Teksti suurus:

Raamatupidamise seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2010
Avaldamismärge:RT I 2009, 54, 363

Raamatupidamise seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 29.10.2009

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 11. novembri 2009. a otsusega nr 552

§ 1. Raamatupidamise seaduses (RT I 2002, 102, 600; 2009, 19, 116) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 täiendatakse punktiga 13 järgmises sõnastuses:

« 13) majandusaasta aruande taksonoomia – majandusaasta aruande standardiseeritud elementide ja sidusbaaside kogum.»;

2) paragrahvi 14 lõike 1 kaks viimast lauset tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 14 lõike 2 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 4) äriühingute puhul majandusaasta kasumi jaotamise või kahjumi katmise ettepaneku koostamine;»;

4) seadust täiendatakse §-ga 141 järgmises sõnastuses:

« § 141. Majandusaasta aruande taksonoomia

(1) Majandusaasta aruande taksonoomia kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega, määrates kindlaks taksonoomia standardi, elemendid ja taksonoomia haldaja.

(2) Majandusaasta aruande taksonoomia alusel koostatavad aruandevormid kehtestab rahandusminister määrusega.

(3) Raamatupidamiskohustuslane lähtub majandusaasta aruande ja sellega koos esitatavate dokumentide koostamisel käesoleva paragrahvi lõike 1 alusel kehtestatud taksonoomiast ning käesoleva paragrahvi lõike 2 alusel kehtestatud aruandevormidest.

(4) Riigi või kohaliku omavalitsuse asutus või muu avalikke ülesandeid täitev isik ei või nõuda raamatupidamiskohustuslaselt nende taksonoomiaga hõlmatud andmete esitamist, mis raamatupidamiskohustuslane on seaduses sätestatud korras esitanud registrile avaldamiseks koos majandusaasta aruandega.

(5) Riigi või kohaliku omavalitsuse asutus või muu avalikke ülesandeid täitev isik võib raamatupidamiskohustuslaselt nõuda taksonoomiaga hõlmatud andmete esitamist, kui:
1) andmeid nõutakse enne, kui raamatupidamiskohustuslane on andmed registrile esitanud ja kui registrile majandusaasta aruande esitamiseks sätestatud tähtaega ei ole võimalik ära oodata;
2) andmeid nõutakse registrile esitatud andmetega võrreldes erineva perioodi kohta ja kui registrile esitatud andmetest ei ole võimalik soovitud andmeid mõistlikult tuletada;
3) nõutavate andmete mõisted ei ole taksonoomia elementide mõistetega identsed ja kui taksonoomia elementide andmetega ei ole võimalik soovitud eesmärki saavutada.

(6) Käesoleva paragrahvi lõiget 3 ei kohaldata riigi, riigiraamatupidamiskohustuslase, kohaliku omavalitsuse üksuse, Eestis registreeritud avalik-õigusliku juriidilise isiku ja füüsilisest isikust ettevõtja majandusaasta aruandele ning välismaa äriühingu aruandele, mille esitab filiaali juhataja registrile avaldamiseks.»;

5) paragrahvi 18 lõiked 3 ja 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Raamatupidamiskohustuslane, kelle majandusaasta aruandele ei kohaldata käesoleva seaduse § 141 lõiget 3 ja kes koostab oma raamatupidamise aastaaruande vastavalt Eesti heale raamatupidamistavale, peab jätkuvalt kasutama käesoleva seaduse lisas 1 toodud bilansiskeemi ja ühte lisas 2 toodud kasumiaruande skeemidest. Bilansi ja kasumiaruande skeemide kirjeid võib täiendavalt liigendada ning nendele võib lisada uusi kirjeid, kui see suurendab aruande informatiivsust.

(4) Tegevusaladel, kus see on põhjendatud majandustegevuse iseloomu tõttu, võib käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud raamatupidamiskohustuslane kasutada käesoleva seaduse lisades toodutest erinevaid bilansi- ja kasumiaruande skeeme. Käesoleva seaduse lisades toodust erineva skeemi valikul tuleb lähtuda ühest käesoleva seaduse §-s 17 nimetatud raamatupidamistavast ning vastaval tegevusalal tegutsemist reguleerivate muude õigusaktide nõuetest.»;

6) paragrahvi 21 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Raamatupidamise aastaaruande lisad peavad vastama ühele käesoleva seaduse §-s 17 nimetatud raamatupidamistavale.»;

7) paragrahvi 24 lõike 2 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahvi 25 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Raamatupidamiskohustuslase tegevjuhtkond kirjutab raamatupidamiskohustuslase majandusaasta aruandele koos kuupäeva märkimisega alla viivitamata pärast seda, kui asjaomane organ on aruande heaks kiitnud.»;

9) paragrahvi 28 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Raamatupidamiskohustuslane, kes on aruandeaastal või sellele eelnenud majandusaastal olnud konsolideeriv üksus, koostab lõppenud majandusaasta kohta käesoleva seaduse § 14 lõikes 1 nimetatud aruande konsolideerimisgrupi majandusaasta aruandena, mis koosneb konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruandest ja tegevusaruandest.»;

10) paragrahv 451 tunnistatakse kehtetuks;

11) paragrahvi 62 täiendatakse lõigetega 11 ja 12 järgmises sõnastuses:

« (11) Käesoleva seaduse § 141 lõige 3 kohaldub raamatupidamiskohustuslasele, kes korraldab oma raamatupidamist rahvusvahelise finantsaruandluse standardite alusel, kelle peamine ja püsiv tegevus on krediidiasutuste seaduse mõistes finantsteenuste osutamine, kes koostab konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande või likvideerimis- ja lõpparuande või kes korraldab oma raamatupidamist muu hulgas vastavalt § 35 lõikele 2, aruandeperioodil, mis algab 2011. aasta 1. jaanuaril või hiljem, kui aruanne koostatakse või esitatakse pärast 2012. aasta 1. jaanuari.

(12) Vabariigi Valitsus võib määrusega kindlaks määrata asutused ja avalikke ülesandeid täitvad isikud, kelle suhtes ei kohaldata käesoleva seaduse § 141 lõikes 4 nimetatud keeldu kuni kahe aasta jooksul arvates keelu kehtestamisest. Vabariigi Valitsus võib määrusega eelnimetatud üleminekuaega lühendada.»;

12) paragrahvi 62 lõikest 5 jäetakse välja tekstiosa «§ 451»;

13) seaduse lisa 3 lõiget 8 täiendatakse tekstiga järgmises sõnastuses:
«– mittetulundusühingust raamatupidamiskohustuslase liikmete arv füüsiliste ja juriidiliste isikute kaupa;
– tegevjuhtkonna ja kõrgema juhtorgani liikmetele raamatupidamiskohustuslase poolt aruandeaastal arvestatud tasu, olulised soodustused (tekkepõhiselt arvestatuna) ja potentsiaalsed kohustused, samuti töötajatele arvestatud tasu üldsumma ja keskmine töötajate arv lõppenud majandusaastal.»

§ 2. Äriseadustikus (RT I 1995, 26–28, 355; 2009, 51, 349) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 32 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Majandusaasta aruanne ja sellega koos esitatavad dokumendid, samuti käesolevas seadustikus sätestatud andmed kasumi jaotamise või kahjumi katmise kohta ning volitus eespool nimetatud dokumentide ja andmete esitamiseks esitatakse äriregistrile käesoleva seadustiku § 67 4. lõike punkti 1 alusel justiitsministri määrusega kehtestatud korra kohaselt elektrooniliselt.»;

2) paragrahvi 97 lõike 1 esimene lause tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 97 lõige 11 tunnistatakse kehtetuks;

4) seadustikku täiendatakse §-ga 971 järgmises sõnastuses:

« § 971. Majandusaasta aruande kinnitamine ja esitamine äriregistrile

(1) Majandusaasta aruande kinnitavad osanikud. Juhul kui täisosanikuks on osaühing, aktsiaselts, tulundusühistu või mittetulundusühing, esitatakse kinnitatud majandusaasta aruanne koos audiitori järeldusotsusega, kui audiitorkontroll on kohustuslik, kasumi jaotamise või kahjumi katmise ettepanekuga ja müügitulu jaotusega äriregistrile kuue kuu jooksul arvates majandusaasta lõppemisest.

(2) Koos majandusaasta aruandega esitatakse äriregistrile andmed käesoleva seadustiku § 97 1. lõike kohaselt otsustatud jaotamisele kuuluva kasumiosa suuruse kohta või andmed § 97 4. lõike kohaselt kaetud kahjumi suuruse kohta, kui see teave ei ilmne majandusaasta aruandest. Kui kasumi jaotamise või kahjumi katmise otsus võetakse vastu pärast majandusaasta aruande esitamist, siis esitatakse eelnimetatud andmed koos järgmise majandusaasta aruandega.

(3) Müügitulu jaotus peab sisaldama andmeid aruandeaasta müügitulu kohta kuni kümne suurema tegevusala kaupa käesoleva seadustiku § 4 6. lõike alusel kehtestatud Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori kohaselt. Konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande korral esitatakse müügitulu jaotus konsolideeriva üksuse konsolideerimata kasumiaruande asjaomaste andmete alusel.»;

5) paragrahvi 179 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Juhatus esitab kinnitatud majandusaasta aruande koos kasumi jaotamise või kahjumi katmise ettepanekuga, müügitulu jaotusega ja audiitori järeldusotsusega, kui audiitorkontroll on kohustuslik, äriregistrile kuue kuu jooksul arvates majandusaasta lõppemisest. Koos majandusaasta aruande esitamisega teatab juhatus äriregistrile, missugusel käesoleva seadustiku §-s 176 nimetatud viisil on osanikud otsustanud kahjumi katta. Kui võrreldes eelmise majandusaasta aruande kinnitamise ajaga on osanike andmed muutunud, esitatakse koos majandusaasta aruandega ka uus osanike nimekiri majandusaasta aruande kinnitamise seisuga. Nimekirjas tuleb märkida § 182 1. lõikes nimetatud andmed, osaniku aadressi asemel näidatakse üksnes elu- või asukohariik.»;

6) paragrahvi 179 lõige 41 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 179 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

« (6) Müügitulu jaotus peab sisaldama andmeid aruandeaasta müügitulu kohta kuni kümne suurema tegevusala kaupa käesoleva seadustiku § 4 6. lõike alusel kehtestatud Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori kohaselt. Konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande korral esitatakse müügitulu jaotus konsolideeriva üksuse konsolideerimata kasumiaruande asjaomaste andmete alusel.»;

8) paragrahvi 333 lõikes 1, § 388 pealkirjas, § 419 lõikes 3, § 463 lõikes 3, § 496 lõikes 3 ja § 502 lõikes 3 asendatakse sõna «aastaaruanne» sõnadega «majandusaasta aruanne» vastavas käändes;

9) paragrahvi 334 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Juhatus esitab kinnitatud majandusaasta aruande koos kasumi jaotamise või kahjumi katmise ettepanekuga, müügitulu jaotusega ja audiitori järeldusotsusega äriregistrile kuue kuu jooksul arvates majandusaasta lõppemisest. Koos majandusaasta aruande esitamisega teatab juhatus, missugusel käesoleva seadustiku §-s 301 nimetatud viisil on üldkoosolek otsustanud kahjumi katta.»;

10) paragrahvi 334 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Müügitulu jaotus peab sisaldama andmeid aruandeaasta müügitulu kohta kuni kümne suurema tegevusala kaupa käesoleva seadustiku § 4 6. lõike alusel kehtestatud Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori kohaselt. Konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande korral esitatakse müügitulu jaotus konsolideeriva üksuse konsolideerimata kasumiaruande asjaomaste andmete alusel.»;

11) paragrahvi 335 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Juhatus esitab käesoleva paragrahvi 2. lõikes nimetatud andmed kasumi jaotamise otsuse kohta äriregistrile koos majandusaasta aruandega, kui see teave ei ilmne majandusaasta aruandest. Kui kasumi jaotamise otsus võetakse vastu pärast majandusaasta aruande esitamist, siis esitatakse eelnimetatud andmed koos järgmise majandusaasta aruandega.»;

12) paragrahvi 388 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Välismaa äriühingu filiaali juhataja peab ühe kuu jooksul arvates äriühingu majandusaasta aruande kinnitamisest või seitsme kuu jooksul arvates majandusaasta lõppemisest esitama filiaali asukoha äriregistrile äriühingu audiitorkontrolli läbinud ja kinnitatud majandusaasta aruande. Aruande esitamise nõuet ei kohaldata Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi äriühingutele, kelle majandusaasta aruannet ei pea asukohariigi õigusaktide kohaselt avalikustama.»;

13) paragrahvi 388 lõiked 3 ja 4 tunnistatakse kehtetuks;

14) paragrahvi 390 lõike 1 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 4) filiaali juhataja ei esita käesoleva seadustiku §-s 388 nimetatud tähtaegade kestel nõutavat majandusaasta aruannet ega tee seda ka registripidaja määratud lisatähtaja jooksul.»;

15) paragrahv 523 tunnistatakse kehtetuks;

16) paragrahvi 5231 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Käesoleva seadustiku § 32 lõikes 3 sätestatut kohaldatakse majandusaasta aruannetele, mis koostatakse 2009. aasta 1. jaanuaril või hiljem algava aruandeperioodi kohta.»

§ 3. Ametiühingute seaduse (RT I 2000, 57, 372; 2009, 13, 78) § 10 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

« (21) Ametiühing esitab majandusaasta aruande mittetulundusühingute seaduse § 36 lõike 5 ja § 78 lõike 3 kohaselt ilma põhitegevusala andmeteta.»

§ 4. Erakonnaseaduse (RT I 1994, 40, 654; 2007, 24, 126) § 122 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Erakonna üldkoosolek või põhikirja järgi seda asendav organ kinnitab igal aastal erakonna majandusaasta aruande ja esitab selle mittetulundusühingute seaduse § 36 lõike 5 ja § 78 lõike 3 kohaselt ilma põhitegevusala andmeteta.»

§ 5. Kirikute ja koguduste seadust (RT I 2002, 24, 135; 2009, 13, 78) täiendatakse §-ga 251 järgmises sõnastuses:

« § 251. Majandusaasta aruanne

Mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud usuline ühendus ja usuühing esitab majandusaasta aruande mittetulundusühingute seaduse § 36 lõike 5 ja § 78 lõike 3 kohaselt ilma põhitegevusala andmeteta.»

§ 6. Kohaliku omavalitsuse üksuste liitude seadust (RT I 2002, 96, 565) täiendatakse §-ga 111 järgmises sõnastuses:

« § 111. Majandusaasta aruanne

Liit esitab majandusaasta aruande mittetulundusühingute seaduse § 36 lõike 5 ja § 78 lõike 3 kohaselt ilma põhitegevusala andmeteta.»

§ 7. Korteriühistuseaduse (RT I 1995, 61, 1025; 2009, 13, 78) § 15 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

« (4) Korteriühistu esitab majandusaasta aruande mittetulundusühingute seaduse § 36 lõike 5 ja § 78 lõike 3 kohaselt ilma põhitegevusala andmeteta.»

§ 8. Maaparandusseadust (RT I 2003, 15, 84; 2009, 34, 224) täiendatakse §-ga 611 järgmises sõnastuses:

« § 611. Majandusaasta aruanne

Maaparandusühistu esitab majandusaasta aruande mittetulundusühingute seaduse § 36 lõike 5 ja § 78 lõike 3 kohaselt ilma põhitegevusala andmeteta.»

§ 9. Mittetulundusühingute seaduses (RT I 1996, 42, 811; 2009, 51, 349) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 36 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Juhatus esitab registrile kinnitatud majandusaasta aruande koos andmetega aruandeaasta põhitegevusala kohta äriseadustiku § 4 lõike 6 alusel kehtestatud Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori kohaselt kuue kuu jooksul arvates majandusaasta lõppemisest. Andmete esitamisel aruandeaasta põhitegevusala kohta lähtutakse tegevusalast, millele on aruandeaastal kulutatud kõige rohkem töötunde või muid ressursse.»;

2) paragrahvi 78 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Majandusaasta aruanne ja sellega koos esitatavad dokumendid esitatakse registrile elektrooniliselt äriseadustiku § 67 lõike 4 punkti 1 alusel justiitsministri määrusega kehtestatud korras.»

§ 10. Notariaadiseaduse (RT I 2000, 104, 684; 2009, 51, 349) § 571 tekstist jäetakse välja sõnad «või hiljem».

§ 11. Sihtasutuste seaduses (RT I 1995, 92, 1604; 2009, 51, 349) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 14 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

« (5) Majandusaasta aruanne ja sellega koos esitatavad dokumendid esitatakse registrile elektrooniliselt äriseadustiku § 67 lõike 4 punkti 1 alusel justiitsministri määrusega kehtestatud korras.»;

2) paragrahvi 34 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Juhatus esitab registrile kinnitatud majandusaasta aruande koos audiitori järeldusotsuse ja andmetega aruandeaasta põhitegevusala kohta äriseadustiku § 4 lõike 6 alusel kehtestatud Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori kohaselt kuue kuu jooksul arvates majandusaasta lõppemisest. Andmete esitamisel aruandeaasta põhitegevusala kohta lähtutakse tegevusalast, millele on aruandeaastal kulutatud kõige rohkem töötunde või muid ressursse.»

§ 12. Tarbijakaitseseaduse (RT I 2004, 13, 86; 2009, 49, 331) § 15 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

« (6) Tarbijaühendus esitab majandusaasta aruande mittetulundusühingute seaduse § 36 lõike 5 ja § 78 lõike 3 kohaselt ilma põhitegevusala andmeteta.»

§ 13. Tulundusühistuseaduses (RT I 2002, 3, 6; 2009, 51, 349) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 72 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Juhatus esitab kinnitatud majandusaasta aruande koos kasumi jaotamise ettepaneku, müügitulu jaotuse ja audiitori järeldusotsusega, kui audiitorkontroll on kohustuslik, või revidendi arvamusega elektrooniliselt äriseadustiku § 67 lõike 4 punkti 1 alusel justiitsministri määrusega kehtestatud korras äriregistrile kuue kuu jooksul arvates majandusaasta lõppemisest.»;

2) paragrahvi 72 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

« (31) Müügitulu jaotus peab sisaldama andmeid aruandeaasta müügitulu kohta kuni kümne suurema tegevusala kaupa äriseadustiku § 4 lõike 6 alusel kehtestatud Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori kohaselt. Konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande korral esitatakse müügitulu jaotus konsolideeriva üksuse konsolideerimata kasumiaruande asjaomaste andmete alusel.»

§ 14. Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2010. aasta 1. jaanuaril.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json