Teksti suurus:

Sotsiaalkindlustusameti põhimäärus

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 29.08.2018, 7

Sotsiaalkindlustusameti põhimäärus

Vastu võetud 19.08.2008 nr 43
RTL 2008, 72, 1014
jõustumine 01.10.2008

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
15.12.2008RTL 2008, 99, 140501.01.2009
30.12.2008RTL 2009, 1, 1210.01.2009
02.07.2009RTL 2009, 54, 79601.08.2009
27.11.2009RTL 2009, 88, 128001.02.2010
02.10.2012RT I, 05.10.2012, 101.01.2013
07.12.2012RT I, 13.12.2012, 101.01.2013
16.04.2014RT I, 22.04.2014, 101.05.2014
05.09.2014RT I, 10.09.2014, 113.09.2014
24.09.2014RT I, 30.09.2014, 201.12.2014
06.03.2015RT I, 13.03.2015, 101.01.2016, osaliselt 16.03.2015 ja 01.07.2016
09.12.2015RT I, 16.12.2015, 101.01.2016, osaliselt 18.01.2016 ja 01.01.2017
23.11.2016RT I, 29.11.2016, 101.01.2017
13.01.2017RT I, 20.01.2017, 101.02.2017
06.11.2017RT I, 10.11.2017, 1213.11.2017, rakendatakse alates 1. oktoobrist 2017. a.
19.12.2017RT I, 23.12.2017, 3001.01.2018, osaliselt 08.01.2018
24.08.2018RT I, 29.08.2018, 401.09.2018

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» § 42 lõike 1 alusel ning kooskõlas nimetatud seaduse § 67 lõike 2 punktiga 2.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Sotsiaalkindlustusamet (edaspidi amet) on Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, kes täidab õigusaktidest tulenevaid ülesandeid oma tegevusvaldkonnas ning teostab riiklikku järelevalvet ja kohaldab riiklikku sundi seaduses ettenähtud alustel ja ulatuses.

 (2) Oma ülesannete täitmisel esindab amet riiki.

 (3) Amet on riigieelarvest finantseeritav asutus, millel on oma eelarve ja arvelduskontod Riigikassa kontsernikonto koosseisus.

 (4) Amet on aruandekohustuslik valdkonna eest vastutava ministri ees, kes suunab ja koordineerib selle tegevust ning teostab ameti üle teenistuslikku järelevalvet õigusaktidega sätestatud korras.
[RT I, 10.09.2014, 1 - jõust. 13.09.2014]

 (5) Amet asub Tallinnas. Ameti postiaadress on Endla 8, 15092 Tallinn.
[RT I, 13.03.2015, 1 - jõust. 16.03.2015]

§ 2.  Tegevusvaldkond ja ülesanded

 (1) Ameti tegevusvaldkond on riiklike pensionide, toetuste ja hüvitiste määramine ja maksmine, riigile üle läinud elatisnõuete sissenõudmine, riigi tagatud õppelaenu summa tagasimaksmata osa osaline kustutamine, puude raskusastme tuvastamine, rehabilitatsiooniteenuse ja erihoolekandeteenuste osutamise tagamine ja rahastamine, kinnise lasteasutuse teenuse korraldamine ja rahastamine, abivahendite kättesaadavuse korraldamine ja riigiosaluse kompenseerimine, erivajadustega inimeste elu- ja töökeskkonna kohandamise alane nõustamine, ohvriabi- ja lepitusteenuse osutamine, naiste tugikeskuse teenuse tagamine, riikliku lastekaitsepoliitika rakendamine, riigisisese ja rahvusvahelise lapsendamise korraldamine ning klientide teenindamine ja nõustamine.
[RT I, 23.12.2017, 30 - jõust. 01.01.2018]

 (2) Ameti ülesanded on:
 1) riiklike pensionide, toetuste ja hüvitiste määramine, maksmine, vastava praktika ühtlustamine ning pensionide, toetuste ja hüvitiste saajate ning neile määratud ja makstud pensionide, toetuste ja hüvitiste üle arvestuse pidamine;
 2) tasaarvestuste tegemine pensionidest, toetustest ja hüvitistest ning alusetult tehtud kulutuste tagasinõudmine seaduses ettenähtud juhtudel ja korras;
[RT I, 20.01.2017, 1 - jõust. 01.02.2017]
 3) elatisabi määramine ja maksmine ning riigile üleläinud elatisnõuete sissenõudmine;
 4) riigi tagatud õppelaenu summa tagasimaksmata osa osaline kustutamine ja selle üle arvestuse pidamine;
 5) puude raskusastme tuvastamine, vastava praktika ühtlustamine ja ekspertiiside üle arvestuse pidamine;
[RT I, 16.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2017]
 6) erihoolekandeteenuste osutamise tagamine ja rahastamine ning erihoolekandeteenuste saajate üle arvestuse pidamine;
[RT I, 20.01.2017, 1 - jõust. 01.02.2017]
 7) sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse osutamise korraldamine, sealhulgas sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise otsustamine, sotsiaalse rehabilitatsiooni vajaduse hindamine ja rahastamine, sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse saajate üle arvestuse pidamine ning teenuse osutamiseks vajaliku toe ja nõustamise tagamine;
[RT I, 20.01.2017, 1 - jõust. 01.02.2017]
 8) ekspertarstidega tsiviilõiguslike lepingute sõlmimine ekspertiiside tegemiseks ning nende töö koordineerimine ja korraldamine;
 9) ohvriabi- ja lepitusteenuse osutamine ja korraldamine ning naiste tugikeskuse teenuse tagamine ja rahastamine;
[RT I, 20.01.2017, 1 - jõust. 01.02.2017]
 10) sotsiaalkaitse infosüsteemi vastutava töötleja ülesannete täitmine;
[RT I, 23.12.2017, 30 - jõust. 01.01.2018]
 11) riikidevaheliste sotsiaalkindlustuslepingute ja muude rahvusvaheliste õigusaktide täitmine oma pädevuse piires;
 12) osalemine õigusaktide, sealhulgas riikidevaheliste sotsiaalkindlustuslepingute eelnõude väljatöötamises;
 13) [Kehtetu - RT I, 13.12.2012, 1 - jõust. 01.01.2013]
 14) ameti põhiülesannete täitmiseks vajaliku eelarve projekti koostamine, eelarve täitmise analüüs ja aruandlus;
 15) sotsiaalmaksu maksmine erijuhtudel;
 16) ameti valduses oleva riigivara valdamine ja kasutamine ning muu kui infotehnoloogilise vara käsutamine õigusaktidega ettenähtud tingimustel ja korras;
 17) riigi esindamine kohtuvaidlustes oma pädevuse piires;
 18) selgituste andmine ameti tegevusvaldkonda reguleerivate õigusaktide kohta;
 19) ameti teenistujate täienduskoolituse korraldamine;
 20) vaidemenetluse läbiviimine seaduses sätestatud korras;
 201) riikliku lastekaitsepoliitika elluviimine, riiklike strateegiate ja kohaliku omavalitsuse üksusi ning lapsi ja peresid toetavate meetmete rakendamine, valdkondadeülese lastekaitsealase koostöö ja ennetuse koordineerimine ning riigisisese ja rahvusvahelise lapsendamise korraldamine;
[RT I, 20.01.2017, 1 - jõust. 01.02.2017]
 202) abivahendite müümise ja üürimise teenuse korraldamine ja arendamine, sealhulgas erandkorras abivahendi ostmisel või üürimisel tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise otsustamine, järjekorra pidamine, teenuse osutamiseks vajaliku teabe koondamine, klientidele ja teenuseosutajatele vajaliku toe ja nõustamise tagamine ning eksperdihinnangute koostamine;
[RT I, 20.01.2017, 1 - jõust. 01.02.2017]
 203) rehabilitatsioonimeeskonna spetsialisti ja erihoolekandeteenuse osutaja välisriigi kutsekvalifikatsioonide tunnustamine;
[RT I, 16.12.2015, 1 - jõust. 18.01.2016]
 204) riikliku järelevalve ja haldusjärelevalve teostamine oma pädevuse piires;
[RT I, 20.01.2017, 1 - jõust. 01.02.2017]
 205) erivajadustega inimeste elu- ja töökeskkonna kohandamise alane nõustamine, sealhulgas iseseisvust suurendada võimaldavate füüsilise keskkonna kohandamise võimaluste kohta teabe koondamine ja selle jagamine;
[RT I, 10.11.2017, 12 - jõust. 13.11.2017, rakendatakse alates 1. oktoobrist 2017. a.]
 206) kinnise lasteasutuse teenuse korraldamine ja rahastamine;
[RT I, 23.12.2017, 30 - jõust. 01.01.2018]
 207) Eesti Haigekassale makstava riigieelarve eraldise arvestamine ja selle maksmine;
[RT I, 23.12.2017, 30 - jõust. 01.01.2018]
 208) tegevuslubade taotluste menetlemine oma pädevuse piires;
[RT I, 29.08.2018, 4 - jõust. 01.09.2018]
 21) muude õigusaktidega pandud ülesannete täitmine.

§ 3.  Ameti juhtimine

 (1) Ametit juhib peadirektor, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist valdkonna eest vastutav minister kantsleri ettepanekul.
[RT I, 10.09.2014, 1 - jõust. 13.09.2014]

 (2) Peadirektor:
 1) juhib ameti tegevust struktuuriüksuste juhtide kaudu ning korraldab ameti pädevusse kuuluvate ülesannete täitmise;
[RT I, 30.09.2014, 2 - jõust. 01.12.2014]
 2) esindab ametit selle tegevusvaldkonnas ning annab volitusi ameti esindamiseks;
 3) vastutab ameti tegevust reguleerivate õigusaktide täpse ja otstarbeka täitmise eest ning annab ameti tegevusest aru valdkonna eest vastutavale ministrile;
[RT I, 10.09.2014, 1 - jõust. 13.09.2014]
 4) esitab vajaduse korral valdkonna eest vastutavale ministrile ettepanekuid ameti tegevusvaldkonna korraldamiseks;
[RT I, 10.09.2014, 1 - jõust. 13.09.2014]
 5) esitab valdkonna eest vastutavale ministrile ettepanekuid ameti eelarve kohta ning teostab järelevalvet eelarve täpse ja otstarbeka kasutamise üle;
[RT I, 10.09.2014, 1 - jõust. 13.09.2014]
 6) korraldab ameti sisekontrolli süsteemi rakendamist;
[RTL 2009, 88, 1280 - jõust. 01.02.2010]
 7) nimetab ametisse ja vabastab ametist ameti koosseisu kuuluvad ametnikud;
[RT I, 30.09.2014, 2 - jõust. 01.12.2014]
 8) sõlmib, muudab ja lõpetab töölepinguid;
[RT I, 13.12.2012, 1 - jõust. 01.01.2013]
 9) kinnitab sisemist töökorraldust reguleerivad juhendid ja korrad, ametijuhendid ning ametnike palgad vastavuses kehtivate õigusaktidega;
[RT I, 30.09.2014, 2 - jõust. 01.12.2014]
 10) teostab teenistuslikku järelevalvet valdkonna eest vastutava ministri määratud ulatuses ja korras;
[RT I, 10.09.2014, 1 - jõust. 13.09.2014]
 11) moodustab ameti tegevusvaldkonnas nõuandva õigusega alalisi või ajutisi komisjone, nõukogusid ja töörühmi;
 12) valdab ja kasutab ameti valdusesse antud riigivara ja vahendeid ning käsutab muud kui ameti valdusesse antud infotehnoloogilist vara kooskõlas õigusaktidega;
 13) sõlmib ameti nimel lepinguid kinnitatud eelarve piires või volitab selleks teisi isikuid;
 14) pärib aru ameti ametnikelt ja töötajatelt ning määrab distsiplinaarkaristusi seaduses sätestatud juhtudel ja korras;
[RT I, 30.09.2014, 2 - jõust. 01.12.2014]
 15) annab seaduste ja muude õigusaktide alusel teenistusalastes küsimustes käskkirju käesoleva põhimäärusega sätestatud ülesannete täitmiseks;
 16) annab ametnikele volitusi ameti nimel toimingute tegemiseks ja haldusaktide andmiseks seadustest ja muudest õigusaktidest tulenevate ülesannete täitmiseks;
 161) annab töötajatele volitusi ameti nimel toimingute tegemiseks seadustest ja muudest õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest tulenevate ülesannete täitmiseks;
[RT I, 10.09.2014, 1 - jõust. 13.09.2014]
 17) täidab muid ülesandeid, mis on talle pandud seaduse, Vabariigi Valitsuse määruse või korraldusega ning valdkonna eest vastutava ministri määruse või käskkirjaga.
[RT I, 10.09.2014, 1 - jõust. 13.09.2014]

 (3) Peadirektori äraolekul asendab teda peadirektori määratud ametnik.
[RT I, 20.01.2017, 1 - jõust. 01.02.2017]

§ 4.  Teenistuskohtade koosseis ja struktuuriüksuste põhiülesanded

 (1) Ameti teenistuskohtade koosseisu kehtestab peadirektor valdkonna eest vastutava ministri käskkirjaga kinnitatud teenistuskohtade koosseisu arvu piires.

 (2) Ameti struktuuriüksused on:
 1) hüvitiste osakond, mille põhiülesanded on pensionide, toetuste ja hüvitiste määramine ja maksmise korraldamine, kohaldatava õiguse kindlaksmääramine töötajate liikumisel Euroopa Liidus, riigieelarvest puhkusetasu ja keskmise töötasu hüvitamine, riigile üle läinud elatisnõuete sissenõudmine, riigi tagatud õppelaenu summa tagasimaksmata osa osaline kustutamine, regressnõuete esitamine oma pädevuse piires, riigipoolsete täiendavate sissemaksete tegemine kohustusliku pensionikindlustuse fondi ning vastavate tegevuste korraldamine;
 2) ekspertiisi ja sotsiaalteenuste osakond, mille põhiülesanded on puude raskusastme tuvastamine, puuetega inimeste sotsiaaltoetuste määramine ja maksmise korraldamine, puudega isiku kaardi väljastamine, tsiviilõiguslike lepingute alusel ekspertiise tegevate ekspertarstide töö koordineerimine ja korraldamine, rehabilitatsiooniteenuse ja erihoolekandeteenuste osutamise tagamine ja rahastamine, abivahendite kättesaadavuse korraldamine ja riigiosaluse kompenseerimine ning erivajadustega inimeste elu- ja töökeskkonna kohandamise alane nõustamine;
[RT I, 29.08.2018, 4 - jõust. 01.09.2018]
 3) [kehtetu - RT I, 23.12.2017, 30 - jõust. 01.01.2018]
 4) ohvriabi ja ennetusteenuste osakond, mille põhiülesanded on ohvriabi- ja lepitusteenuse osutamine, mitmedimensioonilise pereteraapia (MDFT), seksuaalvägivalla kriisiabi keskuse ja naiste tugikeskuse teenuse osutamise tagamine, kinnise lasteasutuse teenuse korraldamine ning ohvriabiteenuse osutamisega kaasnevate hüvitiste määramine ja maksmise korraldamine;
[RT I, 29.08.2018, 4 - jõust. 01.09.2018]
 5) lastekaitse osakond, mille põhiülesanded on riiklike strateegiate ja kohaliku omavalitsuse üksusi ning lapsi ja peresid toetavate meetmete üleriigiline ja regionaalne rakendamine, valdkondadeülese lastekaitsealase koostöö ja ennetuse koordineerimine ning riigisisese ja rahvusvahelise lapsendamise korraldamine;
 6) klienditeeninduse osakond, mille põhiülesanded on klientide asjatundlik teenindamine ja nõustamine ameti tegevusvaldkondades;
 7) kvaliteediosakond, mille põhiülesanded on ameti tegevusvaldkonnas sisekontrolli menetluse läbiviimine, ameti esindamine kohtuvaidlustes, andmekaitse, õigusaktidest tuleneva järelevalve ja vaiete alase töö korraldamine, sotsiaalteenuste kvaliteedi edendamine ja teadlikkuse suurendamine ning tegevuslubade taotluste menetlemine;
[RT I, 29.08.2018, 4 - jõust. 01.09.2018]
 8) finants- ja arendusosakond, mille põhiülesanded on ameti eelarve juhtimine, õigusaktidest tulenevate tasumisele kuuluvate väljamaksete tegemise korraldamine, finantsarvestuse korraldamine, alusetult tehtud väljamaksete tagasinõudmine, IT-arenduste koordineerimine ja juhtimine, sotsiaalkaitse valdkonna analüüside koostamine ning sotsiaalkaitse infosüsteemi rakendustoe tagamine;
[RT I, 23.12.2017, 30 - jõust. 08.01.2018]
 9) personali- ja haldusosakond, mille põhiülesanded on ameti arengut toetava personalipoliitika väljatöötamine ja rakendamine, personalitöö, sealhulgas värbamise ja valiku, tasusüsteemide kujundamise, arendus- ja koolitustegevuse ning personaliarvestuse korraldamine, ameti valduses oleva riigivara haldamise ja riigihangete tegemise korraldamine;
[RT I, 23.12.2017, 30 - jõust. 08.01.2018]
 10) info- ja dokumendihalduse osakond, mille põhiülesanded on ameti asjaajamise ning dokumendi- ja arhiivihalduse korraldamine ja koordineerimine;
[RT I, 23.12.2017, 30 - jõust. 01.01.2018]
 11) [kehtetu - RT I, 23.12.2017, 30 - jõust. 08.01.2018]

 (21) Struktuuriüksuse koosseisu võivad kuuluda talitused, mille pädevus määratakse vastava struktuuriüksuse põhimääruses, mille kinnitab peadirektor.
[RT I, 20.01.2017, 1 - jõust. 01.02.2017]

 (3) Ameti koosseisu võivad kuuluda väljaspool struktuuriüksusi asuvad nõunikud, juhid, abid ja teised spetsialistid.

 (4) Ametnike ja töötajate ülesanded, pädevus, alluvus ja asendamine sätestatakse ametijuhenditega, mille kinnitab ameti peadirektor.
[RT I, 30.09.2014, 2 - jõust. 01.12.2014]

§ 5.  Ameti sümboolika
[Kehtetu - RT I, 30.09.2014, 2 - jõust. 01.12.2014]

§ 6.  Lõppsätted

 (1) Ameti tegevuse ümberkorraldamine või selle lõpetamine toimub seaduses sätestatud korras.

 (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

 (3) Määrus jõustub 2008. aasta 1. oktoobril.