777   16 729
Nina kõrvalurgete ja nibujätke operatsioonid, vanus >17 53   10 578   4 616   17 366
Nina kõrvalurgete ja nibujätke operatsioonid, vanus 0–17 54   11 964   5 293   19 025
Kõrva, nina, suu ja kurgu mitmesugused operatsioonid 055A     5 244      548   14 667
Kõrva, nina, suu ja kurgu muud väikesed operatsioonid 055B     6 947   1 043   17 368
Ninaplastika 56     8 795   1 961   18 092
Kurgu- ja ninaneelumandlite operatsioonid, v.a ainult kurgumandlite ja/või ninaneelumandlite eemaldamine, vanus >17 57     4 703   1 800     8 296
Kurgu- ja ninaneelumandlite operatsioonid, v.a ainult kurgumandlite ja/või ninaneelumandlite eemaldamine, vanus 0–17 58     5 034   3 495     6 896
Kurgu- ja/või ninaneelumandli eemaldamine, vanus >17 59     4 228   2 350     6 317
Kurgu- ja/või ninaneelumandli eemaldamine, vanus 0–17 60     4 278   2 749     6 147
Kuulmekile püsidreeni asetamine, vanus >17 61     4 026   1 984     6 379
Kuulmekile püsidreeni asetamine, vanus 0–17 62     5 853   1 358   11 707
Kõrva, nina, suu ja kurgu muud suured operatsioonid 63     9 534      548   29 606
Kõrva, nina, suu ja kurgu pahaloomulised kasvajad 64     8 987      548   22 559
Tasakaaluhäired 65     6 480      548   12 801
Ninaverejooks 66     2 966      548   10 051
Kõripealise põletik 67     4 944      548   12 493
Keskkõrva põletik, vanus >17, kht-ga 68     7 319      548   18 350
Keskkõrva põletik, vanus >17, kht-ta 69     4 969      548   11 800
Keskkõrva põletik, vanus 0–17, kht-ga 070A     5 349      548   12 478
Keskkõrva põletik, vanus 0–17, kht-ta 070B     4 365      548   10 389
Kõri ja hingetoru põletik 71     2 937      548     7 542
Nina traumad ja deformatsioonid 72     3 065      548     6 480
Kõrva, nina, suu ja kurgu teised haigused, vanus >17 73     5 727      548   14 164
Kõrva, nina, suu ja kurgu teised haigused, vanus 0–17 74     4 227      548   10 423
Suured rindkereoperatsioonid 75   56 074   1 609 124 784
Hingamiselundite muud operatsioonid, kht-ga 76   35 742      548   86 853
Hingamiselundite muud operatsioonid, kht-ta 77   10 392      548   39 909
Kopsuarteri embooliad 78   19 108      548   41 009
Hingamisteede infektsioonid ja põletikud, vanus >17, kht-ga 79   18 472      548   43 763
Hingamisteede infektsioonid ja põletikud, vanus >17, kht-ta 80   12 756      548   39 718
Hingamisteede infektsioonid ja põletikud, vanus 0–17 81     6 562      898   13 766
Hingamiselundite kasvajad 82   11 169      548   30 767
Suured rindkeretraumad, kht-ga 83     9 519      548   32 469
Suured rindkeretraumad, kht-ta 84     6 164      548   15 393
Vedelik pleuraõõnes, kht-ga 85   13 634      548   27 560
Vedelik pleuraõõnes, kht-ta 86   11 403      548   26 154
Kopsuturse ja hingamispuudulikkus 87   13 463      548   37 427
Krooniline obstruktiivne kopsuhaigus 88   10 993      548   24 899
Kopsupõletikud ja pleuriidid, vanus >17, kht-ga 89   14 460      548   34 683
Kopsupõletikud ja pleuriidid, vanus >17, kht-ta 90     9 090   1 041   18 895
Kopsupõletikud ja pleuriidid, vanus 0–17, kht-ga 091A     8 890      548   18 815
Kopsupõletikud ja pleuriidid, vanus 0–17, kht-ta 091B     7 099   1 702   13 352
Interstitsiaalsed kopsuhaigused, kht-ga 92   13 129      548   29 584
Interstitsiaalsed kopsuhaigused, kht-ta 93     9 128      548   19 335
Õhkrind, kht-ga 94     9 542   1 432   21 112
Õhkrind, kht-ta 95     5 933      548   12 695
Bronhiidid ja bronhiaalastma, vanus >17, kht-ga 96     9 995      548   21 518
Bronhiidid ja bronhiaalastma, vanus >17, kht-ta 97     7 696      548   15 478
Bronhiidid ja bronhiaalastma, vanus 0–17, kht-ga 098A     7 662      548   14 703
Bronhiidid ja bronhiaalastma, vanus 0–17, kht-ta 098B     5 590      548   11 472
Hingamiselunditega seotud haigustunnused ja sümptomid, kht-ga 99     4 828      548   13 378
Hingamiselunditega seotud haigustunnused ja sümptomid, kht-ta 100     3 913      548     9 784
Hingamiselundite muud haigused, kht-ga 101     8 801      548   37 210
Hingamiselundite muud haigused, kht-ta 102     5 659      688   16 055
Südameklappide operatsioonid koos südame kateeterdamisega 104 189 636 28 445 460 799
Südameklappide operatsioonid ilma südame kateeterdamiseta 105 141 079 62 338 217 425
Koronaararterite šuntimine koos südame kateeterdamisega 106 189 007 28 351 459 256
Koronaararterite šuntimine ilma südame kateeterdamiseta 107 114 895 67 553 174 753
Muud kardiotorakaalsed operatsioonid 108   82 127      548 185 947
Suured kardiovaskulaarsed operatsioonid, kht-ga 110   70 151      548 162 056
Suured kardiovaskulaarsed operatsioonid, kht-ta 111   59 941 12 962 110 267
Perkutaansed kardiovaskulaarsed operatsioonid 112 115 605 38 077 199 869
Amputatsioonid vereringesüsteemi haiguste tõttu, v.a ülajäseme ja varba amputatsioonid 113   26 490      548   64 350
Ülajäseme ja varba amputatsioonid vereringesüsteemi haiguste tõttu 114   12 112   2 555   23 051
Püsistimulaatori implanteerimine ägeda müokardiinfarkti, südamepuudulikkuse või šoki korral 115   57 248 10 358 101 765
Muude püsistimulaatorite, elektroodide või kardioverteri implanteerimine 116   61 321 21 500   86 243
Südamestimulaatorite asendamine 118   53 701 18 187   88 185
Veeni ligeerimine ja eemaldamine 119     6 592   4 565     8 753
Vereringesüsteemi muud operatsioonid 120   18 692      548   46 362
Muud vereringesüsteemi haigused koos ägeda müokardiinfarktiga ja kardiovaskulaarsete tüsistustega, elus neljandal intensiivravi päeval 121   21 499      548   52 794
Muud vereringesüsteemi haigused koos ägeda müokardiinfarktiga ja kardiovaskulaarsete tüsistusteta, elus neljandal intensiivravi päeval 122   14 109      548   35 938
Muud vereringesüsteemi haigused koos ägeda müokardiinfarktiga, surm intensiivravi esimese kolme päeva jooksul 123     7 910   1 188   21 611
Vereringesüsteemi haigused (v.a äge müokardiinfarkt), kht-ga, südame kateeterdamisega 124   31 981 12 970   52 772
Vereringesüsteemi haigused (v.a äge müokardiinfarkt), kht-ta, südame kateeterdamisega 125   26 748   8 816   46 672
Äge ja alaäge endokardiit 126   26 029      548   80 743
Südamepuudulikkus ja šokk 127   10 536      548   24 840
Süvaveenide tromboflebiit 128   10 779      548   24 961
Selgitamata põhjusega südameseiskus 129   16 167      548   40 418
Perifeersed vaskulaarhaigused, kht-ga 130   11 092      548   28 142
Perifeersed vaskulaarhaigused, kht-ta 131     8 796      548   20 199
Ateroskleroos, kht-ga 132     9 330      548   23 763
Ateroskleroos, kht-ta 133     8 269      548   16 583
Hüpertensioon 134     8 108      548   16 768
Südame kaasasündinud haigused ja klapirikked, vanus >17, kht-ga 135   11 229      548   32 262
Südame kaasasündinud haigused ja klapirikked, vanus >17, kht-ta 136     8 671      548   18 738
Südame kaasasündinud haigused ja klapirikked, vanus 0–17 137     6 155      548   22 831
Südame arütmiad ja juhtehäired, kht-ga 138     8 459      548   20 196
Südame arütmiad ja juhtehäired, kht-ta 139     4 741      548   12 800
Stenokardia 140   10 746   1 066   20 955
Minestus ja kollaps, kht-ga 141     6 973   1 047   20 048
Minestus ja kollaps, kht-ta 142     4 064      548   11 910
Rindkere valud 143     7 415      548   18 517
Vereringesüsteemi muud haigused, kht-ga 144   12 709      548   46 452
Vereringesüsteemi muud haigused, kht-ta 145     4 914      548   14 155
Pärasoole resektsioon, kht-ga 146   80 956      548 208 455
Pärasoole resektsioon, kht-ta 147   56 336 14 510   99 911
Peen- ja jämesoole suured operatsioonid, kht-ga 148   57 119      548 127 679
Peen- ja jämesoole suured operatsioonid, kht-ta 149   42 532   6 686   79 275
Kõhukelmeliidete vabastamine, kht-ga 150   39 242   5 663   73 457
Kõhukelmeliidete vabastamine, kht-ta 151   24 167   3 923   48 742
Peensoole ja jämesoole operatsioonid, kht-ga 152   36 969   5 545   92 425
Peensoole ja jämesoole operatsioonid, kht-ta 153   14 841      548   42 581
Mao, söögitoru ja kaksteistsõrmiku operatsioonid, vanus >17, kht-ga 154   60 443      548 166 674
Mao, söögitoru ja kaksteistsõrmiku operatsioonid, vanus >17, kht-ta 155   43 141      548 109 235
Mao, söögitoru ja kaksteistsõrmiku operatsioonid, vanus 0–17 156   89 771 13 466 224 431
Väikesed sooleoperatsioonid, kht-ga 157   14 721   2 209   33 982
Väikesed sooleoperatsioonid, kht-ta 158     6 899      548   15 186
Songa operatsioonid, välja arvatud kubemesong ja reiesong, vanus >17, kht-ga 159   15 588      548   38 344
Songa operatsioonid, välja arvatud kubemesong ja reiesong, vanus >17, kht-ta 160   10 394   1 071   22 380
Kubemesonga ja reiesonga operatsioonid, vanus >17, kht-ga 161     9 458   3 249   16 136
Kubemesonga ja reiesonga operatsioonid, vanus >17, kht-ta 162     8 085   5 024   11 164
Songa operatsioonid, vanus 0–17 163     7 516   6 091     8 547
Apendektoomia tüsistunud apenditsiidi korral, kht-ga 164   21 064      548   46 496
Apendektoomia tüsistunud apenditsiidi korral, kht-ta 165   13 395      548   31 458
Apendektoomia tüsistuseta apenditsiidi korral, kht-ga 166   12 398   1 096   24 642
Apendektoomia tüsistuseta apenditsiidi korral, kht-ta 167     8 549   6 902   10 462
Suuõõne operatsioonid, kht-ga 168   15 820   2 373   38 452
Suuõõne operatsioonid, kht-ta 169     7 786   1 168   16 526
Seedeelundite muud operatsioonid, kht-ga 170   28 108      548   84 873
Seedeelundite muud operatsioonid, kht-ta 171   19 697      548   57 514
Seedeelundite pahaloomulised kasvajad, kht-ga 172   11 788      548   30 567
Seedeelundite pahaloomulised kasvajad, kht-ta 173     9 189      548   22 696
Seedetrakti verejooks, kht-ga 174   13 415      548   35 476
Seedetrakti verejooks, kht-ta 175     9 260      548   23 170
Tüsistunud peptiline haavand 176     8 799      548   21 986
Tüsistumata peptiline haavand, kht-ga 177     9 772      548   20 815
Tüsistumata peptiline haavand, kht-ta 178     6 933      548   15 394
Põletikuline soolehaigus 179     9 456      548   25 426
Soolesulgus, kht-ga 180     7 391      548   19 397
Soolesulgus, kht-ta 181     4 526      548   12 605
Ösofagiit, gastroenteriit ja seedeelundite muud haigused, vanus >17, kht-ga 182     7 687      548   20 958
Ösofagiit, gastroenteriit ja seedeelundite muud haigused, vanus >17, kht-ta 183     5 215      548   13 351
Ösofagiit, gastroenteriit ja seedeelundite muud haigused, vanus 0–17, kht-ga 184A     4 216      548   10 546
Ösofagiit, gastroenteriit ja seedeelundite muud haigused, vanus 0–17, kht-ta 184B     3 655      548     9 407
Suu- ja hambahaigused, v.a ekstraktsioonid ja restauratsioonid, vanus >17 185     5 087      548   14 342
Suu- ja hambahaigused, v.a ekstraktsioonid ja restauratsioonid, vanus 0–17 186     3 364      548     8 224
Hamba ekstraktsioonid ja restauratsioonid 187     4 016      548     8 329
Seedeelundite muud haigused, vanus >17, kht-ga 188     9 620      548   26 476
Seedeelundite muud haigused, vanus >17, kht-ta 189     5 180      548   14 150
Seedeelundite muud haigused, vanus 0–17 190     3 364      548     9 007
Kõhunäärme, maksa ja šuntimisoperatsioonid, kht-ga 191   63 255   9 488 158 138
Kõhunäärme, maksa ja šuntimisoperatsioonid, kht-ta 192   56 753   8 513 119 009
Sapiteede operatsioonid, v.a koletsüstektoomia, koos või ilma ühissapijuha uuringuta, kht-ga 193   38 536   5 781 129 788
Sapiteede operatsioonid, v.a koletsüstektoomia, koos või ilma ühissapijuha uuringuta, kht-ta 194   23 566      548   67 877
Koletsüstektoomia koos ühissapijuha uuringuga, kht-ga 195   29 727   4 459   74 317
Koletsüstektoomia koos ühissapijuha uuringuga, kht-ta 196   28 558   4 284   69 408
Koletsüstektoomia, v.a laparoskoopiline, ilma ühissapijuha uuringuta, kht-ga 197   35 673      548   93 497
Koletsüstektoomia, v.a laparoskoopiline, ilma ühissapijuha uuringuta, kht-ta 198   19 868   1 090   42 607
Maksa ja sapiteede pahaloomuliste haiguste diagnoosimisprotseduurid 199   29 233   4 385   77 859
Maksa ja sapiteede mittepahaloomuliste haiguste diagnoosimisprotseduurid 200   30 739      548   87 913
Maksa, sapiteede või kõhunäärme muud operatsioonid 201   34 940   5 240   91 734
Maksatsirroos ja alkoholhepatiit 202   13 199      548   31 496
Maksa, sapiteede või kõhunäärme pahaloomulised kasvajad 203     9 571      548   24 474
Kõhunäärme haigused, v.a pahaloomulised kasvajad 204     8 592      548   25 534
Maksahaigused, v.a pahaloomulised kasvajad, maksatsirroos, alkoholhepatiit, kht-ga 205   11 455      548   37 217
Maksahaigused, v.a pahaloomulised kasvajad, maksatsirroos, alkoholhepatiit, kht-ta 206     6 542      548   17 261
Sapiteede haigused, kht-ga 207     8 084      548   19 887
Sapiteede haigused, kht-ta 208     5 598      548   14 875
Alajäseme ja selle suurte liigeste esmane protees, operatsioonid 209A   56 474 35 017   72 383
Alajäseme ja selle suurte liigeste teisene protees, operatsioonid või alajäseme taaskinnistusoperatsioonid 209B   79 442 14 857 159 229
Puusa ja reie operatsioonid, v.a suurtel liigestel, vanus >17, kht-ga 210   35 497   1 856   71 627
Puusa ja reie operatsioonid, v.a suurtel liigestel, vanus >17, kht-ta 211   24 599      548   54 721
Puusa ja reie operatsioonid, v.a suurtel liigestel, vanus 0–17 212   23 339      548   54 456
Amputatsioonid luulihaskonna- ja sidekoehaiguste korral 213   16 527   2 479   43 085
Selja ja kaela operatsioonid, kht-ga 214   41 859      548 167 415
Selja ja kaela operatsioonid, kht-ta 215   17 662      548   59 241
Luulihaskonna ja sidekoe biopsiad 216     6 947      548   18 106
Haavakorrastus ja nahaplastika luulihaskonna ja sidekoe vigastuste puhul, v.a labakäsi 217   26 567      548 109 975
Alajäseme ja õlavarre operatsioonid, v.a puusal, labajalal, reiel, vanus >17, kht-ga 218   28 883      548   64 590
Alajäseme ja õlavarre operatsioonid, v.a puusal, labajalal, reiel, vanus >17, kht-ta 219   20 364      548   46 934
Alajäseme ja õlavarre operatsioonid, v.a puusal, labajalal, reiel, vanus 0–17 220   14 134   1 049   28 361
Põlve operatsioonid, kht-ga 221   20 051      548   64 050
Põlve operatsioonid, kht-ta 222     7 587   2 449   13 736
Õla- ja küünarliigese suured operatsioonid või ülajäseme muud operatsioonid, kht-ga 223   15 095      548   35 256
Õla, küünra ja küünarvarre operatsioonid, v.a suurte liigeste operatsioonid, kht-ta 224   13 911   1 815   29 432
Labajala operatsioonid 225     9 341   1 930   17 722
Pehmete kudede operatsioonid, kht-ga 226   12 325      548   33 347
Pehmete kudede operatsioonid, kht-ta 227     7 914      548   17 931
Suured operatsioonid pöidlal või liigestel või labakäe ja randme muud operatsioonid, kht-ga 228     9 983      980   21 202
Labakäe ja randme operatsioonid, v.a suurte liigeste operatsioonid, kht-ta 229     6 201      548   14 070
Sisemise fiksatsioonivahendi eemaldamine puusast ja reiest paikse ekstsisiooni teel 230     9 545      548   19 908
Sisemise fiksatsioonivahendi eemaldamine paikse ekstsisiooni teel, v.a puusast ja reiest 231     5 974      548   13 963
Artroskoopia 232     7 440   5 263     9 148
Luulihaskonna ja sidekoe muud operatsioonid, kht-ga 233   35 737   5 360   80 522
Luulihaskonna ja sidekoe muud operatsioonid, kht-ta 234   10 863   1 629   28 966
Reieluumurrud 235   10 851   1 627   29 070
Reieluukaela- ja vaagnaluumurrud 236     8 173      548   23 748
Reieluukaela, vaagnaluude ja reiepiirkonna nihestused, venitused ja dislokatsioonid 237     6 883      548   13 381
Osteomüeliit 238   11 408      548   32 699
Patoloogilised luumurrud ja luulihaskonna ning sidekoe pahaloomulised kasvajad 239     8 725      548   23 859
Sidekoehaigused, kht-ga 240     9 757      548   27 607
Sidekoehaigused, kht-ta 241     6 624      548   19 524
Septiline artriit 242   12 404   1 861   27 101
Seljavalud 243     7 371      548   17 070
Luuhaigused ja spetsiifilised artropaatiad, kht-ga 244     7 716      548   16 659
Luuhaigused ja spetsiifilised artropaatiad, kht-ta 245     6 826      548   15 793
Mittespetsiifilised artropaatiad 246     4 673      548   12 675
Luulihaskonna- ja sidekoehaiguste tunnused ja sümptomid 247     5 995      548   15 399
Tendoniit, müosiit ja bursiit 248     3 784      548   10 160
Luulihaskonna- ja sidekoehaiguste järelravi 249     6 792      548   18 921
Küünarvarre-, labakäe- ja labajalamurrud, nihestused, venitused ja dislokatsioonid, vanus >17, kht-ga 250     6 035      906   15 090
Küünarvarre-, labakäe- ja labajalamurrud, nihestused, venitused ja dislokatsioonid, vanus >17, kht-ta 251     4 642      548   13 204
Küünarvarre-, labakäe- ja labajalamurrud, nihestused, venitused ja dislokatsioonid, vanus 0–17 252     3 123      548     6 871
Õlavarre-, jalasääre-, v.a labajalamurrud, nihestused, venitused ja dislokatsioonid, vanus >17, kht-ga 253     7 634      548   23 594
Õlavarre-, jalasääre-, v.a labajalamurrud, nihestused, venitused ja dislokatsioonid, vanus >17, kht-ta 254     5 404      548   13 796
Õlavarre-, jalasääre-, v.a labajalamurrud, nihestused, venitused ja dislokatsioonid, vanus 0–17 255     3 969      548     9 296
Luulihaskonna ja sidekoe muud haigused 256     3 251      548   12 371
Täielik mastektoomia pahaloomulise kasvaja puhul, kht-ga 257   20 045 10 170   28 377
Täielik mastektoomia pahaloomulise kasvaja puhul, kht-ta 258   15 307   9 927   18 891
Osaline mastektoomia pahaloomulise kasvaja puhul, kht-ga 259   24 308   5 525   25 846
Osaline mastektoomia pahaloomulise kasvaja puhul, kht-ta 260   14 648   7 146   20 829
Rinnanäärme operatsioonid mittepahaloomuliste haiguste puhul, v.a biopsia ja paikne ekstsisioon 261     6 754   2 608   11 672
Rinnanäärme biopsia ja paikne ekstsisioon mittepahaloomuliste haiguste puhul 262     3 891      548   10 378
Naha siirdamine ja/või kahjustatud koe eemaldamine nahahaavandi või tselluliidi puhul, kht-ga 263   19 557      658   51 786
Naha siirdamine ja/või kahjustatud koe eemaldamine nahahaavandi või tselluliidi puhul, kht-ta 264   16 860      548   42 880
Naha siirdamine ja/või kahjustatud koe eemaldamine, v.a nahahaavandi või tselluliidi puhul, kht-ga 265   65 374   9 807 149 669
Naha siirdamine ja/või kahjustatud koe eemaldamine, v.a nahahaavandi või tselluliidi puhul, kht-ta 266   15 259      548   51 724
Perianaalsed ja karvu sisaldavate tsüstide operatsioonid 267     6 004   2 297     9 712
Naha, nahaaluskoe ja rinnanäärme plastilised operatsioonid 268   11 115      548   36 860
Naha, nahaaluskoe ja rinnanäärme muud operatsioonid, kht-ga 269   14 513      548   46 865
Naha, nahaaluskoe ja rinnanäärme muud operatsioonid, kht-ta 270     3 502      548   11 785
Nahahaavandid 271   12 128      548   28 261
Naha suured kahjustused, kht-ga 272   10 717   2 346   19 994
Naha suured kahjustused, kht-ta 273     9 441   3 419   16 053
Rinnanäärme pahaloomulised kasvajad, kht-ga 274   10 775      548   26 396
Rinnanäärme pahaloomulised kasvajad, kht-ta 275     6 962      548   19 636
Rinnanäärme mittepahaloomulised haigused 276     4 395      548     8 998
Tselluliit, vanus >17, kht-ga 277   10 301      548   28 752
Tselluliit, vanus >17, kht-ta 278     7 132      548   15 602
Tselluliit, vanus 0–17 279     4 629      548   10 309
Naha, nahaaluskoe ja rinnanäärme trauma, vanus >17, kht-ga 280     6 552      548   16 996
Naha, nahaaluskoe ja rinnanäärme trauma, vanus >17, kht-ta 281     5 156      548   13 502
Naha, nahaaluskoe ja rinnanäärme trauma, vanus 0–17 282     2 697      548     7 889
Naha väikesed kahjustused, kht-ga 283     8 052      704   15 457
Naha väikesed kahjustused, kht-ta 284     4 702      548   12 885
Alajäseme amputatsioon endokriin-, toitumis- ja ainevahetushäirete korral 285   53 675   8 050 126 245
Neerupealiste ja hüpofüüsi operatsioonid 286   45 488 13 179   79 081
Naha siirdamine ja haava hooldus endokriin-, toitumis- ja ainevahetushäirete korral 287   80 025 12 004 194 441
Operatsioonid rasvumise korral 288   46 418 19 862   68 376
Kõrvalkilpnäärme operatsioonid 289   16 064   2 410   39 000
Kilpnäärme operatsioonid 290   15 932   7 330   24 163
Kilpnäärme ja keele operatsioonid 291   10 298      548   25 025
Muud operatsioonid endokriin-, toitumis- ja ainevahetushäirete korral, kht-ga 292   41 027      548   87 647
Muud operatsioonid endokriin-, toitumis- ja ainevahetushäirete korral, kht-ta 293   37 637      548   79 564
Suhkurtõbi, vanus >35 294     9 690      548   24 068
Suhkurtõbi, vanus 0–35 295     6 697      548   19 769
Toitumis- ja muud ainevahetushäired, vanus >17, kht-ga 296   11 550      548   29 060
Toitumis- ja muud ainevahetushäired, vanus >17, kht-ta 297     5 366      548   17 769
Toitumis- ja muud ainevahetushäired, vanus 0–17 298     7 789      548   21 587
Kaasasündinud ainevahetushäired 299     4 110      548   13 736
Endokriinhaigused, kht-ga 300     9 309      548   29 022
Endokriinhaigused, kht-ta 301     6 037      548   17 241
Neeru siirdamine 302 157 431 22 960 297 615
Neerude, kusejuha operatsioonid ja kusepõie suured operatsioonid kasvajate puhul 303   42 853      548   96 993
Neerude, kusejuha operatsioonid ja kusepõie suured operatsioonid mittekasvajaliste haiguste puhul, kht-ga 304   27 194      548   66 257
Neerude, kusejuha operatsioonid ja kusepõie suured operatsioonid mittekasvajaliste haiguste puhul, kht-ta 305   23 090   1 062   45 132
Prostatektoomia muude haiguste korral, kht-ga 306   16 822   2 523   42 053
Prostatektoomia muude haiguste korral, kht-ta 307   12 944   1 941   32 358
Kusepõie väikesed operatsioonid, kht-ga 308   18 092      548   43 247
Kusepõie väikesed operatsioonid, kht-ta 309   15 039   5 667   23 881
Transuretraalsed operatsioonid, kht-ga 310   17 251   3 421   29 313
Transuretraalsed operatsioonid, kht-ta 311   15 763   3 818   25 003
Kusiti operatsioonid, vanus >17, kht-ga 312   18 658   2 799   35 265
Kusiti operatsioonid, vanus >17, kht-ta 313     8 742      548   17 786
Kusiti operatsioonid, vanus 0–17 314   11 480   9 739   17 225
Neerude ja kuseteede muud operatsioonid 315   22 996      548   62 647
Neerupuudulikkus 316   11 604      548   35 251
Neerude dialüüsravi määramine 317   33 779      548 127 386
Neerude ja kuseteede kasvajad, kht-ga 318   10 658      548   27 513
Neerude ja kuseteede kasvajad, kht-ta 319     6 357      548   20 146
Neerude ja kuseteede infektsioonid, vanus >17, kht-ga 320   10 637      548   30 108
Neerude ja kuseteede infektsioonid, vanus >17, kht-ta 321     7 174      548   14 690
Neerude ja kuseteede infektsioonid, vanus 0–17 322     5 953      736   12 237
Kuseteede kivid kht-ga ja/või elektri-šokklaine litotripsia 323     9 294      548   23 736
Kuseteede kivid, kht-ta 324     7 024      548   19 384
Neerude ja kuseteede haiguste tunnused ja sümptomid, vanus >17, kht-ga 325     6 729      548   16 490
Neerude ja kuseteede haiguste tunnused ja sümptomid, vanus >17, kht-ta 326     4 165      548   11 858
Neerude ja kuseteede haiguste tunnused ja sümptomid, vanus 0–17 327     4 327      649     7 776
Kusiti striktuur, vanus >17, kht-ga 328     6 382      548   18 294
Kusiti striktuur, vanus >17, kht-ta 329     3 095      548     7 736
Kusiti striktuur, vanus 0–17 330     7 717   1 158   18 747
Neerude ja kuseteede muud haigused, vanus >17, kht-ga 331     9 735      548   31 923
Neerude ja kuseteede muud haigused, vanus >17, kht-ta 332     7 437      548   22 148
Neerude ja kuseteede muud haigused, vanus 0–17 333     5 717      548   17 209
Mehe vaagnaelundite suured operatsioonid, kht-ga 334   39 079 15 365   57 373
Mehe vaagnaelundite suured operatsioonid, kht-ta 335   34 509 16 521   53 112
Transuretraalne prostatektoomia, kht-ga 336   16 338   1 622   32 917
Transuretraalne prostatektoomia, kht-ta 337   13 026   5 866   20 568
Operatsioonid munandite pahaloomuliste kasvajate korral 338     8 479      548   18 789
Operatsioonid munandite mittepahaloomuliste haiguste korral, vanus >17 339     6 011      910   12 111
Operatsioonid munandite mittepahaloomuliste haiguste korral, vanus 0–17 340     5 656   3 225     8 190
Peenise operatsioonid 341     8 550      548   20 032
Tsirkumtsisioon, vanus >17 342     4 225   1 799     6 921
Tsirkumtsisioon, vanus 0–17 343     4 284   2 239     7 046
Muud operatsioonid mehe reproduktiivsüsteemi pahaloomuliste kasvajate korral 344   16 128   2 419   33 384
Muud mehe reproduktiivsüsteemi operatsioonid, v.a pahaloomuliste kasvajate korral 345     9 759      548   21 566
Mehe reproduktiivsüsteemi pahaloomulised kasvajad, kht-ga 346   10 626      548   30 429
Mehe reproduktiivsüsteemi pahaloomulised kasvajad, kht-ta 347     5 837      548   22 601
Eesnäärme healoomuline hüpertroofia, kht-ga 348     7 600      548   20 582
Eesnäärme healoomuline hüpertroofia, kht-ta 349     6 430      548   15 458
Mehe reproduktiivsüsteemi põletikud 350     6 161      548   12 447
Mehe steriliseerimine 351     3 197   1 930     4 167
Muud mehe reproduktiivsüsteemi haigused 352     3 311      548     8 840
Vaagnaelundite evistseratsioon, radikaalne hüsterektoomia ja radikaalne vulvektoomia 353   27 919 13 517   42 819
Emaka ja emakamanuste operatsioonid mittemunasarja või emakamanuste pahaloomuliste kasvajate korral, kht-ga 354   34 260 19 435   37 659
Emaka ja emakamanuste operatsioonid mittemunasarja või emakamanuste pahaloomuliste kasvajate korral, kht-ta 355   26 259   6 547   37 123
Naise reproduktiivsüsteemi rekonstruktiivsed operatsioonid 356   10 469      548   25 682
Emaka ja emakamanuste operatsioonid munasarja või emakamanuste pahaloomuliste kasvajate korral 357   28 995   3 190   49 817
Emaka ja emakamanuste operatsioonid munasarja või emakamanuste mittepahaloomuliste haiguste korral, kht-ga 358   15 807   4 486   29 974
Emaka ja emakamanuste operatsioonid munasarja või emakamanuste mittepahaloomuliste haiguste korral, kht-ta 359   12 123   2 454   22 203
Tupe, emakakaela ja vulva operatsioonid 360     3 847      548   10 518
Günekoloogiline laparoskoopia või naise steriliseerimine laparotoomial 361     9 118      965   20 711
Naise laparoskoopiline või muu endoskoopiline steriliseerimine 362     7 949   6 406     9 667
Emaka abrasioon, emakakaela konisatsioon ja radioimplantaadi paigaldamine pahaloomuliste kasvajate korral 363     3 952      548   10 047
Emaka abrasioon, emakakaela konisatsioon mittepahaloomuliste haiguste korral 364     2 702   1 474     4 121
Naise reproduktiivsüsteemi muud operatsioonid 365     8 013      548   22 901
Naise reproduktiivsüsteemi pahaloomulised kasvajad, kht-ga 366   11 483      548   32 519
Naise reproduktiivsüsteemi pahaloomulised kasvajad, kht-ta 367     6 254      548   22 605
Naise reproduktiivsüsteemi infektsioonid 368     4 592      548   10 086
Menstruatsioonihäired ja muud naise reproduktiivsüsteemi haigused 369     2 874      548     8 638
Keisrilõige, kht-ga 370   16 779   6 891   29 592
Keisrilõige, kht-ta 371   15 609 11 111   21 109
Vaginaalne sünnitus, kht-ga 372   11 903   9 289   14 065
Vaginaalne sünnitus, kht-ta 373   11 443 10 299   12 278
Vaginaalne sünnitus koos steriliseerimisega ja/või emakaõõne abrasiooniga 374   11 827   6 541   15 729
Vaginaalne sünnitus koos operatsiooniga, v.a sterilisatsioon ja/või emakaõõne abrasioon 375   11 672   1 751   29 182
Sünnitus- ja abordijärgsed haigused, operatsioonita 376     5 422      548   13 018
Sünnitus- ja abordijärgsed haigused, operatsiooniga 377     4 490      548   11 033
Emakaväline rasedus 378     8 316      548   18 575
Ähvardav iseeneslik abort 379     3 984      548   10 213
Abort emakaõõne abrasioonita 380     1 896      617     2 973
Abort koos emakaõõne abrasiooni, vaakumaspiratsiooni või hüsterotoomiaga 381     1 902      611     3 282
Ebatuhud 382     1 953      548     4 504
Muud rasedusaegsed haigused, tüsistustega 383     3 241      548     9 426
Muud rasedusaegsed haigused, tüsistusteta 384     1 893      548     6 131
Vastsündinu, kes suri 2 päeva jooksul või viidi üle teise osakonda 5 päeva jooksul 385A     4 210      548   10 525
Järelravi vastsündinuea haiguste või hiljem avaldunud neonataalsete haiguste tõttu 385B     9 995      548   41 821
1500 g sünnikaaluga vastsündinu 386N 296 596 44 489 741 492
1500–2499 g sünnikaaluga vastsündinu, paljude haigusseisunditega 388A 182 802 27 421 545 652
1500–2499 g sünnikaaluga vastsündinu, paljude haigusseisunditeta 388B   25 644      548   79 920
Vastsündinu, kellele on tehtud suur operatsioon 389A 166 638 24 996 416 592
Vastsündinu paljude haigusseisunditega 389B   29 867      548 129 371
Vastsündinu muude oluliste haigusseisunditega 390   11 462      548   34 027
Normaalne vastsündinu 391     6 412      548   19 401
Splenektoomia, vanus >17 392   38 960   4 240   65 309
Splenektoomia, vanus 0–17 393   26 131   3 919   63 496
Vere ja vereloomeelundite muud operatsioonid 394   10 979      548   25 593
Vererakkudega seotud haigused, vanus >17 395   11 596      548   29 600
Vere punalibledega seotud haigused, vanus 0–17 396     8 430      548   35 728
Hüübivushäired 397   13 738      548   76 120
Retikuloendoteliaalsüsteemi ja immuunmehhanismidega seotud haigused, kht-ga 398   14 434      548   46 692
Retikuloendoteliaalsüsteemi ja immuunmehhanismidega seotud haigused, kht-ta 399     5 785      548   14 539
Lümfoom ja leukeemia koos nende korral tehtavate suurte operatsioonidega 400   52 828   7 924 132 070
Lümfoom ja krooniline leukeemia koos nende korral tehtavate muude operatsioonidega, kht-ga 401   28 070   4 210   70 178
Lümfoom ja krooniline leukeemia koos nende korral tehtavate muude operatsioonidega, kht-ta 402   22 318      548   53 773
Lümfoom ja krooniline leukeemia, kht-ga 403   14 677      548   56 610
Lümfoom ja krooniline leukeemia, kht-ta 404   11 933      548   36 581
Äge leukeemia ilma suurte operatsioonideta, vanus 0–17 405     7 564      548   43 346
Müeloproliferatiivsed haigused või vähediferentseerunud kasvajad koos nende korral tehtavate suurte operatsioonidega, kht-ga 406   55 011   8 251 103 570
Müeloproliferatiivsed haigused või vähediferentseerunud kasvajad koos nende korral tehtavate suurte operatsioonidega, kht-ta 407   47 923   7 189 121 350
Müeloproliferatiivsed haigused või vähediferentseerunud kasvajad koos nende korral tehtavate muude operatsioonidega 408   15 396   2 309   59 665
Radioteraapia 409   36 666      548   89 718
Pahaloomulise kasvaja anamnees ilma endoskoopilise uuringuta 411     6 857   1 029   16 376
Pahaloomulise kasvaja anamnees endoskoopilise uuringuga 412     6 415      962   14 777
Muud vähediferentseerunud kasvajate korral esinevad müeloproliferatiivsed haigused, kht-ga 413   15 868   2 381   44 773
Muud vähediferentseerunud kasvajate korral esinevad müeloproliferatiivsed haigused, kht-ta 414     9 268      548   27 836
Infektsioon- või parasitaarhaiguste puhused operatsioonid 415   30 017      548 106 677
Septitseemia, vanus >17 416   34 367      548 125 239
Septitseemia, vanus 0–17 417   27 711      548   76 351
Operatsiooni- ja traumajärgsed infektsioonid 418     8 582      548   20 006
Tundmatu päritoluga palavik, vanus >17, kht-ga 419   23 473      548   28 709
Tundmatu päritoluga palavik, vanus >17, kht-ta 420   10 129      548   28 548
Viirushaigus, vanus >17 421     7 723      548   22 054
Viirushaigus ja tundmatu päritoluga palavik, vanus 0–17 422     3 615      548     9 443
Muud infektsioon- ja parasitaarhaigused 423     9 458      548   32 742
Psüühilise haiguse põhidiagnoosi korral tehtud operatsioonid 424   11 801      548   29 503
Ägedad kohanemisreaktsioonid ja muud psühhosotsiaalsed düsfunktsioonid 425     5 930      548   16 787
Depressiivsed neuroosid 426     6 743      548   15 221
Neuroosid, v.a depressiivsed 427     5 408      548   12 135
Isiksuse ja impulsikontrolli häired 428     6 279      548   13 084
Orgaanilised psüühikahäired ja vaimne alaareng 429     9 578      548   21 210
Psühhoosid 430     4 443      548   11 108
Lapseea psüühikahäired 431     7 603      548   19 185
Muud psüühikahäired 432     5 098      548   12 114
Alkoholi ja psühhoaktiivsete ainete kuritarvitus või nendest sõltuvus. Lahkus vastupidiselt arstide soovitusele 433     3 274      548     4 198
Alkoholi ja psühhoaktiivsete ainete kuritarvitus või nendest sõltuvus, desintoksikatsioonravi või muu sümptomaatiline ravi, kht-ga 434     7 561      548   23 015
Alkoholi ja psühhoaktiivsete ainete kuritarvitus või nendest sõltuvus, desintoksikatsioonravi või muu sümptomaatiline ravi, kht-ta 435     2 803      548   11 337
Naha siirdamine vigastuste korral 439   19 672      548   49 180
Haavakorrastus vigastuste korral 440   34 889      548   87 223
Operatsioonid kämblavigastuste korral 441   10 114      548   33 010
Muud operatsioonid vigastuste korral, kht-ga 442   30 604      548 103 165
Muud operatsioonid vigastuste korral, kht-ta 443   18 528      548   67 381
Traumaatiline vigastus, vanus >17, kht-ga 444     9 502      548   21 847
Traumaatiline vigastus, vanus >17, kht-ta 445     6 597      548   17 037
Traumaatiline vigastus, vanus 0–17 446     4 923      548   11 479
Allergilised reaktsioonid, vanus >17 447     4 071      548   12 817
Allergilised reaktsioonid, vanus 0–17 448     2 401      548     4 282
Mürgistused ja ravimite toksiline toime, vanus >17, kht-ga 449   12 068      548   43 448
Mürgistused ja ravimite toksiline toime, vanus >17, kht-ta 450     4 284      548   17 440
Mürgistused ja ravimite toksiline toime, vanus 0–17 451     2 014      548     5 922
Ravitüsistused, kht-ga 452   12 312      548   44 461
Ravitüsistused, kht-ta 453     3 758      548   14 069
Muud vigastused, mürgistused ja ravimite toksiline toime, kht-ga 454   10 876      548   29 900
Muud vigastused, mürgistused ja ravimite toksiline toime, kht-ta 455     4 067      548   15 271
Põletushaiged, kes on üle viidud teise intensiivravi asutusse, ravi kestus 6 päeva 456     3 493      548     8 709
Ulatuslikud põletused, mis ei vaja operatsioone 457   19 480   2 922   54 328
Vähemulatuslikud põletused koos naha siirdamisega 458   21 623   3 243   43 546
Vähemulatuslikud põletused koos haavakorrastuse või muude operatsioonidega 459   23 859   3 579   51 781
Vähemulatuslikud põletused, mis ei vaja operatsioone 460     6 936      548   19 320
Operatsioon, diagnoosiks kokkupuude terviseteenistusega 461     3 310      548   14 934
Rehabilitatsioon 462   60 532   9 080 151 331
Haigustunnused ja sümptomid, kht-ga 463     9 143      548   13 904
Haigustunnused ja sümptomid, kht-ta 464     6 288      548   17 198
Järelravi, anamneesis pahaloomuline kasvaja kaasneva haigusena 465     4 725      548   11 486
Järelravi, anamneesis ei ole pahaloomulist kasvajat kaasneva haigusena 466     4 725      548     9 928
Muud tervist mõjutavad tegurid 467     3 490      548   13 647
Põhidiagnoosiga mitteseonduv ulatuslik operatsioon 468   36 832      564 108 574
Kahepoolsed või mitmikoperatsioonid alajäseme suurtel liigestel 471   93 277 47 068 233 192
Ulatuslikud põletused, mis vajavad operatsioone 472   49 206      548 200 005
Äge leukeemia ilma suurte operatsioonideta, vanus >17 473   15 941      548   53 755
Põhihaigusega mitteseonduv väheulatuslik operatsioon 477   15 701      548   56 395
Muud veresoonte operatsioonid, kht-ga 478   36 949      548   78 377
Muud veresoonte operatsioonid, kht-ta 479   31 574   2 017   63 237
Intensiivravi vajav haige, teostatud trahheostoomia, näo-, suu- ja kaelapiirkonna haiguse puhul 482   74 195 17 183 286 379
Intensiivravi vajav haige, teostatud trahheostoomia, v.a näo-, suu- ja kaelapiirkonna haiguse puhul 483 259 541 38 932 583 830
Kraniotoomia raske hulgitrauma puhul 484 101 149 15 172 195 864
Jäsemete taaskinnistus, puusa ja reie operatsioonid raske hulgitrauma puhul 485   86 998 13 049 211 400
Muud operatsioonid raske hulgitrauma puhul 486   63 109      548 185 439
Muu raske hulgitrauma 487   16 530      548   70 996
HIV-infektsioon koos ulatusliku operatsiooniga 488   68 147 10 222 165 595
HIV-infektsioon koos temaga seotud peamiste haigusseisunditega 489   17 257      548   47 274
HIV-infektsioon koos temaga seotud muude haigusseisunditega või ilma nendeta 490   10 088      548   29 283
Ülajäseme ja selle suurte liigeste taaskinnistus- ja asendusoperatsioonid 491   65 599 38 003   67 720
Laparoskoopiline koletsüstektoomia ilma ühissapijuha uuringuta, kht-ga 493   13 393      548   27 900
Laparoskoopiline koletsüstektoomia ilma ühissapijuha uuringuta, kht-ta 494   11 494   7 123   15 525

[RT I 2009, 51, 352 - jõust. 15.11.2009]

  (2) DRG piirhindu rakendatakse statsionaarses eriarstiabis. DRG piirhindu rakendatakse ambulatoorses eriarstiabis ja päevaravis juhul, kui sama haigusjuhu raames on osutatud vähemalt ühte tervishoiuteenustest, mille koodid on 3076 ja 2210K.
[RT I 2009, 51, 352 - jõust. 15.11.2009]

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud DRG eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle koos muude samal ajal osutatud teenustega lõigetes 4 ja 5 sätestatud tingimustel.

  (4) Tasumisel rakendatakse DRG piirhinda koefitsiendiga 0,7 ja muude samal ajal osutatud teenuste piirhindu koefitsiendiga 0,3. Ravi rahastamise lepingus võib kokku leppida rakendatavates koefitsientides vastavalt 0 ja 1.

  (5) DRG piirhinda rakendatakse, kui muude samal ajal osutatud teenuste piirhindade summa jääb käesoleva paragrahvi lõikes 1 toodud muude samal ajal osutatud teenuste piirhindade summa vahemikku või on nendega võrdne.

6. peatükk OPERATSIOONID 

§ 46.  Üldkirurgia operatsioonide piirhinnad

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind
kroonides
Laialdase (suure) healoomulise kasvaja eemaldamine 010101   1 441
Sõrme või varba amputatsioon 010102   1 269
Naha vabaplastika 010103   1 958
Süvaabstsessi, flegmooni avamine 010104   1 209
Apendektoomia (krooniline) 020103   2 669
Hemorroidide, polüüpide ja fissuuride operatsioonid 020104   2 384
Paraproktiidi, fistlite operatsioon 020105   2 502
Rinnanäärme sektorresektsioon 020106   2 502
Pahaloomuliste nahakasvajate radikaalne kirurgiline ravi 020107   2 608
Anaalsfinktri plastika 020108   2 502
Kilpnäärmesõlme või -tsüsti eemaldamine 030102   3 593
Herniotoomia pitsunud songa korral 030103   3 494
Diagnostiline ja proovilaparotoomia 030104   3 565
Gastrotoomia, -stoomia, püloromüotoomia 030105   3 629
Apendektoomia (äge, MB) 030106   3 529
Kolostoomi rajamine või sulgemine 030107   3 626
Kõhukoopa abstsessi avamine 030108   3 565
Rinnanäärme eemaldamine 030109   3 555
Ingvinaalsete, aksillaarsete lümfisõlmede eemaldamine 030110   3 559
Sääre või reie amputatsioon 030111   3 757
Trahheostoomia 030112   3 394
Vaagnapõhjalihaste taastamine 030113   3 493
Sfinktrivälise fistli operatsioon 030114   3 492
Umbilikaal-, femoraalherniotoomia 030115   3 445
Ingvinaalherniotoomia 030116   3 457
Kilpnäärme hemitüreidektoomia 040101   4 886
Perforeerunud haavandi üleõmblus 040102   4 957
Peensooletoomia, -stoomia, suturatsioon, anastomoos 040103   4 998
Apendektoomia kesklõikest, kõhukoopa tualett 040104   4 962
Koletsüstektoomia 040105   5 059
Maksa operatsioonid (v.a resektsioon) 040107   5 059
Liidete vabastamine soolesulguse korral 040108   4 984
Operatsioon invaginatsiooni korral 040109   4 998
Polüübi eemaldamine jämesoolelõike kaudu (onkoloogia) 040110   4 981
Keskseinandi lõige (biopsia) 040111   4 860
Operatsioon avatud uurahhuse korral 040112   4 860
Proktoplastika anuse atreesia korral 040113   4 972
Rinnanäärme sektorresektsioon lümfisõlmede eemaldamisega 040114   4 858
Radikaalne mastektoomia Maddeni või Patey meetodil suure rinnalihase eemaldamiseta 040115   4 858
Käe eksartikulatsioon õlaliigesest luukasvaja korral 040116   4 983
Herniotoomia armisonga puhul 040117   4 922
Söögitoru operatsioonid (kaelaosa) 050101   6 330
Haavandi ekstsisioon, püloroplastika, gastroenteroanastomoos 050102   6 342
Vagotoomia (dreneeriva operatsioonita) 050103   6 393
Peensoole resektsioon 050104   6 476
Rektopeksia (laparotoomia kaudu) 050105   6 325
Herniotoomia soole resektsiooniga 050106   6 327
Koledohhotoomia 050107   6 426
Laparoskoopiline koletsüstektoomia 050108   6 235
Splenektoomia (plaaniline) 050109   6 407
Jämesoole resektsiooni I, II etapp, Hartmanni operatsioon 050110   6 404
Operatsioon kõhu eesseina anomaaliate puhul vastsündinutel 050111   6 259
Pehme koe tuumorite radikaalne eemaldamine (koos lihasgruppidega) 050112   6 266
Operatsioonid teistel endokriinsetel näärmetel 050113   6 404
Relaparotoomia tüsistuse tõttu 050114   6 363
Reie eksartikulatsioon luukasvajate korral 050115   6 254
Radikaalne mastektoomia Halstedi meetodil suure rinnalihase eemaldamisega 050116   6 201
Rinnanäärme reduktsioonplastika 050117   6 203
Pankreatiidi drenaažoperatsioon
(bursa, paranefrium’i drenaaž, nekrektoomia)
050118   6 366
Hiaatushernia operatsioon 060102   8 916
Mao resektsioon (B I, B II) 060103   8 933
Vagotoomia (koos dreeniva operatsiooniga) 060104   8 763
Biliodigestiivne anastomoos 060105   8 859
Operatsioon õõsorgani vigastuse korral 060107   8 783
Parem- ja vasempoolne hemikolektoomia 060108   9 017
Rektumi resektsioon, amputatsioon 060109   8 950
Pärasoole taastamine (plastika) 060110   8 944
Retroperitoneaaltuumori eemaldamine 060112   8 950
Operatsioon söögitoru, seedetrakti väärarengu puhul vastsündinutel 060113   8 950
Käe torakoskapulaarne ekstirpatsioon luukasvajate puhul 060115   8 909
Kilpnäärme subtotaalne resektsioon 060116   8 498
Söögitoru operatsioonid (rinnaosa) 070101 11 005
Mao ekstirpatsioon, kardia resektsioon 070102 11 005
Mao subtotaalne resektsioon lümfisõlmede laiendatud eemaldamisega 070103 11 005
Pankrease sabaosa resektsioon, pankreatojejunostoomia 070104 11 005
Totaalne kolektoomia 070106 11 078
Rektumi abdominoperineaalne ekstirpatsioon 070107 11 028
Operatsioon kõhukoopa organite mitmikvigastuse puhul (parenhümatoosse ja õõnesorgani vigastuse korral) 070108 10 850
Maksa vasema sagara resektsioon 070109 10 928
Mao rekonstruktiivne operatsioon (reresektsioon) 070110 11 005
Sapiteede rekonstruktiivne operatsioon 070111 11 004
Kilpnäärme radikaalne ekstirpatsioon 070112 10 362
Radikaalne operatsioon Hirschprungi tõve puhul 070113 11 005
Maksa segmentaalne resektsioon 070114 10 978
Operatsioon parenhümatoosse organi vigastuse puhul 070115 10 705
Maksa atüüpiline resektsioon 070116 11 028
Operatsioon torakoabdominaalse vigastuse puhul (torakolaparotoomia) 080101 13 255
Pankreatektoomia 080102 12 855
Abdominaalne gastrektoomia laiendatud lümfadenektoomiaga 080103 13 255
Maksa tüüpiline (anatoomiline) resektsioon 080104 13 278
Maksa segmentektoomia ja subsegmentektoomia 080105 13 255
Pankrease distaalne subtotaalne resektsioon splenektoomia ja laiendatud lümfadenektoomiaga 080106 13 278
Pankreatoduodenaalne resektsioon 090101 17 078
Maksa parema sagara eemaldamine 090102 16 603
Torakoabdominaalne operatsioon söögitoru alumise osa pahaloomuliste kasvajate korral 090103 16 892
Torakoabdominaalne operatsioon söögitoru keskmise või ülemise kolmandiku pahaloomuliste kasvajate korral 090104 16 892
Koletsüstektoomia maksa parema sagara resektsiooni või hemihepatektoomia ja laiendatud lümfadenektoomiaga 090105 16 853
Sapiteede resektsioon laiendatud lümfadenektoomiaga 090106 16 830
Maksa lobektoomia 090107 16 853
Hemihepatektoomia 090108 16 853
Sapiteede resektsioon maksa hiiluse resektsiooni või hemihepatektoomia ja laiendatud lümfadenektoomiaga 100101 20 160
Laiendatud hemihepatektoomia 100102 20 206

[RT I 2009, 32, 203 - jõust. 01.07.2009]

§ 47.  Ortopeedia operatsioonide piirhinnad

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind
kroonides
Väikese implantaadi või võõrkeha eemaldamine 010203   1 984
Väikeste luude amputatsioon, eksartikulatsioon 010204   1 182
Esharotoomia 010206   1 649
Ravinõelte sisestamine luukanalisse 010207   1 770
Lihase-, kõõluseõmblus 020201   3 471
Väikeste luude, liigeste verine repositsioon, osteosüntees 020202   4 139
Luudeformatsiooni korrigeerimine, proteesimiseks ettevalmistamine 020203   3 240
Dupuytreni kontraktuuri operatsioon 020204   3 440
Hallux valgus’e operatsioon 020205   4 115
Tenosünoviidi operatiivne ravi 020206   3 145
Sünovektoomia, artroplastika väikestel luudel 020207   4 179
Väikeste luude osteotoomia 020208   4 346
Luu, liigese biopsia 020209   2 677
Suure implantaadi eemaldamine 020210   3 244
Labakäekõõluste õmblus 020211   3 535
Luu trepanatsioon, sekvestrektoomia 020212   2 710
Põletushaava tangentsiaalne või fastsiaalne ekstsisioon kuni 1% 020213   2 609
Põletushaava sekundaarne ekstsisioon 4–6% 020214   2 715
Võõrkeha eemaldamine pehmetest kudedest 020218   2 567
Tüsilike haavade ekstsisioon, kirurgiline korrastus 030201   3 495
Suurte liigeste, luude verine repositsioon, fiksatsioon 030202   4 742
Liigesekapsli ja sidemete õmblus 030203   4 077
Nahatransplantatsioon dermatoomiga alla 4% 030204   4 660
Artroskoopia 030205   3 416
Operatsioon meniski vigastuste korral 030206   3 557
Võõrkeha eemaldamine liigesest 030207   3 544
Kõõluse, lihase transplantatsioon 030208   4 482
Väikeste liigeste endoproteesimine 030209   6 796
Suure implantaadi eemaldamine (tüsistunud, sh lülisammas) 030210   4 817
Põletushaava tangentsiaalne või fastsiaalne ekstsisioon 1–3% 030211   3 791
Põletushaava sekundaarne ekstsisioon 7–9% 030212   3 503
Põletushaava tangentsiaalne või fastsiaalne ekstsisioon koos nahatransplantatsiooniga kuni 1% 030213   4 236
Sõrmelülide, kämbla- ja randmeluude osteosüntees 030217   5 339
Subtotaalne palmaaraponeuroosi eemaldamine 030218   4 218
Sõrmelülide, kämbla- ja randmeluude osteoplastiline fiksatsioon 030219   5 269
Suure toruluu (õla-, käsivarre-, reie- ja sääreluud) osteosüntees 040201   6 411
Artroskoopiline operatsioon (menisk, resektsioon, vabakeha) 040202   4 708
Kõõluse plastika 040203   5 806
Nahaplastika «toitval jalal» (Itaalia plastika) 040204   5 354
Luuplastika 040205   5 148
Labakäe ja labajala deformatsioonide kirurgiline ravi 040206   5 666
Suurte liigeste sünovektoomia 040207   4 849
Suure toruluu osteotoomia 040208   6 900
Reieluukaela osteosüntees 040209   7 093
Põletushaava tangentsiaalne või fastsiaalne ekstsisioon 4–6% 040211   5 241
Rindkere ja kõhu põletusdeformatsioonide kirurgiline ravi 040212   6 309
Põletushaava sekundaarne ekstsisioon 10% ja enam 040213   5 174
Randme-, küünar-, hüppe-, põlve- või puusaliigese põletusdeformatsioonide kirurgiline ravi 040214   6 078
Õlaliigese pöörajalihase kõõluskätise rebendi taastamine 040215   4 922
Suure toruluu tüsilike (lahtiste, killustunud) murdude osteosüntees 050201   7 127
Killustunud liigesesiseste murdude osteosüntees 050202   6 887
Kompressioon-distraktsioon-osteosüntees 050203   7 557
Suure liigese resektsioon, artrodees, artroplastika 050204   7 368
Kaasasündinud, retsidiveeruva ja vana nihestuse kirurgiline ravi 050205   7 368
Põlve- ja õlaliigese sidemete plastika 050206   6 563
Suure toruluu osteotoomia osteosünteesiga 050207   8 687
Tagumine spondülodees trauma korral 050208   8 096
Nahatransplantatsioon dermatoomiga 4–6% 050209   7 621
Põletushaava tangentsiaalne või fastsiaalne ekstsisioon koos nahatransplantatsiooniga 1–3% 050210   7 161
Labakäe põletusdeformatsioonide kirurgiline ravi 050211   6 541
Õlaliigese põletusdeformatsioonide kirurgiline ravi 050212   7 074
Artroskoopiline operatsioon (v.a menisk, resektsioon, vabakeha) 050213   6 140
Vaagnaluude osteosüntees 060201   9 155
Osteoplastiline osteosüntees 060202   8 965
Luude pikendamine 060203   8 930
Puusaliigest korrigeeriv operatsioon 060204   9 813
Nahatransplantatsioon dermatoomiga 7–9% 060205   9 039
Põletushaava tangentsiaalne või fastsiaalne ekstsisioon 7–9% 060206   8 502
Näo ja kaela põletusdeformatsioonide kirurgiline ravi 060207   8 743
Kordusoperatsioon proteesitud liigesel 060208 10 159
Vaagnaringi ebastabiilsete murdude välisfiksatsioon 060210   8 790
Liigeste sidemete taastamine artroskoopilisel või miniartrotoomia meetodil 060211   8 618
Suure liigese endoproteesimine 070201 11 357
Endoproteesi eemaldamine suurel liigesel 070202 11 510
Rindkereseina kirurgiline stabiliseerimine 070203 11 297
Põletushaava tangentsiaalne või fastsiaalne ekstsisioon koos nahatransplantatsiooniga 4–6% 070204 10 598
Nahatransplantatsioon dermatoomiga 10–14% 070205 10 894
Põletushaava tangentsiaalne või fastsiaalne ekstsisioon 10–14% 070206 10 525
Lülisamba I ja II astme deformatsioonide (skolioos, küfoos, spondülolistees jt) operatsioon metallist implantaatidega 080201 13 073
Põletushaava tangentsiaalne või fastsiaalne ekstsisioon koos nahatransplantatsiooniga 7–9% 080202 12 612
Nahatransplantatsioon dermatoomiga 15% ja enam 080203 12 837
Põletushaava tangentsiaalne või fastsiaalne ekstsisioon 15% ja enam 080204 12 528
Tüsiliku puusanapamurru osteosüntees 080206 12 399
Lülisamba III ja IV astme deformatsioonide (skolioos, küfoos, spondülolistees jt) operatsioon metallist implantaatidega 090201 15 930
Põletushaava tangentsiaalne või fastsiaalne ekstsisioon koos nahatransplantatsiooniga 10–14% 090203 16 419
Põletushaava tangentsiaalne või fastsiaalne ekstsisioon koos nahatransplantatsiooniga 15% ja enam 100201 19 922
Nahatransplantatsioon Meeki meetodil 100202 18 330
Suure liigese revisioonproteesimine 100203 20 236

[RT I 2009, 32, 203 - jõust. 01.07.2009]

§ 48.  Uroloogia operatsioonide piirhinnad

  (1) Uroloogia operatsioonide korral rakendatakse järgmisi piirhindu:

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind
kroonides
Dorsaalintsisioon 010301   1 297
Vasoresektsioon 010302   1 355
Peritoneaaldialüüsikateetri paigaldamine troakaari abil 010303   1 471
Orhidektoomia (ühe- või kahepoolne) 020301   2 600
Varikotseele, hüdrotseele operatsioon 020302   2 530
Skrootumi intsisioon, revisioon, suturatsioon 020304   2 651
Tsirkumtsiisio 020305   2 206
Põielõige, revisioon, epitsüstostoomia 020306   2 680
Põiekaela transuretraalne intsisioon 020307   2 607
Peenise subtotaalne, totaalne amputatsioon 030301   5 386
Priapismi operatiivne ravi 030303   4 259
Induratio penis’e plastika 030304   4 577
Munandi eemaldamine koos juhaga kasvaja tõttu 030305   3 469
Optiline uretrotoomia 030306   3 647
Kusepõie transuretraalne resektsioon 030307   3 882
Eesnäärme adenomektoomia 030308   4 371
Peritoneaaldialüüsikateetri paigaldamine laparatoomia abil 030309   7 641
Krüptorhismi operatsioon (ühe- või kahepoolne) 030310   3 453
Ureetropeksia (stressinkontinentsi operatsioonid) 040301 11 881
Ureetra striktuuri plastika 040302   4 991
Uretrektoomia 040303   4 872
Eesnäärme TUR-resektsioon 040304   4 743
Kusepõie resektsioon 040305   5 076
Ureeterotoomia 040306   5 261
Proovilumbotoomia 040307   4 776
Neeru, ureetri drenaažioperatsioon 040308   5 726
Püelotoomia, nefrotoomia 040309   5 572
Nefropeksia 040310   4 901
Nefrektoomia (lumbotoomia) 040311   4 958
Suturatsioon, nefrektoomia trauma korral 040312   4 844
Kadaver-doonorneerude eemaldamine 040313   7 526
Peenise proteesimine impotentsuse korral 040314   4 903
Peenise plastika, operatsioon suguelundite väärarengute korral 040315   4 911
Laparoskoopiline varikotseele operatsioon 040316   4 927
Parailiakaallümfisõlmede eemaldamine (laparotoomia) 040317   6 235
Põie-tupe, põie-soole fistlite likvideerimine 050301   8 279
Prostata adenomektoomia Millini järgi 050302   6 345
Tsüstektoomia 050303   7 537
Tsüstolitotripsia 050304   6 029
Ureeteroneotsüstostoomia 050305   6 405
Neerupealise resektsioon, eemaldamine 050307   6 457
Neeru, ureetri korduv operatsioon 050308   8 008
Ureeterokutaneostoomia 050309   6 376
Elusdoonori neeru eemaldamine siirdamiseks 050310   6 844
Parailiakaallümfisõlmede eemaldamine (laparoskoopiline) 050311   6 541
Laparoskoopiline nefrektoomia 050312   6 598
Laparoskoopiline neerutsüsti resektsioon 050313   4 834
Laparoskoopiline nefropeksia 050314   4 995
Laparoskoopiline kolpo-sakropeksia 050315   7 518
Laparoskoopiline neerupealise eemaldamine 050316   8 000
Laparoskoopiline krüptorhismi operatsioon 050317   3 828
Laparoskoopiline prostatektoomia 050318 13 517
Emaskulinisatsioon koos ilioingvinaalsete lümfisõlmede eemaldamisega 060301   8 888
Retroperitoneaaltuumori eemaldamine 060302 10 464
Radikaalne prostatektoomia 060303   8 866
Kusepõie resektsioon koos ureetri ümberistutamisega 060304   8 728
Ureetero-ureeterostoomia 060305   8 695
Ureetero-enterostoomia (sigmostoomia) 060306   8 773
Nefroureeterektoomia 060307   8 686
Neeru, ureetri plastiline operatsioon 060308   8 599
Tuumornefrektoomia, ekstrafastsiaalne nefrektoomia 060309   8 879
Ureeterorenoskoopia operatsioon 060310   8 230
Perkutaanse nefroskoopia operatsioon 060311   8 303
Uriiniderivatsioon tsüstektoomiata
(Brickeri juha, ureeterosigmostoomia)
060312   8 668
Enterotsüstoplastika 070301 11 609
Tsüstektoomia + ureeterosigmostoomia 070302 11 397
Uriiniderivatsiooni tüsistuste korrektsioon, kordusplastika 070303 10 890
Retroperitoneaalne lümfisõlmestiku eemaldamine munandivähi korral 070304 10 880
Neerutraumajärgne taastav operatsioon 070305 10 577
Autorenotransplantatsioon 080301 12 903
Tsüstektoomia + Brickeri põis 080302 14 995
Neeru siirdamine 080303 12 718
Tsüstektoomia koos uriinireservuaari moodustamise või põie asendamise operatsiooniga 090301 18 505

[RT I 2009, 32, 203 - jõust. 01.07.2009]

  (2) Koodiga 030309 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab peritoneaaldialüüsi kateetri maksumust.

  (3) Koodiga 040301 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab proleenlingu maksumust.

§ 49.  Torakaalkirurgia operatsioonide piirhinnad

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind
kroonides
Ühe roide resektsioon 020401   3 200
Mitme naaberroide resektsioon 030401   4 247
Diagnostiline torakoskoopia 030402   4 314
VATS mediastiinumi või kopsubiopsia võtmiseks 030403   3 106
Mediastinoskoopia 040401   5 518
Kaelaroide või 1. roide resektsioon 040402   5 003
Rindkere seina osaline resektsioon 040403   5 830
Hemotooraksi kirurgiline ravi 040404   5 977
Diafragma operatsioon rinnaõõne kaudu 040405   5 153
Proovitorakotoomia 040406   5 287
Torakoskoopia liidete vabastamine mehaanilise pleurodeesi, kopsudekortikatsiooni või biopsiaga 040407   5 503
VATS operatsiooniks diafragmal 040408   5 243
Rindkere deformatsiooni operatiivne ravi 050401   7 986
Bronhotoomia võõrkehade või tuumori eemaldamiseks 050402   6 710
Ekstrapleuraalne torakoplastika 050403   7 653
Torakotoomia healoomulise kasvaja eemaldamiseks 050404   7 302
Atüüpiline kopsu resektsioon 050405   7 149
Pleura osaline resektsioon ja torakoplastika piirdunud empüeemi korral 050406   7 372
VATS mediastiinumi tuumori või tsüsti eemaldamiseks 050407   6 798
VATS operatsiooniks söögitorul 050408   6 798
Torakotoomia tüüpilise lobektoomia või pulmonektoomiaga 060401   8 552
Kopsumetastaaside eemaldamine (üle 5 metastaasi) 060402   8 665
Kopsu dekortikatsioon 060403   8 689
Ühepoolne pleurektoomia iseseisva toiminguna 060404   8 665
Kopsumetastaaside eemaldamine sternotoomiast (kahepoolne) 060405   8 692
Torakotoomia koos pleura osalise resektsiooniga, torakoplastika ja õõne või fistli lihasplastikaga 070401 10 597
Laiendatud lobektoomia, bilobektoomia või pulmonektoomia kopsu pahaloomulise kasvaja korral 080401 12 593
Kopsu segmentresektsioon 080402 12 556
Torakaaloperatsioon keskseinandi tuumori eemaldamiseks 080403 12 583
Videotorakoskoopiline kopsuresektsioon 080404 12 518
Pleuropulmonektoomia 090401 16 031
Torakaaloperatsioon keskseinandi pahaloomulise kasvaja eemaldamiseks 090402 16 194
Retorakotoomia bronhiköndi transperikardiaalse reamputatsiooni ja torakoplastika või lihasplastikaga 090403 16 133
Kopsu operatsioon pahaloomulise kasvaja korral koos rindkereseina ja mitme roide resektsiooni ja plastikaga 090404 16 060
Torakoabdominaalne operatsioon pahaloomuliste kasvajate korral 100401 19 528
Torakaaloperatsioon trahheobronhiaalpuul (resektsioon ja anastomoos või plastika) 100402 19 264
Kopsu ülasagara tipusegmendi operatsioon invasiivse pahaloomulise kasvaja eemaldamiseks koos ülemiste roiete, lülisamba või rinnaku jt anatoomiliste struktuuride resektsiooniga en block 100403 19 334
Trahhea resektsioon Kocheri kraelõikest 100404 19 245
Trahhea resektsioon sternotoomiast 100405 19 290
Torakoabdominaalne gastrektoomia laiendatud lümfadenektoomiaga 100406 19 510

[RT I 2009, 32, 203 - jõust. 01.07.2009]

§ 50.  Veresoontekirurgia operatsioonide piirhinnad

  (1) Veresoontekirurgia operatsioonide korral rakendatakse järgmisi piirhindu:

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind
kroonides
Varba või sõrme amputatsioon 010601   1 379
Varikektoomia vena saphena magna põhitüve eemaldamiseta 020601   2 671
Käe amputatsioon 020602   2 796
Transmetatarsaalne amputatsioon 020603   2 762
Scriebneri šundi rajamine 020605   3 517
Arterite revisioon 030601   4 465
Lumbaalsümpatektoomia 030602   3 483
Vena cava või niudeveeni plikatsioon 030603   4 066
Sääre või reie amputatsioon 030604   4 134
Lintoni või Felderi operatsioon 030605   3 495
Embol- või trombektoomia 030607   4 518
Safenektoomia koos varikektoomiaga 030608   3 508
Arterio-venoosse fistli rajamine 030609   4 405
Ekstrakraniaalsete ajuarterite endarterektoomia 040601   5 158
Torakaalsümpatektoomia 040602   5 214
Reiearteri endarterektoomia või plastika 040603   5 655
Femoro-femoraalne ristišunteerimine 050601   7 399
Axillo-femoraalne šunteerimine 050603   9 403
Muu veresoone rekonstruktiivoperatsioon ilma laparatoomiata 050605   7 752
Ülajäseme arterite taastav operatsioon 050606   6 683
Ekstrakraniaalsete ajuarterite taastamine trauma korral 050607   7 929
Veno-venoosne šunteerimine 050610   7 752
SEPS (subfastsiaalne endoskoopiline ühendusveenide ligeerimine) 050611   3 015
Ileo-femoraalne šunteerimine 060601   9 042
Femoro-tibiaalne šunteerimine 060602   8 879
Femoro-popliteaalne šunteerimine 060603   8 854
Ekstrakraniaalsete ajuarterite šunteerimine 060604   9 048
Reoperatsioon replantatsiooni järgselt 060605   9 263
Jäsemearterite õmblus trauma korral 060606   8 728
Portosüsteemne šunteerimine 060607 10 302
Kordusoperatsioon reie-õndla- ja säärearteritel 060608   8 721
Perifeersete arterite aneurüsmide likvideerimine 060609   8 836
Femoro-pedaalne või popliteo-pedaalne šunteerimine 070601 10 852
Aordi ja niudearteri kordusoperatsioon 070603 11 163
Kõhuaordi aneurüsmi resektsioon 070604 11 278
Traumajärgne jäseme revaskularisatsioon 070605 10 963
Aordi bifurkatsiooni šunteerimine 070606 11 401
Elefantiaasi kirurgiline kõrvaldamine 070607 13 725
Aortofemoraalne šunteerimine 070608 11 401
Neeru- või ülemise mesenteriaalarteri plastika 070609 12 752
Traumajärgne kõhuaordi ja tema harude taastamine 080601 14 117
Jäseme replantatsioon 080602 29 529
Ekstrakraniaalsete ajuarterite šunteerimine torakotoomia kaudu 080603 15 784
Kõhuaordi ruptureerunud aneurüsmi resektsioon 090602 18 329
Torakaalaordi või torako-abdominaalse aordi aneurüsmi resektsioon 090603 20 535
Sõrme replantatsioon 100602 20 220
Mitme sõrme või labakäe replantatsioon 100603 22 335
Vaskulariseeritud naha-lihaslapi siirdamine 100604 25 698
Mikroanastomoosi revisioon verevarustuse taastamisega 100605 19 938
Kinnine kardiokirurgiline operatsioon 100606 29 934
Lahtine kardiokirurgiline operatsioon 100607 58 367
Arütmiate kirurgiline ablatsioonravi 100608 64 509

[RT I 2009, 32, 203 - jõust. 01.07.2009]

  (2) Koodiga 100608 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasumise kohustuse võtab haigekassa üle juhtudel, kui tervishoiuteenust osutatakse vähemalt kolme arsti otsusel, kellest vähemalt üks on kardioloog.

  (3) Koodiga 100608 tähistatud tervishoiuteenuse osutamisel lisaprotseduurina kardiokirurgilise operatsiooni käigus rakendatakse tasumisel koefitsienti 0,75 ja lõikes 2 toodud piirangut ei kohaldata.

§ 51.  Neurokirurgia operatsioonid

  (1) Neurokirurgia operatsioonide korral rakendatakse järgmisi piirhindu:

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind
kroonides
Diagnostilised freesavad 020701     2 524
Ventrikli punktsioon ja drenaaž 020702     2 383
Kolju allo- ja autoplastika 030701   10 060
Neurolüüs ja perifeerseid närve dekomprimeerivad operatsioonid 030702     3 255
Kolju- ja impressioonmurru korrastamine 040701     7 899
Eksploratiivne kraniotoomia 040702     8 677
Müelotseele ja meningomüelotseele operatsioon 040703     5 855
Ajuvatsakeste šunteerimine (drenaaž arvestatakse eraldi) 040704   12 533
Kolju resektsioon 040705     4 752
Perifeerse närvi primaarne või sekundaarne õmblus 040706     5 934
Ajukasvaja biopsia 050701     6 389
Stereotaktilised operatsioonid, sh ganglion Gasseri kemo- või termodestrueerimine 050702     6 652
Intrakraniaalse spontaanse või traumaatilise verevalumi või hügroomi eemaldamine 050703   10 335
Närvipõimikute operatsioonid 050704     8 462
Nimmepiirkonna diskogeensete haiguste operatsioon 060701     8 547
Kraniobasaalse liikvori fistlite operatsioon 060702   13 115
Kordotoomia, müelotoomia, radikulotoomia valukirurgias 060703     9 009
Selgroo ja seljaaju kaelaosa vigastuste ja haiguste operatsioon (operatsiooniaegsed lisavahendid arvestatakse eraldi) 070701   10 833
Lülisamba rinna- ja nimmeosa spondülodees (operatsiooniaegsed lisavahendid arvestatakse eraldi) 080701   13 064
Ajusiseste kasvajaliste, põletikuliste jm protsesside operatsioon 090701   21 883
Seljaaju primaarsete kasvajate operatsioon 090702   16 447
Aju ja spinaalsete väärarengute operatsioon 090703   16 628
Kraniaalnärvide dekompressiooni või õmbluse operatsioon 090704   21 051
Koljusiseste ajuväliste kasvajaliste protsesside operatsioon 100701   24 855
Aju vaskulaarsete malformatsioonide ja aneurüsmide operatsioon 100702   25 138
Peaaju süvastimulatsioon 100703 260 374

[RT I 2009, 32, 203 - jõust. 01.07.2009]

  (2) Koodiga 100703 tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse järgmiste terviseseisundite korral:
  1) idiopaatiline Parkinsoni tõbi (RHK 10 kood: G20), kui haiguse kestus on vähemalt 5 aastat ja haigusest tingitud motoorikahäired alluvad Levodopa toimele, kuid vaatamata adekvaatsele medikamentoossele ravile esinevad Levodopa-ravist tingitud väljendunud motoorsed fluktuatsioonid või oluline motoorikahäirete süvenemine Levodopa off-perioodis põhjustab sügava haiguspuude olemasolu (UPDRS motoorika hindamise skaala vähemalt >30/108 Levodopa off-perioodis ja 30/108 Levodopa on-perioodis) või rasked Levodopa on-perioodi düskineesiad ja esineb raske medikamentoossele ravile allumatu treemor;
  2) raskekujuline medikamentoossele ravile allumatu essentsiaalne treemor (RHK 10 kood: G25.0), mis põhjustab sügava haiguspuude;
  3) raskekujuline medikamentoossele ravile allumatu primaarne generaliseeritud düstoonia (DYT1 positiivne) (RHK 10 koodid: G24.1; G24.2) ja idiopaatiline tservikaalne düstoonia (RHK 10 kood: G24.3).

  (3) Koodidega 030701, 040701, 040702, 050703, 060702, 090701, 090704, 100701, 100702 tähistatud tervishoiuteenuste piirhinnad sisaldavad kolju alloplastika vahendite (titaanvõrgu) maksumust.

§ 52.  Näo- ja lõualuukirurgia operatsioonide piirhinnad

  (1) Näo- ja lõualuukirurgia operatsioonide piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind
kroonides
Suuõõne lesiooni ekstsisioon 010801   1 417
Sialolitotoomia 010802   1 417
Keele või huule frenuloplastika 010803   1 283
Biopsia sügavatest kudedest 010804   1 479
Angioomide skleroseeriv ravi 010806   1 134
Ninaluumurru kinnine paigaldamine ja immobilisatsioon 010807   1 102
Näo-, lõualuu ja kaelapiirkonna mädakolde avamine 020801   2 037
Retineerunud või impakteerunud hamba eemaldamine osteotoomiaga 020803   1 978
Tsüstektoomia või tsüstostoomia 020804   2 130
Lõualuumurru kinnine paigaldamine ja immobilisatsioon 020805   2 583
Sarnaluumurru paigaldamine 020806   2 530
Hamba kirurgiline eemaldamine osteotoomiaga 020807   2 242
Operatsioonid kolmiknärvi perifeersetel harudel 020808   3 144
Kolmiknärvi harude blokaad koljupõhimikul 020809   2 065
Keele lesiooni ekstsisioon 020810   2 147
Pea- või kaelapiirkonna haava revisioon 020811   1 978
Fiktsioonivahendite eemaldamine näoluudelt 020812   2 518
Lõualuu healoomulise kasvaja ekstsisioon 030801   3 653
Ala- või ülalõualuu osaline ekstsisioonresektsioon ilma plastikata 030802   3 653
Lõualuu segmentaalne osteotoomia (dekortikatsioon) 030803   3 653
Angioomide ekstsisioon 030804   3 469
Hemiglossektoomia 030805   3 530
Sinusotoomia 030806   3 530
Implantaadi paigaldamine lõualuusse 030807   4 421
Näo-lõualuude- ja kaelapiirkonna süvamädakolde avamine 030808   3 599
Huule resektsioon plastikaga 030809   3 530
Suulae lesiooni ekstsisioon 030810   3 530
Oronasaalse või oroantraalse fistuli plastiline korrektsioon 030811   3 530
Lõualuu osteotoomia 030812   3 548
Näo lesiooni ekstsisioon koos plastikaga 030813   3 425
Keele osaline resektsioon kasvajate korral 030814   3 530
Osteoplastika luulise transplantaadiga 040801   6 725
Suulaeplastika järgse defekti sulgemine 040802   4 789
Makro- ja mikrostoomia plastiline korrektsioon 040803   4 874
Submandibulaarse näärme ekstsisioon 040804   4 820
Lõualuumurru lahtine paigaldamine ja fiksatsioon 040805   4 946
Kondülektoomia 040806   4 881
Huuleplastika järgne korrektsioon 040807   4 817
Nina deformatsiooni plastiline korrektsioon 040808   4 948
Osaline parotidektoomia 040809   4 730
Dislotseerunud lõualuu lahtine paigaldamine 040810   5 020
Ülalõualuumurru (Le Fort I–II) lahtine paigaldamine ja immobilisatsioon 040811   5 020
Totaalne glossektoomia 040812   4 881
Totaalne parotidektoomia 050801   6 069
Türeglossaalsete ja branhiogeensete fistlite-tsüstide kirurgiline ravi 050802   6 057
Näo- ja kaelapiirkonna omandatud defektide plastiline korrektsioon 050803   6 267
Kavernoosse ja ratsemoosse angioomi ekstsisioon 050804   6 197
Alalõualuu liigese põletiku kirurgiline ravi 050805   6 325
Alveolaarjätke lõhe kirurgiline ravi luuplastikaga 050806   6 463
Lõualuu defektide ravi alloplastika abil 050807   6 314
Huuleplastika 050808   6 086
Suulaeplastika 050809   6 097
Ülalõualuumurru (Le Fort II–III) osteosüntees 050810   7 703
Lõualuu defektide ravi autoplastika abil 060801   9 003
Alalõualuu liigese anküloosi kirurgiline ravi 060802   8 701
Rekonstruktiivne rino-heiloplastika 060804   8 600
Transmandibulaarse implantaadi paigaldamine alalõualuu atroofia korral 060805   8 756
Lõualuude resektsioon 060806   9 386
Mikrogeenia ja progeenia ning lahihambumuse kirurgiline ravi 070801 10 863
Mikrognaatia ja prognaatia kirurgiline ravi 070802 10 712
Näo-lõualuude piirkonna kaasasündinud ja omandatud defektide ravi müokutaanse vaskulariseeritud transplantaadiga 070803 11 420
Näonärvi anastomooside moodustamine mikrokirurgilisel teel 070804 11 638
Orbitaalhüpertelorismi ravi 080801 13 347

[RT I 2009, 32, 203 - jõust. 01.07.2009]

  (2) Lõikes 1 nimetatud operatsioonide piirhindadele rakendatakse koefitsienti 0,8, kui tervishoiuteenust osutatakse ambulatoorses vastuvõtus.

§ 53.  Oftalmoloogia operatsioonide piirhinnad

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind
kroonides
Pteruugiumi operatsioon 010901   1 126
Eeskambri paratsentees 010903      992
Tsilikaarkeha diatermia ja krüoteraapia 020901   1 578
Entroopiumi ja ekstroopiumi operatsioon 020902   2 109
Vigastatud laugude õmblus 020903   2 044
Silikoonimplantaadi või kadaver-sarvkesta eemaldamine 020904   2 036
Eeskambri paratsentees 020905   1 474
Tagumine skleerektoomia 020906   1 854
Evistseratsioon 020908   1 832
Enukleatsioon implantaadita 020909   2 004
Tsirkulaarne keratotoomia valutava bulloosse keratopaatia korral 020910   1 583
Pisarakoti eemaldamine 030901   2 609
Strabismi operatsioon ühel sirglihasel 030902   2 579
Enukleatsioon implantaadiga 030903   3 011
Jääkmembraani lõhestamine 030905   2 463
Eesmine vitrektoomia 030906   2 501
Ptoosi operatsioon 030907   2 628
Strabismi operatsioon kahel sirglihasel 030908   2 628
IOLi eemaldamine 040901   3 436
Strabismi operatsioon sirg- ja põikilihasel 040902   3 536
Laugude plastiline operatsioon 040903   3 536
Sarvkesta- ja valgekestaõmblus läbistava vigastuse puhul 040904   3 536
Konjunktiivi plastika limaskesta siirdamisega 040905   4 212
Jääkmembraani ekstirpatsioon 040906   3 369
Tsüklodialüüs 040907   3 366
Silmasisese magnet-võõrkeha eemaldamine 040909   3 473
Dakrüotsüstorinostoomia 040910   3 499
Aplikaatori fikseerimine silmale 040911   3 465
Orbita seina resektsioon 040912   3 968
Võõrkeha eemaldamine orbita’st 040913   4 154
Amnioni membraani siirdamine sarvkestale 040915   3 587
IOLi implantatsioon ilma katarakti operatsioonita 050901   4 055
Orbita luuline rekonstruktsioon 050903   4 968
Pisarakanalikeste taastamine 050905   4 423
Glaukoomi fistuliseeriv operatsioon 050908   4 448
Konjunktiivikoopa plastika proteesi paigaldamiseks 050910   4 675
Lau komplitseeritud plastiline operatsioon 050911   4 737
Orbita eksentseratsioon 050912   4 666
Kihiline keratoplastika 050913   4 558
Amagneetse silmasisese võõrkeha eemaldamine 060901   6 006
Lukseerunud läätse eemaldamine 060902   6 012
Võrkkesta irdumise operatsioon plombeerimisega 060903   6 093
Katarakti operatsioon IOLita 060905   5 448
Vikerkesta kasvaja eemaldamine 060906   6 208
Keratoproteesimine 070901   7 573
Katarakti ja glaukoomi operatsioon 070902   6 852
Võrkkesta irdumise operatsioon vitrektoomiaga 070903   7 607
Katarakti fakoemulsifikatsioon 070904   6 911
Silma eesmise osa rekonstruktsioon läbistava vigastuse puhul 070905   7 498
Glaukoomi operatsioon (valgekesta plastika) 070906   7 382
Tagumine vitrektoomia 070907   7 428
Läbistav keratoplastika 070908   7 463
Katarakti operatsioon IOLiga 070909   6 865
Vikerkesta ja ripskeha operatsioon 070910   7 448
Vitreoretinaalne kirurgia 080901 13 301

[RT I 2009, 32, 203 - jõust. 01.07.2009]

§ 54.  Otorinolarüngoloogia operatsioonide piirhinnad

  (1) Otorinolarüngoloogia operatsioonide piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind
kroonides
Granulatsiooni eemaldamine kuulmekilelt biopsiaga 011001   1 360
Tonsillotoomia 011002   1 101
Ninakarbiku ultraheli- või laserkoagulatsioon 011003   1 156
Väliskuulmekäigu polüpotoomia 011004   1 360
Ninaõõne polüpotoomia 011005   1 422
Ninaluude repositsioon, fikseerimine 011006   1 133
Ninaneelu tamponeerimine 011007   1 094
Näopiirkonna nahakasvaja eemaldamine 011008   1 163
Haava revisioon kosmeetilise korrektsiooniga 011009   1 163
Süljekivi eemaldamine näärmejuhast 011010   1 156
Tümpanostoomia 011016   1 392
Tonsillektoomia 021001   2 054
Adenoidektoomia 021002   1 940
Trummiõõne polüpotoomia 021003   2 294
Trummiõõne dreenimine 021004   2 487
Mastoidotoomia 021005   4 569
Abstsessi dreenimine neelus ja kõrineelus 021006   2 020
Ninavaheseina ja ninaesiku kasvaja ekstirpatsioon 021007   2 318
Submukoosne konhotoomia 021008   1 920
Konhotoomia 021009   1 924
Otsmikukoopa trepanapunktsioon 021010   2 221
Endonasaalne antrostoomia 021011   2 417
Kõri indirektne biopsia 021012   1 955
Võõrkeha eemaldamine kõrist ja kõrineelust 021013   3 929
Huule resektsioon 021014   2 419
Kõrvalesta resektsioon 021015   2 419
Antroskoopia 021017   2 346
Kaela süvalümfisõlme eemaldamine 021018   2 436
Võõrkeha operatiivne eemaldamine väliskuulmekäigust 031001   3 316
Attikotoomia/attikoantrotoomia 031002   3 750
Arteri ligeerimine paranasaalses piirkonnas 031003   3 499
Kaela flegmooni dreenimine 031004   3 414
Uvulo-palato-farüngoplastika 031005   3 503
Keele kiilresektsioon 031006   4 466
Antrostoomia Caldwell-Luci järgi 031007   3 418
Ninatiiva plastika 031008   4 614
Septumi resektsioon Killiani järgi 031009   3 334
Etmoidektoomia 031010   3 438
Võõrkeha operatiivne eemaldamine ninast 031011   3 438
Trahheabronhoskoopia võõrkeha eemaldamisega 031014   3 425
Kõrvalesta ekstirpatsioon 031017   3 475
Kõrvalestaplastika 031018   4 603
Suupõhja abstsessi dreenimine 031020   3 470
Müringoplastika 041001   4 903
Tümpanotoomia 041002   4 809
Attikomastoidektoomia/mastoidektoomia 041003   5 127
Väliskuulmekäigu eksostooside ekstirpatsioon 041004   4 703
Farüngo-ösofagotoomia 041005   4 803
Ninaneelu fibroomi eemaldamine 041006   4 828
Trahheostoomia kilpnäärme istmuse resektsiooniga 041007   4 829
Direktne larüngoskoopia kasvaja ekstirpatsiooniga 041008   6 577
Laserkoagulatsioon kasvaja eemaldamisel 041009   4 802
Endonasaalne antrostoomia 041010   4 854
Septoplastika 041011   4 795
Septumi perforatsioonide sulgemine 041012   4 831
Frontotoomia 041013   4 872
Preaurikulaarse fistli ekstirpatsioon kõhre resektsiooniga 041014   4 865
A. carotis’e ligeerimine kaelal 041016   4 829
Larüngotoomia 041017   4 864
Mediastinoskoopia biopsiatega 041018   4 906
Attikoantromastoidektoomia 051001   6 246
Transpalatinaalne ninaneelu kirurgia 051003   6 328
Endolarüngeaalne mikrokirurgia 051004   8 889
Antrostoomia Denkeri järgi 051005   6 156
Rekonstruktiivne frontotoomia 051006   6 392
Endonasaalne etmoidofrontotoomia 051007   6 226
Sfenoidotoomia 051008   6 226
Koaani atreesia kirurgiline ravi 051009   6 226
Endonasaalne laser-dakrüotsüstorinostoomia 051010   6 232
Funktsionaalne endoskoopiline antrostoomia 051011   6 226
Funktsionaalne endoskoopiline etmoidofrontotoomia 051012   6 174
Endotrahheaalne laser-resektsioon 051013   7 657
Rinoplastika 051014   8 478
Kaela selektiivne lümfadenektoomia, Wanach’i II operatsioon 051015 13 543
Kaela fistli ekstirpatsioon keeleluu resektsiooniga 051016   6 322
Keskkõrva radikaaloperatsioon 061001   8 797
Näonärvi dekompressioon nibujätkes 061002 10 264
Endolarüngeaalne hordektoomia 061003   9 955
Rinoseptoplastika 061004 12 936
Kõrvalesta rekonstruktiivne plastika 061005   9 259
Stapedotoonia, stapedoplastika 061006   9 415
Tümpanoplastika 071001 10 779
Oimuluu resektsioon 071002 10 788
Näonärvi plastika kaelapiirkonnas 071003 10 849
Rinoseptoortoplastika mobilisatsiooni ja repositsiooniga 071004 11 089
Näonärvi kirurgiline dekompressioon trummiõõnes 071005 11 191
Tümpanomastoidektoomia 071006 10 717
Kaela radikaalne lümfadenektoomia Crile järgi 071007 16 393
Kõri resektsioon või eemaldamine 071008 19 380
Näonärvi plastika nibujätke ja trummiõõne piirkonnas 081001 13 157
Keskkõrva reoperatsioon 081002 12 926
Närvi-lihase-nahalapi transplantatsioon näopiirkonnas 081003 17 258
Näonärvi dekompressioon ja plastika oimuluu labürintaarses piirkonnas 091001 16 779
Akustikusneurinoomi translabürintaarne resektsioon 091002 16 963
Labürintektoomia 091003 16 840
Petrosektoomia 091004 16 840
Kõrva atreesia rekonstruktsioon 091005 16 702
Näonärvi plastika lihasrekonstruktsiooniga 091006 16 840

[RT I 2009, 51, 352 - jõust. 15.11.2009]

  (2) Koodiga 021004 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab dreeni maksumust.

§ 55.  Günekoloogia ja sünnitusabi operatsioonide piirhinnad

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind
kroonides
Hümenektoomia 011101   1 154
Healoomuliste kasvajate eemaldamine välistelt suguelunditelt, tupest, sh Bartholini näärmete operatsioonid 011102   1 310
Emakaõõne abrasioon 011103   1 073
Tugiõmblus emakakaelale raseduse ajal 011104   1 268
Operatsioonihaava sekundaarne korrastus 011105   1 264
Emakakaela konisatsioon 011106   1 264
Tupe, perineumi ja emakakaela rebendite taastav operatsioon 011107   1 264
Sünnitusabi tangide või vaakumekstraktsiooni kasutamine 011108   1 224
Emakaõõne manuaalne revisioon 011109   1 126
Vulva ja paravaginaalsete hematoomide operatsioonid 021101   2 234
Tupe plastiline operatsioon 021102   2 234
Vulva resektsioon 021103   2 740
Hemivulvektoomia 021104   2 679
Abort meditsiinilistel näidustustel 021105   1 939
Plastiline operatsioon emakakaelal 021106   2 081
Emakakaela amputatsioon 021107   2 234
Lahkliha plastiline operatsioon 021108   2 059
Loodet purustav operatsioon 021109   2 096
Lahkliha IV järgu rebendi õmblemine 021110   2 059
Hüsteroskoopia 021111   2 160
Rektovaginaalsete, uretrovaginaalsete fistlite operatsioonid 031101   3 599
Endometrioosi operatsioon 031102   4 178
Tupeplastika koos emaka ventrofiksatsiooniga 031103   4 212
Munajuhade või munasarjade operatsioon 031104   3 582
Paraovariaalsete või intraligamentaarsete healoomuliste kasvajate eemaldamine 031105   3 582
Lihtne vulvektoomia 031106   3 856
Tupe resektsioon 031107   4 402
Munajuhade sulgemine laparotoomial 031108   3 523
Ovariaaltuumorite eemaldamine koos osalise omentum majus’e eemaldamisega 041101   4 914
Emakavälise raseduse operatsioon 041102   4 798
Emaka ja parameetriumi muud operatsioonid 041103   4 848
Emaka supravaginaalne amputatsioon 041104   4 817
Laparoskoopiline väikese vaagna organite kontroll ja liidete vabastamine, steriliseerimine 041105   4 898
Second look günekoloogias 041106   4 844
Hüsteroskoopiline operatsioon 041107   4 923
Keisrilõige 051101   6 174
Hüsterektoomia 051102   6 208
Emaka ja emakamanuste mädaprotsesside operatiivne ravi 051103   6 221
Emaka anomaaliate plastilised operatsioonid 051104   6 269
Maliigse ovariaaltuumori radikaalne operatsioon 051105   8 256
Munajuhade ja munasarjade laparoskoopilised operatsioonid 051106   6 238
Kolpopoees 061101   8 560
Radikaalne hüsterektoomia 061102   8 486
Vaginaalne hüsterektoomia 061103   8 500
Munajuhade mikrokirurgilised taastavad operatsioonid 061104   8 707
Emaka laparoskoopiline operatsioon 061105   8 508
Laparoskoopiline assisteeritud vaginaalne hüsterektoomia (LAVH) 061106   6 530
Operatsioon Wertheimi järgi 071101 11 023
Infiltreeritud parameetriumiga emaka ekstirpatsioon 071102 11 023
Emakakaela ekstirpatsioon 071103 10 824
Vulvektoomia + Ducuinigi operatsioon 071104 11 026
Vulva täielik resektsioon koos ureetra resektsiooniga 071105 10 824

[RT I 2009, 32, 203 - jõust. 01.07.2009]

§ 56.  Simultaanoperatsiooni eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmine

  (1) Käesolevas peatükis nimetatud tervishoiuteenuse eest haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmisel loetakse simultaanoperatsiooniks juhtu, kui patsiendile osutatakse samas anatoomilises piirkonnas mitu käesolevas peatükis nimetatud tervishoiuteenust ühel ajal või ühe anesteesia vältel. Ühe täiendava tervishoiuteenuse osutamise korral tasutakse täiendavalt 25% põhioperatsiooni piirhinnast, kahe ja enama täiendava tervishoiuteenuse osutamise korral täiendavalt 45% põhioperatsiooni piirhinnast.

  (2) Anatoomiline piirkond käesoleva paragrahvi mõttes on ülajäse, alajäse, vaagen, rindkere, kõht, pea (v.a ajukolju), ajukolju, kael, lülisammas. Anatoomiline piirkond hõlmab kõiki vastava piirkonna kudesid ja elundeid.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 toodud piirangut ei rakendata koodiga 100608 tähistatud tervishoiuteenuse osutamisel lisaprotseduurina kardiokirurgilise operatsiooni käigus.

7. peatükk MEDITSIINISEADMED JA RAVIMID 

§ 57.  Tervishoiuteenuste osutamisel kasutatavad meditsiiniseadmed

  (1) Tervishoiuteenuste osutamisel kasutatavate meditsiiniseadmete piirhinnad on järgmised:

Meditsiiniseadme nimetus Kood Piirhind
kroonides
Alumise õõnesveeni filter 2502L   19 975
Koronaarstent 2503L   31 212
Epikutaanne tsentraalne veenikateeter (G 24, G 27) 2508L        938
Südame püsistimulatsiooni elektrood 2509L     4 994
Vahend avatud arteriaalse juha endovaskulaarseks sulgemiseks 2510L   14 945
Lülisamba distraktor 2601L     9 406
Implantaatide komplekt keeruka lülisambadeformatsiooni ja kasvaja raviks 2604L 154 568
Transpedikulaarsete ja sakraalsete kruvidega ning vastava konstruktsiooniga komplekt komplitseeritud deformiteetide, murdude ja kasvajate raviks 2605L   65 329
Transpedikulaarsete kruvide ja vastava konstruktsiooniga komplekt lülisambamurdude, -kasvajate ja -deformatsioonide raviks, lülikeha asendusimplantaat 2606L   47 111
Lastel jäsemete pikendamisel kasutatav varraste komplekt 2607L   19 566
Lastel kasutatav elastsete osteosünteesivarraste komplekt 2608L     3 796
Osteosünteesil ning kõõluse ja sidekoe aparaadi kirurgias kasutatavad resorbeeruvad implantaadid 2609L     4 220
Plaatosteosünteesi väike komplekt 2610L     1 734
Plaatosteosünteesi keskmine komplekt 2611L     4 909
Plaatosteosünteesi suur komplekt 2612L     7 060
Erivajadustega osteosünteesi implantaadi komplekt 2615L   12 375
Toruluumurru osteosünteesi ettepuurimata nael 2616L     8 324
Reieluu dünaamilise kruviga implantaadi (DHS/DCS) komplekt 2617L     7 064
Reieluukaela mediaalse murru implantaat 2618L     5 743
Intramedullaarne nael (alates 5 mm) 2619L     4 450
Intramedullaarne väike nael (kuni 5 mm) 2621L     1 207
Kirschneri varras 2628L        215
Liigese sideaparaadi või kõõluse asendusimplantaat 2629L     4 595
Põlveliigese- ja õlaliigesesideme kinnituskruvi 2630L     2 061
Titaan-minikruvi 2634L        309
Rinnakuvarb (Lorenzi süsteem) 2637L   35 439
Transpedikulaarsete kruvide ja vastava konstruktsiooniga süsteem lülisamba fikseerimiseks 2638L   30 888
Endoproteesi operatsiooni abilisavahend 2639L     2 803
Luumurru välisfiksatsiooni süsteem 2640L     5 379
Tavaline luukruvi 2641L        180
Kanüleeritud luukruvi 2642L     1 437
Titaanplaatosteosünteesi minikomplekt 2643L     3 332
Standardne tsementeeritav puusaliigese endoprotees 2650L   19 975
Standardne tsemendivaba puusaliigese endoprotees 2651L   35 075
Puusaliigese hübriidprotees 2652L   30 914
Tsementeeritav puusa revisioonprotees 2653L   28 536
Tsemendivaba puusa revisioonprotees 2654L   45 181
Segmenti asendav puusaliigese ja põlveliigese protees luukoe suure kaoga seotud protsesside (kasvajad, luunekroos) korral 2656L 142 679
Standardne tsementeeritav põlveliigese endoprotees 2660L   34 361
Õlaliigese poolprotees 2665L   22 591
Sõrmeliigese silikoonprotees 2670L     4 162
Sõrmeliigese totaalprotees 2671L   11 191
Unikondülaarne põlveliigese protees 2672L   21 500
Erikonstruktsiooniga protees
(põlv, õlg, ranne, küünarliiges, hüppeliiges)
2673L   43 718
Eripinnakonstruktsiooniga puusa- või põlveliigese protees 2674L   87 000
Vaagnaluu defekti asetatav tugiimplantaat 2675L   23 100
Klips ajuveresoonte haiguste operatsioonil 2701L     2 810
Ajuvatsakeste šunteerimise komplekt (reguleeritava klapiga) 2702L   26 550
Ajuvatsakese välise drenaaži komplekt 2703L     5 236
Koljul paiknev reservuaarklapp šunteerival operatsioonil 2707L     5 732
Ühendav vahelüli šunteerival operatsioonil 2708L        944
Abdominaalne (atriaalne) kateeter vastsündinutele šunteerival operatsioonil 2709L     2 596
Aju kõvakelme asendaja 2714L     7 080
Ajuvatsakese sisene rõhu andur 2715L     9 794
Ajukoe sisene rõhu andur 2716L   11 210
Liikvori kontrollklapp šunteerival operatsioonil 2720L     5 414
Kaela eesmise spondülodeesi vahendid 2721L     5 669
Soolte vastu asetatav proteesmaterjal (15×20 cm) 2752L   10 939
Soolte vastu asetatav proteesmaterjal (kuni 15×15 cm) 2753L     6 479
Kolmeosaline songa proteesvõrk 2755L     2 482
Tsirkulaarstapler (operatsioonide 060102–100102 korral) 2758L     3 833
Lineaarstapler-lõikur laparoskoopilistel või torakoskoopilistel operatsioonidel 2763L     6 712
Lineaarstapler-lõikuri õmbluskassett laparoskoopilistel või torakoskoopilistel operatsioonidel 2764L     2 899
Mitteresorbeeruv proteesvõrk (kuni 15×15 cm) 2765L        763
Lineaarstapler või lineaarstapler-lõikur (operatsioonide 060102–100102, 060401–100406 ja 060301–090301 korral) 2766L     3 455
Lineaarstapleri või lineaarstapler-lõikuri täitekassett (operatsioonide 060102–100102, 060401–100406 ja 060301–090301 korral) 2767L     1 713
Soolte vastu asetatav proteesmaterjal (30×30 cm) 2768L   18 455
Mitteresorbeeruv proteesvõrk (30×30 cm) 2769L     3 782
Endoskoopiline songavõrgu kinnitusvahend 2770L     2 953
Ajutine šunt 2801L     1 623
Plastika lapp (9×2 cm) 2802L     3 179
Y-kujuline dakroonprotees (operatsioonide 050601–100607 korral) 2803L     7 490
Y-kujuline immutatud dakroonprotees (operatsioonide 050601–100607 korral) 2804L     9 987
Lineaarne dakroonprotees (operatsioonide 050601–100607 korral) 2805L     4 369
Embol/trombektoomia/sapiteede konkrementide eemaldamise balloonkateeter 2809L        874
Embol/trombektoomia spiraal ja korvkateeter 2810L     2 934
Hemodialüüsi arterio-venoosne PTFE-šunt 2811L   13 109
Okluseeriv spiraal 2812L     9 851
Kodade vaheseina defekti sulgur 2813L   87 391
Lineaarne immutatud dakroonprotees
(operatsioonide 050601–100607 korral)
2814L     6 181
Lineaarne PTFE-protees (operatsioonide 050601–100607 korral) 2815L   19 733
Häälemoodustamise trahheo-ösofagiaalne endoprotees 2850L     3 496
Trahheostoomia kanüüli komplekt 2851L        562
Kõrva kuulmisluukese endoprotees 2853L     1 711
Alalõualuu rekonstruktsiooni plaat 2854L   11 111
Orbita hüdroksüapatiit implantaat 2870L     4 994
Sarvkesta protees 2871L     5 274
Iiris-lääts 2872L     7 411
Perkutaanse nefrostoomi või gastrostoomi komplekt 2906L     1 623
Kusepõiesfinkteri protees 2909L   94 191
Ureetero-renoskoopiline (URSL) operatsiooni erivahendite komplekt (operatsiooni kood 060310) 2910L   13 589
Nefroskoopilise operatsiooni (PCN) erivahendite komplekt (operatsiooni kood 060311) 2911L     8 567
Kusepõiesfinkteri proteesi lisamuhv 2912L   19 234
Emakasisene rasestumisvastane vahend 2930L        385
Kõrgsagedusliku kopsude kunstliku ventilatsiooni korral kasutatav hingamiskontuur 2950L     2 500

  (2) Koodiga 2930L tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse juhul, kui rasestumisvastane emakasisene vahend paigaldatakse naisele ühe aasta jooksul pärast sünnitust või naisele, kellel on meditsiiniline vastunäidustus sünnitamiseks.

  (3) Lõikes 1 nimetatud meditsiiniseadmete piirhinnad ei sisaldu voodipäeva piirhinnas.

  (4) Lõikes 1 nimetatud meditsiiniseadmete piirhinnad sisaldavad ainult meditsiiniseadme maksumust koos käibemaksuga.

§ 58.  Tervishoiuteenuste osutamisel kasutatav bioloogiline ravi reumatoidartriidi, anküloseeriva spondüliidi, psoriaatilise artropaatia, juveniilse idiopaatilise artriidi, Crohni tõve ja haavandilise koliidi korral

  (1) Tervishoiuteenuse osutamisel kasutatava bioloogilise ravi piirhind on järgmine:

Ravimi nimetus Kood Piirhind
kroonides
Bioloogiline ravi reumatoidartriidi, anküloseeriva spondüliidi, psoriaatilise artropaatia, juveniilse idiopaatilise artriidi, Crohni tõve ja haavandilise koliidi korral, 4-nädalane ravikuur 331R 16 994

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ravimite piirhinnad ei sisaldu voodipäeva piirhinnas.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ravimite piirhinnad sisaldavad ainult ravimi maksumust koos käibemaksuga.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ravimite eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle käesolevas paragrahvis sätestatud tingimustel.

  (5) Koodiga 331R tähistatud ravimite korral rakendatakse koefitsienti 2 juhul, kui toimeainena kasutatakse infliksimabi. Infliksimabi kasutamise korral tasub haigekassa patsiendi kohta kuni 8 ravikuuri aastas. Koefitsienti 3 rakendatakse juhul, kui toimeainena kasutatakse rituksimabi. Rituksimabi kasutamise korral tasub haigekassa patsiendi kohta kuni 4 ravikuuri aastas. Teiste toimeainete kasutamise korral koefitsienti ei rakendata ning haigekassa tasub patsiendi kohta kuni 13 ravikuuri aastas.

  (6) Ravi koodiga 331R tähistatud ravimitega osutatakse haiglate loetelus nimetatud piirkondlikes haiglates ja Ida-Tallinna Keskhaiglas järgmiste terviseseisundite korral: reumatoidartriit (RHK 10 koodid M05, M06), anküloseeriv spondüliit (RHK 10 kood M45), psoriaatiline artropaatia (RHK 10 kood M07.0–3), juveniilne idiopaatiline artriit (RHK 10 kood M08), Crohni tõbi (RHK 10 kood K50) ja haavandiline koliit (RHK 10 kood K51) käesoleva paragrahvi lõigetes 7–23 sätestatud juhtudel.

  (7) Koodiga 331R tähistatud ravimitega ravi alustamise ning katkestamise otsustavad erialaseltside (Eesti Reumatoloogia Selts, Eesti Lastearstide Selts, Eesti Gastroenteroloogide Selts) moodustatud ekspertkomisjonid. Ravi alustatakse patsientidel, kellel puuduvad vastunäidustused bioloogiliseks raviks.

  (8) Reumatoidartriidiga patsiendil, kes eriala ekspertkomisjoni otsuse alusel vastab Ameerika Reumatoloogia Kolleegiumi (American College of RheumatologyACR) 1987. aasta klassifikatsiooni kriteeriumidele ja kellel on TNF-alfa inhibiitoritega eeldatavalt võimalik parandada haiguse prognoosi (I–III funktsionaalne liigesepuudulikkuse aste) järgmiste tingimuste koosesinemise korral:
  1) vähemalt kuus turses ja kuus valusat liigest, hommikune liigesejäikus vähemalt 1 tund või reumatoidartriidi liigesvistseraalne vorm;
  2) ESR vähemalt 30 mm/h või CRP vähemalt 25 mg või DAS 28 vähemalt 4,6 eeldusel, et viimasest parenteraalsest glükokortikosteroidi manustamisest on möödas vähemalt kaks kuud;
  3) vähemalt 6 kuud kestnud kombineeritud ravi ühtekokku vähemalt nelja erineva haigust modifitseeriva ravimiga (sh metotreksaat annuses vähemalt 15 mg kuni 25 mg nädalas ja suukaudne glükokortikosteroid soovitavalt mitte üle 7,5 mg prednisoloonekvivalendi päevas) on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.

  (9) Ravi TNF-alfa inhibiitoriga lõpetatakse reumatoidartriidi korral juhul, kui kolme kuu jooksul ei ole saavutatud, vaatamata lubatud piires manustamisskeemi või ravikombinatsiooni muutmisele, EULAR-i head ravitulemust (DAS 28 langus vähemalt 1,2 võrra) või ACR 50% ravitulemust (ACR 50) või liigesvistseraalse reumatoidartriidi head ravitulemust eksperthinnangu kohaselt.

  (10) Reumatoidartriidiga patsiendil, kes eriala ekspertkomisjoni otsuse alusel on mõõduka või kõrge haiguse aktiivsusega ning kellel ei ole saavutatud anti-TNF raviga EULAR-i head ravitulemust (DAS 28 langust vähemalt 1,2 võrra) või kes ei talu teisi haigust modifitseerivaid antireumaatilisi ravimeid, sh ühte või enamat TNF-alfa inhibiitorit, on näidustatud ravi rituksimabiga kombinatsioonis metotreksaadiga järgmiste tingimuste koosesinemise korral:
  1) vähemalt kuus turses ja kuus valusat liigest, hommikune liigesejäikus vähemalt üks tund või reumatoidartriidi liigesvistseraalne vorm;
  2) ESR vähemalt 30 mm/h või CRP vähemalt 25 mg või DAS 28 vähemalt 4,6 eeldusel, et viimasest parenteraalsest glükokortikosteroidi manustamisest on möödas vähemalt kaks kuud.

  (11) Ravi rituksimabiga lõpetatakse, kui 16. nädalal pärast rituksimabi ravikuuri pole saavutatud DAS 28 langust algtasemest 1,2 ühikut või head ravitulemust eksperthinnangu alusel ja/või vastunäidustuste ilmnemisel raviks rituksimabiga (ülitundlikkus, äge raskekujuline infektsioon, raske südamepuudulikkus [NYHA IV aste] või raske, kontrollimatu südamehaigus, rasedus).

  (12) Kordusravi rituksimabiga võib alustada järgmiste tingimuste koosesinemise korral:
  1) hea ravitulemus eelmise ravikuuriga (DAS 28 langus ≥1,2 ühikut võrreldes algtasemega või eksperthinnangu alusel);
  2) eelmisest ravikuurist on möödas vähemalt 24 nädalat;
  3) oluline jääkaktiivsus (mõõdukas haiguse aktiivsus; DAS 28 ≥3,2);
  4) haiguse halvenemine/ägenemine pärast esialgset head ravitulemust (DAS 28 tõus ≥0,6 või selle ekvivalent).

  (13) Anküloseeriva spondüliidiga patsiendil, kes vastab modifitseeritud New Yorgi diagnostika-kriteeriumidele ning kelle haiguse on diagnoosinud eriala ekspertkomisjon, vajaduse korral kinnitatud MRT alusel, järgmiste tingimuste koosesinemise korral:
  1) BASDAI skoor ≥4 ja hommikune alaseljavalu ja -jäikus vähemalt üks tund ja/või vähemalt kolm turses ja valusat liigest ja/või väljendunud tendoentesopaatia vähemalt nelja enteesi piirkonnas ja/või tõsine ekstraspinaalne ja ekstraartikulaarne haaratus;
  2) ravi vähemalt kolm kuud vähemalt kahe maksimaalses annuses mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga (perifeerse artriidi korral vähemalt nelja kuu jooksul sulfasalasiini 2,0 g/die või teis(t)e haigust modifitseeriva(te) ravimi(te)ga adekvaatses annuses ja perifeerse artriidi ja/või entesiitide korral kahekordse lokaalse glükokortikosteroididega süsteraviga) on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.

  (14) Ravi TNF-alfa inhibiitoriga lõpetatakse anküloseeriva spondüliidi korral juhul, kui kolme kuu jooksul ei ole saavutatud, vaatamata lubatud piires manustamisskeemi või ravikombinatsiooni muutmisele, BASDAI vähenemist vähemalt 50% võrra, või ekstraspinaalse haaratusega haiguse soodsat ravitulemust üldise eksperthinnangu alusel, võttes arvesse kliinilist paranemist ja laboratoorse leiu dünaamikat.

  (15) Psoriaatilise artropaatiaga patsiendil, kelle diagnoosi ja vastavuse järgmistele tingimustele on kinnitanud eriala ekspertkomisjon järgmiste tingimuste koosesinemise korral:
  1) BASDAI skoor ≥4 ja/või vähemalt kolm turses ja valusat liigest ja/või vähemalt neli tugeva valulikkusega enteesi ja/või tõsine ekstraartikulaarne ja ekstraspinaalne haaratus;
  2) ravi vähemalt 3 kuud vähemalt kahe mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga maksimaalses raviannuses või (perifeerse artriidi või entesopaatia korral) vähemalt kahe steroidi injektsiooniga ja vähemalt kahe psoriartriidi ravis kasutatava haigust modifitseeriva ravimiga maksimaalses annuses mono- või kombineeritud teraapiana (sh metotreksaat kuni 25 mg nädalas) on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.

  (16) Ravi TNF-alfa inhibiitoriga lõpetatakse psoriaatilise artropaatia korral juhul, kui eriala ekspertkomisjoni hinnangul ei ole kolme kuu jooksul saavutatud, vaatamata lubatud piires manustamisskeemi või ravikombinatsiooni muutmisele, järgmisi eesmärke: spondüliidi korral BASDAI skoori vähenemine 50%; perifeerse artriidi korral PSARC-i 30%-line paranemine vähemalt kahes tunnuses (sh üks liigeseindeks) neljast (turses liigeste arv, valusate liigeste arv, patsiendi üldhinnang 100 mm visuaal-analoogskaalal, arsti üldhinnang 100 mm visuaal-analoogskaalal); entesopaatia korral tugeva valulikkusega enteeside arvu vähenemine 50%; ekstraspinaalse ja ekstraartrikulaarse haaratuse korral hea ravitulemus eksperthinnangu alusel.

  (17) Juveniilse idiopaatilise artriidiga (JIA) 4–17-aastasel patsiendil järgmiste tingimuste koosesinemise korral:
  1) süsteemne, polüartrikulaarne, laienev oligoartrikulaarne, psoriaatiline või entesopaatiline haigusvorm;
  2) viimase kuue kuu jooksul vähemalt viiel liigesel turse ning vähemalt kolmel liigesel liikuvuse piiratus või valulikkus;
  3) ravi suukaudse metotreksaadiga doosis 15 mg/m2 ei ole kolme kuu jooksul olnud tõhus või talutav.

  (18) Ravi TNF-alfa inhibiitoriga lõpetatakse JIA korral juhul, kui kuue kuu jooksul ei ole toimunud 30%-list paranemist vähemalt kolmes kuuest tunnusest (turses liigeste arv; valusate või piiratud liikuvusega liigeste arv; arsti üldhinnang 100 mm visuaal-analoogskaalal; haige või lapsevanema hinnang 100 mm visuaal-analoogskaalal; laste elukvaliteedi küsimustik; erütrotsüütide settereaktsioon).

  (19) Crohni tõvega või haavandilise koliidiga patsiendil järgmiste tingimuste esinemise korral:
  1) Crohni tõve või haavandilise koliidi mõõdukal ja raskel ägenemisel juhul, kui immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) ja/või kortikosteroidravi on toimeta või juhul, kui selleks on vastunäidustused või kui patsient ei talu kortikosteroid- ja/või immuunsupresseerivat ravi. Patsiendid, kellel alustatakse ravi TNF-alfa inhibiitoriga, peaks jätkama immuunsupresseeriva raviga ja võimaluse korral lõpetama kortikosteroidravi;
  2) Crohni tõve fistulitega vormi (enterokutaansed ja/või perianaalsed ja/või enterovaginaalsed ja/või enterovesikaalsed fistulid) raviks juhul, kui antibiootikumid ja/või immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) on toimeta.

  (20) Ravi TNF-alfa inhibiitoriga lõpetatakse Crohni tõve või haavandilise koliidi korral juhul, kui patsiendil püsib ägenemine pärast kolmandat infusiooni (infusioonid 2 ja 6 nädalat pärast esimest infusiooni).

  (21) Säilitusravi TNF-alfa inhibiitoriga jätkatakse edaspidi iga 8 nädala järel neil Crohni tõvega ja haavandilise koliidiga patsientidel, kellel saavutatakse pärast kolmandat infusiooni kliiniline paranemine.

  (22) Annuse suurendamist 10 mg/kg kohta kuni kolmel järjestikusel manustamiskorral võib rakendada nende säilitusravil olevatele Crohni tõvega patsientide puhul, kellel pärast kolmandat infusiooni saavutati kliiniline paranemine, kuid seejärel kliiniline efekt kadus.

  (23) Kordusravi TNF-alfa inhibiitoriga võib Crohni tõvega patsientidel alustada sümptomite taastekkel juhul, kui eelneva raviga TNF-alfa inhibiitoriga saavutati kliiniline paranemine või Crohni tõve remissioon.
[RT I 2009, 51, 352 - jõust. 15.11.2009]

§ 581.  Tervishoiuteenuste osutamisel kasutatavad kemoteraapiakuurid

  (1) Tervishoiuteenuse osutamisel kasutatavate kemoteraapiakuuride piirhinnad on järgmised:

Ravimi nimetus Kood Piirhind
kroonides
Ägeda müeloidse leukeemia kemoteraapiakuur 305R 12 865
Ägeda lümfoidse leukeemia kemoteraapiakuur 306R 16 761
Hodgkini lümfoomi kemoteraapiakuur 307R   7 266
Mitte-Hodgkini lümfoomi kemoteraapiakuur 308R 31 152
Kopsukasvajate kemoteraapiakuur 309R 16 425
Naha, luude ja pehmete kudede kasvajate kemoteraapiakuur 313R   4 555
Rinnakasvajate kemoteraapiakuur 314R 16 928
Pea- ja kaelapiirkonna kasvajate kemoteraapiakuur 315R   6 899
Ajukasvajate kemoteraapiakuur 316R   3 593
Müeloomi ja plasmotsüstoomi kemoteraapiakuur 317R 26 782
Pindmiste kusepõiekasvajate intravesikaalne kemoteraapiakuur 318R   3 081
Kroonilise lümfoidse leukeemia kemoteraapiakuur 321R   8 817
Kolorektaalkasvajate kemoteraapiakuur 322R 11 499
Mao- ja söögitorukasvajate kemoteraapiakuur 323R 10 734
Biliopankreaatilise süsteemi kartsinoomi kemoteraapiakuur 324R   7 370
Munasarjakasvajate kemoteraapiakuur 325R   8 980
Emakakaelakasvajate kemoteraapiakuur 326R   4 283
Endomeetriumikasvajate kemoteraapiakuur 327R   4 719
Eesnäärmekasvajate kemoteraapiakuur 350R 20 939
Kusepõie- ja kuseteede kasvajate kemoteraapiakuur 351R 22 929
Neerukasvajate kemoteraapiakuur 352R 36 081
Munandikasvajate kemoteraapiakuur 353R   7 660

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ravimite piirhinnad ei sisaldu voodipäeva piirhinnas.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ravimite piirhinnad sisaldavad ainult ravimi maksumust koos käibemaksuga.

  (4) Tervishoiuteenust koodiga 318R tähistatud ravimiga osutatakse ühele patsiendile kuni kuus ravikuuri aastas.
[RT I 2009, 51, 352 - jõust. 15.11.2009]

§ 582.  Tervishoiuteenuste osutamisel kasutatavad harvaesinevate haiguste ravimid

  (1) Tervishoiuteenuse osutamisel kasutatavate harvaesinevate haiguste ravimite piirhinnad on järgmised:

Ravimi nimetus Kood Piirhind
kroonides
Ensüümasendusravi 1 TÜ või miglustaatravi 6 mg Gaucher’ haiguse 1. tüübi korral 332R     81
Ensüümasendusravi Fabry tõve korral toimeainetega agalsidase beeta 1 mg või agalsidase alfa 0,2 mg 335R 1827

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ravimite piirhinnad ei sisaldu voodipäeva piirhinnas.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ravimite piirhinnad sisaldavad ainult ravimi maksumust koos käibemaksuga.

  (4) Tervishoiuteenust koodidega 332R ja 335R tähistatud ravimitega rakendatakse haiglate loetelus nimetatud piirkondlikes haiglates ja keskhaiglates juhul, kui diagnoos on kinnitatud piirkondlikus haiglas.
[RT I 2009, 51, 352 - jõust. 15.11.2009]

§ 583.  Tervishoiuteenuste osutamisel kasutatavad §-des 58–582 nimetamata ravimid

  (1) Tervishoiuteenuse osutamisel kasutatavate ravimite piirhinnad on järgmised:

Ravimi nimetus Kood Piirhind
kroonides
Ravi erütropoetiiniga doosis 200 TÜ või darbepoetiiniga doosis 1 mikrogramm või metoksüpolüetüleenglükool epoetiin beetaga doosis 0,8 mikrogrammi renaalse aneemiaga statsionaarsel ravil viibival patsiendil või imikutel sünnikaaluga 750–1500 g ja gestatsioonieaga alla 34 nädala 200R          32
Mono- või polüklonaalsete antikehadega siirdatud neeru äratõukereaktsiooni puhul ühe päeva ravim 201R   11 109
Tsütomegaloviirusinfektsiooni ravi, ühe päeva raviannus 202R        872
Tsütomegaloviirusinfektsiooni ennetav ravi, ühe päeva raviannus 203R        782
Koe-tüüpi plasminogeeni aktivaator (üks raviannus) 212R   13 331
Infektsioosse endokardiidi antibakteriaalse ravi ühe päeva ravim piirkondlikes haiglates 213R     1 222
Üks viaal glükoproteiini IIb/IIIa retseptorite blokaatorit profülaktilisel kasutamisel piirkondlikus haiglas kõrge riskiga haigete ebastabiilse stenokardia ja ägeda müokardiinfarkti ning koronaarinterventsioonide korral (kuni kolm viaali haige kohta) 214R     3 444
Kopsuarteri trombemboolia või ägeda südamelihaseinfarkti trombolüütiline ravikuur streptokinaasiga 215R     2 325
Sclerosis multiplex’i baasravi mitoksantrooniga, üks manustamiskord 234R     2 212
A-tüübi botulismitoksiin Botox 1 TÜ või Dysport 3 TÜ 235R          29
Ravi metüülprednisolooniga, üks manustamiskord 236R        728
Surfaktantravi idiopaatilise respiratoorse distressi sündroomi korral enneaegsetel vastsündinutel, 120 mg 282R     8 401
Anti-D globuliin 625 TÜ 290R        397
Botulismi immunoglobuliin ühe haige raviks 300R   10 665
Difteeria immunoglobuliin ühe haige raviks 301R     2 222
Ravi granulotsüütide kolooniaid stimuleeriva faktoriga, üks manustamiskord 304R        755
Türeotropiini 1 manustamiskord diferentseerunud kilpnäärmevähiga patsiendil 329R   17 164
Sepsise ravipäev vankomütsiini või karbapeneemidega (kuni 10 ravipäeva) 330R     1 077
Ravi süstitava risperidooni depoovormiga annuses 25 mg 333R     1 760
Aplastilise aneemia ravi antitümotsüüt/antilümfotsüütglobuliiniga (ATG) 100 mg 334R     2 615
Inhaleeritav NO püsiva pulmonaalse hüpertensiooniga patsientidel 1 tund (kuni 96 tundi) 336R     2 273
Intravenoosne bisfosfonaatravi, 1 manustamiskord 337R     2 515
Invasiivse seeninfektsiooni ravi või eeldatava invasiivse seeninfektsiooni empiiriline ravi kaspofungiini, liposomaalse amfoteritsiini või vorikonasooliga, 1 ravipäev 338R   10 131
Akromegaalia ja neuroendokriinkasvajate hormoonravi pikatoimelise somatostatiini analoogiga, 4-nädalane ravikuur 339R   17 991
Registridoonorilt pärinevate vereloome tüvirakkude siirdamisel kasutatavate ravimite komplekt 45 päevaks 340R 271 974
Riskirühma imikute respiraator-süntsütiaalse viiruse (RSV) infektsiooni profülaktika rekombinantse monoklonaalse humaanantikehaga annuses 1 mg 341R        208

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ravimite piirhinnad ei sisaldu voodipäeva piirhinnas.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ravimite piirhinnad sisaldavad ainult ravimi maksumust koos käibemaksuga.

  (4) Koodiga 329R tähistatud teenust rakendatakse ühele patsiendile esimese operatsiooni järel kuni kaks korda aastas ning edasi üks kord aastas haiglate loetelus nimetatud piirkondlikes haiglates ja Ida-Tallinna Keskhaiglas.

  (5) Koodiga 330R tähistatud ravimit rakendatakse haiglate loetelus nimetatud piirkondlikes ja keskhaiglates koodidega 2222K, 2221K, 2224K, 2045, 2046, 2059 ja 2008 tähistatud tervishoiuteenuse osutamisel raskekujulise sepsise korral, millega kaasneb organpuudulikkust põhjustav infektsioon ning ravi vajadus lähtub ühest järgnevatest RHK 10-s toodud diagnoosidest:
  1) A41.1 – täpsustatud stafülokokkseptitseemia (metitsilliin resistentne);
  2) A41.9 – septiline šokk;
  3) A49.9 – täpsustamata bakternakkus (segainfektsioonide kahtlus, G+ ja G– bakterid ja anaeroobid);
  4) K85 – nekrootiline pankreatiit;
  5) K65.0 – sekundaarne laialdane peritoniit;
  6) G04 – teadvushäiretega meningoentsefaliit;
  7) J12–J18, J80 – raskekujuline haiglapneumoonia;
  8) J69.0 – raskekujuline aspiratsioonipneumoonia;
  9) J85.3 – mediastiniit;
  10) N39.0 – kuseteede nakkus täpsustamata paikmes;
  11) L03 – nekrotiseeruv fastsiit;
  12) J05.1 – äge kõripealise põletik ehk epiglotiit;
  13) A41.8 – muu täpsustatud septitseemia (nosokomiaalne multiresistentne infektsioon);
  14) P36 – vastsündinu baktersepsis;
  15) P77 – vastsündinu nekrotiseeriv koliit;
  16) J36 – peritosillaarabstsess.

  (6) Koodiga 333R tähistatud ravimit rakendatakse käesoleva paragrahvi lõigetes 7 kuni 10 sätestatud juhtudel.

  (7) Koodiga 333R tähistatud ravimiga ravi alustamise üle otsustab piirkondliku haigla ekspertkomisjon ning teenust osutatakse ühele patsiendile kuni 26 korda aastas.

  (8) Ravi süstitava risperidooni depoovormiga on näidustatud suukaudse antipsühhootilise raviga stabiilse remissiooni kriteeriumid Marder et al 1991 kohaselt saavutanud skisofreeniat põdevatele haigetele, kes on lõpetanud toetusravi patsiendi enda või tema lähedaste andmetel ja seetõttu on nende häire kulg muutunud ja on ilmnenud algava häire ägenemise tunnused ravijuhises kirjeldatud tunnustel, või kasutavad ravimeid ebaregulaarselt määral, millega seondub kõrgenenud haiguse ägenemise risk.

  (9) Risperidooni depoovormi kasutamise näidustuse korral on vajalik patsienti ravida enne depoole üleminekut adekvaatse annuse ja adekvaatse pikkusega perioodi vältel suukaudse risperidooniga, et teha kindlaks patsiendi risperidooni taluvus ning sümptomaatika ravile alluvus, välja arvatud juhul, kui patsient on varem tarvitanud risperidooni suukaudselt.

  (10) Risperidooni depoovormi kasutamisel on vajalik ravilepingus fikseerida patsiendi informeeritud nõusolek.

  (11) Tervishoiuteenust koodiga 336R tähistatud ravimiga rakendatakse piirkondliku haigla neonatoloogia osakonnas kuni 96 tundi patsiendi kohta.

  (12) Koodiga 337R tähistatud ravimit rakendatakse pahaloomulise kasvajaga patsientidel luustikuga seotud tüsistuste vältimiseks ja tuumorist indutseeritud hüperkaltseemia raviks haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus haiglas.

  (13) Koodiga 338R tähistatud ravimit rakendatakse esimese valiku ravina aspergilloosi (RHK 10 diagnoosi kood B44) korral ning teise valiku ravina kandidaasi (RHK 10 diagnoosi kood B37) korral juhul, kui on olemas vastav ravijuhis. Ravimit rakendatakse haiglate loetelus nimetatud piirkondliku haigla või keskhaigla hematoloogia, onkoloogia, nakkushaiguste, pulmonoloogia, nefroloogia, üldkirurgia ja intensiivravi osakonnas.

  (14) Tervishoiuteenust koodiga 339R tähistatud ravimiga rakendatakse patsiendi kohta maksimaalselt 13 korda aastas tingimusel, et pikatoimelisele ravile eelneb ravi lühitoimeliste somatostatiini analoogidega.

  (15) Tervishoiuteenust koodiga 340R tähistatud ravimiga rakendatakse haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus haiglas.

  (16) Koos koodiga 340R tähistatud ravimiga ei tohi ühe ravijuhu raames rakendada koodiga 2222K tähistatud tervishoiuteenust.

  (17) Ühe ravijuhu raames koodiga 340R tähistatud ravimi rakendamisel võib koodiga 2008 tähistatud tervishoiuteenust rakendada maksimaalselt 45 päeva ulatuses.

  (18) Koodiga 341R tähistatud ravimi eest tasumise kohustuse võtab haigekassa üle juhtudel, kui ravimi vajaduse on ühiselt otsustanud haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus haiglas töötavad neonatoloog, pulmonoloog ja kardioloog.
[RT I 2009, 51, 352 - jõust. 15.11.2009]

8. peatükk LABORIUURINGUD, LAHANGUD JA KUDEDE TRANSPLANTAADID 

§ 59.  Laboriuuringud

  (1) Käesolevas peatükis loetletud piirhindu rakendatakse haigekassa poolt kindlustatud isikult tervishoiuteenuse osutamise eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmisel ambulatoorses ja statsionaarses arstiabis.

  (2) Käesolevas peatükis *-ga tähistatud uuringute loetelu korral kehtib piirhind loetelus toodud iga analüüdi määramise kohta eraldi ja nende uuringute eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle vastavalt tellitud ja tehtud uuringute arvule.

§ 60.  Kliinilise keemia uuringute piirhinnad

  (1) Kliinilise keemia uuringute piirhinnad on järgmised:

Uuringu nimetus Kood Piirhind
kroonides
Albumiin, valk* 66100     19
Glükoos 66101     19
Kreatiniin, uurea, kusihape* 66102     18
Bilirubiin, konjugeeritud bilirubiin* 66103     19
Kolesterool, triglütseriidid* 66104     19
Kolesterooli fraktsioonid: HDL, LDL* 66105     29
Ensüümid: ALP, ASAT, ALAT, LDH, CK, GGT, CK-MBa, alfa-amülaas* 66106     20
Naatrium, kaalium, kaltsium* 66107     19
Kloriid, liitium, laktaat, ammoonium* 66108     63
Raud, magneesium, fosfaat* 66109     22
Lipaas, pankrease amülaas* 66110     49
Antistreptolüsiin-O, reumatoidfaktor* 66111     35
C-reaktiivne valk 66112     29
Happe-aluse tasakaal 66113     71
Hemoglobiini derivaadid ja variandid: karboksühemoglobiin, methemoglobiin, fetaalne hemoglobiin* 66114   297
Vastsündinu bilirubiin 66115   106
IgG uriinis või liikvoris* 66116     92
Albumiin uriinis (mikroalbumiin) või liikvoris* 66117     37
Glükohemoglobiin 66118     91
Immunofiksatsioon: liikvori oligoklonaalsed immunoglobuliinid, uriini või seerumi monoklonaalsed immunoglobuliinid* 66119   890
Seerumi valkude elektroforees 66120   123
Uriini või liikvori valkude elektroforees 66121   254
Isoensüümide elektroforees* 66122   408
Spetsiifilised valgud 1: IgA, IgM, IgG, transferriin* 66123     52
Spetsiifilised valgud 2: tseruloplasmiin, haptoglobiin, C3, C4, tsüstatiin C, prealbumiin, alfa1-antitrüpsiin, immunoglobuliinide kapa- ja lambda-ahelad* 66124     94
Immunoglobuliinide alaklassid* 66125   144
Süsivesikdefitsiitne transferriin 66126   379
Transferriini lahustuvad retseptorid 66127   119
Angiotensiini muundav ensüüm 66128   520
Koliini esteraas 66129   567
Hemoglobiin plasmas 66130   201
Osmolaalsus 66131   106
Krüoglobuliinid 66132   625
Glükoos-6-fosfaatdehüdrogenaas 66133 1142
D-ksüloos uriinis 66135   458
Porfüüriauuringud: delta-aminolevuliinhape, koproporfüriin* 66136   498
Fenüülalaniini kvantitatiivne määramine fluoromeetrilisel meetodil 66137   101
Ainevahetushaiguste sõeluuringud 66138   114
Ainevahetushaiguste eriuuringud: aminohapped, suhkrud, puriinid ja pürimidiinid, orgaanilised happed, pika ahelaga rasvhapped, kreatiin, guanidinoatsetaat* 66139   929
Gaaskromatograafiline uuring: alkoholid (etanooli kinnitav uuring, metanool, isopropanool) ja atsetoon, etüleenglükool* 66140   401
Narkootiliste ainete ja ravimite sõeluuringud: barbituraadid, bensodiasepiin, opiaadid, amfetamiinid, tritsüklilised antidepressandid, fentsüklidiin, kokaiin, metadoon, kannabinoidid* 66141     64
Etanool 66142     83
Ravimite kontsentratsiooni määramine 1: digoksiin, fenobarbitaal, fenütoiin, gentamütsiin, karbamasepiin, teofülliin, valproaat, vankomütsiin* 66143   221
Ravimite kontsentratsiooni määramine 2: tsüklosporiin, paratsetamool, amikatsiin, salitsülaadid, metotreksaat* 66144   390
Metallide määramine: Cu, Zn, Pb, Hg, Cd, Mn* 66145   636
Loote kopsude küpsusastme hindamine
(surfaktandi ja albumiini suhe lootevedelikus)
66146 1276

  (2) Käesolevas paragrahvis sätestatud uuringute piirhindade rakendamisel lähtutakse järgmistest tingimustest:
  1) koodiga 66101 tähistatud uuringu piirhind sisaldub eriarsti vastuvõtu päevaravi ja päevakirurgia tingimustes osutatava tervishoiuteenuse ning voodipäeva piirhinnas ega kuulu eraldi tasustamisele (juhul kui seda on tehtud üks kord päevas);
  2) koodidega 66100, 66102, 66103, 66104, 66106, 66107, 66112 ja 66117 tähistatud uuringute piirhinnad sisalduvad voodipäeva piirhinnas ega kuulu eraldi tasustamisele.

§ 61.  Vere, kehavedelike ja eritiste rakkude uuringute piirhinnad

  (1) Vere, kehavedelike ja eritiste rakkude uuringute piirhinnad on järgmised:

Uuringu nimetus Kood Piirhind
kroonides
Erütrotsüütide settekiiruse uuring 66200   23
Hemogramm (vere automaatuuring leukogrammita või kolmeosalise leukogrammiga) 66201   37
Hemogramm viieosalise leukogrammiga 66202   41
Retikulotsüütide uuring 66203   68
Vereäige mikroskoopiline uuring 66204 106
Luuüdi tsütoloogiline uuring 66205 655
Tsütokeemiline üksikuuring 66206 395
Uriinianalüüs testribaga 66207   24
Uriini sademe mikroskoopiline uuring 66208   40
Väljaheite sõeluuringud (peitveri, rasvhapped)* 66209 105
Kehavedelike (liikvori, pleura-, perikardi-, astsiidi-, sünoviaal- või amnionivedeliku) makroskoopiline või tsütoosi uuring* 66211   37
Kehavedelike (liikvori, pleura-, perikardi-, astsiidi-, sünoviaal- või amnionivedeliku) tsütogramm* 66212 139
Sperma ülduuring: veeldumine, väljanägemine, maht, konsistents, pH 66213   43
Sperma mikroskoopiline uuring: spermatosoidide arv, liikuvus, rakulised elemendid, aglutinatsioon 66214 109
Spermatosoidide morfoloogia süvauuring 66215 184
Spermatosoidide funktsiooni uuringud: akrosiintest 66216 203
Sperma kvaliteedi uuring automaatanalüsaatoritega 66217 261
Spermatosoididevastaste antikehade uuring: MAR-uuring, immunograanulite uuring 66218 123
Eesnäärme sekreedi lihtuuring 66219   74
Eesnäärme sekretoorse võime uuring sidrunhappe (ja/või tsingi) määramise abil spermas 66220 118
Seemnepõiekeste sekretoorse võime uuring fruktoosi määramise abil spermas 66221 118
Munandimanuste sekretoorse võime uuring alfa-glükosidaasi määramise abil spermas 66222 160
Sperma mikrofloora uuring äigepreparaadis* 66223   43

  (2) Käesolevas paragrahvis sätestatud uuringute piirhindade rakendamisel lähtutakse sellest, et koodidega 66200, 66201, 66202 ja 66207 tähistatud uuringute piirhinnad sisalduvad eriarsti vastuvõtu, päevaravi ja päevakirurgia tingimustes osutatava tervishoiuteenuse ning voodipäeva piirhinnas ega kuulu eraldi tasustamisele.

§ 62.  Hüübimissüsteemi uuringute piirhinnad

Uuringu nimetus Kood Piirhind
kroonides
Veritsusaja uuring 66300   80
Trombotsüütide agregatsiooni uuringud* 66301 343
Hüübimisjada sõeluuringud: PT, APTT* 66302   51
Hüübimisjada lisauuringud: fibrinogeen, TT* 66303   72
Hüübimisjada eriuuringud: reptilaasi aeg 66304 207
Üksiku hüübimisfaktori või faktori inhibiitori uuringud* 66305 367
Fibriini laguproduktide uuringud: fibriini D-dimeerid, fibriini monomeerid* 66306 184
Antikoagulantide põhiuuringud: AT III* 66307 134
Antikoagulantide eriuuringud: proteiin C, APCR, proteiin S, vaba proteiin S, luupusantikoagulandid* 66308 256
Hepariini aktiivsuse uuringud 66309 253
Fibrinolüütilise süsteemi uuringud* 66310 385

§ 63.  Immunohematoloogiliste uuringute piirhinnad

Uuringu nimetus Kood Piirhind
kroonides
AB0-veregrupi ja Rh(D) kinnitav määramine
(AB0-grupp määratud nii otsese kui ka pöördreaktsiooniga)
66400 158
AB0-veregrupi ja Rh(D) määramine
(AB0-grupp määratud otsese reaktsiooniga)
66401 114
AB0-veregrupi määramine patsiendi identifitseerimisel või erütrokomponentide kontrollil 66402   16
Erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kahe erütrotsüüdiga 66403 119
Erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kolme erütrotsüüdiga 66404 134
Erütrotsütaarsete antikehade tüpiseerimine ühel paneelil 66405 332
Erütrotsütaarsete antikehade tiitrimine 66406 304
Ühe antigeeni määramine teiste veregrupisüsteemide puhul 66407 137
Rh-fenotüübi määramine 66408 181
Sobivusproov (üks ristreaktsioon) 66409 110
Vastsündinu vere kompleksanalüüs 66410 156
Otsene Coombsi test 66411 107
Otsese Coombsi testi diferentseerimine (tüpiseerimine või tiitrimine) 66412 241

§ 64.  Mikrobioloogiliste uuringute piirhinnad

Uuringu nimetus Kood Piirhind
kroonides
Mikroskoopia    
Algmaterjali mikroskoopiline uuring natiivpreparaadis 66500     57
Algmaterjali mikroskoopiline uuring fikseeritud värvitud preparaadis 66501     85
Algmaterjali mikroskoopiline uuring eelneva kultiveerimisega või kontsentreerimisega 66502   121
Mikroskoopiline uuring mükobakterite määramiseks 66503   138
Külvid    
Bioloogilise materjali aeroobne külv põhisöötme(te)le 66510   122
Bioloogilise materjali aeroobne külv lisasöötme(te)le 66511     82
Bioloogilise materjali külv inkubeerimisega spetsiifilises keskkonnas (mikroaerofiilid, anaeroobid, kapnofiilid) 66512   217
Bioloogilise materjali külv spetsiifiliste (harva esinevate või raskesti kultiveeritavate) patogeenide määramiseks 66513   368
Bioloogilise materjali külv spetsiaalsesse/automatiseeritud külvisüsteemi 66514   213
Bioloogilise materjali külv mükobakterite määramiseks (klassikaline meetod) 66515   352
Bioloogilise materjali külv mükobakterite määramiseks (vedelsöötmesüsteem) 66516   451
Bioloogilise materjali uuring koekultuuril 66517   235
Haigustekitaja samastamine    
Mükobakterite samastamine 66520   616
Mikroorganismi samastamine üksikute biokeemiliste või immunoloogiliste reaktsioonide abil 66521   128
Mikroorganismi samastamine biokeemilise või immunoloogilise spetsiaalse/automatiseeritud süsteemi abil 66522   171
Täpsustav samastamine 66523   111
Ravimitundlikkuse määramine    
Ravimitundlikkuse määramine diskdifusiooni meetodil kuni kuue preparaadi suhtes 66530     82
Minimaalse inhibeeriva kontsentratsiooni määramine ühes preparaadis 66531   117
M. tuberculosis’e ravimitundlikkuse määramine kuni nelja antibakteriaalse preparaadi suhtes 66532 1175
Teised mikrobioloogilised uuringud    
Mikroorganismi markeri määramine aglutinatsiooni-, hemaglutinatsiooni-, lateksaglutinatsioonireaktsioonil* 66540     88
Haigustekitaja markeri määramine immunofluorestsentsmeetodil 66541   139
Kiiranalüüs haigustekitaja markeri määramiseks immuunkromatogeensel meetodil 66542   275
Bioproovid. Botulismi jt toksiinide avastamine bioloogilises materjalis. Toksiinitüübi määramine neutralisatsioonireaktsioonil 66543 3872

§ 65.  Geneetiliste ja molekulaarbioloogiliste uuringute piirhinnad

  (1) Geneetiliste ja molekulaarbioloogiliste uuringute piirhinnad on järgmised:

Uuringu nimetus Kood Piirhind
kroonides
Perifeerse vere kromosoomianalüüs 66601 3701
Amnionivedeliku, koorionikoe ja naha fibroplastide kultuuri kromosoomianalüüs* 66602 4922
Luuüdi kromosoomianalüüs 66603 4738
Metafaasi kromosoomi-FISH-analüüs 66604 2614
Interfaasi FISH-analüüs 66605 2328
Subtelomeerne metafaasi-kromosoomi-FISH-analüüs 66606 9807
DNA eraldamine (üle 1 ml verest) 66607   358
DNA analüüs PCR-meetodil* 66608   202
RNA analüüs RT-PCR- või hübridisatsioonimeetodil* 66609   176
Biomarkeri (patogeeni, geneetilise või somaatilise mutatsiooni) määramine real-time-PCR-meetodil 66610   923
Biomarkeri (patogeeni, geneetilise või somaatilise mutatsiooni) kvantitatiivne määramine real-time-PCR-meetodil 66611 1764
Haigustekitaja tüpiseerimine või grupi määramine PCR-meetodil 66612   399
Viirusmarkeri määramine NAT-meetodil 66613 2204
Viirusmarkeri kvantitatiivne määramine NAT-meetodil 66614 2682
Mikroobide genotüübi võrdlus restriktsioon-PFGE-meetodil 66615 1148
Kompleksne mutatsioonianalüüs PCR-meetodil 66616 1269
Mutatsioonianalüüs APEX-meetodil 66617 1557
Mutatsioonianalüüs sekveneerimisega 66618 3829
HLA klass I alleelide madala resolutsiooniga määramine PCR-meetodil* 66619 1333
HLA klass II alleelide madala resolutsiooniga määramine PCR-meetodil* 66620 1209
HLA klass I, II alleelide kõrge resolutsiooniga subtüpiseerimine PCR-meetodil* 66621 2799

[RT I 2009, 51, 352 - jõust. 15.11.2009]

  (2) Koodidega 66613 ja 66614 tähistatud tervishoiuteenuseid ei rakendata juhul, kui uuringu tegemiseks kasutakse real-time-PCR-meetodit.
[RT I 2009, 51, 352 - jõust. 15.11.2009]

§ 66.  Immuunuuringute piirhinnad

  (1) Immuunuuringute piirhinnad on järgmised:

Uuringu nimetus Kood Piirhind
kroonides
Immuunkompleksid. Fagotsütoosi määramine lateksosakestega 66700     97
HLA seroloogiline määramine (üks klass) 66701 1636
Retsipiendi presensibilisatsioon doonori HLA antigeenide vastu 66702 1748
Cross-match uuring 66703   923
Lümfotsüütide reaktsioon segakultuuris 66704 2659
Nitro-blue analüüs granulotsüütide oksüdatiivse purske määramiseks 66705   498
Sõeluuringud, hormoonuuringud, haigustekitajate uuringud immuunmeetodil* 66706     85
Aneemia-, südame-, kasvajamarkerite määramine, haigustekitajate uuringud, antikehade, vitamiinide ja ensüümide määramine immuunmeetodil* 66707   123
Tsütokiinide, allergeenipaneelide, spetsiifiliste markerite määramine ja haigustekitajate uuringud immuunmeetodil* 66708   188
Harvaesinevad ja kinnitavad uuringud, erakorralised analüüsid immuunmeetodil* 66709   463
Kiiranalüüs testribaga 66710     63
Immunofluorestsentsuuring* 66711   189
Immunofluorestsentsuuring valmisslaididel* 66712   229
Biopsiamaterjali immunofluorestsentsuuring* 66713   640
Immunoblot-uuring* 66714   301
Kompleksne immunoblot-uuring 66715 1422
Spetsiifiliste antikehade kompleksne samastamine 66716   601
CD34 positiivsete tüvirakkude määramine läbivoolutsütomeetril 66717   979
Analüüs läbivoolutsütomeetril* 66718   290

  (2) Koodiga 66706 tähistatud uuring sisaldab järgmiste analüütide määramist:
AFP, hCG, HBsAg, HIV, HCV, AKTH, kortisool, androstendioon, FSH, LH, progesteroon, prolaktiin, E2, uE3, DHEAS, testosteroon, f-beeta-hCG, PAPP-A, STH, C-peptiid, insuliin, TSH, T3, FT3, T4, FT4, PTH, üld-IgE, ChlamydiaMycoplasmaBordetella, EBV, astroviirus, noroviirus, respiratoorsed viirused, enteroviiruste grupid.

  (3) Koodiga 66707 tähistatud uuring sisaldab järgmiste analüütide määramist:
ferritiin, foolhape (ka erütrotsüütides), vitamiin B12, EPO, CEA, CA-125, CA15-3, CA19-9, CA72-4, beta2-mikroglobuliin, PSA, fPSA, PAP, türeoglobuliin, kaltsitoniin, TPOAb, TGAb, TRAb, insuliinivastased antikehad, 21-hüdroksülaasi antikehad, inhibiinid, aktiviinid, insuliinisarnased kasvufaktorid, kandjavalgud, SHBG, TBG, troponiinid, müoglobiin, CK-MBm, vitamiin D, aldosteroon, reniin, ANA, ENA, aGA, atTG, PDH, Jo-1, glükoproteiinid, immuunkompleksid, ECP, CMV, ToxoplasmaRubellaHelicobacterBorrelia, leetriviirus, HSV, HZV, puukentsefaliidiviirus.

  (4) Koodiga 66708 tähistatud uuring sisaldab järgmiste analüütide määramist:
interleukiinid, TNF-alfa, allergeenide segu, AlaTOP, homotsüsteiin, desoksüpüridinoliin, kasvufaktorid, osteokaltsiin, C-telopeptiidid, PINP, trüptaas, aPT, haigustekitajate markerid (HHV-6, viirushepatiidi markerid [v.a HBsAg], TreponemaLegionella, marutõveviirus, mumpsiviirus, Toxocara, hantaviirus).

  (5) Koodiga 66709 tähistatud uuring sisaldab järgmiste analüütide määramist:
katehhoolamiinid, gastriin, elastaas, enolaas, NMP-22, GBM, HBsAg kinnitav uuring (neutralisatsioonireaktsiooniga), natriureetilised peptiidid.

§ 67.  Histoloogiliste ja tsütoloogiliste uuringute piirhinnad

  (1) Histoloogiliste ja tsütoloogiliste uuringute piirhinnad on järgmised:

Uuringu nimetus Kood Piirhind
kroonides
Hematoksüliin-eosiin värvinguga biopsiamaterjali uuring (1 blokk) 66800   159
Operatsioonipreparaadi väljalõige koos makropreparaadi ja histoloogilise preparaadi kirjeldava diagnoosiga (kuni 3 blokki) 66801   341
Histoloogilise preparaadi 1 lisavärving (Giemsa, van Gieson) (1 klaas) 66802     82
Histoloogiline kiiruuring operatsiooni ajal (1 koetükk) 66803   294
Immunohistokeemiline või -tsütokeemiline uuring ühel koelõigul või tsütoloogilisel preparaadil (1 klaas) 66804   464
Histo- või tsütokeemiline uuring histoloogilisel koelõigul või tsütoloogilisel preparaadil (1 klaas) 66805   219
In situ hübridiseerimine histoloogilisel või tsütoloogilisel materjalil CISH meetodil (1 klaas) 66806 1447
Papanicolaou meetodil tehtud ja skriinija poolt hinnatud günekotsütoloogiline uuring (1 lokalisatsioon) 66807     90
Skriinija poolt hinnatud üldtsütoloogiline uuring (kuni 3 klaasi) 66808     90
Papanicolaou meetodil tehtud, skriinija ja patoloogi poolt hinnatud günekotsütoloogiline uuring (1 lokalisatsioon) 66809   142
Patoloogi poolt hinnatud üldtsütoloogiline uuring (kuni 3 klaasi) 66810   145
Papanicolaou meetodil tehtud ja patoloogi poolt hinnatud patoloogiline günekotsütoloogiline uuring (1 lokalisatsioon) 66811   129
Tsütoloogiline kiiruuring operatsiooni ajal (1 klaas) 66812     89
Tsütobloki uuring (1 blokk) 66813   177

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud tervishoiuteenuste piirhindade rakendamisel lähtutakse järgnevast:
  1) koodidega 66800 ja 66813 tähistatud tervishoiuteenuse eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle vastavalt uuritud ja kirjeldatud blokkide arvule;
  2) koodiga 66801 tähistatud tervishoiuteenuse eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle vastavalt tehtud blokkide arvule. Tervishoiuteenuse osutamist tõendavas dokumendis peab olema kirjeldatud iga uuritud operatsioonipreparaadi väljalõige;
  3) operatsioonipreparaadi väljalõikest rohkem kui 3 blokist tehtud uuringu korral võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle koodiga 66801 tähistatud tervishoiuteenuse alusel iga järgneva kuni kolme bloki kohta;
  4) koodidega 66802, 66804, 66805, 66806, 66808, 66810 ja 66812 tähistatud tervishoiuteenuste eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle vastavalt uuritud ja kirjeldatud klaaside arvule;
  5) koodiga 66803 tähistatud tervishoiuteenuse eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle vastavalt uuritud ja kirjeldatud koetükkide arvule;
  6) koodiga 66805 tähistatud tervishoiuteenust ei rakendata juhul, kui tehakse ainult biopsiamaterjali uuringut hematoksüliin-eosiin värvinguga või histoloogilise preparaadi lisavärvingut Giemsa või van Giesoni meetodil;
  7) koodidega 66807, 66809 ja 66811 tähistatud tervishoiuteenuste puhul võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle vastavalt uuritud ja kirjeldatud lokalisatsioonide arvule. Lokalisatsioon on tupp, emakakaela tupe poolne osa (ehk portio), tservikaalkanal, endomeetrium;
  8) rohkem kui kolmest klaasist tehtud üldtsütoloogilise uuringu korral võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle koodiga 66808 või 66810 tähistatud tervishoiuteenuse alusel iga järgneva kuni kolme klaasi kohta;
  9) Papanicolaou meetodil tehtud günekotsütoloogilise uuringu puhul, mida on hinnanud nii skriinija kui ka patoloog, ei võta haigekassa tasu maksmise kohtust üle koodidega 66807 ja 66811 tähistatud tervishoiuteenuste eest;
  10) tervishoiuteenus koodiga 66804 sisaldab kontrollkiti maksumust.
[RT I 2009, 51, 352 - jõust. 15.11.2009]

§ 68.  [Kehtetu – RT I 2009, 51, 352 - jõust. 15.11.2009]

§ 69.  Patoanatoomiliste lahangute piirhinnad

  (1) Patoanatoomiliste lahangute piirhinnad on järgmised:

Lahangu nimetus Kood Piirhind
kroonides
Lahang ilma histoloogilise uuringuta 6916   696
Lahang histoloogilise uuringuga 66814 2589
Lahang koos histoloogilise uuringu ja erivärvimistega, sh kiiruuringud 66815 2879
Loote lahang ja histoloogiline uuring 66816 2211

  (2) Koodidega 66814 ja 66816 tähistatud tervishoiuteenused sisaldavad hematoksüliin-eosiin värvinguga biopsiamaterjali uuringu maksumust.

  (3) Koodiga 66815 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab lahangumaterjalist tehtud histoloogiliste ja tsütoloogiliste uuringute maksumust.

  (4) Koodiga 66815 tähistatud tervishoiuteenuse osutamisel võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle täiendavalt tehtud koodidega 66142, 66500, 66501, 66510, 66706 tähistatud tervishoiuteenuste eest.
[RT I 2009, 51, 352 - jõust. 15.11.2009]

§ 70.  Tervishoiuteenuste osutamisel kasutatavate kudede transplantaatide piirhinnad

Kudede transplantaadi nimetus Kood Piirhind
kroonides
Luu transplantaadid formaliinis:    
pikkusega kuni 10 cm 6950   191
pikkusega üle 10 cm 6951   299
silindrid pikkusega kuni 10 cm 6952   681
silindrid pikkusega üle 10 cm 6953   945
Demineraliseeritud luu transplantaadid:    
pikkusega kuni 10 cm 6954   228
pikkusega üle 10 cm 6955   322
silindrid pikkusega kuni 10 cm 6956   812
silindrid pikkusega üle 10 cm 6957 1065
Vaagna harja kortiko-spongioossed transplantaadid (plokk 3×3 cm) 6958   348
Roidekõhre transplantaat (tükk pikkusega ca 5 cm) 6959   466
Sügavkülmutatud reieluupähik 6960 1170
Sügavkülmutatud spongioosa tükid 6961 1123

9. peatükk VERETOOTED JA PROTSEDUURID VERETOODETEGA 

§ 71.  Tervishoiuteenuste osutamisel kasutatavate veretoodete ja veretoodete protseduuride piirhinnad

Veretoote nimetus Kood Mõõtühik Piirhind
kroonides
Konservveri (1 doos 468–558 ml) 4001 Üks doos   1 104
Erütrotsüütide suspensioon vähese leukotsüütide sisaldusega (1 doos 230–350 ml) 4002 Üks doos      825
Erütrotsüütide suspensioon vähese leukotsüütide sisaldusega, lastedoos (1 doos kuni 150 ml) 4003 Üks doos      775
Pestud erütrotsüütide suspensioon (1 doos 250–350 ml) 4005 Üks doos      823
Pestud erütrotsüütide suspensioon, lastedoos (1 doos kuni 100 ml) 4006 Üks doos   1 382
Vereplasma 4011 Üks doos      514
Vereplasma, lastedoos (1 doos kuni 120 ml) 4013 Üks doos      593
Ühe doonori afereesi trombotsüütide kontsentraat, trombotsüütide sisaldus 150–300×109 4016 Üks doos   3 488
Krüopretsipitaat (70–150 TÜ/doosis) 4017 Üks doos   1 036
4 BC trombotsüütide kontsentraat, trombotsüütide sisaldus 180–340×109 4018 Üks doos   1 779
3 BC trombotsüütide kontsentraat, trombotsüütide sisaldus 150–250×109 4019 Üks doos   1 345
Vähendatud mahuga 4 BC trombotsüütide kontsentraat 4020 Üks doos   2 366
1 BC trombotsüütide kontsentraat 45–85×109 4021 Üks doos      907
Koosteveri 4022 Üks doos   2 058
Sol. albumini 5% 4047 100 ml      167
Sol. albumini 5% 4048 250 ml      410
Sol. albumini 20% 4049 100 ml      656
Sol. albumini 20% 4050 50 ml      329
Vähendatud mahuga afereesi trombotsüütide kontsentraat lastele, trombotsüütide sisaldus 150–300×109 4060 Üks doos   3 562
Afereesi trombotsüütide kontsentraat lastele, trombotsüütide sisaldus 45–85×109 4064 Üks doos   2 141
Erütrotsüütide suspensioon vähese leukotsüütide sisaldusega (1 doos 230–350 ml), filtreeritud 4065 Üks doos   1 265
Erütrotsüütide suspensioon vähese leukotsüütide sisaldusega, lastedoos (1 doos kuni 150 ml), filtreeritud 4066 Üks doos   1 040
Pestud erütrotsüütide suspensioon (1 doos 230–300 ml), filtreeritud 4068 Üks doos   1 503
Pestud erütrotsüütide suspensioon, lastedoos (1 doos kuni 100 ml), filtreeritud 4069 Üks doos   1 481
4 BC trombotsüütide kontsentraat, trombotsüütide sisaldus 180–340×109, filtreeritud 4073 Üks doos   2 017
3 BC trombotsüütide kontsentraat, trombotsüütide sisaldus 180–340×109, filtreeritud 4074 Üks doos   1 945
Vähendatud mahuga 4 BC trombotsüütide kontsentraat lastele, filtreeritud 4075 Üks doos   2 576
VIII hüübimisfaktor 4081 500
toimeühikut
  2 580
VII hüübimisfaktor 4082 500
toimeühikut
  3 229
IX hüübimisfaktor 4083 600
toimeühikut
  5 074
100 toimeühikut Willebranti faktorit sisaldav annus 4084 Üks annus      805
VIII hüübimisfaktori antiinhibiitorkoagulantne rühm 4085 500
toimeühikut
  7 047
Immunoglobuliin 4086 1 gramm      885
Veretoote kiiritamine 4087 Üks doos      260
Afereesi trombotsüütide kontsentraat, pestud 4088 Üks doos   3 925
Vähendatud mahuga afereesi trombotsüütide kontsentraat, pestud 4089 Üks doos   4 569
Afereesi trombotsüütide kontsentraat, lastedoos, pestud 4090 Üks doos   1 241
Rekombinantne aktiveeritud VII hüübimisfaktor 4091 1 milligramm 13 135
Afereesi erütrotsüüdid 4092 Üks doos   1 315

[RT I 2009, 51, 352 - jõust. 15.11.2009]

10. peatükk HAMBARAVI 

§ 72.  Hambaraviteenuste piirhinnad

  (1) Hambaraviteenuste piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind
kroonides
Restauratiivne hambaravi    
Ravi planeerimine    
Haige uurimine, konsultatsioon, staatuse märkimine, raviplaani koostamine, hügieeni- või paradontaalindeksite määramine, hambakatu eemaldamine 5400   181
Anesteesia    
Pinnaanesteesia 5401     24
Injektsioonanesteesia 5402     69
Profülaktilised menetlused    
Profülaktiline visiit (konsultatsioon, hügieenivõtete õpetamine, hambapesu harjutamine, hambakivi eemaldamine) 5410   181
Kõigi hammaste fluoroteraapia 5411     91
Silandi paigaldamine ühele hambale 5412     63
Ühe hamba valikuline lihvimine hambumuse korrigeerimiseks 5413     63
Ravi täidistega    
Ühe parapulpaarse tihvti asetamine ja fikseerimine täidise toestamiseks 5420   115
Juurekruvi asetamine ja fikseerimine 5421   207
Täidised (sh preparatsioon)    
Ravimi asetamine ja ajutine täidis 5422   126
Hõbetäidis    
Ühe pinna täidis 5423   169
Kahe pinna täidis 5424   233
Kolme pinna täidis 5425   319
Ulatuslik hambakrooni taastamine 5426   569
Klaasionomeertsement    
Ühe pinna täidis 5427   148
Kahe pinna täidis 5428   197
Kolme pinna täidis 5429   298
Köndi ülesehitus 5430   541
Keemiliselt kõvastuv komposiittäidis    
Ühe pinna täidis 5431   176
Kahe pinna täidis 5432   233
Kolme pinna täidis 5433   309
Ulatuslik hambakrooni taastamine 5434   521
Valguskõvastuvad täidised    
Ühe pinna täidis 5435   274
Kahe pinna täidis 5436   362
Kolme pinna täidis 5437   455
Ulatuslik hambakrooni taastamine 5438   716
Ajutine metallkroon koos tsementeerimisega 5439   287
Endodontia    
Pulbi katmine ja ajutine täidis 5460   232
Amputatsioon 5461   227
Ühe kanaliga hamba juurekanali avamine ja laiendamine 5462   482
Kahe kanaliga hamba juurekanali avamine ja laiendamine 5463   613
Kolme või enama kanaliga hamba juurekanali avamine ja laiendamine 5464   748
Ravimivahetus juurekanalites 5465   280
Juurekanali täitmine ühe kanaliga hambal 5466   237
Juurekanalite täitmine kahe kanaliga hambal 5467   359
Juurekanalite täitmine kolme kanaliga hambal 5468   479
Juurekanalite täitmine nelja kanaliga hambal 5469   599
Kirurgia    
Medikamendi aplikatsioon kuni nelja igemetasku ulatuses või limaskestale 5320     90
Küretaaž ühe hamba ulatuses 5321     90
Parodontaalne operatsioon 5322   489
Vestibulumi või suupõhja plastika 5323   798
Väike kõva- ja pehmete kudede plastika 5324 2514
Dislotseerunud hamba paigaldamine ja fiksatsioon 5325   474
Huulekida ja keelekida ekstsisioon ja korrektsioon, hamba kirurgiline vabastamine 5327   539
Ühe juurega hamba eemaldamine 5328   202
Mitme juurega hamba eemaldamine 5329   312
Mädakolde avamine ja ravimenetlused 5330   311
Kirurgilise sekkumisega järelkontroll 5331   203
Kirurgiline haava revisjon ja korrastamine 5332   277
Hemostaas õmblusega 5333   112
Hambajuure või hambajuuretipu ekstsisioon 5334 1090
Hamba või implantaadi eemaldamine osteotoomiaga 5335   748
Alveolaarluu resektsioon 5336   291
Suu limaskesta lesiooni ekstsisioon ja plastiline korrektsioon 5337   682
Alalõualuu liigesesse ravimi süstimine ja terapeutiline testimine 5338   102
Sügavalt murdunud hamba või purunenud hamba eemaldamine 5339   457
Biopsia pindmistest kudedest 5340   372
Röntgenograafia    
Intraoraalne hambaülesvõte 6059   104
Hammaste panoraamülesvõte 6060     79

  (2) Koodiga 5400 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse ühe haige puhul üks kord ravi alguses, kuid kuni kaks korda aastas.

§ 73.  Hambaproteeside piirhinnad

  (1) Hambaproteeside piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind
kroonides
Plaatproteesid    
Osalise proteesi baashind 5004   913
Proteesi baasis 5005   425
Lihtne plastmasshammas 5006     34
Mitmekihiline plastmasshammas 5007     64
Ühe lihtsate plastmasshammastega täisproteesi komplekshind üla- või alalõuale 5008 2012
Ühe mitmekihiliste plastmasshammastega täisproteesi komplekshind üla- või alalõuale 5009 2170
Individuaallusikas 5011   116
Ümarklamber mitteväärismetallist 5012     45
Dentoalveolaarne klamber 5015     35
Modelleeritud hammas äravõetavas proteesis 5016     50
Elastne pelott traadil 5017     57
Kantud proteeside regulatsioon 5018   163
Pehme vooder äravõetavale proteesile 5020   328
Tooruse isoleerimine 5021   255
Plaatproteeside parandamine    
Proteesi baasise üks murd 5022     70
Kaks murdu ühes baasises 5023     93
Ühe hamba lisamine 5024   116
Kahe hamba lisamine 5025   161
Kolme hamba lisamine 5026   208
Nelja hamba lisamine 5027   254
Ühe klambri lisamine 5028   116
Kahe klambri lisamine 5029   138
Proteesi ümberbaseerimine direktselt 5030   343
Proteesi ümberbaseerimine indirektselt 5031   485
Kroomkoobaltsulamist büügelproteesid kipsmudelil    
Baashind 5033 1368
Ülemine kaar 5034   453
Alumine kaar 5035   416
Tugi-hoideklamber 5036   114
T-kujuline klamber 5037   156
Jooksva klambri üks lüli 5038     34
Täiendav lebam 5039     18
Kulliküüsjätke 5040     29
Ühendusharu 5041     18
Sadul plastmassi kinnitamiseks 5042     16
Metallist valatud hammas 5043   132
Valatud hammas plastmassist fassetiga 5044   228
Baasis 5045   345
Aas plastmassi kinnitamiseks 5046     12
Baasise piiraja 5047     30
Büüglikaare elektrolüütiline poleerimine 5050     18
Kroomkoobaltsulamist büügelproteesid tulekindlal mudelil    
Baashind 5053 1186
Ülemine esimene kaar 5054   681
Ülemine tagumine kaar 5055   611
Alumine kaar 5056   567
Suulaeplaat 5057   827
Keeleplaat 5058   752
Tugi-hoideklamber 5059   146
T-kujuline klamber (Roach) 5060 1226
Ringklamber 5061   266
Jooksva klambri üks lüli 5062     78
Oklusioonilebam 5063     36
Kulliküüsjätke 5064     36
Ühendusharu 5065     33
Sadul plastmassi kinnitamiseks 5066     45
Metallist valatud hammas 5067   190
Metallist valatud hammas plastmassist fassetiga 5068   266
Büügli baasis 5069   488
Baasise piiraja 5070     45
Elektrolüütiline poleerimine 5072     23
Hambakroonid    
Metallokeraamiline kroon 5074 3249
Mitteväärismetallist stantsitud kroon 5075   489
Mitteväärismetallist stantsitud kroon plastmassist fassetiga 5077   495
Kahevärviline plastmasskroon 5079   507
Stantsitud kroon plastmassist fasseti ja mälumispinnaga 5081   513
Plastmassist tihvthammas 5082   621
Käpake jootmispinna suurendamiseks 5083     45
Kahe krooni jootmine 5084     34
Ühe krooni tsementeerimine 5085   309
Ühe krooni kinnitamine klaasionomeeriga 5086   244
Krooni eemaldamine 5088   240
Plastmassfasseti parandus 5089   171
Täisvalu (mitteäravõetavad) proteesid ja lisatööd    
Täisvalu proteeside baashind 5094   385
Valatud kroon või hammas 5095   567
Mitteväärismetallist valatud kroon või hammas plastmassist fassetiga 5096   754
Mitteväärismetallist valatud kroon või hammas plastmassist fassetiga ja mälumispinnaga 5097   843
Valatud mitteväärismetallist poolkroon 5100   753
Valatud köntpanus 5101   462
Mitteväärismetallist Richmondi tihvthammas 5102   744
Ortopeedilised aparaadid    
Kaldpind 5120   913
Suulaeplaat obduraatoriga 5121   577
Oklusioonikape, üks osa 5122     88
Resektsiooniproteesi baasis 5123   870
Operatsiooniplaat 5124   426

  (2) Koodiga 5074 tähistatud hambaproteesimise teenuse osutamisel võtab haigekassa kindlustatult tasu maksmise kohustuse üle hambakudede moodustumisel kaasasündinud raske häirega alla 19-aastaste isikute ravi korral.

§ 74.  Ortodontia piirhinnad

  (1) Ortodontia piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind
kroonides
Patsiendi uurimine ja raviplaani koostamine 5126   366
Hambumuse analüüs ja mõõdistamine 5127   388
Baasisplaat või kaitseplaat 5128   491
Horisontaal- või kaldpinnaga suulaeplaat 5129   592
Ühesuunaline vint koos paigaldusega 5130   166
Kahesuunaline vint koos paigaldusega 5131   253
Kolmesuunaline vint koos paigaldusega 5132   383
Retentsioonikaar 5133   196
Surveling 5134   135
Käesarnane, S-kujuline ja protaktsioonivedru 5135   131
Desorientatsioonikape kahe hamba ulatuses 5136   272
Ümarklamber 5137   132
Adamsi klamber 5138   174
Kroon hambumuse tõstmiseks 5139   496
Kontrollmudel 5140   132
Komplitseeritud ortodontiline aparaat 5141   895
Võru koos kinnitamisega 5142   270
Tuubik võrule 5143   169
Kahe elemendi jootmine 5144   117
Palatinaalne konks 5145   117
Nupp koos paigaldusega hambale 5146   283
Ühe hamba eel- või järeltöötlus elemendi fikseerimiseks või eemaldamise järgselt 5147     79
Quad-Helix 5148   456
Palatinaalkaar või lingvaalkaar 5149   503
Kohahoidja 5150   260
Ekstraoraalse aparaadi komplekshind 5151 1819
Funktsionaalne aparaat hambumusanomaalia korrigeerimiseks 5152 2067
Suust eemaldatava aparaadi korrigeerimine 5153   112
Suust mitte-eemaldatava aparaadi mahavõtmine, aktiveerimine ja suhu kinnitamine 5154   280
Retentsiooniaparaadi kontroll 5155   123
Suust eemaldatava aparaadi elementide aktiveerimine 5157   105
Üks breket koos kinnitamisega 5160   278
Üks lihtne kaart koos fikseerimisega 5161   291
Üks keerukas kaart koos fikseerimisega 5162   402
Breketsüsteemi kontroll, ligatuuride aktiveerimine äratulnud breketi taasfikseerimisega 5163   343
Reteineri kinnitamine eelnevalt töödeldud hammastele kuue hamba ulatuses 5164   994
Jäljendmudelid    
Jäljend individuaallusikale 5171   294
Alginaatjäljend 5172   127
Kahekihiline silikoonjäljend 5173   200
Diagnostilise mudeli komplekshind 5174   175

  (2) Käesolevas paragrahvis sätestatud piirhindu rakendatakse alla 19-aastaste isikute ortodontilisel ravil järgmiste diagnooside korral:
  1) prognaatne hambumus sagitaalse lahiga 9 mm ja enam;
  2) progeenne hambumus;
  3) lahihambumus, kui kontaktis on ainult molaarid;
  4) peetunud jäävintsisiivid või kaniinid;
  5) kui puudub intsisiiv, kaniin või rohkem kui üks hammas lõualuu kummalgi poolel;
  6) huule-suulaelõhe jt näo-lõualuusüsteemi kaasasündinud väärarengud.

11. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 75.    Vabariigi Valitsuse 10. jaanuari 2008. a määruse nr 12 «Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu» muutmine

  Vabariigi Valitsuse 10. jaanuari 2008. a määruse nr 12 «Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu» § 65 lõige 21 sõnastatakse järgmiselt:

  «(21) Paragrahvi 35 lõigetes 61 ja 62 sätestatud juhtudel rakendatakse koodiga 2280K tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda koefitsiendiga 1,11.».

§ 76.  Määruse rakendamine

  (1) Määrus jõustub 1. juulil 2009. a.

  (2) Määruse § 75 jõustub üldises korras ning seda rakendatakse alates 1. jaanuarist 2009. a.

  (3) Paragrahvi 44 lõigetes 7 ja 8 sätestatud juhul rakendatakse koodiga 2280K tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda koefitsiendiga 1,11 kuni 31. detsembrini 2009. a.

  (4) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (5) Käesoleva määrusega kehtestatud piirhindadele rakendatakse tervishoiuteenuste eest tasumisel koefitsienti 0,94 alates 15. novembrist 2009. a kuni 31. detsembrini 2010. a.
[RT I 2009, 51, 352 - jõust. 15.11.2009]

  (6) Kuni 31. detsembrini 2010. a võib koodiga 3007 tähistatud tervishoiuteenust osutada ka psühholoog.
[RT I 2009, 51, 352 - jõust. 15.11.2009]

/otsingu_soovitused.json