Teksti suurus:

Käsuõiguse üleandmise ja vastuvõtmise kord kaitseväes ja rahvusvahelises sõjalises koostöös

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.11.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:18.08.2016
Avaldamismärge:

Käsuõiguse üleandmise ja vastuvõtmise kord kaitseväes ja rahvusvahelises sõjalises koostöös

Vastu võetud 17.11.2008 nr 18
RTL 2008, 93, 1290
jõustumine 01.01.2009

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
06.11.2009RTL 2009, 83, 121513.11.2009

Määrus kehtestatakse «Rahvusvahelise sõjalise koostöö seaduse» § 4 lõike 4 ja «Kaitseväe korralduse seaduse» § 28 lõike 5 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse käsuõiguse üleandmise kord, käsuõiguse üleandmise ulatus ja käsuõiguse üleandmisel kajastatavate andmete loetelu kaitseväes ja rahvusvahelises sõjalises koostöös.

§ 2.  Käsuõiguse üleandmine

  (1) Rahvusvahelises sõjalises koostöös osalemiseks võib kaitseväe juhataja käsuga osa oma käsuõigusest üle anda teise riigi või rahvusvahelise organisatsiooni käsuõigusega pädevale ülemale. Üleantud käsuõiguse edasiandmine toimub rahvusvahelise sõjalise koostöö seaduse § 4 lõikes 2 sätestatud korras.

  (2) Ülem võib käsuga talle alluva väeüksuse või allüksuse ülema käsuõiguse teisele talle alluvale kaitseväelasele käsuga ajutiselt üle anda.

  (3) Käsuõiguse üleandmisel ei saa anda üle distsiplinaarvõimu.

§ 3.  Käsuõiguse vastuvõtmine

  Rahvusvahelises sõjalises koostöös osalemiseks võib kaitseväe juhataja vastu võtta teise riigi või rahvusvahelise organisatsiooni käsuõigusega pädevalt ülemalt osa tema käsuõigusest. Vastuvõetud käsuõiguse edasiandmine toimub rahvusvahelise sõjalise koostöö seaduse § 4 lõikes 3 sätestatud korras.

§ 4.  Käsuõiguse üleandmisel ja vastuvõtmisel kajastatavad andmed

  (1) Käsuõiguse üleandmise või vastuvõtmise käsk peab sisaldama ülesannet, mille täitmiseks käsuõigus üle antakse.

  (2) Käsuõiguse üleandmise või vastuvõtmise käsk sisaldab järgmisi andmeid:
  1) ülema ametinimetus või väejuhatuse nimetus, kellele käsuõigus üle antakse või kellelt käsuõigus vastu võetakse;
  2) kaitseväelase nimi, väeüksuse või allüksuse nimetus, kelle üle käsuõigus antakse või vastu võetakse;
  3) üleantava või vastuvõetava käsuõiguse ulatus;
  4) käsuõiguse üleandmise aeg ja kestus;
  5) kaitseväelase, väeüksuse või allüksuse asukoht käsuõiguse üleandmise ajal ning vajadusel plaanitav liikumismarsruut teenistuskohta;
  6) väeüksuse või allüksuse üleandmisel väeüksuse või allüksuse suurus;
  7) kaitseväelase, väeüksuse või allüksuse ülesanne teise riigi või rahvusvahelise organisatsiooni relvajõudude koosseisus;
  8) kaitseväelase, väeüksuse või allüksuse relvastus ja lahingutehnika;
  9) kaitseväelase, väeüksuse või allüksuse piirangud teenistusülesannete täitmisel;
  10) käsuõiguse üleandnud ülema nimi, auaste ja ametinimetus.
[RTL 2009, 83, 1215 - jõust. 13.11.2009]

  (3) Üleantava või vastuvõetava käsuõiguse ulatuse määratlemisel võib kasutada Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni (NATO) terminite ja väljendite sõnastikus (AAP-6) sätestatud käsuõiguse liikide terminoloogiat.

§ 5.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2009. aasta 1. jaanuaril.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json