Teksti suurus:

Eesti Panga presidendi 9. mai 2008. a määruse nr 4 „TARGET2-Eesti reeglite kinnitamine” muutmine

Väljaandja:Eesti Panga President
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.11.2009
Avaldamismärge:RTL 2009, 86, 1253

Eesti Panga presidendi 9. mai 2008. a määruse nr 4 „TARGET2-Eesti reeglite kinnitamine” muutmine

Vastu võetud 17.11.2009 nr 10

Määrus kehtestatakse «Eesti Panga seaduse» § 2 lõike 1 ja § 14 punkti 3 ning «Krediidiasutuste seaduse» § 87 lõike 2 alusel.

§ 1. Eesti Panga presidendi 9. mai 2008. a määruse nr 4 «TARGET2-Eesti reeglite kinnitamine» (RTL 2008, 38, 548; 2009, 62, 905) lisas «TARGET2-Eestis osalemise ühtsed tingimused» tehakse järgmised muudatused:

1) artiklit 1 muudetakse järgmiselt:

a) mõiste kõrvalsüsteem (ancillary system, AS) asendatakse järgmisega:

«kõrvalsüsteem (ancillary system, AS) – Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP) asutatud üksuse poolt hallatav süsteem, mille üle teostab järelevalvet pädev ametiasutus ja mis järgib järelevaatamisnõudeid eurodes teenuseid pakkuvate infrastruktuuride asukoha kohta (vastavalt muudatustele, mis avaldatakse EKP kodulehel) ning milles vahetatakse ja/või realiseeritakse makseid ja/või finantsinstrumente ning sellest tulenevad rahalised kohustused arveldatakse TARGET2s kooskõlas suunisega EKP/2007/2 ja kahepoolse lepinguga kõrvalsüsteemi ja Eesti Panga või eurosüsteemi asjakohase keskpanga vahel;»;

b) mõiste TARGET2 talitlushäire (technical malfunction of TARGET2) asendatakse järgmisega:

«TARGET2 talitlushäire (technical malfunction of TARGET2) – mis tahes raskused, vead või rikked TARGET2-Eesti poolt kasutatavas tehnilises infrastruktuuris ja/või arvutisüsteemides, või mis tahes muud ilmingud, mis välistavad TARGET2-Eesti maksejuhiste töötlemise ja täitmise;»;

2) artikli 4 lõike 2 punkt d asendatakse järgmisega:

« d) kõrvalsüsteeme haldavad ja selles pädevuses tegutsevad üksused;»;

3) artiklit 9 muudetakse järgmiselt:

a) lõige 2 asendatakse järgmisega:

« (2) Kui osaleja ei ole soovinud teisiti, avaldatakse talle kuuluv panga tunnuskood TARGET2 kataloogis.»;

b) artiklit täiendatakse lõikega 5 järgmiselt:

« (5) Osalejad nõustuvad, et Eesti Pank ja teised keskpangad võivad avaldada osalejate nimed ja panga tunnuskoodid. Lisaks võib avaldada osaleja juures registreeritud kaudsete osalejate nimed ja panga tunnuskoodid ning osalejad tagavad, et kaudsed osalejad on selle avaldamisega nõustunud.»;

4) artikli 12 lõige 1 asendatakse järgmisega:

« (1) Eesti Pank avab iga osaleja jaoks vähemalt ühe maksemooduli konto ja peab seda. Kui arveldava pangana tegutsev osaleja seda taotleb, avab Eesti Pank TARGET2-Eestis ühe või mitu allkontot, mida kasutatakse likviidsuse eraldamiseks.»;

5) lisatakse artikli 14 lõige 3:

« (3) Ühisplatvormis fikseeritakse maksejuhise töötlemise aeg selle saamise aja ja maksejuhise vastuvõtmise aja alusel.»;

6) artikkel 15 asendatakse järgmisega:

«Artikkel 15 – Prioriteedid

(1) Makse algataja määrab iga maksejuhise prioriteedi järgmiselt:
a) tavaline maksejuhis (prioriteet 2);
b) kiirmaksejuhis (prioriteet 1) või
c) erakorraline kiirmaksejuhis (prioriteet 0).

Kui maksejuhise prioriteet ei ole märgitud, käsitletakse seda tavalise maksejuhisena.

(2) Maksejuhise võivad määratleda erakorralise kiirmaksejuhisena ainult:
a) keskpangad ja
b) osalejad, maksete puhul CLS Rahvusvahelisele Pangale (CLS International Bank) või CLS Rahvusvahelisest Pangast ja kõrvalsüsteemidele likviidsuse ülekandmise puhul kõrvalsüsteemiliidest kasutades.

Kõik kõrvalsüsteemi poolt kõrvalsüsteemiliidese kaudu esitatud maksekorraldused osaleja maksemooduli konto debiteerimiseks või krediteerimiseks on erakorralised kiirmaksejuhised.

(3) Teabe- ja kontrollimooduli kaudu esitatud likviidsuse ülekandmise juhised on kiirmaksejuhised.

(4) Maksja võib muuta tavaliste ja kiirmaksejuhiste prioriteete teabe- ja kontrollimooduli kaudu ning muudatus jõustub viivitamata. Erakorralise kiirmaksejuhise prioriteeti ei saa muuta.»;

7) artikli 17 lõige 4 asendatakse järgmisega:

« (4) Pärast reserveerimisnõude saamist kontrollib Eesti Pank, kas likviidsus osaleja maksemooduli kontol on reserveerimiseks piisav. Kui likviidsus ei ole piisav, reserveeritakse ainult maksemooduli kontol olev vaba likviidsus. Ülejäänud likviidsus reserveeritakse siis, kui tekib täiendav likviidsus.»;

8) lisatakse artikkel 17a:

«Artikkel 17a – Likviidsuse reserveerimise ja eraldamise püsikorraldused

(1) Osalejad võivad reserveerida likviidsust ettemääratud summas erakorralisteks kiirmaksejuhisteks või kiirmaksejuhisteks teabe- ja kontrollimooduli kaudu. Selline püsikorraldus või muudatus püsikorralduses jõustub järgmisel tööpäeval.

(2) Osalejad võivad teabe- ja kontrollimooduli kaudu reserveerida likviidsust ettemääratud summas kõrvalsüsteemi jaoks. Selline püsikorraldus või muudatus püsikorralduses jõustub järgmisel tööpäeval. Kõrvalsüsteemi vastava taotluse korral loetakse, et likviidsuse eraldamise juhise Eesti Pangale on kõrvalsüsteemi nimel andnud osaleja.»;

9) artikkel 21 asendatakse järgmisega:

«Artikkel 21Järjekorras olevate maksejuhiste arveldamine ja tagasilükkamine

(1) Maksejuhised, mida ei arveldata viivitamata sisendkontrolli käigus, pannakse järjekordadesse vastavalt juhise andnud osaleja poolt artikli 15 kohaselt määratud prioriteetidele.

(2) Järjekorras olevate maksejuhiste arveldamise optimeerimiseks võib Eesti Pank kasutada I liites kirjeldatud optimeerimismenetlust.

(3) Teabe- ja kontrollimooduli kaudu võib maksja muuta maksejuhiste kohta järjekorras (st neid ümber järjestada), v.a erakorraliste kiirmaksejuhiste puhul. Maksejuhiseid võib liites V osutatud arveldusperioodi kestel igal ajal viivitamata viia kas vastava järjekorra ette või lõppu.

(4) Maksja taotlusel võib Eesti Pank otsustada muuta erakorralise kiirmaksejuhise kohta järjekorras, kui see muutus ei mõjuta kõrvalsüsteemi sujuvat arveldamist TARGET2s või ei tekita muul viisil süsteemiriski.

(5) Piisava likviidsuse puudumise korral lükatakse teabe- ja kontrollimoodulis algatatud likviidsuse ülekandmise juhised viivitamata tagasi. Teised maksejuhised tuleb tagasi lükata neid arveldamata, kui neid ei ole võimalik vastava sõnumiliigi jaoks määratud ajahetkel arveldada, nagu see on määratletud V liites.»;

10) artikli 37 lõiked 1–3 asendatakse järgmistega:

« (1) Kui TARGET2-Eesti arveldab kõrvalsüsteemide makseid vastavalt suunise EKP/2007/2 IV lisale, on Eesti Pangal finantstagatisena käsitletav pandiõigus osaleja allkonto jäägile, mis on avatud kõrvalsüsteemi maksetega seotud maksejuhiste arveldamiseks asjaomase kõrvalsüsteemi ja tema keskpanga vahelise lepingu alusel. See jääk tagab osaleja lõikes 7 osutatud kohustusi Eesti Panga ees seoses vastava arveldusega.

(2) Kõrvalsüsteemi teate korral (teade «Töötsükli algus») külmutab Eesti Pank osaleja allkontol oleva jäägi. Seejärel suurendab või vähendab Eesti Pank kohastel juhtudel külmutatud jääki, krediteerides või debiteerides süsteemidevahelised maksed allkontol või krediteerides allkontol likviidsuse ülekande. Külmutamine lõpeb kõrvalsüsteemi teate korral (teade «Töötsükli lõpp»).

(3) Kinnitusega osaleja allkonto jäägi külmutamise kohta garanteerib Eesti Pank kõrvalsüsteemi makse teostamise kindla jäägi ulatuses. Kinnitusega külmutatud jäägi suurendamise või vähendamise kohta, krediteerides või debiteerides süsteemidevahelise arvelduse makseid allkontodel või krediteerides allkontol likviidsuse ülekande, suureneb või väheneb automaatselt ka makse teostamiseks garanteeritud summa. Ilma et see mõjutaks eespool osutatud garantii suurenemist või vähenemist, on garantii tagasivõtmatu, tingimusteta ja kuulub tasumisele esimesel nõudmisel. Juhul kui Eesti Pank ei ole kõrvalsüsteemi keskpank, loetakse eespool osutatud garantii kõrvalsüsteemi keskpangale andmise juhis antuks Eesti Pangale.»;

11) I liidet «Maksejuhiste töötlemise tehniline kirjeldus» muudetakse järgmiselt:

a) punkti 2 muudetakse järgmiselt:

i) tabel alapunktis 1 asendatakse järgmisega:

Sõnumiliik Kasutus Kirjeldus
MT 103 Kohustuslik Kliendi maksejuhis
MT 103+ Kohustuslik Kliendi maksejuhis automaatseks töötlemiseks
MT 202 Kohustuslik Pankadevaheline maksejuhis
MT 202COV    Kohustuslik Kattemakse
MT 204 Valikuline Otsedebiteerimismakse
MT 011 Valikuline Kättesaamise teade
MT 012 Valikuline Teade saatjale
MT 019 Kohustuslik     Tagasilükkamise teade
MT 900 Valikuline Debiteerimise kinnitus
MT 910 Valikuline Krediteerimise kinnitus
MT 940/950 Valikuline Kontoväljavõte

ii) lisatakse alapunkt 5:

« (5) MT 202COV teadet kasutatakse, et arveldada kattemakseid, st makseid, mida korrespondentpangad arveldavad kreeditkorralduse teadete alusel, mis esitatakse kliendi pangale muul otsesemal viisil. MT 202COVs sisalduvaid kliendiandmeid ei esitata ICMis.»;

b) punkti 8 muudetakse järgmiselt:

i) alapunkti 4 alajaotus b asendatakse järgmisega:

« b) kasutajalt-rakendusele-režiim (user-to-application mode, U2A)
U2A võimaldab osaleja ja ICMi otsesuhtlust. Teave kuvatakse personaalarvutis töötavas veebilehitsejas (SWIFT Alliance WebStation või muu liides, mida SWIFT võib nõuda). U2A juurdepääsuks peab arvutisüsteem võimaldama «küpsiseid» (cookies) ja JavaScripti. Lähemad üksikasjad on esitatud ICMi kasutaja käsiraamatus.»;

ii) alapunkt 5 asendatakse järgmisega:

« 5) Igal osalejal peab olema vähemalt üks SWIFT Alliance WebStation või muu liides, mida SWIFT võib nõuda, et saada U2A kaudu juurdepääs ICMile.»;

12) II liite «Target2 hüvitussüsteem» punkt 2 asendatakse järgmisega:

« 2. Hüvitisepakkumuste tingimused

a) Maksja võib esitada halduskulu ja intressi hüvitamise nõude, kui TARGET2 talitlushäire tõttu ei arveldatud maksejuhist selle vastuvõtmise tööpäeval.

b) Makse saaja võib esitada halduskulu hüvitamise nõude, kui ta ei saanud TARGET2 talitlushäire tõttu makset, mille ta pidi saama konkreetsel tööpäeval. Makse saaja võib järgmistel juhtudel esitada ka intressi hüvitamise nõude:
i) laenamise püsivõimalusega osalejad: kui makse saaja pidi TARGET2 talitlushäire tõttu kasutama laenamise püsivõimalust, ja/või
ii) kõik osalejad: kui refinantseerimiseks oli tehniliselt võimatu kasutada rahaturgu või selline refinantseerimine oli võimatu muudel, objektiivselt mõistlikel põhjustel.»;

13) III liite «Õigusvõime hinnangu ja õiguskeskkonna hinnangu nõuded» jaotises «Euroopa Majanduspiirkonda mitte kuuluvate TARGET2-Eesti osalejate õiguskeskkonna hinnangu nõuded» asendatakse punkt 3.6.a järgmisega:

« 3.6.a Õiguste või hoiuste loovutamine tagatise andmiseks, pant, tagasiostutehing ja/või garantii

Loovutamine tagatise eesmärgil on [jurisdiktsiooni] õiguse kohaselt kehtiv ja täitmisele pööratav. Eelkõige on kehtiv ja täitmisele pööratav pant või repotehingu kohaselt tagatiseks antud nõuete realiseerimine vastavalt [kokkulepe keskpangaga] [jurisdiktsioon] õiguse kohaselt.»;

14) IV liite «Talituspidevuse ja eriolukorra meetmed» punkti 1 alapunkt b asendatakse järgmisega:

« b) Kõik käesolevas liites olevad viited konkreetsetele ajahetkedele tähendavad Euroopa Keskpanga aega, st Kesk-Euroopa aega (CET).»;

15) V liide «Töökorralduse ajakava» asendatakse järgmisega:

«V liide

Töökorralduse ajakava

1. TARGET2 töötab kõikidel päevadel, välja arvatud laupäevad, pühapäevad, 1. jaanuar, suur reede ja teine ülestõusmispüha (vastavalt EKP asukoha kalendrile), 1. mai (kevadpüha), esimene ja teine jõulupüha.

2. Süsteemi viiteaeg on EKP asukoha kohalik aeg, st Kesk-Euroopa aeg (CET).

3. Jooksev tööpäev algab eelmise tööpäeva õhtul ning järgitakse järgmist ajakava:

Kellaaeg Kirjeldus
6.45–7.00 Arvelduspäeva ettevalmistus*
7.00–18.00 Arveldusperiood
17.00 Kliendimaksete (st maksejuhised, mille algatajaks ja/või makse saajaks ei ole otseosaleja ega kaudne osaleja; süsteemis tuvastatakse need sõnumite MT 103 või MT 103+ kasutamise alusel) arveldusperioodi lõpp
18.00 Pankadevaheliste maksete (st maksed, mis ei ole kliendimaksed) arveldusperioodi lõpp
18.00–18.45** Päevalõputöötlemine
18.15** Üldine püsivõimaluste kasutamise lõpp
(Vahetult pärast) 18.30*** Keskpankade juurdepääs andmetele raamatupidamissüsteemide ajakohastamiseks
18.45–19.30*** Järgmise arvelduspäeva ettevalmistus
19.00***–19.30** Likviidsuse liikumine maksemooduli kontol
19.30*** Tööperioodi alguse teade, püsikorralduste arveldamine likviidsuse kandmiseks maksemooduli kontolt allkontodele või peegelduvatele kontodele (kõrvalsüsteemidega seotud arveldamine)
19.30***–22.00 Täiendava likviidsuse ülekandmine ICM kaudu enne kõrvalsüsteemi töötsükli alustamise teadet; kõrvalsüsteemi öine arveldusperiood (ainult juhul kui kasutatakse kõrvalsüsteemi arvelduskorda nr 6 vastavalt suunise EKP/2007/2 IV lisale)
22.00–1.00 Tehnilise hoolduse periood
1.00–6.45 Kõrvalsüsteemi öine arveldusperiood (ainult juhul kui kasutatakse kõrvalsüsteemi arvelduskorda nr 6)

* Arvelduspäev – arveldusperiood ja päevalõputöötlemine.
** Eurosüsteemi kohustusliku reservi hoidmisperioodi viimasel päeval lõpeb periood 15 minutit hiljem.
*** Eurosüsteemi kohustusliku reservi hoidmisperioodi viimasel tööpäeval algab periood 15 minutit hiljem.

4. ICMi kaudu saab likviidsusülekandeid teha alates kella 19.30st kuni järgmise päeva kella 18.00ni, v.a tehnilise hoolduse perioodil 22.00–1.00. Eurosüsteemi kohustusliku reservi hoidmisperioodi viimasel tööpäeval algab periood 15 minutit hiljem.

5. Tööaega võib muuta juhul, kui kasutatakse talitluspidevuse meetmeid kooskõlas IV liite punktiga 5.»

§ 2. Määrus jõustub 23. novembril 2009. a.

President Andres LIPSTOK

/otsingu_soovitused.json