Teksti suurus:

Veoloa taotlemise ja andmise kord

Veoloa taotlemise ja andmise kord - sisukord
Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.12.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:04.12.2010
Avaldamismärge:RTL 2009, 88, 1276

Veoloa taotlemise ja andmise kord

Vastu võetud 25.11.2009 nr 109

Määrus kehtestatakse «Autoveoseaduse» § 21 lõike 3 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  (1) Määrus reguleerib Rahvusvahelise Transpordifoorumi (edaspidi ITF) Euroopa Transpordiministrite Konverentsi (CEMT) veoloa ja kolimisveoloa (edaspidi CEMT-i veoluba ja kolimisveoluba) ning rahvusvahelistest kokkulepetest tuleneva kahepoolse veoloa (edaspidi kõik koos veoluba) ning nõukogu määrusest (EMÜ) nr 684/92 bussidega toimuva rahvusvahelise reisijateveo ühiseeskirja kohta (EÜT L 74, 20.03.1992, lk 1–9) tuleneva ühenduse veoloa (edaspidi EMÜ veoluba) ja selle kinnitatud ärakirja taotlemist ja andmist.

  (2) Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikide vahelisel veoseveol nõutava ühenduse tegevusloa ja selle kinnitatud ärakirja, mis tulenevad nõukogu määrusest (EMÜ) 881/92 turulepääsu kohta sellise ühenduses toimuva kaupade autoveo puhul, mille algus- või lõpp-punkt asub liikmesriigi territooriumil või mis läbib ühe või mitme liikmesriigi territooriumi (EÜT L 95, 9.04.1992, lk 1–7), taotlemise ja andmise tingimused on sätestatud «Autoveoseaduses».

§ 2.  Veoloa mõiste

  (1) Veoluba on dokument, mis tõendab selle omaja õigust teostada rahvusvahelist autovedu Eesti ja veoloal märgitud riigi vahel või läbi selle riigi territooriumi või veoloal märgitud riigi ja kolmanda riigi vahel.

  (2) EMÜ veoluba on dokument, mis tõendab selle omaja õigust teostada rahvusvahelist sõitjatevedu Euroopa Liidu liikmesriikide vahel või läbi liikmesriigi territooriumi, samuti liikmesriigi siseseks sõitjateveoks, kui seda näeb ette rahvusvaheline kokkulepe.

  (3) EMÜ veoloa kinnitatud ärakiri on dokument, mis tõendab käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud EMÜ veoloa omaja õigust kasutada EMÜ veoloa kinnitatud ärakirjale kantud sõidukit EMÜ veoloaga lubatud sõitjateveol.

§ 3.  Veoloa liigid

  Veoloa liigid on:
  1) CEMT-i veoluba, mis kehtib veoloal märgitud perioodil ITF resolutsiooniga kehtestatud «CEMT-i veolubade kasutusjuhendis» kindlaks määratud arvuks veose rahvusvahelisteks vedudeks CEMT-i liikmesriikide vahel või läbi ühe või mitme CEMT-i liikmesriigi territooriumi ja veoseta sõitudeks CEMT-i liikmesriikide territooriumil ning mille juurde kuulub nõuetekohaselt täidetud logiraamat. Sõiduki tehnilistest tingimustest tulenevalt eristatakse EURO3, -4 ja -5 kategooria CEMT-i veolubasid;
  2) CEMT-i kolimisveoluba, mis kehtib veoloal märgitud perioodil piiramata arvuks rahvusvahelisteks kolimisvedudeks CEMT-i liikmesriikide vahel või läbi ühe või mitme CEMT-i liikmesriigi territooriumi ja veoseta sõitudeks CEMT-i liikmesriikide territooriumil;
  3) kahepoolne veoluba, mis kehtib veoloal märgitud perioodil üheks või kokkulepitud arvuks käesoleva määruse § 2 lõikes 1 nimetatud vedudeks vastavalt rahvusvaheliste kokkulepetega sätestatud tingimustele, milleks võivad olla sõidukile esitatavad tehnilised nõuded või veo liigist tingitud erisused;
  4) EMÜ veoluba, mis kehtib veoloal märgitud perioodil piiramata arvuks käesoleva määruse § 2 lõikes 2 nimetatud vedudeks.

§ 4.  Rahvusvahelistest kokkulepetest tulenevad nõuded veoloa kasutamiseks ja võimalikud vabastused

  (1) Kui rahvusvahelist veosevedu teostatakse Eestis registreeritud auto või autorongiga (edaspidi sõiduk), mille kandejõud ületab 3500 kilogrammi või täismass 6000 kilogrammi, peab vedajal olema kas CEMT-i veoluba, CEMT-i kolimisveoluba või kahepoolne veoluba, kui rahvusvahelistes kokkulepetes ei ole sätestatud teisiti.

  (2) Rahvusvahelise sõitjateveo teostamiseks peab vedajal olema käesoleva määruse § 2 lõikes 2 nimetatud EMÜ veoluba ja sama paragrahvi lõikes 3 nimetatud EMÜ veoloa kinnitatud ärakiri iga Eestis registreeritud sõiduki kohta, milles koos juhikohaga on üle üheksa istekoha ning kahepoolne veoluba kui rahvusvahelistes kokkulepetes ei ole sätestatud teisiti.

  (3) Veoluba või EMÜ veoloa kinnitatud ärakiri on nõutav ka vastavalt veoseta või sõitjateta sõitudel, mis on seotud käesoleva paragrahvi lõikes 1 või 2 nimetatud veoga.

  (4) Rahvusvaheliste kokkulepete kohaselt võib Eesti ja teiste riikide vahel kehtida veoloa nõudest vabastus üldiselt või teatud sõiduki kategooria või autoveo liigi osas.

  (5) Veoloa nõudest vabastatud autoveo liigid ja vabastuse tingimused on sätestatud ITF resolutsiooniga kehtestatud «CEMT-i veolubade kasutusjuhendis» ja rahvusvahelistes kokkulepetes või nende juurde kuuluvates protokollides.

§ 5.  Veoloa andja

  EMÜ veoloa, selle kinnitatud ärakirja ja veoloa andja määratakse kindlaks «Autoveoseaduse» § 21 lõikes 7 kehtestatud korras.

§ 6.  Veolubade üle arvestuse pidamise kohustus

  EMÜ veoloa, selle kinnitatud ärakirja ja veoloa andja peab elektroonilist arvestust nimetatud dokumentide taotlemise, andmise, kasutamise, tagastamise ja nende kasutamise nõuete rikkumiste kohta.

§ 7.  Sõidukite kategooriad ja kategooriat tõendavad sertifikaadid

  (1) ITF resolutsiooniga kehtestatud «CEMT-i veolubade kasutusjuhendi» kohaselt jaotatakse sõidukid järgmistesse kategooriatesse:
  1) EURO III ohutu veoauto (edaspidi EURO3 auto);
  2) EURO IV ohutu veoauto (edaspidi EURO4 auto);
  3) EURO V ohutu veoauto (edaspidi EURO5 auto).

  (2) EURO3, -4 või -5 autoks loetakse sõidukit, mis müra taseme, heitgaaside kahjulike ainete sisalduse ja minimaalsete ohutusnõuete poolest vastab ITF resolutsioonidega kehtestatud tehnilistele nõuetele ja mille kohta on väljastatud vastavad sertifikaadid.

  (3) EURO3, -4 või -5 auto kategooriat tõendav sertifikaat peab koos vastava CEMT-i veoloaga olema sõidukis kaasas kogu teekonna vältel ja see tuleb esitada kontrollimiseks selleks volitatud ametiisiku nõudmisel.

  (4) Kõrgema kategooriaga (näiteks EURO5) auto võib teostada vedu madalama kategooria (näiteks EURO3) CEMT-i veoloa alusel, mis vastupidi ei ole lubatud.

§ 8.  Veolubade arvu kindlaksmääramine ja täiendavate veolubade taotlemine

  (1) Veoloa andja ettepanekul otsustab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ja teatab ITF sekretariaadile viimase poolt määratud tähtajaks erineva kategooriaga sõidukitele ettenähtud CEMT-i veolubade proportsionaalse jaotuse järgmiseks aastaks. Eestile ettenähtud CEMT-i veolubade iga-aastase põhikvoodi kehtestab ITF-i Ministrite Nõukogu.

  (2) CEMT-i kolimisveolubade arv ei ole piiratud.

  (3) Eesti ja teiste riikide vahel igaks aastaks vahetatavate kahepoolsete veolubade arv määratakse kindlaks Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja teise riigi pädeva asutuse kokkuleppel.

  (4) Kahepoolsete veolubade täiendavaks taotlemiseks esitab veoloa andja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile sellekohase taotluse koos ülevaatega taotletavate veolubade kasutamisest käesoleval ja eelmisel aastal. Täiendavate veolubade taotluste menetlemine toimub Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja teise riigi pädeva asutuse poolt kokkulepitud korras.

§ 9.  Veoloa andmise eest võetav tasu

  EMÜ veoloa, selle kinnitatud ärakirja ja veoloa andjal on õigus võtta nimetatud dokumendi andmise eest tasu «Autoveoseaduse» § 21 lõikes 8 kehtestatud korras.

§ 10.  Vedaja andmete kaitse

  EMÜ veoloa, selle kinnitatud ärakirja või veoloa taotlemiseks esitatud andmeid ei avaldata kolmandatele isikutele, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

2. peatükk CEMT-i VEOLOA TAOTLEMINE JA ANDMINE 

§ 11.  CEMT-i veoloa taotlemine

  (1) CEMT-i veoluba on õigus taotleda vedajal:
  1) kellel on kehtiv ühenduse tegevusluba;
  2) kes on teostanud tasulist rahvusvahelist autovedu vähemalt ühe aasta;
  3) kellel on vähemalt üks EURO3, -4 või -5 auto, mille kohta on väljastatud kehtiv ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (edaspidi tegevusloa ärakiri). Juhul kui üks auto on mitme vedaja kasutuses, võib ühe konkreetse auto kohta CEMT-i veoluba taotleda ainult üks nendest vedajatest;
  4) kes ei ole taotlemisele eelnenud viimase 12 kalendrikuu jooksul rahvusvahelisel autoveol teadlikult rikkunud rahvusvaheliste autoveo kokkulepete, «Autoveoseaduse», käesoleva määruse või ITF resolutsiooniga kehtestatud «CEMT-i veolubade kasutusjuhendi» sätteid, või kelle rikkumine ei omanud selliseid tagajärgi, mis oleksid kahjustanud Eesti riigi mainet.

  (2) CEMT-i veoloa taotlemisel järgmiseks aastaks esitab taotleja veoloa andjale käimasoleva aasta 1. novembriks või CEMT-i veolubade ümberjaotamisel veoloa andja poolt määratud tähtajaks kirjaliku avalduse, mis peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) vedaja nimi või ärinimi ja tema registreeritud asukoht;
  2) käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 nimetatud tegevusloa number ja selle kehtivusaeg;
  3) EURO3, -4 ja -5 autode tegevusloa ärakirjade arv;
  4) EURO3, -4 ja -5 autode kohta taotletavate CEMT-i veolubade arv ja nendest Austriasse, Itaaliasse ja Kreekasse sissesõitu lubavate veolubade vajadus;
  5) CEMT-i veoloa esmakordse taotleja kasutuses olevate sõidukite, mille kohta on talle väljastatud tegevusloa ärakirjad, läbisõit rahvusvahelistel autovedudel avalduse esitamisele eelnenud kolme kvartali jooksul vastavalt käesoleva määruse lisale;
  6) avalduse koostamise kuupäev, koostaja nimi ja allkiri.

§ 12.  CEMT-i veoloa andmine

  (1) CEMT-i veoloa andmisel võetakse arvesse CEMT-i veoloa taotlejate avaldused, mille esitajad vastavad käesoleva määruse § 11 lõikes 1 toodud nõuetele.

  (2) CEMT-i veoloa esmakordse taotleja avaldus võetakse CEMT-i veoloa andmisel arvesse, kui tema sõidukite, mille kohta on talle väljastatud tegevusloa ärakirjad, keskmine läbisõit rahvusvahelistel autovedudel käesoleva määruse § 11 lõike 2 punkti 5 alusel saadud andmete kohaselt on avalduse esitamisele eelnenud kolme kvartali jooksul üle 60 000 kilomeetri.

  (3) CEMT-i veoload jaotatakse käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 toodud tingimusi täitvate taotlejate vahel järgmise valemi alusel:

 

  milles:
Lf on vedajale antavate EURO3, -4 või -5 autode CEMT-i veolubade arv;
Lk on Eestile eraldatud EURO3, -4 või -5 autode CEMT-i veolubade arv;
Af on vedajal olevate EURO3, -4 või -5 autode kehtivate tegevuslubade ärakirjade arv;
Ak on kõigi avalduse esitanud ja käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 toodud tingimustele vastavate vedajate EURO3, -4 või -5 autode kehtivate tegevuslubade ärakirjade arv.

  (4) Kui Lf tulemuseks on murdarv, on vedajale antavate EURO3, -4 või -5 kategooria CEMT-i veolubade arv võrdne täisosaga Lf tulemusest. Ülejäänud vastava kategooria CEMT-i veoload jaotatakse ühekaupa kõigi arvutuses osalenud taotlejate vahel murdosa suuruse järgi moodustunud pingerea alusel.

  (5) Tagastatud või äravõetud CEMT-i veoload antakse vedajatele käesoleva paragrahvi lõikes 3 toodud valemi alusel.

  (6) Austrias, Itaalias ja Kreekas kehtiva CEMT-i veoloa andmisel võetakse aluseks veoloa andja määratud aruandlusperioodil vedaja poolt vastavasse riiki tehtud sõitude arv, mis on teostatud nii CEMT-i kui kahepoolsete veolubade alusel. Austrias, Itaalias ja Kreekas kehtivad CEMT-i veoload jaotatakse proportsionaalselt pingerea alusel, milleks on vedajate poolt vastavasse riiki teostatud sõitude arv kahanevas järjekorras. Samamoodi antakse vedajatele Austrias, Itaalias ja Kreekas kehtivad tagastatud või äravõetud CEMT-i veoload.

§ 13.  CEMT-i veolubade jaotuskava ettevalmistamine ja kinnitamine

  CEMT-i veolubade proportsionaalse jaotuskava valmistab ette veoloa andja ja esitab selle Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi teede- ja raudteeosakonnale. CEMT-i veolubade jaotuskava kinnitab majandus- ja kommunikatsiooniminister.

§ 14.  CEMT-i veoloale kantavad andmed

  (1) Veoloa andja kannab CEMT-i veoloale järgmised andmed:
  1) vedaja nimi või ärinimi ja tema registreeritud asukoht;
  2) veoloa andmise koht, kuupäev ja veoloa kehtivusaeg;
  3) veoloa andja nimetus ja pitser;
  4) veoloa andnud isiku allkiri.

  (2) Veoloa andja poolt CEMT-i veoloale kantud andmed peavad olema kustutamatud.

  (3) ITF resolutsioonidest juhindudes kannab veoloa andja CEMT-i veoloale ka territoriaalseid ja tehnilisi piiranguid tähistavad templid.

§ 15.  CEMT-i veoloa kehtivusaeg

  CEMT-i veoloa kehtivusaeg on kas üks kalendriaasta (aastane veoluba) või 30 päeva (lühiajaline veoluba). Lühiajalisel CEMT-i veoloal on tempel «lühiajaline veoluba» ja see veoluba ei kehti Austria territooriumil.

§ 16.  ITF resolutsioonidest tulenevad CEMT-i veoloa kasutusnõuded

  CEMT-i veoloa kasutamisel peab vedaja täitma järgmiseid ITF resolutsiooniga kehtestatud «CEMT-i veolubade kasutusjuhendis» sätestatud nõudeid:
  1) CEMT-i veoluba võib kasutada ainult tasuliseks rahvusvaheliseks veoseveoks, kaasa arvatud veoseta sõidud, mis on tasulise rahvusvahelise veoseveoga seotud;
  2) CEMT-i veoluba ei kehti vedudeks CEMT-i liikmesriigi ja kolmanda riigi vahel;
  3) CEMT-i veoluba võib üheaegselt kasutada ainult ühe sõidukiga;
  4) CEMT-i veoluba võib kasutada autorongiga, mille haagis või poolhaagis ei ole registreeritud veoloa kasutaja nimele või on registreeritud või kasutusele võetud mõnes teises CEMT-i liikmesriigis;
  5) CEMT-i veoluba peab olema sõidukis kogu veosega teekonna vältel alates veose pealelaadimiskohast kuni veose mahalaadimiskohani või veoseta sõidul, mis eelneb või järgneb veosega teekonnale. Veose pealelaadimisriik võib olla erinev veose päritoluriigist;
  6) kui vedu alustatakse ühe CEMT-i veoloa alusel ja jätkub teise CEMT-i veoloa alusel, mis on väljastatud järgnevaks perioodiks, peavad mõlemad CEMT-i veoload olema sõidukis kogu teekonna vältel;
  7) pärast esimest veosega vedu sõiduki registreerimisriigi ja teise CEMT-i liikmesriigi vahel võib vedaja teostada kuni kolm veosega vedu CEMT-i liikmesriikide vahel väljaspool sõiduki registreerimisriiki, pärast mida peab sõiduk kas veosega või tühjalt sõitma tagasi sõiduki registreerimisriiki või transiidina läbi selle;
  8) CEMT-i veoloa alusel võib vedu teostada ka kasutuslepingu alusel kasutatava sõidukiga. Sellisel juhul peab nimetatud sõiduk olema seda kasutava vedaja ainukasutuses ja sõidukijuht peab olema vedaja töötaja. Nimetatud nõuete tõendamiseks peab sõidukis olema sõiduki kasutusleping või vedaja kinnitatud väljavõte sellest lepingust, mis peab sisaldama vähemalt lepingupoolte nimesid, lepingu sõlmimise kuupäeva, lepingu kehtivusaega ja sõiduki VIN-koodi. Juhul kui sõidukijuht ei ole sõidukit kasutuslepingu alusel kasutav isik, peab sõidukis olema sõidukijuhi tööleping või kinnitatud väljavõte sellest lepingust, mis peab sisaldama tööandja ja töötaja nime, töölepingu sõlmimise kuupäeva ja kehtivusaega. Nimetatud dokumendid peavad olema tõlgitud ka vähemalt inglise, prantsuse või saksa keelde;
  9) vedajal on keelatud CEMT-i veoluba edasi anda kolmandale isikule;
  10) vedaja peab tagama CEMT-i veoloa piisava kasutamise. CEMT-i veoloa piisavaks kasutamiseks peab vedaja iga CEMT-i veoloa alusel teostama vähemalt kaks veosega vedu kuus kahe erineva CEMT-i liikmesriigi, millest vähemalt üks ei ole Euroopa Liidu liikmesriik, peale- ja mahalaadimiskohtade vahel;
  11) CEMT-i veoluba tuleb esitada kontrollimiseks selleks volitatud ametiisiku nõudmisel;
  12) CEMT-i veoluba ja selle juurde kuuluvat logiraamatut ning sõiduki kategooriat tõendavat sertifikaati ei ole lubatud katta kile või fooliumiga.

§ 17.  CEMT-i veoloa logiraamat ja selle kasutusnõuded

  (1) CEMT-i veoloa andja trükib CEMT-i veolubade kasutamiseks piisava arvu logiraamatuid.

  (2) CEMT-i veoloa andja annab vedajale koos CEMT-i veoloaga logiraamatu, millele kantakse sama number, mis on CEMT-i veoloal. Uue logiraamatu võib välja anda üksnes juhul, kui eelmine logiraamat on täis saanud.

  (3) Logiraamatu kasutamisel peab vedaja täitma järgmiseid ITF resolutsiooniga kehtestatud «CEMT-i veolubade kasutusjuhendis» sätestatud nõudeid:
  1) CEMT-i veoluba kehtib ainult koos logiraamatuga;
  2) logiraamat peab olema sõidukis kogu teekonna vältel;
  3) vedajale antud logiraamatut on keelatud edasi anda kolmandale isikule;
  4) logiraamat tuleb esitada kontrollimiseks selleks volitatud ametiisiku nõudmisel;
  5) vedaja peab logiraamatu aruandelehele kandma iga veosega ja piiriületusega seotud veoseta sõidu andmed kronoloogilises järjekorras. Nimetatud andmed tuleb logiraamatusse kanda enne sõidu alustamist;
  6) täidetud aruandelehtede originaalid peavad jääma logiraamatusse kuni CEMT-i veoloa kehtivusaja lõpuni;
  7) CEMT-i veoloa kasutamise kohta arvestuse pidamiseks on vedaja kohustatud esitama veoloa andjale logiraamatu aruandelehtede koopiad aastase veoloa puhul kahe nädala jooksul pärast iga kuu lõppu ning lühiajalise veoloa puhul kahe nädala jooksul pärast veoloa kehtivusaja lõppemist.

  (4) Veoloa andja peab säilitama logiraamatute aruandelehed kogu järgmise kalendriaasta.

§ 18.  CEMT-i veolubade kasutamise kohta aruande esitamine

  (1) Veoloa andja esitab CEMT-i veolubade kasutamise kohta aruande Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile iga poolaasta järel ning ITF sekretariaadile iga kahe kuu ja poolaasta järel vastavalt ITF sekretariaadi poolt koostatud vormidele.

  (2) Lähtuvalt CEMT-i veolubade kasutamise andmetest on veoloa andjal õigus teha Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile ettepanekuid CEMT-i veolubade ümberjaotamise kohta.

§ 19.  CEMT-i veoloa tagastamine

  (1) CEMT-i veoloa paremaks kasutamiseks on vedajal võimalik veoluba ajutiselt veoloa andjale tagastada. Vedaja poolt avaldatud tähtajal on vedajal õigus see veoluba uuesti oma valdusesse saada.

  (2) Vedaja peab CEMT-i veoloa tagastama veoloa andjale 15 tööpäeva jooksul pärast veoloa kehtivusaja lõppemist ja veoloa äravõtmisel 5 tööpäeva jooksul pärast veoloa andjalt teate saamist.

§ 20.  CEMT-i veoloa andmisest keeldumise ja veoloa äravõtmise põhjused

  (1) CEMT-i veoloa andmisest keeldumise ja veoloa äravõtmise põhjused on sätestatud «Autoveoseaduse» § 21 lõikes 9 ja ITF resolutsiooniga kehtestatud «CEMT-i veolubade kasutusjuhendis».

  (2) CEMT-i veoloa võib ära võtta ka juhul, kui vedaja ei ole korduvalt täitnud käesoleva määruse § 16 punktis 10 sätestatud CEMT-i veoloa piisava kasutamise nõuet.

§ 21.  CEMT-i veoloa andmisest, andmisest keeldumisest ja veoloa äravõtmisest teatamine

  CEMT-i veolubade jaotamisel järgmiseks aastaks ja veolubade ümberjaotamisel käimasoleval aastal väljastab veoloa andja veoloa taotlejale teate veoloa andmise või käesoleva määruse §-s 20 nimetatud põhjustel CEMT-i veoloa andmisest keeldumise või veoloa äravõtmise kohta tähitud kirjaga või elektrooniliselt veolubade majandus- ja kommunikatsiooniministri poolt kinnitatud jaotuskava kättesaamisele järgneva 3 tööpäeva jooksul.

§ 22.  CEMT-i veoloa asendamine ja kehtetuks tunnistamine

  (1) Kaotatud, varastatud või hävinud CEMT-i veoloa võib veoloa andja veoloa järelejäänud kehtivusajaks asendada varuloaga. CEMT-i veoloa kaotamise, varguse või hävimise korral peab vedaja veoloa andjat viivitamatult teavitama ja esitama veoloa andjale vastavasisulise seletuskirja.

  (2) Enne varuloa vedajale andmist peab veoloa andja äravõetud, tagastatud, kaotatud, varastatud või hävinud veoloa kehtetuks tunnistama ning teatama ITF sekretariaadile ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile kehtetuks tunnistatud ja asendatud veolubade numbrid.

§ 23.  CEMT-i veoluba kasutavate veoautode arvu vähenemine

  (1) Vedaja kasutuses olevate ja CEMT-i veoluba kasutavate EURO3, -4 või -5 autode arvu vähenemisest on vedaja kohustatud veoloa andjat viivitamatult teavitama.

  (2) Vedaja autode arvu vähenemise korral on veoloa andja kohustatud sellele vedajale antud CEMT-i veolubade arvu käeoleva määruse §-s 12 toodu kohaselt ümber arvutama.

3. peatükk CEMT-i KOLIMISVEOLOA TAOTLEMINE JA ANDMINE 

§ 24.  CEMT-i kolimisveoloa taotlemine

  (1) CEMT-i kolimisveoluba on õigus taotleda vedajal:
  1) kellel on kehtiv ühenduse tegevusluba;
  2) kellel on vähemalt üks sõiduk, mille kohta on väljastatud kehtiv tegevusloa ärakiri;
  3) kes ei ole taotlemisele eelnenud viimase 12 kalendrikuu jooksul rahvusvahelisel autoveol korduvalt rikkunud rahvusvaheliste autoveo kokkulepete, «Autoveoseaduse», käesoleva määruse või ITF resolutsiooniga kehtestatud «CEMT-i veolubade kasutusjuhendi» sätteid, või kelle rikkumine ei omanud selliseid tagajärgi, mis oleksid kahjustanud Eesti riigi mainet.

  (2) CEMT-i kolimisveoloa taotleja esitab veoloa andjale kirjaliku avalduse, mis peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) vedaja nimi või ärinimi ja tema registreeritud asukoht;
  2) käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 nimetatud tegevusloa number ja selle kehtivusaeg;
  3) avalduse koostamise kuupäev, koostaja nimi ja allkiri.

§ 25.  CEMT-i kolimisveoloa andmine ja veoloa andmisest keeldumisest ja äravõtmisest teatamine

  (1) CEMT-i kolimisveoloa andmisel võetakse arvesse veoloa taotlemise avaldus, mille esitaja vastab käesoleva määruse § 24 lõikes 1 toodud nõuetele.

  (2) CEMT-i kolimisveoloa andmise või käeoleva määruse §-s 26 toodud põhjustel sellest keeldumise kohta teeb veoloa andja otsuse ja annab veoloa või teatab veoloa andmisest keeldumisest veoloa taotlejale 3 tööpäeva jooksul pärast käesoleva määruse § 24 lõikes 2 nimetatud avalduse saamist.

  (3) Käesoleva määruse §-s 26 toodud põhjustel CEMT-i kolimisveoloa äravõtmise kohta teeb veoloa andja otsuse ja teatab sellest veoloa omajale 3 tööpäeva jooksul pärast veoloa äravõtmise otsuse tegemist.

§ 26.  CEMT-i kolimisveoloa andmisest keeldumise ja veoloa äravõtmise põhjused

  CEMT-i kolimisveoloa andmisest keeldumise ja veoloa äravõtmise põhjused on sätestatud «Autoveoseaduse» § 21 lõikes 9 ja ITF resolutsiooniga kehtestatud «CEMT-i veolubade kasutusjuhendis».

§ 27.  CEMT-i kolimisveoloale kantavad andmed

  (1) Veoloa andja kannab CEMT-i kolimisveoloale järgmised andmed:
  1) veoloa number;
  2) vedaja nimi või ärinimi ja tema registreeritud asukoht;
  3) veoloa andmise koht, kuupäev ja veoloa kehtivusaeg;
  4) veoloa andja nimetus ja pitser;
  5) veoloa andnud isiku allkiri.

  (2) Veoloa andja poolt CEMT-i kolimisveoloale kantud andmed peavad olema kustutamatud.

§ 28.  CEMT-i kolimisveoloa kehtivusaeg

  CEMT-i kolimisveoluba kehtib vedajale antud ühenduse tegevusloa kehtivusajal.

§ 29.  ITF resolutsioonidest tulenevad CEMT-i kolimisveoloa kasutusnõuded

  CEMT-i kolimisveoloa kasutamisel peab vedaja täitma järgmiseid ITF resolutsiooniga kehtestatud «CEMT-i veolubade kasutusjuhendis» sätestatud nõudeid:
  1) CEMT-i kolimisveoluba ei kehti vedudeks CEMT-i liikmesriigi ja kolmanda riigi vahel;
  2) CEMT-i kolimisveoluba võib üheaegselt kasutada ainult ühe sõidukiga;
  3) CEMT-i kolimisveoluba võib kasutada autorongiga, mille haagis või poolhaagis ei ole registreeritud veoloa kasutaja nimele või on registreeritud või kasutusele võetud mõnes teises CEMT-i liikmesriigis;
  4) CEMT-i kolimisveoluba peab olema sõidukis kogu teekonna vältel;
  5) vedajal on keelatud CEMT-i kolimisveoluba edasi anda kolmandale isikule;
  6) CEMT-i kolimisveoluba tuleb esitada kontrollimiseks selleks volitatud ametiisiku nõudmisel.

§ 30.  CEMT-i kolimisveoloa kasutamise kohta aruande esitamine

  Veoloa andja esitab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi nõudmisel aruande väljastatud, kehtivate, äravõetud ja tagastatud CEMT-i kolimisveolubade kohta.

§ 31.  CEMT-i kolimisveoloa tagastamine ja asendamine

  (1) Vedaja peab CEMT-i kolimisveoloa tagastama veoloa andjale 15 tööpäeva jooksul pärast veoloa kehtivusaja lõppemist ja kolimisveoloa äravõtmisel 5 tööpäeva jooksul pärast veoloa andjalt teate saamist.

  (2) Kaotatud, varastatud või hävinud CEMT-i kolimisveoloa võib veoloa andja asendada teise CEMT-i kolimisveoloaga. Kolimisveoloa kaotamise, varguse või hävimise korral peab vedaja veoloa andjat viivitamatult teavitama ja esitama veoloa andjale vastavasisulise seletuskirja.

4. peatükk KAHEPOOLSE VEOLOA TAOTLEMINE JA ANDMINE 

§ 32.  Kahepoolse veoloa taotlemine

  (1) Kahepoolset veoluba on õigus taotleda vedajal:
  1) kellel on kehtiv ühenduse tegevusluba või oma kulul korraldatava rahvusvahelise autoveo tegevusluba, või EMÜ veoluba sõitjateveol kehtiva kahepoolse veoloa taotlemiseks;
  2) kellel on vähemalt üks sõiduk, mille kohta on väljastatud kehtiv tegevusloa ärakiri või oma kulul korraldatava rahvusvahelise autoveo sõidukikaart, või EMÜ veoloa kinnitatud ärakiri.

  (2) Kahepoolse veoloa taotleja esitab veoloa andjale kirjaliku avalduse, mis peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) vedaja nimi või ärinimi ja tema registreeritud asukoht;
  2) käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 nimetatud tegevusloa või EMÜ veoloa number ja selle kehtivusaeg;
  3) tegevusloa ärakirjade, oma kulul korraldatava rahvusvahelise autoveo sõidukikaartide või EMÜ veolubade kinnitatud ärakirjade arv;
  4) riik, mille kahepoolset veoluba taotletakse;
  5) taotletavate kahepoolsete veolubade liik ja arv;
  6) autoveo teostamise aeg;
  7) avalduse koostamise kuupäev, koostaja nimi ja allkiri.

§ 33.  Veoloa nõue veoseveoks Soome

  Eesti ja Soome vahel sõlmitud rahvusvahelise autoveo kokkuleppe kohaselt kehtib CEMT-i või kahepoolse veoloa nõue vedajale, kes teostab rahvusvahelist veosevedu Soome ja Euroopa Liidu mitteliikmesriigi vahel sõidukiga, mille täismass ületab 3500 kilogrammi.

§ 34.  Kahepoolse veoloa andmine

  (1) Kahepoolse veoloa andmisel võetakse arvesse veoloa taotlemise avaldus, mille esitaja vastab käesoleva määruse § 32 lõikes 1 toodud nõuetele.

  (2) Kahepoolsete veolubade andmisel lähtub veoloa andja ühe riigi ühte liiki veolubasid taotlevate vedajate kehtivate tegevusloa ärakirjade või sõidukikaartide ning sama riigi sama liiki väljastamata veolubade arvust, võttes arvesse proportsionaalse jaotuse põhimõtet.

  (3) Veoloa andja annab veoluba taotlevale vedajale üldjuhul sellise arvu ühe riigi ühte liiki kahepoolseid veolubasid, kui palju kehtivaid tegevusloa ärakirju või sõidukikaarte vedajal on.

  (4) Kahepoolse veoloa korduva taotlemise korral annab veoloa andja veoluba taotlevale vedajale sellise arvu ühe riigi ühte liiki veolubasid, kui palju sama riigi sama liiki kasutatud veolubasid vedaja on tagastanud.

  (5) Käesolevas paragrahvis toodud kahepoolsete veolubade jaotuspõhimõtete rakendamisel peab veoloa andja tagama vedajate võrdse kohtlemise.

§ 35.  Erandite võimalikkusest kahepoolsete veolubade jaotuspõhimõtete rakendamisel

  Tulenevalt rahvusvaheliste kokkulepete rakendamise erakorralistest muudatustest võib veoloa andja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ettepanekul või pärast ministeeriumiga kooskõlastamist rakendada kahepoolsete veolubade andmisel käeoleva määruse § 34 lõigetes 2, 3 ja 4 toodust erinevaid veolubade jaotuspõhimõtteid.

§ 36.  Kahepoolse veoloa andmisest keeldumise ja äravõtmise põhjused

  (1) Kahepoolse veoloa andmisest keeldumise ja veoloa äravõtmise põhjused on sätestatud «Autoveoseaduse» § 21 lõikes 9 ja riikidevahelistes autoveo kokkulepetes.

  (2) Veoloa andja keeldub kahepoolse veoloa andmisest, kui asjaomaseid veolubasid ei ole Eestile eraldatud või on kõik asjaomased veoload vedajatele väljastatud.

§ 37.  Kahepoolse veoloa andmisest keeldumisest ja äravõtmisest teatamine

  (1) Kahepoolse veoloa käesoleva määruse §-s 36 toodud põhjustel andmisest keeldumisest teatab veoloa andja veoloa taotlejale viivituseta pärast käesoleva määruse § 32 lõikes 2 nimetatud avalduse saamist.

  (2) Käesoleva määruse § 36 lõikes 1 toodud põhjustel kahepoolse veoloa äravõtmise kohta teeb veoloa andja otsuse ja teatab sellest veoloa omajale 3 tööpäeva jooksul pärast veoloa äravõtmise otsuse vastuvõtmist.

§ 38.  Kahepoolsele veoloale kantavad andmed

  Veoloa andja kannab kahepoolsele veoloale järgmised andmed, kui rahvusvahelistes kokkulepetes ei ole sätestatud teisiti:
  1) veoloa andmise kuupäev ja koht;
  2) veoloa andja nimetus ja pitser;
  3) veoloa andnud isiku allkiri.

§ 39.  Kahepoolse veoloa kehtivusaeg

  Kahepoolne veoluba kehtib üldjuhul ühe kalendriaasta jooksul, kui rahvusvahelistes kokkulepetes või nende juurde kuuluvates protokollides ei ole sätestatud teisiti.

§ 40.  Rahvusvahelistest kokkulepetest tulenevad kahepoolse veoloa kasutusnõuded

  Kahepoolse veoloa kasutamisel peab vedaja täitma järgmiseid rahvusvahelistes kokkulepetes või nende juurde kuuluvates protokollides sätestatud veoloa kasutusnõudeid:
  1) veoluba võib üheaegselt kasutada ainult ühe sõidukiga;
  2) veoluba peab olema sõidukis kogu teekonna vältel;
  3) vedaja peab täitma veoloale kantud kasutusnõudeid;
  4) veoluba peab olema nõuetekohaselt täidetud;
  5) kahepoolne veoluba tuleb esitada kontrollimiseks selleks volitatud ametiisiku nõudmisel;
  6) vedajale antud kahepoolset veoluba on keelatud edasi anda kolmandale isikule.

§ 41.  Kahepoolsete veolubade kasutamise kohta aruande esitamine

  Veoloa andja esitab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi nõudmisel aruande antud hetkel väljastatud, väljastamata, äravõetud ja tagastatud kahepoolsete veolubade kohta.

§ 42.  Kahepoolse veoloa tagastamine

  (1) Vedaja peab kahepoolse veoloa tagastama veoloa andjale 15 tööpäeva jooksul pärast selle veoloa kasutamist.

  (2) Kui kahepoolset veoluba, alates selle andmise kuupäevast, ei ole kahe kuu jooksul kasutatud, on vedaja kohustatud selle veoloa andjale tagastama.

  (3) Käesoleva määruse § 36 lõikes 1 toodud põhjustel kahepoolse veoloa äravõtmisel peab vedaja veoloa tagastama veoloa andjale 5 tööpäeva jooksul pärast veoloa andjalt teate saamist.

  (4) Kahepoolse veoloa kaotamise, varguse või hävimise korral peab vedaja veoloa andjat viivitamatult teavitama ja esitama veoloa andjale vastavasisulise seletuskirja.

5. peatükk EMÜ VEOLOA JA SELLE KINNITATUD ÄRAKIRJA TAOTLEMINE JA ANDMINE 

§ 43.  EMÜ veoloa taotlemine

  (1) EMÜ veoluba on õigus taotleda vedajal, kellel on kehtiv ühistranspordiluba kandega rahvusvahelise sõitjateveo korraldamise õiguse kohta.

  (2) EMÜ veoloa taotleja esitab veoloa andjale kirjaliku avalduse, mis peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) vedaja nimi või ärinimi ja tema registreeritud asukoht;
  2) ühistranspordiloa number ja selle kehtivusaeg.

§ 44.  EMÜ veoloa kinnitatud ärakirja taotlemine

  (1) EMÜ veoloa taotlejal või selle omajal on õigus taotleda EMÜ veoloa kinnitatud ärakirja (edaspidi EMÜ veoloa ärakiri) iga tema kasutuses oleva sõiduki kohta, millele on väljastatud sõidukikaart rahvusvaheliseks bussiveoks.

  (2) EMÜ veoloa ärakirja taotleja esitab veoloa andjale kirjaliku avalduse, mis peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) vedaja nimi või ärinimi ja tema registreeritud asukoht;
  2) ühistranspordiloa või EMÜ veoloa number ja selle kehtivusaeg;
  3) registreerimismärkide alusel koostatud sõidukite loetelu, millele taotletakse EMÜ veoloa ärakirja.

§ 45.  EMÜ veoloa ja selle ärakirja andmine ja andmisest keeldumisest teatamine

  (1) EMÜ veoloa andmisel võetakse arvesse veoloa taotlemise avaldus, mille esitaja vastab käesoleva määruse § 43 lõikes 1 toodud nõuetele.

  (2) EMÜ veoloa ärakirja andmisel võetakse arvesse veoloa ärakirja taotlemise avaldus, mille esitaja vastab käesoleva määruse § 44 lõikes 1 toodud nõuetele.

  (3) EMÜ veoloa ja selle ärakirja andmise või käeoleva määruse §-s 47 toodud põhjustel selle dokumendi andmisest keeldumise kohta teeb veoloa andja otsuse ja annab dokumendi või teatab dokumendi andmisest keeldumisest taotlejale 3 tööpäeva jooksul pärast käesoleva määruse § 43 lõikes 2 või § 44 lõikes 2 nimetatud avalduse saamist.

§ 46.  EMÜ veoloa ja selle ärakirja kehtivuse peatamisest ja kehtetuks tunnistamisest teatamine

  Käesoleva määruse §-s 47 toodud põhjustel EMÜ veoloa või selle ärakirja kehtivuse peatamise või kehtetuks tunnistamise kohta teeb veoloa andja otsuse ja teatab sellest dokumendi omajale 3 tööpäeva jooksul pärast dokumendi kehtivuse peatamise või kehtetuks tunnistamise otsuse vastuvõtmist.

§ 47.  EMÜ veoloa ja selle ärakirja andmisest keeldumise, kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise põhjused

  EMÜ veoloa ja selle ärakirja andmisest keeldumise, kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise põhjused on sätestatud «Autoveoseaduse» § 21 lõikes 9 ja nõukogu määruse (EMÜ) nr 684/92 artiklis 3a.

§ 48.  EMÜ veoloale ja selle ärakirjale kantavad andmed

  Veoloa andja kannab EMÜ veoloale ja selle ärakirjale järgmised andmed:
  1) veoloa ja selle ärakirja number;
  2) vedaja nimi või ärinimi ja tema registreeritud asukoht;
  3) veoloa või selle ärakirja andmise koht, kuupäev ja dokumendi kehtivusaeg;
  4) veoloa andja nimetus ja pitser;
  5) dokumendi andnud isiku allkiri;
  6) EMÜ veoloa ärakirja märkuste lahtrisse sõiduki registreerimismärk.

§ 49.  Ühenduse õigusaktidest tulenevad EMÜ veoloa ja selle ärakirja kasutusnõuded

  EMÜ veoloa ja selle ärakirja kasutamisel peab vedaja täitma järgmiseid nõukogu määrusest (EMÜ) nr 684/92 tulenevaid EMÜ veoloa ja selle ärakirja kasutusnõudeid:
  1) veoluba asub vedaja juures;
  2) veoloa ärakiri peab veo teostamise ajal olema sõidukis;
  3) autorongi puhul kuulub veoloa ärakiri mootorsõiduki juurde ning ärakiri kehtib autorongile ka juhul, kui haagis või poolhaagis ei ole registreeritud veoloa kasutaja nimele või see on registreeritud või kasutusele võetud mõnes teises ühenduse liikmesriigis;
  4) vedajale antud veoluba ja selle ärakirja on keelatud edasi anda kolmandale isikule;
  5) veoloa ärakiri tuleb esitada kontrollimiseks selleks volitatud ametiisiku nõudmisel.

§ 50.  EMÜ veoloa ja selle ärakirja kehtivusaeg ja tagastamine

  (1) EMÜ veoluba kehtib ühistranspordiloa kehtivusajal, kui EMÜ veoloa taotleja ei soovi seda lühemaks perioodiks.

  (2) EMÜ veoloa ärakiri kehtib EMÜ veoloa kehtivusajal.

  (3) Kui EMÜ veoloa või selle ärakirja kehtivusaeg on möödunud, kehtivus on peatatud või on see tunnistatud kehtetuks, tuleb dokument selle andjale 5 tööpäeva jooksul tagastada.

6. peatükk RAKENDUSSÄTE 

§ 51.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Teede- ja sideministri 28. novembri 2001. a määrus nr 104 «Veoloa andmise ja kasutamise eeskiri» (RTL 2001, 130, 1888; 2004, 45, 768) tunnistatakse kehtetuks.

Minister Juhan PARTS


Kantsler Marika PRISKE


Majandus- ja kommunikatsiooniministri 25. novembri 2009. a määruse nr 109 «Veoloa taotlemise ja andmise kord»
lisa


KAHEPOOLSETE VEOLUBADE KASUTAMISE ARUANNE

Kahepoolsete veolubade kasutamise periood

.......................................................................................................................................................

Vedaja nimi või ärinimi ja tema registreeritud asukoht

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

RIIK Kasutatud veolubade arv RIIK Kasutatud veolubade arv
Armeenia   Moldova  
Aserbaidžaan   Norra  
Austria   Poola  
Bosnia-Hertsegoviina   Rootsi  
Bulgaaria   Saksamaa  
Gruusia   Serbia  
Hispaania   Soome  
Horvaatia   Türgi  
Iraan   Ukraina  
Kasahstan   Ungari  
Kõrgõstan   Valgevene  
Küpros   Venemaa  
Luksemburg      
Makedoonia      


Ühenduse tegevusloa ärakirju oli väljastatud ............ sõiduki kohta ja iga sõiduki läbisõit nendel vedudel oli sellel perioodil

  1) .................... km
  2) .................... km jne
Täitja ...........................................................................................
Amet ...........................................................................................
Telefon ...........................................................................................

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json