Teksti suurus:

Euroopa Kohtu eelotsusemenetluste ja Eesti suhtes algatatud rikkumismenetluste andmekogu asutamine ning andmekogu põhimäärus

Väljaandja:Välisminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.11.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:26.01.2013
Avaldamismärge:RTL 2009, 85, 1240

Euroopa Kohtu eelotsusemenetluste ja Eesti suhtes algatatud rikkumismenetluste andmekogu asutamine ning andmekogu põhimäärus

Vastu võetud 06.11.2009 nr 20

Määrus kehtestatakse «Välissuhtlemisseaduse» § 9 lõike 14 ja § 9 lõike 5 punkti 3 alusel ning kooskõlas «Avaliku teabe seaduse» § 435 lõikega 1.

§ 1.  Andmekogu

  Andmekogu nimetus on «Euroopa Kohtu eelotsusemenetluste ja Eesti suhtes algatatud rikkumismenetluste andmekogu» (edaspidi andmekogu).

§ 2.  Andmekogu pidamise eesmärk

  Andmekogu pidamise eesmärk on hallata Euroopa Kohtu eelotsusemenetluste kohta saadetud informatsiooni, jälgida menetluste käiku ning teavitada sellest asjaomaseid ametiasutusi. Samuti hallatakse andmekogus teavet Euroopa Ühenduste Komisjoni algatatud rikkumismenetluste kohta.

§ 3.  Andmekogu vastutav töötleja

  Andmekogu vastutav töötleja on Välisministeerium.

§ 4.  Andmekogu ülesehitus

  Andmekogu peetakse ühetasandilise infotehnoloogilise andmekoguna.

§ 5.  Andmekogusse eelotsuse kohta kantavad andmed

  (1) Andmekogusse kantakse eelotsuse kohta järgmised põhiandmed (nende olemasolul):
  1) kohtuasja number;
  2) kirja Välisministeeriumi dokumendiregistri indeks;
  3) kirja sissetuleku kuupäev;
  4) kohtuasja poolte nimed;
  5) menetluse liik;
  6) vastutav ministeerium ja amet;
  7) vastutava ministeeriumi ja ameti seisukoha esitamise tähtaeg;
  8) Eesti seisukoha esitamise tähtaeg;
  9) menetluse hetkeseis;
  10) menetluse staadium;
  11) Eesti seisukoha esitamise otsus;
  12) digitaalsed dokumendifailid;
  13) märksõnad;
  14) õiguslik vorm;
  15) vastutava ministeeriumi ja ameti seisukoht;
  16) kommentaar.

  (2) Andmekogusse kantakse eelotsuse menetluse käigu kohta järgmised andmed (nende olemasolul):
  1) kirjalike märkuste staadiumis: sissetulnud kirja dokumendiregistri indeks ja sissetuleku kuupäev, vastuse kuupäev, vastutava ministeeriumi ja ameti seisukoht, kommentaar, digitaalsed dokumendifailid;
  2) suulise istungi toimumise teate puhul: sissetulnud kirja dokumendiregistri indeks ja sissetuleku kuupäev, kommentaar, digitaalsed dokumendifailid;
  3) kohtuistungi ettekande staadiumis: sissetulnud kirja dokumendiregistri indeks ja sissetuleku kuupäev, kommentaar, digitaalsed dokumendifailid;
  4) kohtujuristi ettepaneku staadiumis: sissetulnud kirja dokumendiregistri indeks ja sissetuleku kuupäev, kommentaar, digitaalsed dokumendifailid;
  5) kohtu määruse või otsuse puhul: sissetulnud kirja dokumendiregistri indeks ja sissetuleku kuupäev, kommentaar, digitaalsed dokumendifailid.

§ 6.  Andmekogusse Eesti suhtes algatatud rikkumismenetluse kohta kantavad andmed

  (1) Andmekogusse kantakse Eesti suhtes algatatud rikkumismenetluse kohta järgmised põhiandmed (nende olemasolul):
  1) rikkumise number;
  2) direktiivi, määruse, otsuse vm alusdokumendi info;
  3) vastutav ministeerium ja amet;
  4) rikkumismenetluse staadium;
  5) digitaalsed dokumendifailid;
  6) Euroopa Komisjoni kirja dokumendiregistri indeks ja saatmise kuupäev;
  7) Eesti alalise esinduse Euroopa Liidu juures registreeritud kirja dokumendiregistri indeks ja sissetuleku kuupäev;
  8) Euroopa Komisjonile vastamise tähtaeg;
  9) vastutava ministeeriumi ja ameti seisukoha esitamise tähtaeg;
  10) vastutava ministeeriumi ja ameti seisukoht (digitaalsed dokumendifailid);
  11) Vabariigi Valitsuse istungi kuupäev;
  12) Vabariigi Valitsuse istungile esitatud dokumendid (digitaalsed dokumendifailid);
  13) Euroopa Komisjonile saadetud vastuskirja Välisministeeriumi dokumendiregistri indeks ja saatmise kuupäev;
  14) Euroopa Komisjonile saadetud dokumendifailid;
  15) Euroopa Komisjoni vastus;
  16) märkused.

  (2) Andmekogusse kantakse Eesti suhtes algatatud rikkumismenetluse edasise käigu kohta järgmised andmed (nende olemasolul):
  1) põhjendatud arvamuse staadiumis: Euroopa Komisjoni kirja dokumendiregistri indeks ja saatmise kuupäev, Eesti alalise esinduse Euroopa Liidu juures registreeritud kirja dokumendiregistri indeks ja sissetuleku kuupäev, Euroopa Komisjonile vastamise tähtaeg, vastutava ministeeriumi ja ameti seisukoha esitamise tähtaeg, Vabariigi Valitsuse istungi kuupäev, Euroopa Komisjonile saadetud vastuskirja Välisministeeriumi dokumendiregistri indeks ja saatmise kuupäev, Euroopa Komisjoni vastus, märkused, digitaalsed dokumendifailid;
  2) kohtu staadiumis: Euroopa komisjoni kirja dokumendiregistri indeks ja saatmise kuupäev, saabunud kirja Välisministeeriumi dokumendiregistri indeks ja sissetuleku kuupäev, Euroopa Komisjonile vastamise tähtaeg, vastutava ministeeriumi ja ameti seisukoha esitamise tähtaeg, Vabariigi Valitsuse istungi kuupäev, Euroopa Komisjonile saadetud vastuskirja Välisministeeriumi dokumendiregistri indeks ja saatmise kuupäev, märkused, digitaalsed dokumendifailid;
  3) rikkumismenetluse lõpetamise kohta Euroopa Komisjoni otsuse kuupäev.

§ 7.  Andmete andmekogusse kandmine ja andmete õigsus

  (1) Andmekogusse kannab uusi andmeid ja muudatuste sisestamise eest vastutab andmekogu vastutav töötleja.

  (2) Kui andmekogusse kantud andmed muutuvad, teeb andmekogu vastutav töötleja andmekogus asjakohase muudatuse.

  (3) Andmekogusse kantud andmete õigsuse eest vastutab andmekogu vastutav töötleja.

§ 8.  Juurdepääs andmekogusse kantud andmetele

  (1) Andmekogus sisalduvad andmed on juurdepääsupiiranguga ning tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud andmeteks.

  (2) Asjaomaste ametiasutuste määratud ametnikud saavad neile vastutava töötleja poolt antud juurdepääsuparoolide abil siseneda andmekogusse ja tutvuda andmekogus Euroopa Kohtu eelotsusemenetluste osa andmetega. Juurdepääs andmekogu Eesti suhtes algatatud rikkumismenetluste osa andmetele on ainult vastutaval töötlejal. Juurdepääs andmekogusse kantud andmetele on ka andmekaitse järelevalveasutusel seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks, samuti isikul, kes arendab või hooldab andmekogu.

§ 9.  Andmekogus sisalduvate andmete ja nende alusdokumentide säilitamine

  Andmekogus olevaid andmeid säilitatakse alatiselt. Andmekogusse kantud andmete alusdokumente säilitatakse kooskõlas välisministri kinnitatud «Välisministeeriumi dokumentide loetelus» sarjadele kehtestatud säilitustähtaegadega, mille lõppemise järel otsustatakse nende hävitamine.

§ 10.  Andmekogusse kantavate andmete õiguslik tähendus

  Andmekogusse kantud andmetel on informatiivne tähendus.

§ 11.  Andmete turvalisus

  Andmekogu turvaklass on K1T1S1 ning andmekogu turbeaste on madal (L).

§ 12.  Andmekogu rahastamine

  Andmekogu pidamist rahastatakse Välisministeeriumile riigieelarvest selleks otstarbeks eraldatavatest vahenditest.

§ 13.  Andmekogu tegevuse lõpetamine

  Andmekogu tegevus lõpetatakse ja lõpetamine registreeritakse Vabariigi Valitsuse 28. veebruari 2008. a määruse nr 58 «Riigi infosüsteemi haldussüsteem» kohaselt.

Urmas PAET
Minister

Marten KOKK
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json