Teksti suurus:

Tuntud saatja tunnustamise ning esindaja teenuseid kasutava kaubasaatja staatuse määramise kord ning tuntud saatja ning esindaja teenuseid kasutava kaubasaatja deklaratsiooni vorm

Tuntud saatja tunnustamise ning esindaja teenuseid kasutava kaubasaatja staatuse määramise kord ning tuntud saatja ning esindaja teenuseid kasutava kaubasaatja deklaratsiooni vorm - sisukord
Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.12.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:28.02.2015
Avaldamismärge:RTL 2009, 89, 1298

Tuntud saatja tunnustamise ning esindaja teenuseid kasutava kaubasaatja staatuse määramise kord ning tuntud saatja ning esindaja teenuseid kasutava kaubasaatja deklaratsiooni vorm

Vastu võetud 25.11.2009 nr 111

Määrus kehtestatakse «Lennundusseaduse» § 4610 lõike 2 alusel.

§ 1.  Määruse eesmärk

  Määruse eesmärk on lennukauba turvalisuse tagamine läbi tuntud saatja tunnustamise ning esindaja teenuseid kasutava kaubasaatja staatuse määramise. Määrusega kehtestatakse ka tuntud saatja ning esindaja teenuseid kasutava kaubasaatja deklaratsiooni vormid.

§ 2.  Tuntud saatja tunnustamine

  (1) Tuntud saatja tunnustamiseks hindab kokkuleppeline esindaja või lennuettevõtja tuntud saatja staatuse taotleja julgestusalast tegevust ning täidab ära tuntud saatja tunnustamiseks vajaliku kontrollkaardi Lennuameti vormil.

  (2) Lõikes 1 nimetatud kontrollkaardi edastab kokkuleppeline esindaja või lennuettevõtja pärast selle täitmist Lennuametile.

  (3) Kokkuleppeline esindaja või lennuettevõtja võib tuntud saatjat tunnustada kuni kolmeks aastaks.

§ 3.  Tuntud saatja deklaratsioon

  Tuntud saatja esitab kirjalikult üks kord aastas tuntud saatja deklaratsiooni teda tuntud saatjana tunnustanud kokkuleppelisele esindajale või lennuettevõtjale, kasutades selleks määruse lisas 1 toodud vormi.

§ 4.  Esindaja teenuseid kasutava kaubasaatja staatuse määramine

  (1) Esindaja teenuseid kasutava kaubasaatja staatuse määramiseks peab taotleja esitama kokkuleppelisele esindajale või lennuettevõtjale enda kohustusi käsitleva deklaratsiooni määruse lisas 2 toodud vormil.

  (2) Esindaja teenuseid kasutav kaubasaatja vastutab deklaratsiooniga võetud kohustuste täitmise eest.

  (3) Kokkuleppeline esindaja või lennuettevõtja teeb esindaja teenuseid kasutava kaubasaatja määramisel kindlaks esindaja teenuseid kasutava kaubasaatja kohta järgmised andmed:
  1) tegevuskoha aadress;
  2) tegevusvaldkond;
  3) kontaktandmed, sealhulgas julgestuse eest vastutavate isikute kontaktandmed;
  4) käibemaksukohustuslase number või ettevõtja äriregistri kood;
  5) pangakonto number.

  (4) Kui kokkuleppeline esindaja või lennuettevõtja on rahul lõigete 1 ja 3 alusel saadud teabega, võib ta kaubasaatja määratleda esindaja teenuseid kasutava kaubasaatjana.

  (5) Lennuettevõtja või kokkuleppeline esindaja määrab esindaja teenuseid kasutava kaubasaatja staatuse kuni kolmeks aastaks.

Minister Juhan PARTS


Kantsler Marika PRISKE


Majandus- ja kommunikatsiooniministri 25. novembri 2009. a määruse nr 111 «Tuntud saatja tunnustamise ning esindaja teenuseid kasutava kaubasaatja staatuse määramise kord ning tuntud saatja deklaratsiooni ja esindaja teenuseid kasutava kaubasaatja deklaratsiooni vorm»
lisa 1


TUNTUD SAATJA
DEKLARATSIOON


Lähtudes Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2002 määruse (EÜ) nr 2320/2002 lisa punktist 6.4 ning Euroopa Ühenduste Komisjoni 8. augusti 2008 määrusest (EÜ) nr 820/2008

Ettevõte: _________________________________________________________________
Aadress: _________________________________________________________________
Telefon:   Fax:   E-post:  
_______________________________________________________________________________________


Kinnitan, et:
– saadetised on ettevalmistamise, ladustamise ning transpordi ajal – juhul, kui oleme vastutavad transpordi eest ...................................... (kokkuleppelise esindaja nimi) – kaitstud volitusteta juurdepääsu eest;
– meie töötajad, kes on seotud saadetise ettevalmistamisega, on usaldusväärsed ning saanud vastava väljaõppe;
– saadetised on ette valmistatud turvalistes ruumides;
– saadetis ei sisalda Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2002 määruse (EÜ) nr 2320/2002 lisa liite (keelatud esemete liigitamise juhised) alapunktides iv) ja v) loetletud keelatud esemeid, nagu osutatud määruse 2320/2002 lisa punktis 6.4.1 (c), välja arvatud juhul, kui saadetises olevad keelatud esemed on deklareeritud vastavalt 1944. aasta Chicago rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni (ICAO) lisale 18 või ICAO/IATA vastavate ohtlike kaupade vedu reguleerivate dokumentide sätetele;
– saadetise pakendit ning sisu võidakse kontrollida julgestusalastest kaalutlustest lähtuvalt (pisteline kontroll).

Kohustun:
– uuendama julgestusdeklratasiooni juhul, kui muutub ettevõtte nimi või aadress;
– tagama julgestusnõuete täitmise juhul, kui kasutame alltöövõtjaid transportimisel, pakkimisel, ladustamisel;
– lubama julgestusnõuete täitmise üle järelevalvet teostavate asutuste asjaomaseid töötajaid oma valdustesse;
– edastama tuntud saatja deklaratsiooni originaali kokkuleppelisele esindajale või lennuettevõtjale kord aastas ilma vastavasisulise taotluseta;
– tagama, et saadetised on alati pakitud saadetise avamist tuvastada võimaldaval viisil – nii, et saadetisse ei ole võimalik midagi lisada või seal midagi eemaldada ilma, et sellest jääksid kergesti märgatavad jäljed pakendile (pakkekile vms). Erandina ei ole taoline pakkimine nõutav juhul, kui see on raskesti teostatav või kui saadetist saab transportida üksnes ilma taolise pakendita ja on tagatud pidev piisav järelevalve. Erandid tuleb kokkuleppelise esindajaga kooskõlastada ning ilma kokkuleppelise esindaja kirjaliku nõusolekuta peavad saadetised alati olema pakitud avamist tuvastada võimaldaval viisil.
– selgelt tähistama õhuteed pidi edastatava kauba nii füüsiliselt kui elektrooniliselt.

Võtan täieliku vastutuse käesolevas deklaratsioonis toodu eest. Olen teadlik, et julgestusnõuete rikkumise korral määratleb kokkuleppeline esindaja või lennuettevõtja saadetise kui ebaturvalise ning selle suhtes kohaldatakse täiendavaid julgestuskontrollimeetmeid. Olen teadlik, et tõsise julgestusnõuete rikkumise korral võib Lennuamet kokkuleppelise esindaja staatuse kehtetuks tunnistada.

Ettevõtte esindaja nimi:

Ametikoht:

Kuupäev:

Allikiri:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 25. novembri 2009. a määruse nr 111 «Tuntud saatja tunnustamise ning esindaja teenuseid kasutava kaubasaatja staatuse määramise kord ning tuntud saatja deklaratsiooni ja esindaja teenuseid kasutava kaubasaatja deklaratsiooni vorm»
lisa 2


ESINDAJA TEENUSEID KASUTAVA KAUBASAATJA DEKLARATSIOON

Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 2320/2002 ja 300/2008, millega kehtestatakse tsiviillennundusjulgestuse valdkonna ühiseeskirjad, ning viidatud määruste rakendusaktidele

Kinnitan, et .......................................................... (ettevõtte nimi)
– on kätte saanud ja täidab julgestusalaseid juhiseid esindaja teenuseid kasutavale kaubasaatjale;
– tagab, et julgestusalaseid juhiseid esindaja teenuseid kasutavale kaubasaatjale tehakse teatavaks kõigile õhuteed pidi veetavale kaubale juurdepääsu omavatele töötajatele;
– tagab, et õhuteed pidi veetavaid saadetisi hoitakse turvaliselt kuni üleandmiseni kokkuleppelisele esindajale või lennuettevõtjale;
– nõustub, et saadetise suhtes võidakse kohaldada täiendavaid julgestusmeetmeid, sealhulgas läbivaatust;
– nõustub Lennuameti etteteatamata inspekteerimistega enda tegevuskohas, mille eesmärgiks on kontrollida, kas ettevõte tegutseb kooskõlas julgestusalaste juhistega esindaja teenuseid kasutavale kaubasaatjale.

Vastutan käesolevas deklaratsioonis olevate kohustuste täitmise eest.

Ettevõtte esindaja nimi:

Ametikoht:

Kuupäev:

Allkiri:

/otsingu_soovitused.json