Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 19. juuni 2008. a määruse nr 54 „Surveseadme, tõsteseadme, gaasipaigaldise ja masina kasutamise järelevaataja ning surveseadmetöid, tõsteseadmetöid, gaasitöid ja masinatöid juhtiva isiku ning gaasipaigaldise terastorustike survetaluvust mõjutavaid püsiliiteid tegeva isiku nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise kord“ muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:29.12.2009
Avaldamismärge:RTL 2009, 87, 1260

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 19. juuni 2008. a määruse nr 54 „Surveseadme, tõsteseadme, gaasipaigaldise ja masina kasutamise järelevaataja ning surveseadmetöid, tõsteseadmetöid, gaasitöid ja masinatöid juhtiva isiku ning gaasipaigaldise terastorustike survetaluvust mõjutavaid püsiliiteid tegeva isiku nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise kord“ muutmine

Vastu võetud 20.11.2009 nr 108

Määrus kehtestatakse «Surveseadme ohutuse seaduse» § 30 lõike 6, «Küttegaasi ohutuse seaduse» § 20 lõike 6, «Masina ohutuse seaduse» § 22 lõike 5, «Lifti ja köistee ohutuse seaduse» § 20 lõike 6 alusel.

§ 1. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 19. juuni 2008. a määruses nr 54 «Surveseadme, tõsteseadme, gaasipaigaldise ja masina kasutamise järelevaataja ning surveseadmetöid, tõsteseadmetöid, gaasitöid ja masinatöid juhtiva isiku ning gaasipaigaldise terastorustike survetaluvust mõjutavaid püsiliiteid tegeva isiku nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise kord» (RTL 2008, 56, 773) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Määrus kehtestatakse «Surveseadme ohutuse seaduse» § 30 lõike 6, «Küttegaasi ohutuse seaduse» § 20 lõike 6, «Masina ohutuse seaduse» § 22 lõike 5, «Lifti ja köistee ohutuse seaduse» § 20 lõike 6 alusel.»;

2) paragrahvi 2 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 3) masina kasutamise järelevaatajana tegutsemise soovi korral vastavus «Masina ohutuse seaduse» § 13 lõikes 2 toodud nõuetele ja masinatöid juhtiva isikuna tegutsemise soovi korral vastavus «Masina ohutuse seaduse» § 18 lõikes 2 toodud nõuetele;»;

3) paragrahvi 8 lõiget 3 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

««Masina ohutuse seaduse» § 44 lõike 3 alusel väljastatud pädevustunnistus kehtib ühe aasta.»;

4) paragrahvi 9 täiendatakse lõigetega 4 ja 5 järgmises sõnastuses:

« (4) Personali sertifitseerimisasutus võib pädevustunnistuse pikendamiseks taotluse esitajalt nõuda täiendavaid andmeid, kui see on vajalik lõigetes 2 ja 3 sätestatud täienduskoolituse sobivuse hindamiseks.

(5) Personali sertifitseerimisasutus võib täienduskoolitust mitte arvestada, kui isik on esitanud ebaõigeid andmeid või täienduskoolitus ei vasta lõigetes 2 ja 3 sätestatud nõuetele, ning nõuda lõike 1 punktis 3 nimetatud eksami sooritamist.».

§ 2. Määrus jõustub 2009. aasta 29. detsembril.

Minister Juhan PARTS

Kantsler Marika PRISKE

/otsingu_soovitused.json