Teksti suurus:

Põllumajandustootja asendamise toetuse saamiseks esitatavad nõuded, toetuse taotluse esitamise ja taotluse menetlemise kord

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.11.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2010
Avaldamismärge:

Põllumajandustootja asendamise toetuse saamiseks esitatavad nõuded, toetuse taotluse esitamise ja taotluse menetlemise kord

Vastu võetud 08.09.2008 nr 90
RTL 2008, 77, 1064
jõustumine 21.09.2008

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
12.11.2009RTL 2009, 86, 125023.11.2009

Määrus kehtestatakse «Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse» § 11 lõike 1 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse põllumajandustootja asendamise toetuse (edaspidi toetus) saamiseks esitatavad nõuded, toetuse määr ja suurus ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord.

§ 2. Riigiabi

  Põllumajandustootjale asendusteenuse osutamine on riigiabi komisjoni määruse (EÜ) nr 1857/2006, mis käsitleb asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist põllumajandustoodete tootmisega tegelevatele väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele antava riigiabi suhtes ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 70/2001 (ELT L 358, 16.12.2006, lk 3–21), mõistes.

§ 3. Toetuse taotleja

  Toetust võib taotleda põllumajandustootja asendusteenust osutav isik, kes vastab §-s 5 sätestatud nõuetele (edaspidi taotleja).

§ 4. Nõuded põllumajandustootjale, kellele osutatakse toetatavat asendusteenust

 (1) Põllumajandustootjal, kellele osutatakse toetatavat asendusteenust, ei või asendusteenuse osutamise aastale eelnenud majandusaastal olla rohkem kui kuus töötajat ja tema asendusteenuse osutamise aastale eelnenud aasta netokäive ei või ületada 15 miljonit krooni ning tema ettevõttes peab Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (edaspidi PRIA) põllumajandusloomade registri andmetel olema taotluse esitamisele eelnenud aasta 1. mai seisuga vähemalt viiele loomühikule vastava hulgal veiseid, sigu, lambaid või kitsi.

 (2) Lõikes 1 nimetatud netokäibe ja töötajate arvu puhul lähtutakse lisas 2 toodud andmetest.

 (3) Lõikes 1 nimetatud loomühikud (edaspidi ) arvutatakse järgmiselt:

1) üle 24 kuu vanune veis

1 lü;

2) 6–24 kuu vanune veis

0,6 lü;

3) 1–6 kuu vanune veis

0,2 lü;

4) emis (sh põrsastega) või kult

0,33 lü;

5) nuumsiga

0,1 lü;

6) üle 1 aasta vanune kits või lammas, utt talledega

0,5 lü.

§ 5. Nõuded toetuse saamiseks

 (1) Toetust võib anda taotlejale, kes:
 1) on välja töötanud Eestit hõlmava põllumajandustootja asendusteenuse arengukava ja struktuuri;
 2) korraldab põllumajandustootja asendaja (edaspidi asendaja) koolitust;
 3) on sõlminud asendajana tegutseda võiva isikuga asjakohase lepingu;
 4) osutab asendusteenust §-s 4 sätestatud nõuete kohase põllumajandustootjaga sõlmitud lepingu alusel.

 (2) Asendaja on isik, kellel on põllumajanduslik keskeri-, kutsekesk- või kõrgharidus või kellele on omistatud «Kutseseaduse» alusel ja korras «Kutseseaduse» lisas 1 toodud kvalifikatsiooniraamistikus sätestatud vähemalt I kutsetasemele vastav kutse põllumajandustöötajana töötamiseks või kes on läbinud taotleja korraldatud või tellitud asendaja koolituse ning kellel on vähemalt aastane töökogemus põllumajandusettevõttes.

§ 6. Toetuse määr ja suurus

 (1) Toetus on rahaline abi, millega hüvitatakse majandusaastal kuni 100 protsenti põllumajandustootja asendamise tegelikest kuludest tema puhkuse ajal kokku kuni 28 päeva jooksul ja haiguse ajal kokku kuni 21 päeva jooksulToetuse arvutamisel lähtutakse asendatud tundide arvust arvestusega, et ühe päeva kohta hüvitatakse kuni kaheksa tundi kestnud asendamise kulud. Asendustoetuse tunnitasu määr on 200 krooni.
[RTL 2009, 86, 1250 - jõust. 23.11.2009]

 (2) Toetuse maksmise aluseks haiguse ajal on töövõimetusleht.
[RTL 2009, 86, 1250 - jõust. 23.11.2009]

 (3) Tegelikud kulud peavad olema taotleja poolt põhjendatud, selged, üksikasjalikult kirjeldatud, majanduslikult otstarbekad ja vajalikud tegevuste eesmärkide saavutamiseks. Taotleja tagab kasutatava toetusraha otstarbeka ja säästliku kasutamise.

§ 7. Taotluse esitamise tähtaeg ja toetuse taotlemine

 (1) Taotluse saab esitada eelmises kvartalis osutatud asendusteenuse kulude hüvitamiseks eelarveaasta iga kvartali esimese 10 tööpäeva jooksul. Aasta viimase kvartali jooksul osutatud asendusteenuse kulude hüvitamiseks saab toetust taotleda järgmise aasta alguses.

 (2) Toetuse saamiseks esitab taotleja ettenähtud tähtajal PRIA-le:
 1) lisas 1 toodud vormi kohase taotluse;
 2) Eestit hõlmava asendusteenuse arengukava ja struktuuri, millest nähtub, et olemasoleva struktuuriga on võimalik asendusteenust osutada kõigis Eesti maakondades;
 3) «Täiskasvanute koolituse seaduse» kohase koolitusasutusega sõlmitud põllumajandustootja asendaja (edaspidi asendaja) koolituse korraldamise lepingu koopia, kui taotleja ei korralda asendaja koolitust ise;
 4) taotleja ja põllumajandustootja vahel sõlmitud asendusteenuse osutamise lepingu koopia, millest nähtuvad osutatud asendusteenuse tundide arv ning tööde üleandmise ja vastuvõtmise vormistamine;
 5) lisas 2 toodud vormi kohase kinnituse selle kohta, et nimetatud põllumajandustootja on väikese või keskmise suurusega ettevõtja.

 (3) Eelarveaastal toetust esmakordselt taotledes esitab taotleja kõik lõikes 2 toodud dokumendid. Järgmises taotlusvoorus toetust taotledes esitab taotleja üksnes lõike 2 punktides 1, 4 ja 5 nimetatud dokumendid.

 (4) Taotleja võimaldab PRIA-l kohapeal kontrollida kõiki toetuse määramise ja maksmisega seotud dokumente.

 (5) Kui taotleja andmed ei ole kantud põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse, esitab ta toetuse taotlemisel avalduse oma andmete kandmiseks nimetatud registrisse.

§ 8. Taotluse läbivaatamine ja otsuse tegemine

 (1) PRIA vaatab taotluse läbi ning kontrollib enne toetuse määramise või taotluse rahuldamata jätmise otsuse tegemist toetuse taotlemisel nõutavate dokumentide olemasolu, esitatud andmete õigsust ja taotleja vastavust toetuse saamise nõuetele.

 (2) PRIA teeb toetuse määramise või taotluse rahuldamata jätmise otsuse 90 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast.
[RTL 2009, 86, 1250 - jõust. 23.11.2009]

§ 9. Taotluse rahuldamata jätmine

  Taotlus jäetakse rahuldamata «Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse» §-s 14 sätestatud juhtudel.

§ 10. Toetuse arvutamine ja maksmine

 (1) PRIA arvutab taotlejale makstava toetuse suuruse, arvestades ettenähtud toetuse tunnitasu määra ja riigieelarvest eraldatud vahendite suurust ning lepingute alusel taotluses esitatud asendustundide arvu.

 (2) Kui nõuetekohaste taotluste rahuldamiseks vajalik toetuse summa ületab toetuse maksmiseks eelarveaastal ettenähtud vahendeid, vähendab PRIA taotlejatele makstava toetuse suurust võrdeliselt taotluses märgitud kuludega, lähtudes § 6 lõikes 1 nimetatud toetuse määrast.

 (3) Toetus kantakse taotleja arvelduskontole viie tööpäeva jooksul arvates toetuse määramise otsuse tegemise päevast.

§ 11. Toetuse tagasinõudmine

  Toetus nõutakse tagasi riigieelarve tuludesse «Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse» §-s 42 sätestatud alustel ja korras.

§ 12. Andmete säilitamine

  PRIA säilitab esitatud taotlusi ning neile lisatud dokumente 10 aastat.

§ 13. Rakendussäte

 (1) Põllumajandustootja haiguspäevade ajal tema asendamise kulude hüvitamist saab taotleda alates 1. jaanuarist 2009. a.

 (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

Lisa Lisa 1

Lisa Lisa 2

/otsingu_soovitused.json