Teksti suurus:

Sotsiaalministri 19. jaanuari 2007. a määruse nr 9 "Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajale makstava tasu arvutamise metoodika" muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.11.2009
Avaldamismärge:RTL 2009, 84, 1234

Sotsiaalministri 19. jaanuari 2007. a määruse nr 9 "Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajale makstava tasu arvutamise metoodika" muutmine

Vastu võetud 06.11.2009 nr 81

Määrus kehtestatakse «Ravikindlustuse seaduse» § 32 alusel.

§ 1. Sotsiaalministri 19. jaanuari 2007. a määruses nr 9 «Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajale makstava tasu arvutamise metoodika» (RTL 2007, 8, 135; 2009, 48, 696) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõikes 1 asendatakse sõnad «kinnitatud nimistuga töötav perearst» sõnaga «perearst»;

2) paragrahvi 4 lõikest 11 jäetakse välja sõnad «kinnitatud nimistuga töötavale»;

3) paragrahvi 6 lõikes 1 esitatud tabeli rida tervishoiuteenuse nimetusega «Ösofagogastroduodenoskoopia» muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Ösofagogastroduodenoskoopia 7551»;

4) paragrahvi 6 lõikes 1 esitatud tabelisse lisatakse pärast rida tervishoiuteenuse nimetusega «Ösofagogastroduodenoskoopia» read järgmises sõnastuses:

«Histoloogilise koematerjali võtmine endoskoopial (kuni 5 tükki) 7552
Tsütotoloogilise koematerjali võtmine endoskoopial   7587»;

5) paragrahvi 6 lõikes 1 esitatud tabeli rida tervishoiuteenuse nimetusega «Kolonoskoopia» muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Kolonoskoopia 7558»;

6) paragrahvi 6 lõikes 1 esitatud tabeli rida tervishoiuteenuse nimetusega «Histoloogilised uuringud» muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Histoloogilised ja tsütoloogilised uuringud 66800, 66802,
66807–66811,
66813»;

7) paragrahvi 6 lõikes 1 esitatud tabeli rida tervishoiuteenuse nimetusega «Tsütoloogilised uuringud» tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahvi 6 lõige 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (11) Kui perearst on kinnitanud käesoleva määruse §-s 8 sätestatud kriteeriumide täitmise hindamiseks haigekassa poolt ravikindlustuse andmekogu andmete alusel esitatud andmete õigsuse, tasub haigekassa perearstile käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud uuringute, protseduuride ja laboriuuringute eest lisaks perearsti pearaha arvel tasutavatele teenustele kuni 32% perearsti nimistule pearahadeks arvestatud summast aastas.»;

9) paragrahv 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 8. Lisatasu tasumine perearstile

(1) Haigekassa tasub perearstile tervishoiuteenuste loetelus koodidega 3061 ja 3062 tähistatud teenuste eest käesolevas paragrahvis sätestatud kriteeriumide alusel, hinnates perearsti tegevust jooksvale kalendriaastale eelneva kalendriaasta või käesolevas paragrahvis sätestatud juhtudel kuni viie eelneva kalendriaasta jooksul.

(2) Käesolevas paragrahvis sätestatud kriteeriumide täitmise hindamiseks esitab haigekassa perearstile ravikindlustuse andmekogu andmete alusel lepingus kokkulepitud andmed hiljemalt jooksva kalendriaasta 20. veebruariks. Perearst kinnitab esitatud andmed allkirjastatud teatega hiljemalt jooksva kalendriaasta 15. maiks.

(3) Käesolevas paragrahvis sätestatud kriteeriumide rakendamise kord lepitakse kokku haigekassa ja perearsti vahel sõlmitavas lepingus.

(4) Haigusi ennetava tulemusliku töö hindamise kriteeriumid on järgmised:

0–18-aastased isikud

KOOD HÕLMATUS PUNKTE

0–2-aastaste laste vaktsineerimine

9020 90% 10
9021 90% 10
9022 90% 10
9023 90% 10
9024 90% 10
9025 90% 10
9026 90% 10
9027 90% 10
9028 90% 10

Laste läbivaatus ja väikelaste üldine tervisekontroll

1. elukuul 9031 90% 10
3. elukuul 9032 90% 10
12. elukuul 9033 90% 10
2 aasta vanuselt 9034 90% 10

Kooliminevate laste läbivaatus (6-, 7- ja 8-aastastel)

9030 90% 10

Südame-veresoonkonnahaiguste ennetus KOOD HÕLMATUS PUNKTE
40–60-aastastel sihtgruppi kuuluvatel isikutel määratud üldkolesterool* 66104 90% 20
40–60-aastastel riskigruppi kuuluvatel isikutel määratud glükoos* 66101 Keskmine hõlmatus** + 10%*** 10
40–60-aastastel riskigruppi kuuluvatel isikutel määratud kolesterooli fraktsioonid* 66105 Keskmine hõlmatus** + 10%*** 10
Pereõe nõustamine 40-60 aastastel riskigruppi kuuluvatel isikutel* 9015 Keskmine hõlmatus** + 10%*** 20
Kokku:     200

* Märkus: siht- ja riskigruppi kuuluvate isikute määratlus on defineeritud haigekassa ja perearsti vahel sõlmitavas lepingus.

(5) 0–2-aastaste laste vaktsineerimise hõlmatusse arvestatakse ka vaktsineerimisest keeldumised ja meditsiinilised vastunäidustused vaktsineerimisele juhul, kui vastavas vanuses lapsele on tehtud ettenähtud läbivaatused ja üldine tervisekontroll.

(6) Perearstil, kelle teeninduspiirkonnaks on üks kohalik omavalitsusüksus ja kelle nimistu koosneb selle piirkonna elanikest ning kelle teeninduspiirkonnas ei ela 0–2-aastaseid või 6-, 7- ja 8-aastaseid lapsi, loetakse 0–18-aastaste isikute haigusi ennetava tulemusliku töö kriteeriumid vastavas osas täidetuks 100%.

(7) Südame-veresoonkonnahaiguste esmane ennetus on perearsti nimistus olevatele eelnevalt südame-veresoonkonna haiguse diagnoosita 40–60-aastastele kindlustatud isikutele suunatud tegevus.

(8) Krooniliste haigete jälgimise tulemusliku töö hindamise kriteeriumid on järgmised:

Diabeet II KOOD HÕLMATUS PUNKTE
Haigekassa poolt ravikindlustuse andmekogu andmete alusel esitatud diabeet II (sotsiaalministri 10. jaanuari 2002. a määrusega nr 13 «Tervishoiuteenuste loetelu kehtestamine» kehtestatud rahvusvahelise haiguste klassifikaatori (edaspidi RHK-10) jaotises E11 nimetatud diagnoosidega) krooniliste haigete loetelu kinnitatud   Jah 0
Diabeet II haiged, kellel määratud glükohemoglobiin 66118 Keskmine hõlmatus** + 10% 16
Diabeet II haigetel määratud kreatiniin vereseerumis 66102 Keskmine hõlmatus** + 10% 16
Diabeet II haigetel määratud üldkolesterool 66104 Keskmine hõlmatus** + 10% 16
Diabeet II haigetel määratud kolesterooli fraktsioonid üks kord kolme aasta jooksul 66105 80% 16
Diabeet II mikroalbuminuuria-negatiivsetel haigetel määratud albumiin uriinis (mikroalbuminuuria) 66117 30% 16
Pereõe nõustamine 9015 Keskmine hõlmatus** + 10%*** 24

Hüpertooniatõbi

KOOD HÕLMATUS PUNKTE

Haigekassa poolt ravikindlustuse andmekogu andmete alusel esitatud hüpertooniatõvehaigete (RHK-10 jaotistes: I10–I15 nimetatud diagnoosidega ja haiguse raskusastmetega) loetelu kinnitatud

  Jah 0

I (madal risk)

Glükoos üks kord kolme aasta jooksul 66101 80% 16
Üldkolesterool üks kord kolme aasta jooksul 66104 80% 16
EKG üks kord kolme aasta jooksul 6320 või 6322 või 6323 80% 16
Pereõe nõustamine 9015 Keskmine hõlmatus** + 10%*** 24

II (keskmine lisarisk)

Üldkolesterool 66104 Keskmine hõlmatus** + 10% 16
Kolesterooli fraktsioonid 66105 Keskmine hõlmatus** + 10% 16
Glükoos 66101 Keskmine hõlmatus** + 10% 16
Kreatiniin 66102 Keskmine hõlmatus** + 10% 16
Mikroalbuminuuria-negatiivsetel haigetel määratud albumiin uriinis (mikroalbuminuuria) 66117 30% 16
EKG üks kord kolme aasta jooksul 6320 või 6322 või 6323 80% 16

III (kõrge või ülikõrge lisarisk)

Üldkolesterool 66104 Keskmine hõlmatus** + 10% 16
Kolesterooli fraktsioonid 66105 Keskmine hõlmatus** + 10% 16
Glükoos 66101 Keskmine hõlmatus** + 10% 16
Mikroalbuminuuria-negatiivsetel haigetel määratud albumiin uriinis (mikroalbuminuuria) 66117 30% 16
Kreatiniin 66102 Keskmine hõlmatus** + 10% 16

Müokardi infarkt KOOD HÕLMATUS PUNKTE
Haigekassa poolt ravikindlustuse andmekogu andmete alusel esitatud müokardi infarkti (RHK-10 jaotistes: I21, I22, I23 nimetatud diagnoosidega ja I25.2 diagnoosiga) haigete loetelu kinnitatud     0
Määratud üldkolesterool 66104 Keskmine hõlmatus** + 10% 16
Määratud glükoos 66101 Keskmine hõlmatus** + 10% 16

Hüpotüreoos KOOD HÕLMATUS PUNKTE
Haigekassa poolt ravikindlustuse andmekogu andmete alusel esitatud hüpotüreoosi (RHK-10 jaotises: E01, E02, E03 nimetatud diagnoosidega ja E89.0 diagnoosiga) haigete loetelu kinnitatud     0
Määratud TSH 66706 Keskmine hõlmatus** + 10% 16
Kokku:     400

** Märkus: keskmine hõlmatus on hindamise kalendriaastale eelneval kalendriaastal koodidega 3061 ja 3062 tähistatud teenuste taotlemiseks lepingus kokkulepitud, haigekassa poolt ravikindlustuse andmekogu andmete alusel esitatud andmed kinnitanud perearstide vastava tegevusega saavutatud tulemuste keskmine protsent. Keskmised protsendid avaldatakse haigekassa veebilehel hiljemalt 1. juuliks.
*** Märkus: kui keskmine hõlmatus + 10% osutub hindamise kalendriaastale eelneval kalendriaastal madalamaks kui 50%, loetakse hõlmatuseks 50%.

(9) Perearstil, kelle nimistus ei ole käesoleva paragrahvi lõikes 8 nimetatud diagnoosidega kroonilisi haigeid ning kelle nimistus olevate isikute kohta ei ole eriarstid haigekassale esitanud nimetatud haiguste diagnoosidega raviarveid, loetakse krooniliste haigete jälgimise tulemusliku töö kriteeriumid vastava haiguse osas täidetuks 100%.

(10) Kroonilisi haigeid jälgitakse vastavalt ravijuhenditele. Krooniliste haigete jälgimise tulemuslikkust tervishoiuteenuste loetelus koodiga 3061 tähistatud teenuse eest tasumiseks hinnatakse käesoleva paragrahvi lõikes 8 sätestatud tingimustel.

(11) Erialase lisapädevuse hindamise kriteeriumid on järgmised:

Erialane pädevus KOOD HÕLMATUS KOEFITSIENT
Perearsti ja -õe erialane pädevus   Perearst ja pereõde on läbinud pädevushindamise 0,2

Raseduse jälgimine KOOD HÕLMATUS KOEFITSIENT
Raseduse tuvastamine ja jälgimise plaani koostamine 3063

Koode esineb raviarvetel kokku vähemalt 8 korda

0,3

Raseduse kulu jälgimine kuni 20. rasedusnädalani 3064
Raseduse kulu jälgimine 20.–36. rasedusnädalani 3065
Raseduse kulu jälgimine 36.–40. rasedusnädalani 3066

Günekoloogiline läbivaatus KOOD HÕLMATUS KOEFITSIENT
Günekoloogiline läbivaatus koos preparaadi võtmisega 7359

Koode esineb raviarvetel kokku vähemalt 10 korda

0,2

Emakasisese vahendi paigaldamine/
instrumentaalne väljutamine, emakakaela laiendamine
7352
Güneko-tsütoloogiline uuring 66807
66809
66811

Kirurgilised manipulatsioonid ja pisioperatsioonid KOOD HÕLMATUS KOEFITSIENT
Nahahaava suturatsioon 7101

Koode esineb raviarvetel kokku vähemalt 40 korda

0,3

Ambulatoorne pisioperatsioon (pindmise mädakolde avamine, panariitsiumi avamine, pindmiste nahatuumorite ja naha aluskoe tuumorite eemaldamine jmt) 7100
Põletushaige sidumine (ambulatoorne) 7111
Kipslahase asetamine 7106
Biopsia võtmine (välja arvatud operatsiooni ajal) 7004
Diagnostilisel või ravi eesmärgil organi/õõne punktsioon 7005
Kateeterdamine 7159
Püsikateetri paigaldamine 7160
Epitsüstostoomi vahetus 7162
Kusepõie loputus ja ravimi viimine põide (ambulatoorselt) 7163

(12) Perearstile tasutakse tervishoiuteenuste loetelus koodiga 3061 tähistatud teenuse piirhinnast koefitsiendiga 0,8, kui haigusi ennetava tulemusliku töö kriteeriumidest on täidetud vähemalt 80% (160 punkti) ja krooniliste haigete jälgimise tulemusliku töö kriteeriumidest on täidetud vähemalt 80% (320 punkti).

(13) Perearstile tasutakse tervishoiuteenuste loetelus koodiga 3061 tähistatud teenuse piirhinnast koefitsiendiga 1,0, kui perearsti haigusi ennetava tulemusliku töö kriteeriumidest on täidetud vähemalt 90% (180 punkti) ja krooniliste haigete jälgimise tulemusliku töö kriteeriumidest on täidetud vähemalt 90% (360 punkti).

(14) Kui perearstil on täidetud käesoleva paragrahvi lõikes 12 või 13 sätestatud tingimused, hinnatakse tema erialast lisapädevust ja määratakse koodiga 3062 tähistatud teenuse koefitsiendid vastavalt käesoleva paragrahvi lõikele 11. Erialase lisapädevuse hindamisel liidetakse täidetud kriteeriumide koefitsiendid.

(15) Haigekassa hindab perearsti poolt esitatud raviarvete alusel perearsti tegevust käesolevas paragrahvis sätestatud korras ning kinnitab hindamise tulemused jooksvale kalendriaastale järgneva kalendriaasta 1. juuliks.

(16) Perearstil on õigus algatada käesoleva paragrahvi lõike 15 alusel tehtud haigekassa otsuse suhtes vaidemenetlus «Haldusmenetluse seaduses» sätestatud korras.

(17) Haigekassa avalikustab oma veebilehel jooksvale kalendriaastale järgneva kalendriaasta 1. juuliks kõigi perearstide koodidega 3061 ja 3062 tähistatud tervishoiuteenuste punktisumma ja piirhinna koefitsiendid.»;

10) paragrahvi 18 lõikes 1 esitatud tabel muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Teenuse nimetus Teenuse kood
Pehmekoe defekti parandamine koeekspandri abil 2282K
Silma sarvkesta võtmine ja siirdamise operatsioon 2286K
Medikamentoosne abort   2287K»;

11) paragrahvi 24 lõiked 51 ja 52 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (51) Mao- ja söögitorukasvajate kemoteraapiakuuri (kood 323R) teenus sisaldab järgmisi ravikuure:
1) 5 FU kombinatsioon tsisplatiini ja epirubitsiiniga: maovähi palliatiivne või neoadjuvantne ravi heas üldseisundis haigele, kes talub agressiivset keemiaravi, kuid esineb vastunäidustus dotsetakseelile;
2) 5 FU kombinatsioon tsisplatiiniga: maovähi palliatiivne ning neoadjuvantne ravi kui haige talub agressiivset keemiaravi, kuid esineb vastunäidustus dotsetakseelile ja epirubitsiinile. Söögitoruvähi palliatiivne ravi kui suukaudne ravi pole võimalik;
3) dotsetakseeli kombinatsioon tsisplatiiniga: mao- ja söögitoruvähi palliatiivne ning neoadjuvantne ravi heas üldseisundis haigele, kes talub agressiivset keemiaravi;
4) oksaliplatiini sisaldavad raviskeemid: maovähi palliatiivne või neoadjuvantne ravi heas üldseisundis haigele, kes talub agressiivset keemiaravi, kuid esineb vastunäidustus dotsetakseelile ja tsisplatiinile.

(52) Biliopankreaatilise süsteemi kartsinoomi kemoteraapiakuuri (kood 324R) teenus sisaldab järgmisi ravikuure:
1) gemtsitabiini monoteraapia: pankrease kartsinoomi adjuvantne ravi ning 1. rea palliatiivne ravi, kui patsient talub gemtsitabiini;
2) gemtsitabiini kombinatsioon tsisplatiiniga: pankrease kartsinoomi palliatiivne ravi heas üldseisundis haigel, kellel on näidustatud kombineeritud ravi. Kolangiokartsinoomi ja Papilla Vateri vähi palliatiivne ravi;
3) gemtsitabiini kombinatsioon oksaliplatiiniga: pankrease kartsinoomi palliatiivne ravi heas üldseisundis haigel, kellel on näidustatud kombineeritud ravi, kuid tsisplatiin on vastunäidustatud;
4) gemtsitabiini kombinatsioon erlotiniibiga: lokaalselt kaugelearenenud pankrease kartsinoomi palliatiivne ravi heas üldseisundis haigel, kellel on näidustatud kombineeritud ravi ning kellel haigus ei ole veel mõjutanud üldseisundit.»;

12) paragrahvi 51 lõike 2 kolmas lause tunnistatakse kehtetuks;

13) paragrahvi 61 punktid 1 ja 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) koefitsient 1 tähistab koefitsienti teenusele kehtestatud piirhinnast erineva hinna rakendamisel tulenevalt tervishoiuteenuste loetelust, välja arvatud tervishoiuteenuste loetelu § 76 lõikes 5 sätestatu;
2) koefitsient 2 tähistab koefitsienti teenusele kehtestatud piirhinnast erineva hinna rakendamisel, mis tuleneb ravi rahastamise lepingust ning tervishoiuteenuste loetelu § 76 lõikes 5 sätestatust;»;

14) paragrahvi 66 punktis 4 asendatakse sõna «psühholoogi» sõnadega «kliinilise psühholoogi»;

15) paragrahvi 67 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) 2010. a I poolaastal hindab haigekassa perearsti tegevusi lisatasu tasumiseks haigusi ennetava ja krooniliste haigete jälgimise tulemusliku töö (kood 3061) ning erialase lisapädevuse eest (kood 3062) käesoleva määruse § 8 kuni 31. detsembrini 2009. a kehtinud sõnastuses sätestatud tingimuste alusel ning kinnitab hindamise tulemused 1. juuliks 2010. a.»;

16) paragrahvi 67 täiendatakse lõigetega 3 ja 4 järgmises sõnastuses:

« (3) Kuni 31. detsembrini 2010. a loetakse käesoleva määruse § 8 lõikes 11 sätestatud õe erialane pädevus täidetuks ka juhul, kui õde on:
1) läbinud erialase täienduskoolituse vähemalt 60 tunni ulatuses või
2) spetsialiseerunud terviseõeks või
3) 2010. aastal tervishoiu kõrgkoolis õppiv isik.

(4) Kuni 31. detsembrini 2010. a võib raviarvele kanda ka raviarve vormistanud psühholoogi koodi.»;

17) määruse lisad 3–9, 11, 13 ja 15 asendatakse vastavalt käesoleva määruse lisadega 1–10.

§ 2. Määruse jõustumine

(1) Määrus jõustub 2009. aasta 15. novembril.

(2) Määruse § 1 punktid 1, 2, 8, 9 ja 15 jõustuvad 2010. aasta 1. jaanuaril.

Minister Hanno PEVKUR

Terviseala asekantsler
kantsleri ülesannetes Ivi NORMET

Määruse lisad on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 9.11.2009. a resolutsioon nr 17-1/09-05489.

Lisa 1

Lisa 2

Lisa 3

Lisa 4

Lisa 5

Lisa 6

Lisa 7

Lisa 8

Lisa 9

Lisa 10

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json