Teksti suurus:

Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse, riikliku pensionikindlustuse seaduse ja sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2010
Avaldamismärge:RT I 2009, 53, 360

Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse, riikliku pensionikindlustuse seaduse ja sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 29.10.2009

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 3. novembri 2009. a otsusega nr 548

§ 1. Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduses (RT I 1999, 16, 273; 2008, 58, 329) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõikes 22 asendatakse sõna «majapidamisele» sõnadega «enesehooldusele ja majapidamisele»;

2) paragrahvi 22 lõikes 11 asendatakse sõnad «kümne päeva» tekstiosaga «15 päeva»;

3) paragrahvi 22 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Tööealisele ja vanaduspensioniealisele puudega inimesele määratakse puude raskusaste kestusega kuus kuud, üks aasta, kaks aastat, kolm aastat või viis aastat. Tööealisele puudega inimesele määratakse puude raskusaste mitte kauemaks kui vanaduspensioni eani. Lapsele määratakse puude raskusaste kestusega kuus kuud, üks aasta, kaks aastat või kolm aastat, kuid mitte kauemaks kui 16-aastaseks saamiseni.»

§ 2. Riikliku pensionikindlustuse seaduses (RT I 2001, 100, 648; 2009, 15, 94) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 16 lõiget 7 täiendatakse pärast sõnu «kaks aastat» sõnadega «kolm aastat,»;

2) paragrahvi 32 lõike 2 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) vanaduspension määratakse pensioniikka jõudmise päevast (§ 7 lõige 1 või 2 või § 10 lõige 1), töövõimetuspension ning rahvapension püsivalt töövõimetuks tunnistatud isikule määratakse püsiva töövõimetuse kindlakstegemise päevast, kui pensioniavaldus on esitatud kolme kuu jooksul, arvates pensioniikka jõudmise või püsiva töövõimetuse otsuse tegemise päevast;».

§ 3. Sotsiaalhoolekande seaduses (RT I 1995, 21, 323; 2009, 49, 332) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 111 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) koostatakse isikule puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse §-s 21 sätestatud nõuetele vastav isiklik rehabilitatsiooniplaan (edaspidi rehabilitatsiooniplaan) kehtivusega kuus kuud kuni viis aastat. Alaealisele koostatakse rehabilitatsiooniplaan kehtivusega kuus kuud kuni kolm aastat;»;

2) paragrahvi 1116 lõikes 7 asendatakse sõna «kolm» sõnaga «viis»;

3) paragrahvi 48 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

« (41) Käesoleva seaduse § 10 punktis 14, 15 või 16 nimetatud teenust saaval isikul, kelle rehabilitatsiooniplaan lõpeb käesoleva lõike jõustumisest kuni 2012. aasta 31. detsembrini, on sama erihoolekandeteenust õigus edasi saada juhul, kui ta vastab sama erihoolekandeteenust saama õigustatud isikule esitatud tingimustele, välja arvatud soovitus nimetatud erihoolekandeteenuse kasutamiseks kehtivas rehabilitatsiooniplaanis, kokku viis aastat alates suunamisotsuses märgitud tähtpäevast, mil isikul oli õigus nimetatud erihoolekandeteenust saama hakata.»

§ 4. Seaduse jõustumine

(1) Käesolev seadus jõustub 2010. aasta 1. jaanuaril.

(2) Käesoleva seaduse § 1 punkt 2 ja § 2 punkt 2 jõustuvad üldises korras.

(3) Käesoleva seaduse § 3 punkt 3 jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.»

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json