Teksti suurus:

Eesti Vabariigi valitsuse ja Horvaatia Vabariigi valitsuse salastatud teabe vastastikuse kaitse kokkulepe

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:05.11.2009
Avaldamismärge:RT II 2009, 28, 80

Eesti Vabariigi valitsuse ja Horvaatia Vabariigi valitsuse salastatud teabe vastastikuse kaitse kokkulepe

„Eesti Vabariigi valitsuse ja Horvaatia Vabariigi valitsuse salastatud teabe vastastikuse kaitse kokkuleppe“ eelnõu heakskiitmine

Teadaanne riigi julgeoleku volitatud esindaja muutmisest

Teadaanne välislepingu jõustumise kohta

Alla kirjutatud 17. märtsil 2009 Zagrebis, jõustus 5. novembril 2009. a

Eesti Vabariigi valitsus ja Horvaatia Vabariigi valitsus (edaspidi pooled),

mõistes, et tulemuslik koostöö võib nõuda poolte salastatud teabe vahetamist;

soovides kehtestada poolte koostöö käigus edastatud või loodud salastatud teabe vastastikust kaitset reguleeriva eeskirja,

on kokku leppinud järgmises.

Artikkel 1. Eesmärk

Kokkuleppe eesmärk on tagada ühiselt loodud või poolte vahel vahetatud salastatud teabe kaitse.

Artikkel 2. Mõisted

Kokkuleppes kasutatakse järgmisi mõisteid:
1) salastatud teave – mis tahes vormis teave, mida on vaja kaitsta salastatud teabe kaitse nõuete rikkumise eest ja mis on salastatud päritolupoole õigusaktide kohaselt;
2) teadmisvajadus – vajadus juurde pääseda salastatud teabele teenistuskohustuste tõttu ja teatava ülesande täitmiseks;
3) salastatud teabe kaitse nõuete rikkumine – salastatud teabe mis tahes kujul avalikustamine, väärkasutamine, omavoliline muutmine, rikkumine või hävitamine või muu tegevus või tegevusetus, mille tagajärjel kaob teabe salastatus, terviklikkus või kättesaadavus;
4) salastatuse tase – kategooria, mis riigi õigusaktide kohaselt iseloomustab salastatud teabele juurdepääsu piirangu taset ja poolte kohaldatavaid miinimummeetmeid selle kaitseks;
5) päritolupool – pool, kes on loonud salastatud teabe;
6) vastuvõttev pool – pool, kellele edastatakse päritolupoole salastatud teavet;
7) riigi julgeoleku volitatud esindaja – kokkuleppe rakendamise ja järelevalve eest vastutav riigiasutus;
8) pädev asutus – riigi julgeoleku volitatud esindaja või muu riigiasutus, kes rakendab kokkulepet riigi õigusaktide kohaselt;
9) lepinglane – füüsiline või juriidiline isik, kellel on õigus sõlmida lepinguid;
10) salastatud leping – kahe või enama lepinglase kokkulepe, mis sisaldab salastatud teavet või mille täitmine nõuab sellele juurdepääsu;
11) juurdepääsuluba – pädeva asutuse otsus, mille alusel on füüsilisel isikul lubatud riigi õigusaktide kohaselt pääseda juurde salastatud teabele;
12) töötlemisluba – pädeva asutuse otsus, mille kohaselt on juriidiline või füüsiline isik julgeoleku seisukohalt füüsiliselt ja korralduslikult suuteline täitma tingimused, mis on vajalikud salastatud teabele juurde pääsemiseks ja salastatud teabe töötlemiseks kooskõlas riigi õigusaktidega;
13) kolmas isik – riik, organisatsioon või juriidiline või füüsiline isik, kes ei ole selle kokkuleppe pool.

Artikkel 3. Salastatuse tasemed

Pooled lepivad kokku, et järgmised salastatuse tasemed on samaväärsed:

Horvaatia Vabariik Ingliskeelne vaste Eesti Vabariik
VRLO TAJNO TOP SECRET TÄIESTI SALAJANE
TAJNO SECRET SALAJANE
POVJERLJIVO CONFIDENTIAL KONFIDENTSIAALNE
OGRANIČENO RESTRICTED PIIRATUD

Artikkel 4. Riigi julgeoleku volitatud esindajad

1. Poolte riigi julgeoleku volitatud esindajad on:

Horvaatia Vabariigis:
– Riikliku Julgeolekunõukogu Büroo;

Eesti Vabariigis:
– Kaitseministeeriumi julgeolekuosakond.

2. Pooled teavitavad teineteist diplomaatiliste kanalite kaudu riigi julgeoleku volitatud esindaja muutmisest.

3. Riigi julgeoleku volitatud esindajad teavitavad taotluse korral teineteist kehtivatest riigi õigusaktidest, mis reguleerivad salastatud teabe kaitset, ning annavad teineteisele teavet oma salastatud teabe kaitse nõuete, korra ja tavade kohta.

Artikkel 5. Kaitsemeetmed ja juurdepääs salastatud teabele

1. Pooled võtavad kooskõlas oma riigi õigusaktidega meetmeid, et kaitsta kokkuleppe alusel vahetatud või loodud salastatud teavet. Sellisele salastatud teabele tagatakse samasugune kaitse nagu oma teabele, mis on salastatud kokkuleppe artiklis 3 määratud samaväärsel tasemel.

2. Päritolupool teavitab vastuvõtvat poolt edastatud salastatud teabe salastatuse taseme muutustest kirjalikult, et võtta kohaseid kaitsemeetmeid.

3. Salastatud teabele antakse juurdepääs üksnes isikule, kellel on riigi õigusaktide kohaselt juurdepääs asjakohase salastatuse tasemega teabele ja kellel on teadmisvajadus.

4. Kokkuleppe raames tunnustavad pooled teise poole väljastatud juurdepääsuluba ja töötlemisluba.

5. Kokkuleppe rakendamiseks vajaliku julgeolekukontrolli läbiviimisel abistavad pädevad asutused teineteist taotluse korral ja kooskõlas riigi õigusaktidega.

6. Kokkuleppe raames teavitavad riigi julgeoleku volitatud esindajad teineteist viivitamata juurdepääsuloa ja töötlemisloa muutmisest, eeskätt loa tühistamisest või selles ettenähtud salastatuse taseme muutmisest.

7. Päritolupoole riigi julgeoleku volitatud esindaja taotluse alusel väljastab vastuvõtva poole riigi julgeoleku volitatud esindaja kirjaliku kinnituse selle kohta, et füüsilisel isikul on õigus juurde pääseda salastatud teabele või et juriidilisele isikule on väljastatud töötlemisluba.

8. Vastuvõttev pool:
a) edastab salastatud teavet kolmandale isikule ainult päritolupoole kirjalikul nõusolekul;
b) märgistab salastatud teabe artiklis 3 määratud salastatuse tasemete vastavuse kohaselt;
c) kasutab salastatud teavet ainult sel eesmärgil, milleks see on antud.

9. Kui muus poolte vahel sõlmitud kokkuleppes on kehtestatud salastatud teabe vahetamise või kaitse kohta rangemad nõuded, siis kohaldatakse viimaseid.

Artikkel 6. Salastatud teabe edastamine

1. Salastatud teavet edastatakse kanalite kaudu, mis riigi julgeoleku volitatud esindajad on vastastikku heaks kiitnud. Vastuvõttev pool kinnitab salastatud teabe kättesaamist kirjalikult.

2. Poolte julgeoleku- ja politseiasutused võivad kooskõlas riigi õigusaktidega vahetada operatiivteavet omavahel otse.

Artikkel 7. Salastatud teabe paljundamine ja tõlkimine

1. Tasemel TAJNO/SECRET/SALAJANE või sellest kõrgemal tasemel salastatud teavet tõlgitakse või paljundatakse ainult erandjuhtudel ja päritolupoole kirjalikul nõusolekul.

2. Salastatud teabe koopiad peavad kandma algset salastusmärget. Paljundatud teavet kontrollitakse samamoodi kui originaalteavet. Koopiate arv piirdub ametlikuks otstarbeks nõutavaga.

3. Tõlkele tehakse algne salastusmärge ja asjakohane sihtkeelne märge selle kohta, et tõlge sisaldab päritolupoole salastatud teavet.

Artikkel 8. Salastatud teabe hävitamine

1. Salastatud teave hävitatakse viisil, mis ei võimalda seda osaliselt ega täielikult taastada.

2. Tasemel VRLO TAJNO / TOP SECRET / TÄIESTI SALAJANE salastatud teavet ei hävitata. See tagastatakse päritolupoolele.

3. Päritolupool võib lisamärkega või hilisema kirjaliku teatega keelata salastatud teabe hävitamise. Kui salastatud teabe hävitamine keelatakse, siis tuleb see päritolupoolele tagastada.

4. Kriisiolukorras, kui kokkuleppe kohaselt edastatud või loodud salastatud teavet ei ole võimalik kaitsta ega tagastada, hävitatakse salastatud teave otsekohe. Vastuvõttev pool teavitab päritolupoole riigi julgeoleku volitatud esindajat salastatud teabe hävitamisest võimalikult kiiresti.

Artikkel 9. Salastatud lepingud

1. Salastatud lepinguid sõlmitakse ja täidetakse kummagi poole õigusaktide kohaselt.

2. Taotluse korral kinnitab vastuvõtva poole riigi julgeoleku volitatud esindaja, kas pakutud lepinglasel on asjaomane juurdepääsuluba või töötlemisluba. Kui pakutud lepinglasel ei ole juurdepääsuluba ega töötlemisluba, võib päritolupoole riigi julgeoleku volitatud esindaja esitada vastuvõtva poole riigi julgeoleku volitatud esindajale taotluse väljastada asjaomane luba.

3. Salastatud lepingu või all-lepingu lahutamatu osa on julgeolekulisa, milles päritolupool määrab kindlaks vastuvõtvale poolele antava salastatud teabe, selle salastatuse taseme ja lepinglase kohustused salastatud teabe kaitsmisel.

4. Lepinglase kohustused salastatud teabe kaitsmisel hõlmavad vähemalt järgmist:
a) salastatud teabe avaldamine ainult isikule, kellel on riigi õigusaktide kohaselt juurdepääs asjaomase salastatuse tasemega teabele ja kellel on teadmisvajadus;
b) salastatud teabe edastamine kokkuleppes kindlaksmääratud viisil;
c) salastatud teabega seotud muudatustest teavitamise kord;
d) salastatud teabe kasutamine salastatud lepingu alusel ainult lepingu esemega seotud eesmärgil;
e) range kinnipidamine selle kokkuleppe neist sätetest, mis käsitlevad salastatud teabe töötlemise korda;
f) kohustus teavitada lepinglase riigi julgeoleku volitatud esindajat salastatud teabe kaitse nõuete rikkumisest;
g) salastatud teabe avaldamine salastatud lepingu alusel kolmandale isikule ainult päritolupoole kirjalikul nõusolekul.

Artikkel 10. Külastused

1. Salastatud lepingu täitmise või selle sõlmimise ettevalmistamisega seotud külastused, mis nõuavad juurdepääsu salastatud teabele, võivad toimuda vastuvõtva poole riigi julgeoleku volitatud esindaja loa alusel. Luba antakse külastava poole riigi julgeoleku volitatud esindaja külastustaotluse alusel.

2. Lõikes 1 nimetatud taotlus sisaldab järgmisi andmeid:
a) külastaja nimi, sünniaeg ja -koht, kodakondsus;
b) külastaja passi või isikutunnistuse number;
c) külastaja ametikoht ja selle organisatsiooni nimetus, mida ta esindab;
d) külastaja juurdepääsuloa tase;
e) külastuse eesmärk, pakutud tööprogramm ja külastuse kavandatav kuupäev;
f) külastatavate organisatsioonide ja ehitiste nimetused;
g) külastuste arv ja kestus;
h) muud andmed riigi julgeoleku volitatud esindajate kokkuleppel.

3. Kumbki pool tagab külastajate isikuandmete kaitse oma õigusaktide kohaselt.

Artikkel 11. Salastatud teabe kaitse nõuete rikkumine

1. Salastatud teabe kaitse nõuete rikkumise või rikkumiskahtluse korral teavitab selle poole riigi julgeoleku volitatud esindaja, kus nõudeid rikuti, päritolupoole riigi julgeoleku volitatud esindajat võimalikult kiiresti ja algatab oma õigusaktide kohaselt asjaomase menetluse rikkumise asjaolude kindlakstegemiseks. Menetluse tulemused edastatakse päritolupoole riigi julgeoleku volitatud esindajale.

2. Kui salastatud teabe kaitse nõudeid on rikutud kolmandas riigis, võtab teavet edastava poole riigi julgeoleku volitatud esindaja viivitamata lõikes 1 sätestatud meetmeid.

Artikkel 12. Kulud

Kumbki pool kannab kokkuleppe rakendamise ja järelevalvega seotud oma kulud.

Artikkel 13. Vaidluste lahendamine

Kokkuleppe tõlgendamise või kohaldamisega seotud vaidlused lahendatakse poolte konsultatsioonide ja läbirääkimiste käigus ning neid ei anta lahendada rahvusvahelistele kohtutele ega kolmandale isikule.

Artikkel 14. Lõppsätted

1. Kokkulepe jõustub päeval, kui pooled on diplomaatiliste kanalite kaudu kätte saanud viimase kirjaliku teate selle kohta, et kokkuleppe jõustumiseks riigi õigusaktidega ettenähtud nõuded on täidetud.

2. Kokkulepet võib muuta poolte kirjalikul nõusolekul. Muudatused jõustuvad lõike 1 kohaselt.

3. Kokkulepe on sõlmitud määramata ajaks. Kumbki pool võib kokkuleppe lõpetada, teatades sellest teisele poolele kirjalikult diplomaatiliste kanalite kaudu. Sellisel juhul lõpeb kokkulepe teiselt poolelt lõpetamisteate kättesaamisest arvates kuue kuu pärast.

4. Lõpetamise korral kaitstakse kokkuleppe alusel edastatud salastatud teavet edasi kokkuleppe kohaselt ning salastatud teave tagastatakse päritolupoole taotluse korral.

Sõlmitud 17. märtsil 2009. aastal Zagrebis kahes eksemplaris eesti, horvaadi ja inglise keeles. Kõik tekstid on võrdselt autentsed. Tõlgenduserinevuste korral lähtutakse ingliskeelsest tekstist.

Eesti Vabariigi valitsuse nimel Horvaatia Vabariigi valitsuse nimel
Miko HALJAS Ladislav PIVČEVIĆ

 

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ESTONIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CROATIA ON MUTUAL PROTECTION OF CLASSIFIED INFORMATION

The Government of the Republic of Estonia and the Government of the Republic of Croatia (hereinafter referred to as the Parties),

realizing that good co-operation may require exchange of classified information between the Parties,

desiring to establish a set of rules regulating the mutual protection of classified information transmitted or generated in the course of the cooperation between the Parties,

have agreed as follows:

Article 1. Objective

The objective of this Agreement is to ensure the protection of classified information that is commonly generated or exchanged between the Parties.

Article 2. Definitions

For the purposes of this Agreement:
(1) “Classified Information” means any information, irrespective of the form, which requires protection against security compromise and has been classified in accordance with national laws and regulations of the originating Party;
(2) “Need-to-know” means the need to have access to Classified Information in the scope of a given official position and for the performance of a specific task;
(3) “Security Compromise” means any form of disclosure, misuse, unauthorized alteration, damage or destruction of Classified Information, as well as any other action or inaction, resulting in loss of its confidentiality, integrity or availability;
(4) “Security Classification Level” means a category which, in accordance with national laws and regulations, characterises the level of restriction of access to Classified Information and the minimum level of its protection by the Parties;
(5) “Originating Party” means the Party that has created the Classified Information;
(6) “Receiving Party”means the Party to which Classified Information of the Originating Party is transmitted;
(7) “National Security Authority” means the national authority responsible for the implementation and supervision of this Agreement;
(8) “Competent Authority” means the National Security Authority or another national authority, which in accordance with national laws and regulations implements this Agreement;
(9) “Contractor” means an individual or a legal entity possessing the legal capacity to conclude contracts;
(10) “Classified Contract” means an agreement between two or more Contractors, which contains or the execution of which requires access to Classified Information;
(11) “Personnel Security Clearance” means the determination by the Competent Authority confirming in accordance with national laws and regulations that the individual is eligible to have access to Classified Information;
(12) “Facility Security Clearance” means the determination by the Competent Authority confirming in accordance with national laws and regulations that the legal entity or individual has the physical and organizational capability to meet the conditions for access to and handling of Classified Information; 
(13) “Third Party” means any state, organization, legal entity or individual, which is not a party to this Agreement.

Article 3 Security Classification Levels

The Parties agree that the following Security Classification Levels are equivalent:

For the Republic of Croatia Equivalent in English For the Republic of Estonia
VRLO TAJNO TOP SECRET TÄIESTI SALAJANE
TAJNO SECRET SALAJANE
POVJERLJIVO CONFIDENTIAL KONFIDENTSIAALNE
OGRANIČENO RESTRICTED PIIRATUD

Article 4. National Security Authorities

1. The National Security Authorities of the Parties are:

For the Republic of Croatia:
– Office of the National Security Council;

For the Republic of Estonia:
– Security Department of the Ministry of Defence.

2. The Parties shall inform each other through diplomatic channels of changes of the National Security Authorities.

3. On request, the National Security Authorities shall inform each other of national laws and regulations in force regulating the protection of Classified Information and shall exchange information about the security standards, procedures and practices for the protection of Classified Information.

Article 5. Protection Measures and Access to Classified Information

1. In accordance with their national laws and regulations, the Parties shall take all appropriate measures for the protection of Classified Information, which is exchanged or generated under this Agreement. The same level of protection shall be ensured for such Classified Information as it is provided for the national Classified Information of the equivalent Security Classification Level, as defined in Article 3 of this Agreement.

2. The Originating Party shall inform the Receiving Party in writing about any change of the Security Classification Level of the released Classified Information, in order to apply the appropriate security measures.

3. Classified Information shall only be made accessible to persons who are authorized in accordance with national laws and regulations to have access to Classified Information of the equivalent Security Classification Level and who have a Need-to-know.

4. Within the scope of this Agreement, each Party shall recognize the Personnel and Facility Security Clearances issued by the other Party.

5. The Competent Authorities shall assist each other upon request and in accordance with national laws and regulations in carrying out vetting procedures necessary for the application of this Agreement.

6. Within the scope of this Agreement, the National Security Authorities shall inform each other without delay about any alteration with regard to Personnel and Facility Security Clearances, in particular about the revocation or the alteration of the Security Classification Level.

7. Upon request of the National Security Authority of the Originating Party, the National Security Authority of the Receiving Party shall issue a written confirmation that an individual has the right to access Classified Information or a legal entity has been issued a Facility Security Clearance.

8. The Receiving Party shall:
a) submit Classified Information to a Third Party only upon prior written consent of the Originating Party;
b) mark the received Classified Information in accordance with the Security Classification Level equivalence set forth in Article 3;
c) use Classified Information only for the purposes that it has been provided for.

9. If any other agreement concluded between the Parties contains stricter regulations regarding the exchange or protection of Classified Information, these regulations shall apply.

Article 6. Transmission of Classified Information

1. Classified Information shall be transmitted through channels mutually approved by the National Security Authorities. The Receiving Party shall confirm the receipt of Classified Information in writing.

2. The security and police services of the Parties may directly exchange operative information in accordance with national laws and regulations.

Article 7. Reproduction and Translation of Classified Information

1. Information classified as TAJNO / SECRET / SALAJANE or above shall be translated or reproduced only in exceptional cases upon prior written consent of the Originating Party.

2. All copies of Classified Information shall be marked with the original classification marking. Such reproduced information shall be placed under the same control as the original information. The number of copies shall be restricted to that required for official purposes.

3. The translation shall be marked with the original classification marking and shall bear an appropriate note in the language into which it is translated that the translation contains Classified Information of the Originating Party.

Article 8. Destruction of Classified Information

1. Classified Information shall be destroyed in such a manner as to eliminate the possibility of its partial or total reconstruction.

2. Information classified as VRLO TAJNO / TOP SECRET / TÄIESTI SALAJANE shall not be destroyed. It shall be returned to the Originating Party.

3. The Originating Party may, by additional marking or sending subsequent written notice, expressly prohibit destruction of Classified Information. If destruction of Classified Information is prohibited, it shall be returned to the Originating Party.

4. In crisis situation in which it is impossible to protect or return Classified Information transmitted or generated under this Agreement, the Classified Information shall be destroyed immediately. The Receiving Party shall inform the National Security Authority of the Originating Party about this destruction as soon as possible.

Article 9. Classified Contracts

1. Classified Contracts shall be concluded and implemented in accordance with national laws and regulations of each Party.

2. Upon request the National Security Authority of the Receiving Party shall confirm that a proposed Contractor has been issued an appropriate Personnel or Facility Security Clearance. If the proposed Contractor does not hold the appropriate clearance, the National Security Authority of the Originating Party may request the National Security Authority of the Receiving Party to issue the appropriate clearance.

3. A security annex shall be an integral part of each Classified Contract or sub-contract by which the Originating Party shall specify which Classified Information is to be released to the Receiving Party, which Security Classification Level has been assigned to that information and the Contractor’s obligations to protect the Classified Information.

4. The Contractor’s obligations to protect the Classified Information shall refer, at least, to the following:
a) disclosure of Classified Information exclusively to persons who are authorized in accordance with national laws and regulations to have access to Classified Information of the equivalent Security Classification Level and who have a Need-to-know;
b) transmission of Classified Information by the means in accordance with this Agreement;
c) the procedures for communicating any changes that may arise in respect of Classified Information;
d) usage of Classified Information under the Classified Contract only for the purposes related to the subject of the contract;
e) strict adherence to the provisions of this Agreement related to the procedures for handling of Classified Information;
f) the obligation to notify the Contractor’s National Security Authority of any Security Compromise related to the Classified Contract;
g) release of Classified Information related to the Classified Contract to any Third Party only upon prior written consent of the Originating Party.

Article 10. Visits

1. Visits related to the execution or preparation of a Classified Contract requiring access to Classified Information are subject to prior permission by the National Security Authority of the host Party. The permission shall be granted on the basis of a visit request by the National Security Authority of the visiting Party.

2. The request referred to in paragraph 1 of this Article shall include:
a) visitor’s name, date and place of birth, citizenship;
b) passport number or another identification card number of the visitor;
c) position of the visitor and name of the organization represented;
d) level of the Personnel Security Clearance of the visitor;
e) purpose, proposed working program and planned date of the visit;
f) names of organizations and facilities to be visited;
g) number of visits and period required;
h) other data, if agreed upon by the National Security Authorities.

3. Each Party shall guarantee the protection of personal data of the visitors in accordance with its national laws and regulations.

Article 11. Security Compromise

1. In case of actual or suspected Security Compromise, the National Security Authority of the Party where it has occurred shall, without delay, inform the National Security Authority of the Originating Party and, in accordance with national laws and regulations, initiate appropriate proceedings, in order to determine the circumstances of the compromise. The results of the proceedings shall be forwarded to the National Security Authority of the Originating Party.

2. When the Security Compromise has occurred in a third state, the National Security Authority of the sending Party shall take the actions referred to in paragraph 1 of this Article without delay.

Article 12. Expenses

Each Party shall bear its own expenses incurred in the implementation of this Agreement and its supervision.

Article 13. Settlement of Disputes

Any dispute regarding the interpretation or application of this Agreement shall be settled by consultations and negotiations between the Parties and shall not be referred to any international tribunal or Third Party for settlement.

Article 14. Final Provisions

1. This Agreement shall enter into force on the date of receipt of the latest written notification by which the Parties have informed each other, through diplomatic channels, that their internal legal requirements necessary for its entry into force have been fulfilled.

2. This Agreement may be amended by mutual written consent of the Parties. Amendments shall enter into force in accordance with paragraph 1 of this Article.

3. This Agreement is concluded for an indefinite period of time. Either Party may terminate this Agreement by giving the other Party notice in writing through diplomatic channels. In that case, this Agreement shall terminate six months from the date on which the other Party has received the termination notice.

4. In case of termination of this Agreement, all Classified Information transferred pursuant to this Agreement shall continue to be protected in accordance with the provisions set forth herein and, upon request, returned to the Originating Party.

Done at Zagreb on 17 March 2009 in two originals, each in the Estonian, Croatian and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.

For the Government of the Republic of Estonia For the Government of the Republic of Croatia
Miko HALJAS Ladislav PIVČEVIĆ

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json