Teksti suurus:

Põllumajandusministri 20. novembri 2000. a määruse nr 67 “Marutaudi tõrje eeskiri” muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.12.2009
Avaldamismärge:RTL 2009, 92, 1333

Põllumajandusministri 20. novembri 2000. a määruse nr 67 “Marutaudi tõrje eeskiri” muutmine

Vastu võetud 02.12.2009 nr 112

Määrus kehtestatakse «Loomatauditõrje seaduse» § 43 lõike 2 alusel.

Põllumajandusministri 20. novembri 2000. a määrust nr 67 «Marutaudi tõrje eeskiri» (RTL 2000, 120, 1876; 2009, 57, 830) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 7 lõiked 6–8 sõnastatakse järgmiselt:

« (6) Lõikes 4 nimetatud isik väljastab pärast looma vaktsineerimist loomapidajale tõendi või muu vaktsineerimist tõendava dokumendi, millel märgib ära looma vaktsineerimise kuupäeva ning vaktsiiniga kaasasolevas infolehes toodud juhiseid arvestades looma kordusvaktsineerimise tähtaja, mis ei ületa 24 kuud arvates vaktsineerimisest. Kui looma kohta on olemas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 2003/998, mis käsitleb lemmikloomade mittekaubandusliku liikumise suhtes kohaldatavaid loomatervishoiunõudeid ja millega muudetakse nõukogu direktiivi 92/65/EMÜ (ELT L 146, 13.06.2003, lk 1–9), kohane pass või muu dokument, millele märgitakse loomale tehtud vaktsineerimised, tehakse asjakohane märge sinna.

(7) Loomapidaja säilitab lõikes 6 nimetatud dokumenti kuni looma järgmise lõike 2 kohase vaktsineerimiseni.

(8) Lõikes 4 nimetatud isik vaktsineerib kassi või koera esimesel võimalusel, kui ta tuvastab, et loom on vaktsineerimata või looma kordusvaktsineerimise tähtaeg on möödunud.»;

2) paragrahvi 12 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Marutaudikahtlasest loomast või loomast, keda on purenud marutaudikahtlane või teadmata seisundis loom või kellega on marutaudikahtlane loom kokku puutunud, teada saamise korral on piirkonda teenindav volitatud veterinaararst kohustatud viivitamata minema looma asukohta, kontrollima tema seisundit ja rakendama vajalikke meetmeid nakkuse leviku tõkestamiseks.»;

3) määruse 4. peatüki 5. jao pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

«Marutaudihaige või -kahtlase looma poolt pureda saanud ja sellise loomaga kokku puutunud looma suhtes rakendatavad meetmed»;

4) paragrahvi 18 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Kui marutaudikahtlane loom on purenud nõuetekohaselt vaktsineeritud kassi või koera, peab volitatud veterinaararst või veterinaarjärelevalve ametnik looma esimesel võimalusel uuesti vaktsineerima.»;

5) määrust täiendatakse §-ga 201 järgmises sõnastuses:

« § 201. Marutaudihaige või -kahtlase loomaga kokku puutunud looma suhtes rakendatavad meetmed

Marutaudihaige või -kahtlase loomaga kokku puutunud looma suhtes käesolevas jaos sätestatud asjakohaste tõrjemeetmete rakendamise otsustab järelevalveametnik või volitatud veterinaararst riskianalüüsi tulemustele tuginedes.»

Minister Helir-Valdor SEEDER

Kantsler Ants NOOT

/otsingu_soovitused.json