Teksti suurus:

Tulumaksuseaduse muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2010
Avaldamismärge:RT I 2009, 54, 362

Tulumaksuseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 29.10.2009

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 11. novembri 2009. a otsusega nr 551

§ 1. Tulumaksuseaduses (RT I 1999, 101, 903; 2009, 24, 146) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõiget 3 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

«Paragrahvis 50 sätestatud tulumaksuga maksustatakse riigitulundusasutuse puhaskasumist riigieelarvesse kantud summa.»;

2) paragrahvi 1 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Paragrahvides 49–52 sätestatud tulumaksuga maksustatakse residendist juriidilise isiku ja riigitulundusasutuse poolt tehtud kingitused, annetused ja vastuvõtukulud, jaotatud kasum ning ettevõtlusega mitteseotud kulud ja väljamaksed.»;

3) paragrahvi 2 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Paragrahvi 1 lõikes 3 nimetatud tulumaksu maksjaks on residendist juriidiline isik ja riigitulundusasutus.»;

4) paragrahvi 2 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Paragrahvi 1 lõikes 3 nimetatud tulumaksu maksjaks on residendist juriidiline isik. Käesolevas seaduses residendist äriühingu kohta sätestatut kohaldatakse ka riigitulundusasutusele.»;

5) paragrahvi 26 lõikest 1 jäetakse välja viimane lause;

6) paragrahvi 26 lõiked 3 ja 4 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 27 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 27. Kingitused ja annetused»;

8) paragrahvi 27 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

9) paragrahvi 27 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Lõikes 1 nimetatud kingitusi ja annetusi ei või maha arvata rohkem kui 5% maksumaksja sama maksustamisperioodi tulust, millest on tehtud 6. peatükis ja §-des 23–26 lubatud mahaarvamised.»;

10) paragrahvi 44 lõikest 11 jäetakse välja tekstiosa «§ 26 lõike 3,»;

11) paragrahvi 50 lõike 1 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Residendist äriühing (sealhulgas täis- ja usaldusühing) ning riigitulundusasutus maksavad tulumaksu dividendide või muude kasumieraldistena jaotatud kasumilt nende väljamaksmisel rahalises või mitterahalises vormis.»;

12) paragrahvi 50 lõike 1 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Residendist äriühing (sealhulgas täis- ja usaldusühing) maksab tulumaksu dividendide või muude kasumieraldistena jaotatud kasumilt nende väljamaksmisel rahalises või mitterahalises vormis.»;

13) paragrahvi 571 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Riigi või kohaliku omavalitsuse üksuse haridusasutus, avalik-õiguslik ülikool ja erakool, kellel on koolitusluba, registreering Eesti Hariduse Infosüsteemis või õigus kõrgharidustaseme õpet läbi viia, on kohustatud esitama Maksu- ja Tolliametile deklaratsiooni kalendriaastal füüsiliste isikute tasutud §-s 26 nimetatud koolituskulude kohta.»;

14) paragrahvi 571 lõikest 3 jäetakse välja viimane lause;

15) paragrahvi 61 täiendatakse lõikega 36 järgmises sõnastuses:

« (36) Deklaratsiooni esitamisel 2009. aastal tasutud õppelaenu intresside ning ametiühingu sisseastumis- ja liikmemaksude kohta kohaldatakse 2009. aasta 31. detsembrini kehtinud § 571 lõikeid 2 ja 3.»

§ 2. Seaduse jõustumine

(1) Käesolev seadus jõustub 2010. aasta 1. jaanuaril.

(2) Käesoleva seaduse § 1 punktid 1, 3 ja 11 jõustuvad 2009. aasta 1. detsembril ning neid kohaldatakse tagasiulatuvalt alates 2009. aasta 1. augustist.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json