Teksti suurus:

Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:20.12.2009
Avaldamismärge:RT I 2009, 59, 389

Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 25.11.2009

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 3. detsembri 2009. a otsusega nr 566

Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduses (RT I 1997, 30, 471; 2009, 48, 324) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 3 lõiget 2, § 15 lõiget 3 ja § 151 lõiget 2 muudetakse, lisades sõnade «positiivselt evalveeritud» ette sõna «korraliselt»;

3) paragrahvi 10 punkt 7 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 11 lõike 1 punkt 6 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 12 lõike 1 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 13 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Teadus- ja arendustegevuse riiklik korraldamine ministeeriumides»;

7) paragrahvi 13 lõike 2 punkt 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 7) korraldab teadus- ja arendustegevuse evalveerimist või volitab selleks vastava halduslepingu sõlmimisega riigi asutatud sihtasutust ning teostab selle üle järelevalvet;»;

8) paragrahvi 13 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

« (4) Haridus- ja teadusminister kehtestab määrusega teadus- ja arendustegevuse valdkondade loetelu.»;

9) paragrahv 20 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 20. Evalveerimine

(1) Evalveerimine on teadus- ja arendustegevuse välishindamine, mis viiakse läbi kas korralise evalveerimisena teadus- ja arendusasutuse vastava teadus- ja arendustegevuse valdkonna taseme hindamiseks või sihtevalveerimisena teaduspoliitika kujundamiseks ning teadus- ja arendustegevuse korraldamiseks vajaliku teabe saamiseks.

(2) Evalveerimise tulemused ning nendega kaasnevad hinnangud ja soovitused on avalikud, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.»;

10) seadust täiendatakse §-dega 201 ja 202 järgmises sõnastuses:

« § 201. Korraline evalveerimine

(1) Korralisel evalveerimisel hinnatakse teadus- ja arendusasutuse vastava teadus- ja arendustegevuse valdkonna teadus- ja arendustegevuse taset, võrreldes seda rahvusvaheliselt tunnustatud kriteeriumidega.

(2) Teadus- ja arendustegevuse korralise evalveerimise taotlemise, läbiviimise ja tulemuse kinnitamise täpsemad tingimused ja korra kehtestab haridus- ja teadusminister määrusega.

(3) Korralist evalveerimist taotleb teadus- ja arendusasutus või juhul, kui taotletakse juriidilise isiku struktuuri kuuluva teadus- ja arendusasutuse teadus- ja arendustegevuse evalveerimist, avalik-õiguslik või eraõiguslik juriidiline isik.

(4) Korralise evalveerimise viib läbi 3- kuni 16-liikmeline erinevate valdkondade välisekspertidest koosnev hindamiskomisjon, mille liikmed on teadus- ja arendustegevuse hindamise kogemusega oma valdkonna tunnustatud teadlased. Hindamiskomisjoni moodustab ja selle töökorra kinnitab haridus- ja teadusminister.

(5) Hindamiskomisjon lähtub korralisel evalveerimisel taotlusest, andmetest teadus- ja arendusasutuse vastava valdkonna teadustöötajate, teadus- ja arendustegevuse tulemuste, sihtfinantseeringute ja uurimistoetuste, uurimiskeskkonna ja olemasolu korral doktoriõppe kohta ning teadus- ja arendusasutuse külastamise tulemustest.

(6) Haridus- ja teadusminister kinnitab hindamiskomisjoni põhjendatud ettepaneku alusel korralise evalveerimise otsuse evalveerida teadus- ja arendusasutuse teadus- ja arendustegevus vastavas valdkonnas positiivselt või negatiivselt.

(7) Korralise evalveerimise positiivse otsuse kehtivusaeg on seitse aastat, kuid mitte kauem kui järgmise korralise evalveerimise otsuse kinnitamiseni. Kui uut korralist evalveerimist on taotletud vähemalt aasta enne korralise evalveerimise positiivse otsuse kehtivusaja lõppemist, kuid taotlejast mitteolenevatel põhjustel ei ole evalveerimist läbi viidud, pikeneb korralise evalveerimise positiivse otsuse kehtivusaeg kuni uue korralise evalveerimise otsuse kehtima hakkamiseni.

(8) Korralise evalveerimisega seotud kulud kaetakse riigieelarvest Haridus- ja Teadusministeeriumi eelarve kaudu, välja arvatud juhtudel, kui:
1) evalveeritakse eraõigusliku juriidilise isiku või tema asutusena tegutseva teadus- ja arendusasutuse vastava valdkonna teadus- ja arendustegevust;
2) taotleja vastava valdkonna teadus- ja arendustegevus on viimasel korralisel evalveerimisel evalveeritud negatiivselt.

(9) Kui taotleja võtab pärast käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud hindamiskomisjoni moodustamist korralise evalveerimise taotluse tagasi, katab ta vastava teadus- ja arendustegevuse valdkonna järgmise korralise evalveerimisega seotud kulud ise.

§ 202. Sihtevalveerimine

(1) Haridus- ja Teadusministeeriumil on õigus korraldada omal algatusel või teiste ministeeriumide ettepanekul sihtevalveerimisi teadus- ja arendustegevuse strateegiliste arengukavade või muude teaduspoliitiliste otsuste ja meetmete ettevalmistamiseks või nende mõjude ning rakendamise hindamiseks ja analüüsimiseks.

(2) Sihtevalveerimine korraldatakse kas ühes või mitmes teadus- ja arendustegevuse valdkonnas.

(3) Sihtevalveerimise teema, osalejad, läbiviijad ja täpsema korralduse kinnitab haridus- ja teadusminister käskkirjaga, kooskõlastades selle juhul, kui sihtevalveerimine puudutab teise ministeeriumi haldusala, vastava ministeeriumiga.

(4) Sihtevalveerimisel osalevad käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud käskkirja kohaselt teadus- ja arendusasutused, mille teadus- ja arendustegevust on sihtevalveerimisele eelnenud aastal riigieelarvest finantseeritud, ning võivad osaleda ka teised teadus- ja arendusasutused.

(5) Sihtevalveerimisega seotud kulud kaetakse riigieelarvest Haridus- ja Teadusministeeriumi eelarve kaudu.»

11) seadust täiendatakse §-ga 212 järgmises sõnastuses:

« § 212. Korralise evalveerimise ja sihtevalveerimise regulatsiooni rakendumine

(1) Käesolevas seaduses sätestatud tingimustel ja korras viiakse korralisi evalveerimisi ja sihtevalveerimisi läbi alates 2010. aasta 1. jaanuarist.

(2) Enne 2010. aasta 1. jaanuari toimunud evalveerimiste tulemused kehtivad nende kinnitamisest arvates kaheksa aastat.

(3) Kui ei ole sätestatud teisiti, loetakse teadus- ja arendusasutuse teadus- ja arendustegevuse positiivse evalveerituse nõue täidetuks, kui teadus- ja arendusasutuse teadus- ja arendustegevus on vastava valdkonna korralisel evalveerimisel evalveeritud positiivselt.»

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json