Teksti suurus:

Alkoholiseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:20.12.2009
Avaldamismärge:RT I 2009, 59, 387

Alkoholiseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 19.11.2009

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 3. detsembri 2009. a otsusega nr 564

Alkoholiseaduses (RT I 2002, 3, 7; 2008, 49, 272) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

« (41) Volitatud laborina käsitatakse ka Euroopa Liidu teises liikmesriigis asuvat laborit, millele on andnud õiguse teha alkoholianalüüse teine liikmesriik, ja ühendusevälises riigis asuvat laborit, mille õigusest teha alkoholianalüüse on teatanud Euroopa Komisjon.»

§ 2. Paragrahvi 4:

1) lõike 4 punktis 5 asendatakse tekstiosa «§ 18 lõike 2 punktides 1–4» tekstiosaga «§ 6 lõigetes 2 ja 3»;

2) lõiget 4 täiendatakse punktiga 7 järgmises sõnastuses:

« 7) Eestisse toimetatud alkoholile selle tutvustamiseks messil, näitusel või muul samalaadsel üritusel.»

§ 3. Paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

« (6) Siseriiklike õigusaktidega kehtestatud tarbijapakendi märgistamise nõudeid ei kohaldata ekspordiks toodetud alkohoolse joogi suhtes, kui alkohoolse joogi tarbijapakendi märgistus vastab ühendusevälise riigi nõuetele.»

§ 4. Paragrahvi 6 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Käesoleva seaduse § 9 lõikes 2 sätestatud tingimustele vastav ettevõtja võib alkoholi toota katsetuste käigus enne riiklikku alkoholiregistrisse kandmist, et teha selle alkoholi edasiseks käitlemiseks vajalikud toimingud või taotleda nende toimingute tegemist.

(2) Äriregistrisse kantud ja majandustegevuse registris jae- või hulgikaubanduse või toitlustamise tegevusalal registreeritud ettevõtja, kellel on majandustegevuse registri registreeringus märge vastava alkoholi kohta, võib importida või teisest liikmesriigist Eestisse toimetada riiklikku alkoholiregistrisse kandmata alkoholi, kui tegemist on:
1) tootenäidisega, mis esitatakse Eesti vastavateks analüüsideks volitatud laborile uuringute tegemiseks;
2) tarbijapakendisse pakendamata mis tahes mahutisse suletud alkoholiga, mis esitatakse Eesti vastavateks analüüsideks volitatud laborile uuringute tegemiseks;
3) tootenäidisega, mis esitatakse riikliku alkoholiregistri volitatud töötlejale registrikande tegemiseks.

(3) Äriregistrisse kantud ja majandustegevuse registris jae- või hulgikaubanduse või toitlustamise tegevusalal registreeritud ettevõtja, kellel on majandustegevuse registri registreeringus märge vastava alkoholi kohta, võib välisriigi ettevõtjalt saada ja talle üle anda riiklikku alkoholiregistrisse kandmata alkohoolset jooki sellega tutvumiseks ning vajaduse korral selle tutvustamiseks kolmandale isikule, kusjuures kaubakoguse ja selle veopakendi kogukaal ei tohi ületada 20 kg.

(4) Käesoleva paragrahvi lõigete 2 ja 3 kohaselt võib ettevõtja importida, saada või üle anda sellist käesoleva seaduse § 2 lõigetes 2 ja 4–7 nimetatud alkoholi, mille kohta on tehtud märge tema majandustegevuse registri registreeringus.

(5) Käesoleva paragrahvi lõigete 2 ja 3 kohaselt võib ettevõtja alkoholi importida või eksportida, kui majandustegevuse registri registreeringus on tehtud märge vastavalt alkoholi impordi või ekspordi kohta.

(6) Riiklikku alkoholiregistrisse kandmata alkoholi, mis on käesoleva paragrahvi lõigete 2 ja 3 kohaselt imporditud või teisest liikmesriigist Eestisse toimetatud, võib kasutada vaid selle alkoholi kohta koostatud:
1) tollideklaratsioonis märgitud otstarbel, kui alkohol on imporditud;
2) saatelehes märgitud otstarbel, kui alkohol on Eestisse toimetatud teisest liikmesriigist.

(7) Sellise alkohoolse joogi eksport ja hulgimüük, mida toodetakse kooskõlas alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse § 35 lõikes 1 sätestatuga, on keelatud. Nimetatud alkohoolse joogi jaemüük on lubatud vaid selle alkohoolse joogi tootjal.»

§ 5. Paragrahvi 7:

1) lõike 1 punkt 6 tunnistatakse kehtetuks;

2) lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 6. Paragrahvi 9 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

« (6) Kui riigi infosüsteemide andmevahetuskihis on avatud asjakohane teenus, siis ei pea käesolevas seaduses nimetatud taotlusele, mis esitatakse riigi infosüsteemide andmevahetuskihi kaudu, lisama digitaalallkirja.»

§ 7. Paragrahvi 10:

1) lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) tarbijapakendis tootenäidise viina puhul;»;

2) lõike 1 punktid 3 ja 4 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« 3) volitatud labori väljastatud katseprotokolli;
4) alkohoolse joogi tarbijapakendil kasutatavate etikettide näidised või värvifotod;»;

3) lõike 2 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) volitatud labori väljastatud katseprotokolli;»;

4) lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Alkoholi kandmiseks alkoholiregistrisse koos sellekohase taotlusega esitatud paberkandjal dokumendi originaal tagastatakse selle esitanud isikule kohe pärast seda, kui alkoholiregistri volitatud töötleja töötaja on teinud originaaldokumendist ametlikult kinnitatud ärakirja.»

§ 8. Paragrahvi 12 lõiked 3 ja 4 tunnistatakse kehtetuks.

§ 9. Paragrahvi 13:

1) lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

2) lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Järelevalveasutuse ettepanekul nõuab alkoholiregistri volitatud töötleja järelevalve hõlbustamise eesmärgil alkohoolse joogi tootjalt või Eestisse toimetajalt, et see esitaks viivitamata ühe tootenäidise säilitamiseks alkoholiregistris.»;

3) lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (7) Käesoleva paragrahvi lõike 6 kohaselt hävitatud alkohoolse joogi tootenäidise asemel peab tootenäidise esitanud ettevõtja esitama uue tootenäidise alkoholiregistri volitatud töötleja määratud tähtaja jooksul, kui selle alkohoolse joogi tootenäidise säilitamine alkoholiregistris on kohustuslik. Uue tootenäidise esitamiseks määratav tähtaeg peab olema vähemalt 30 tööpäeva.»

§ 10. Paragrahvi 14:

1) lõikes 1 asendatakse sõnad «vastutav töötleja» sõnadega «volitatud töötleja» vastavas käändes;

2) lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Alkoholiregistri volitatud töötleja teavitab registrikande kehtetuks tunnistamise otsusest kohe selle alkoholi alkoholiregistrisse kandmist taotlenud ettevõtjat ja järelevalvet teostavaid valitsusasutusi ning korraldab registrikande kehtetuks tunnistamise kohta teadaande avaldamise ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ja alkoholiregistri veebilehel.»

§ 11. Paragrahvi 16 lõikes 3 asendatakse sõnad «vastutava töötleja» sõnadega «volitatud töötleja».

§ 12. Paragrahvi 17 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Veini käitlev ettevõtja peab edastama riikliku alkoholiregistri volitatud töötlejale iga kuu 15. kuupäevaks aruande paberkandjal või elektrooniliselt tema poolt eelmisel kuul ekspordiks, hulgimüügiks või jaemüügiks suunatud veini kohta.»

§ 13. Paragrahvi 18:

1) lõiked 2 ja 3 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Alkoholi impordil ei ole riikliku alkoholiregistri registrikande olemasolu nõutav, kui alkoholi kohta koostatakse tollideklaratsioon lähtuvalt käesoleva seaduse § 6 lõikes 2 või 3 sätestatust.

(3) Käesoleva seaduse § 6 lõikes 2 nimetatud juhtudel tehakse tollideklaratsioonis asjakohane märge.»;

2) lõike 4 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) selle isiku registreeringu number majandustegevuse registris, kes impordib alkoholi.»

§ 14. Paragrahvi 19 lõike 4 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) selle isiku registreeringu number majandustegevuse registris, kes ekspordib alkoholi.»

§ 15. Paragrahvi 21 lõike 1 punktist 2 jäetakse välja sõnad «ja kuupäev».

§ 16. Paragrahv 23 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 23. Alkoholi hulgimüügi, impordi ja ekspordi õigus

(1) Alkoholi hulgimüüki võib teostada äriregistrisse kantud ja majandustegevuse registris (edaspidi ka register) hulgikaubanduse tegevusalal registreeritud ettevõtja, kellel on registri registreeringus märge vastava alkoholi kohta.

(2) Piirituse importi või eksporti võib teostada äriregistrisse kantud ja registris hulgikaubanduse tegevusalal registreeritud ettevõtja, kellel on registri registreeringus märge vastavalt piirituse impordi või ekspordi kohta.

(3) Alkohoolse joogi importi või eksporti võib teostada äriregistrisse kantud ja registris jae- või hulgikaubanduse või toitlustamise tegevusalal registreeritud ettevõtja, kellel on registri registreeringus märge vastavalt alkohoolse joogi impordi või ekspordi kohta.

(4) Ettevõtja võib teostada käesoleva seaduse § 2 lõigetes 2 ja 4–7 nimetatud sellise alkoholi hulgimüüki, importi või eksporti, mille kohta on tehtud märge tema registri registreeringus.

(5) Käesolevas paragrahvis sätestatut ei kohaldata alkoholi käitlemisele täitemenetluse käigus.»

§ 17. Paragrahvi 24 sissejuhatav lauseosa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Ettevõtja, kes soovib teostada alkoholi hulgimüüki, importi või eksporti, esitab registri registreeringus käesoleva seaduse § 23 lõigetes 1–3 sätestatud märke tegemiseks taotluse, milles lisaks majandustegevuse registri seaduses ja kaubandustegevuse seaduses sätestatule peavad sisalduma:».

§ 18. Paragrahvis 31 asendatakse tekstiosa «käesoleva seaduse § 23 lõikes 11 sätestatud märke» tekstiosaga «käesoleva seaduse § 23 lõikes 3 sätestatud märke».

§ 19. Paragrahvi 40 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Alkohoolse joogi jaemüük kohapeal tarbimiseks on lubatud ainult käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 2–6 ja 8–10 osundatud müügikohas. Alkohoolse joogi kaasamüük on keelatud ajavahemikul kella 22.00-st kuni 10.00-ni.»

§ 20. Paragrahvi 41:

1) lõike 1 sissejuhatavat lauseosa täiendatakse pärast sõna «alljärgnevate» sõnaga «isikute,»;

2) lõike 1 punktis 1 asendatakse sõnad «huvikool ja noortelaager» sõnadega «huvikool, noortelaager ja projektlaager»;

3) lõike 1 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) tervishoiuteenuse osutaja;»;

4) täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

« (5) Alkohoolse joogi tarbijale üleandmine kohaleveoteenuse osutamisel on keelatud ajavahemikul kella 22.00-st kuni 10.00-ni.»

§ 21. Paragrahvi 52:

1) lõiget 2 täiendatakse pärast sõnu «vastutaval hoiul» sõnaga «aktsiisilaos,»;

2) lõiget 3 täiendatakse pärast sõnu «alkoholi hoidmise» sõnaga «aktsiisilaos,»;

3) lõiget 4 täiendatakse pärast sõnu «Äravõetud alkoholi» sõnaga «aktsiisilaos,».

§ 22. Paragrahv 56 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 56. Riikliku alkoholiregistri volitatud töötlejale tootenäidise esitamata jätmine

(1) Riikliku alkoholiregistri volitatud töötlejale järelevalveasutuse ettepanekul tootenäidise esitamata jätmise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 150 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 25 000 krooni.»

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json