Teksti suurus:

Vanglate tegevust reguleerivate justiitsministri määruste muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.12.2009
Avaldamismärge:RTL 2009, 89, 1297

Vanglate tegevust reguleerivate justiitsministri määruste muutmine

Vastu võetud 27.11.2009 nr 39

Määrus kehtestatakse «Vangistusseaduse» § 105 lõigete 11 ja 2 ning § 1051 lõike 3 alusel.

§ 1. Justiitsministri 8. juuli 2003. a määruses nr 50 «Vanglate osakonna põhimäärus» (RTL 2003, 84, 1239; 2008, 28, 415) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» § 47 lõike 2 ning «Vangistusseaduse» § 105 lõike 11, § 1051 lõike 3 ja § 111 lõike 3 alusel.»;

2) paragrahvi 2 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Vanglate osakonna põhiülesanne on vanglate tegevuse juhtimine.»;

3) paragrahvi 2 lõike 2 punktis 5 asendatakse sõnad «koordineerib ja korraldab» sõnaga «juhib»;

4) paragrahvi 2 lõike 2 punktides 6, 8, 12, 15 ja 16 asendatakse sõna «koordineerib» sõnaga «juhib»;

5) paragrahvi 2 lõike 2 punkt 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 7) juhib rahvusvahelist koostööd vanglate valdkonnas ning vanglate välissuhtlemist;»;

6) paragrahvi 2 lõike 2 punktis 9 asendatakse sõnad «korraldab ja koordineerib» sõnaga «juhib»;

7) paragrahvi 2 lõike 2 punkt 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 10) juhib kriminaalmenetlust ning jälitustegevust vanglates, samuti vanglate koostööd teiste uurimis- ja jälitusasutustega;»;

8) paragrahvi 2 lõike 2 punkt 14 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 14) juhib vanglate taasühiskonnastamise- ja religioonialast tegevust;»;

9) määrust täiendatakse §-ga 21 järgmises sõnastuses:

« § 21. Ülesannete jaotus ja ülesannete ülemineku kord Justiitsministeeriumi ja vanglate vahel

(1) Vanglad täidavad «Vangistusseaduses» ja teistes õigusaktides sätestatud ülesandeid, mida teiste õigusaktide või käesoleva määruse alusel ei ole antud Justiitsministeeriumile.

(2) Justiitsministeeriumi vanglateenistuse ametnik võib täita «Vangistusseaduse» §-des 16, 64, 66, 68, 70 ja 71 sätestatud ülesandeid.

(3) Justiitsministeeriumi vanglateenistuse ametnik võib teha otsuse «Vangistusseaduse» § 16 lõike 4 ja § 64 lõike 4 alusel.

(4) Lõigetes 2 ja 3 sätestatud «Vangistusseaduse» §-dest 16 ja 64 tulenevate ülesannete ja otsustuse tegemise üleminek Justiitsministeeriumi vanglateenistuse ametnikule otsustatakse vastavalt justiitsministri 4. augusti 2008. a määrusele nr 41 «Vanglaametnikule või muule vanglatöötajale Justiitsministeeriumi ametniku poolt korralduste andmise ja vanglas teenistusülesannete täitmise kord».

(5) Erakorraliselt võib Justiitsministeerium seoses vangla juhtimise ülevõtmisega täita kõiki «Vangistusseaduses» sätestatud ülesandeid.

(6) Lõikes 5 sätestatud ülesannete ülemineku otsustab Justiitsministeeriumi vanglate valdkonna asekantsler, kes määrab ülesannete ülemineku aja ja täpse täitmise korralduse. Vangla juhtimise ülevõtmisega peatuvad vangla juhtkonna volitused. Vangla juhtkonna ülesanded ja nende täitmise korralduse ajal, kui vangla juhtimine on üle võetud Justiitsministeeriumi poolt, määrab Justiitsministeeriumi vanglate valdkonna asekantsler.

(7) Vanglate valdkonna asekantsler teavitab enne lõikes 6 sätestatud otsuse tegemist sellest justiitsministrit ja Justiitsministeeriumi kantslerit. Edasilükkamatul juhul teavitab vanglate valdkonna asekantsler justiitsministrit ja Justiitsministeeriumi kantslerit viivitamata pärast otsuse tegemist. Justiitsministeeriumi vanglate valdkonna asekantsleri korraldus esitatakse kohe taasesitatavas vormis vangla direktorile.»;

10) paragrahvi 3 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgimiselt:

« (1) Vanglateenistust ja osakonna tööd juhib vanglate valdkonda juhtiv asekantsler.»;

11) paragrahvi 3 lõikes 3 asendatakse sõna «teenistuja» sõnadega «talituse juhataja»;

12) paragrahvi 4 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Talituse juhataja juhib talituse pädevusse kuuluvate ülesannete täitmist. Talituse juhataja on ametikoha järgi vanglateenistuse juhi asetäitja.»;

13) määrust täiendatakse §-ga 51 järgmises sõnastuses:

« § 51. Vanglateenistusse kuuluvad ametikohad

Vanglateenistusse kuuluvad vanglate valdkonda juhtiva asekantsleri ja tema abi ametikoht ning vanglate osakonna koosseisu kuuluvad ametikohad.»;

14) paragrahvi 6 punktides 1, 2, 9 ja 15, § 7 punktides 6 ja 7 ning §-s 8 asendatakse sõna «koordineerimine» sõnaga «juhtimine»;

15) paragrahvi 6 punktis 12 asendatakse sõna «koordineerimine» sõnaga «korraldamine»;

16) paragrahvi 6 punktis 9 jäetakse välja sõnad «koordineerimine ja»;

17) paragrahvi 6 punkt 12 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 12) rahvusvahelise koostöö ning vanglate välissuhtluse juhtimine;»;

18) paragrahvi 8 punktis 6 jäetakse välja sõnad «korraldamine ja»;

19) paragrahvi 81 punktis 6 asendatakse sõnad «korraldamine ning koordineerimine» sõnaga «juhtimine».

§ 2. Justiitsministri 6. detsembri 2001. a määruses nr 92 «Tallinna Vangla põhimäärus» (RTL 2001, 133, 1929; 2009, 58, 859) tehakse järgmised muudatused:

1) preambulis asendatakse sõnad «lõike 2 ja» sõnadega «lõigete 11 ja 2, § 111 lõike 3 ning»;

2) paragrahvi 1 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (6) Vanglaid juhib Justiitsministeeriumi vanglate osakond. Justiitsministeeriumi vanglate valdkonna asekantsler, õiguse ja arenduse talituse juhataja, taasühiskonnastamise talituse juhataja, karistuse täideviimise talituse juhataja ja sisekontrolli talituse juhataja annavad vanglaametnikule või muule vanglatöötajale korraldusi justiitsministri 4. augusti 2008. a määruse nr 41 «Vanglaametnikule või muule vanglatöötajale Justiitsministeeriumi ametniku poolt korralduste andmise ja vanglas teenistusülesannete täitmise kord» kohaselt.»;

3) paragrahvi 2 tekst loetakse lõikeks 1 ning paragrahvi täiendatakse lõigetega 2 ja 3 järgmises sõnastuses:

« (2) Vanglateenistuse meditsiinitöö korralduse nõuniku ülesandeks on arendada ja juhtida vanglates tervishoiuteenuse osutamist ja psühhiaatrilist sundravi.

(3) Vanglateenistuse meditsiinitöö korralduse nõuniku nimetab ametisse Justiitsministeeriumi kantsler. Vanglateenistuse meditsiinitöö korralduse nõunik allub Justiitsministeeriumi vanglate osakonna taasühiskonnastamise talituse juhatajale.»;

4) paragrahvi 41 tekst loetakse lõikeks 1 ning paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

« (2) Relvastatud üksuse ülema nimetab ja vabastab justiitsminister.»

§ 3. Justiitsministri 6. detsembri 2001. a määruses nr 87 «Tartu Vangla põhimäärus» (RTL 2001, 133, 1924; 2008, 44, 608) tehakse järgmised muudatused:

1) preambulis asendatakse sõnad «lõike 2 ja» sõnadega «lõigete 11 ja 2, § 111 lõike 3 ning»;

2) paragrahvi 1 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (6) Vanglaid juhib Justiitsministeeriumi vanglate osakond. Justiitsministeeriumi vanglate valdkonna asekantsler, õiguse ja arenduse talituse juhataja, taasühiskonnastamise talituse juhataja, karistuse täideviimise talituse juhataja ja sisekontrolli talituse juhataja annavad vanglaametnikule või muule vanglatöötajale korraldusi justiitsministri 4. augusti 2008. a määruse nr 41 «Vanglaametnikule või muule vanglatöötajale Justiitsministeeriumi ametniku poolt korralduste andmise ja vanglas teenistusülesannete täitmise kord» kohaselt.»

§ 4. Justiitsministri 11. juuli 2002. a määruses nr 41 «Murru Vangla põhimäärus» (RTL 2002, 87, 1356; 2009, 41, 536) tehakse järgmised muudatused:

1) preambulis asendatakse sõnad «lõike 2» sõnadega «lõigete 11 ja 2 ning § 111 lõike 3»;

2) paragrahvi 1 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (6) Vanglaid juhib Justiitsministeeriumi vanglate osakond. Justiitsministeeriumi vanglate valdkonna asekantsler, õiguse ja arenduse talituse juhataja, taasühiskonnastamise talituse juhataja, karistuse täideviimise talituse juhataja ja sisekontrolli talituse juhataja annavad vanglaametnikule või muule vanglatöötajale korraldusi justiitsministri 4. augusti 2008. a määruse nr 41 «Vanglaametnikule või muule vanglatöötajale Justiitsministeeriumi ametniku poolt korralduste andmise ja vanglas teenistusülesannete täitmise kord» kohaselt.»

§ 5. Justiitsministri 13. juuni 2006. a määruses nr 20 «Viru Vangla moodustamine ja põhimäärus» (RTL 2006, 49, 893; 2008, 43, 589) tehakse järgmised muudatused:

1) preambulis asendatakse sõnad «lõike 2 ja» sõnadega «lõigete 11 ja 2, § 111 lõike 3 ning»;

2) paragrahvi 2 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (6) Vanglaid juhib Justiitsministeeriumi vanglate osakond. Justiitsministeeriumi vanglate valdkonna asekantsler, õiguse ja arenduse talituse juhataja, taasühiskonnastamise talituse juhataja, karistuse täideviimise talituse juhataja ja sisekontrolli talituse juhataja annavad vanglaametnikule või muule vanglatöötajale korraldusi justiitsministri 4. augusti 2008. a määruse nr 41 «Vanglaametnikule või muule vanglatöötajale Justiitsministeeriumi ametniku poolt korralduste andmise ja vanglas teenistusülesannete täitmise kord» kohaselt.»

§ 6. Justiitsministri 6. detsembri 2001. a määruses nr 91 «Harku Vangla põhimäärus» (RTL 2001, 133, 1928; 2003, 13, 161) tehakse järgmised muudatused:

1) preambulis asendatakse sõnad «lõike 2» sõnadega «lõigete 11 ja 2 ning § 111 lõike 3»;

2) paragrahvi 1 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (6) Vanglaid juhib Justiitsministeeriumi vanglate osakond. Justiitsministeeriumi vanglate valdkonna asekantsler, õiguse ja arenduse talituse juhataja, taasühiskonnastamise talituse juhataja, karistuse täideviimise talituse juhataja ja sisekontrolli talituse juhataja annavad vanglaametnikule või muule vanglatöötajale korraldusi justiitsministri 4. augusti 2008. a määruse nr 41 «Vanglaametnikule või muule vanglatöötajale Justiitsministeeriumi ametniku poolt korralduste andmise ja vanglas teenistusülesannete täitmise kord» kohaselt.»

§ 7. Justiitsministri 30. novembri 2000. a määruses nr 72 «Vangla sisekorraeeskiri» (RTL 2000, 134, 2139; 2009, 59, 868) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 11 sõnad «lõike 1» asendatakse sõnadega «lõigete 1 ja 2»;

2) paragrahv 13 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 13. Julgeolekuosakonna juhataja otsustuspädevus või direktori asetäitja otsustuspädevus vanglates, kus ei ole julgeolekuosakonna juhatajat

Julgeolekuosakonna juhataja otsustuspädevuses või direktori asetäitja otsustuspädevuses vanglates, kus ei ole julgeolekuosakonna juhatajat, on teha otsus «Vangistusseaduse» § 12 lõike 2, § 69 lõike 4 esimese lause ja § 103 alusel.»;

3) määrust täiendatakse §-ga 16 järgmises sõnastuses:

« § 16. Justiitsministeeriumi otsustuspädevus

Justiitsministeeriumi otsustuspädevus «Vangistusseaduse» alusel on määratud justiitsministri 8. juuli 2003. a määruses nr 50 «Vanglate osakonna põhimäärus».»;

4) paragrahvis 97 asendatakse läbivalt sõna «vanglateenistuja» sõnaga «vanglateenistuse ametnik».

§ 8. Justiitsministri 1. aprilli 2003. a määruses nr 23 «Vangistuse ja eelvangistuse täideviimise üle järelevalve korraldamine» (RTL 2003, 45, 658; 2009, 1, 4) asendatakse tekstis läbivalt sõna «vanglaametnik» sõnaga «vanglateenistuse ametnik» vastavas käändes ja sõna «vanglateenistuja» sõnaga «vanglaametnik».

§ 9. Justiitsministri 7. veebruari 2007. a määruses nr 9 «Kinnipeetava tööle võtmise, töölt kõrvaldamise ja töölt vabastamise kord» (RTL 2007, 15, 240) § 5 lõikes 4 asendatakse sõnad «vangla direktori käskkirjaga» sõnadega «vangla direktori sellise asetäitja, kellele allub vangistusosakond,».

§ 10. Justiitsministri 4. augusti 2008. a määruses nr 41 «Vanglaametnikule või muule vanglatöötajale Justiitsministeeriumi ametniku poolt korralduste andmise ja vanglas teenistusülesannete täitmise kord» (RTL 2008, 69, 983) § 2 lõike 2 punkti 2 täiendatakse pärast sõnu «anda korraldusi» sõnadega «individuaalse täitmiskava koostamise,».

Minister Rein LANG

Kantsler Margus SARAPUU

/otsingu_soovitused.json