Teksti suurus:

Karistusseadustiku muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:20.12.2009
Avaldamismärge:RT I 2009, 59, 388

Karistusseadustiku muutmise seadus

Vastu võetud 19.11.2009

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 3. detsembri 2009. a otsusega nr 565

§ 1. Karistusseadustikus (RT I 2001, 61, 364; 2009, 51, 348) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 142 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 142. Sugulise kire vägivaldne rahuldamine

(1) Inimese tahte vastaselt tema kaasamise eest sugulise kire rahuldamisele suguühendusest erineval viisil, kui selleks on kasutatud vägivalda või on ära kasutatud isiku seisundit, milles ta ei olnud võimeline vastupanu osutama või toimunust aru saama, –
karistatakse kuni viieaastase vangistusega.

(2) Sama teo eest, kui see on toime pandud:
1) noorema kui kaheksateistaastase isiku suhtes;
2) isiku poolt, kes on varem toime pannud käesolevas jaos sätestatud kuriteo, –
karistatakse ühe kuni kümneaastase vangistusega.»;

2) paragrahv 3312 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 3312. Lähenemiskeelu rikkumine

Kohtulahendiga kohaldatud lähenemiskeelu või muu isikuõiguse kaitse abinõu rikkumise eest, kui sellega on põhjustatud oht isiku elule, tervisele või varale, või lähenemiskeelu või muu isikuõiguse kaitse abinõu korduva rikkumise eest –
karistatakse rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistusega.»

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json