Teksti suurus:

Riigilõivuseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:20.12.2009
Avaldamismärge:RT I 2009, 59, 386

Riigilõivuseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 18.11.2009

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 3. detsembri 2009. a otsusega nr 563

§ 1. Riigilõivuseaduses (RT I 2006, 58, 439; 2009, 48, 321) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 15 lõiked 5 ja 6 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Õnnemängu ja toto korraldamise tegevusloa andmise taotluse rahuldamata jätmise korral tagastatakse käesoleva seaduse § 2222 punktides 1 ja 3 sätestatud määras tasutud riigilõivust 93 protsenti.

(6) Osavusmängu korraldamise tegevusloa andmise taotluse rahuldamata jätmise korral tagastatakse käesoleva seaduse § 2222 punktis 2 sätestatud määras tasutud riigilõivust 57 protsenti.»;

2) paragrahvi 56 lõige 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (10) Halduskohtule kaebuse esitamisel tasutakse riigilõivu 250 krooni, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõigetes 9, 11–16 ja 181 sätestatud juhtudel.»;

3) paragrahvi 56 lõige 16 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (16) Halduskohtule Riigihangete Ameti juures asuva vaidlustuskomisjoni otsuse peale kaebuse esitamisel tasutakse riigilõivu käesoleva seaduse §-s 222 sätestatud määras.»

§ 2. Käesolev seadus jõustub üldises korras.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json