Teksti suurus:

Tulumaksuseaduse ja sellega seonduva seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2010
Avaldamismärge:RT I 2009, 59, 391

Tulumaksuseaduse ja sellega seonduva seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 26.11.2009

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 3. detsembri 2009. a otsusega nr 571

§ 1. Tulumaksuseaduses (RT I 1999, 101, 903; 2009, 54, 362) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõiked 1 ja 11 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Tulumaksu määr, välja arvatud lõikes 2 ning § 43 lõikes 4 nimetatud juhtudel, on 21%.

(11) Paragrahvi 1 lõigetes 2–4 nimetatud maksuobjekti puhul jagatakse maksustatav summa enne maksumääraga korrutamist arvuga 0,79.»;

2) paragrahv 23 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Residendist füüsilise isiku maksustamisperioodi tulust arvatakse maha maksuvaba tulu 27 000 krooni.»;

3) paragrahvi 61 lõige 25 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (25) Paragrahvi 54 lõike 5 alusel maha arvatava tulumaksu summa ei tohi § 50 lõike 1 või 2 või § 53 lõike 4 alusel maksukohustuse tekkimise ajale vastavalt olla suurem summast, mis moodustab 21/79 mitteresidendi tehtud väljamakse summast.»;

4) paragrahvi 61 lõige 27 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (27) Kui residendist äriühing või mitteresident Eestis registreeritud püsiva tegevuskoha kaudu on enne 2000. aasta 1. jaanuari, 2003. või 2004. aastal saanud dividendi residendist äriühingult ning dividendi saajale kuulus dividendi maksmise ajal vähemalt 20% dividendi maksja aktsiatest, osadest või häältest, võib dividendi saaja § 50 lõike 1 või 2 või § 53 lõike 4 alusel tasumisele kuuluvast tulumaksust maha arvata summa, mis § 50 lõike 1 või 2 või § 53 lõike 4 alusel maksukohustuse tekkimise ajale vastavalt moodustab 21/79 residendist äriühingult saadud dividendist.»;

5) paragrahvi 61 lõike 28 kolmas lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Käesoleva lõike alusel maha arvatava tulumaksu summa ei tohi § 50 lõike 1 või 2 või § 53 lõike 4 alusel maksukohustuse tekkimise ajale vastavalt ületada 21/79 mitteresidendi makstud dividendi summast.»

§ 2. Tulumaksuseaduse, käibemaksuseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse (RT I 2008, 51, 283) § 1 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks.

§ 3. Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2010. aasta 1. jaanuaril.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json