Teksti suurus:

Vanglatöötaja taustakontrolli ja vanglaametnike atesteerimise kord

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.07.2013
Avaldamismärge:

Vanglatöötaja taustakontrolli ja vanglaametnike atesteerimise kord
[RTL 2008, 50, 700 - jõust. 21.06.2008]

Vastu võetud 16.03.2001 nr 33
RTL 2001, 42, 591
jõustumine 03.04.2001

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
13.11.2002RTL 2002, 129, 187801.01.2003
19.03.2003RTL 2003, 41, 59201.04.2003
12.06.2008RTL 2008, 50, 70021.06.2008
27.11.2009RTL 2009, 89, 129501.07.2010

Määrus kehtestatakse «Vangistusseaduse» § 1141 lõike 3, § 122 lõike 3 ja § 123 lõike 3 alusel.

[RTL 2008, 50, 700 − jõust. 21.06.2008]

1. peatükk ATESTEERIMISE KORD JA ATESTEERIMISE AEG 

§ 1.  Üldsätted

  (1) Määrus reguleerib vanglasse tööle või vanglaametniku erialale õppima (edaspidi vanglasse tööle) asuda sooviva isiku taustakontrolli tegemist ning vanglaametnike korralise atesteerimise korda ja atesteerimislehe pidamist.

  (2) Taustakontrolliga hinnatakse isiku sobivust tööle ning hinnang on ametisse nimetamise õigust omavale isikule, konkursi- ja atesteerimiskomisjonile ning korrektsiooni või vanglaametniku erialale immatrikuleerimise õigust omavale isikule soovituslik.

  (3) Taustakontrolli tehakse isikuandmete ankeedi alusel (lisa 1).

  (4) Vanglaametniku atesteerimisel hinnatakse tema kutseoskuste, võimete ja isikuomaduste vastavust ametiastmele ja teenistuslikke saavutusi.

  (5) Vanglaametnikku atesteerib vanglaametnike konkursi- ja atesteerimiskomisjon (edaspidi komisjon).
[RTL 2008, 50, 700 - jõust. 21.06.2008]

§ 11.  Taustakontrolli tegemise õigust omavad ametnikud

  Vanglasse tööle asuda sooviva ning vanglaametniku erialale õppima asuda sooviva isiku taustakontrolli teeb Justiitsministeeriumi vanglate osakonna sisekontrolli talitus.
[RTL 2008, 50, 700 - jõust. 21.06.2008]

§ 12.  Isikuandmete ankeedi esitamine

  (1) Vanglasse tööle asuda sooviv isik esitab teenistusse võtmise õigust omavale isikule täidetud isikuandmete ankeedi koos teenistusse astumiseks esitatavate dokumentidega.

  (2) Korrektsiooni või vanglaametniku erialale õppima asuda sooviv isik esitab täidetud isikuandmete ankeedi Sisekaitseakadeemia justiitskolledžile.

  (3) Saabunud isikuandmete ankeedid edastatakse «Vangistusseaduse» § 1141 lõikes 4 ettenähtud toimingute tegemiseks hiljemalt kolme tööpäeva jooksul §-s 11 nimetatud ametnikele.
[RTL 2008, 50, 700 - jõust. 21.06.2008]

§ 13.  Isikuandmete ankeedi säilitamine

  (1) Vanglasse tööle asuda sooviva isiku täidetud isikuandmete ankeet paigutatakse pärast taustakontrolli vanglateenistuja isiklikku toimikusse.

  (2) Isiku, keda ei võeta vanglasse tööle, isikuandmete ankeeti säilitatakse vanglas, kuhu tööle ta asuda soovis viis aastat.

  (3) Korrektsiooni või vanglaametniku erialale õppima asuda sooviva isiku täidetud isikuandmete ankeet paigutatakse pärast taustakontrolli läbiviimist õppuri kohta avatud toimikusse.

  (4) Õppima mitte võetud isiku isikuandmete ankeet säilitatakse Sisekaitseakadeemias üks aasta.
[RTL 2008, 50, 700 - jõust. 21.06.2008]

§ 2.  Atesteerimise alused

  (1) Atesteerimisel lähtutakse:
  1) vanglaametniku ametiastme kohta kehtivatest atesteerimisnõuetest;
  2) atesteeritava ametijuhendist;
  3) muudest õigusaktidest;
  4) atesteeritava vahetu ülemuse antud iseloomustusest;
  5) kehaliste võimete katsete tulemustest.
[RTL 2009, 89, 1295 - jõust. 01.07.2010]

  (2) Kui atesteerimisnõudeid muudetakse vähem kui aasta enne korralist atesteerimist, järgitakse atesteerimisel neid nõudeid, mis kehtisid atesteerimispäevale eelneva kalendriaasta samal päeval. Atesteeritava taotlusel kohaldatakse atesteerimispäeval kehtivaid atesteerimisnõudeid.

  (3) Vangla direktori atesteerimisel on vahetu ülemuse kohta selles määruses kehtestatud õigused ja kohustused Justiitsministeeriumi asekantsleril.
[RTL 2008, 50, 700 - jõust. 21.06.2008]

§ 3.  Atesteerimise aeg

  (1) Vanglaametnik atesteeritakse atesteerimisperioodi viimasel aastal.

  (2) Ametiastmete kaupa atesteerimise konkreetse aja määrab asutuse juht kooskõlastatult atesteerimiskomisjoni esimehega. Justiitsministeeriumi komisjoni atesteeritavate vanglaametnike konkreetse atesteerimise aja määrab justiitsminister.

  (3) Atesteerimise konkreetne aeg tehakse atesteeritavale ja tema vahetule ülemusele kirjalikult teatavaks vähemalt neli nädalat enne atesteerimise päeva.
[RTL 2003, 41, 592 - jõust. 01.04.2003]

§ 4.  Vahetu ülemuse koostatav iseloomustus

  (1) Atesteeritava vanglaametniku iseloomustuse koostab tema vahetu ülemus enne atesteerimist.

  (2) Iseloomustuses hinnatakse atesteeritava:
  1) teenistusalast asjatundlikkust;
  2) erialateadmiste täiendamist;
  3) algatusvõimet;
  4) tööoskusi;
  5) kohusetundlikkust;
  6) suhtlemisoskust;
  7) muid omadusi, mis soodustavad või takistavad teenistuskohustuste täitmist.

  (3) Iseloomustuses nimetatakse ka atesteeritavale kohaldatud ergutused ja kehtivad distsiplinaarkaristused.

§ 41.  Kehaliste võimete katsed

  (1) Atesteeritaval vanglaametnikul on kohustus sooritada kehaliste võimete katsed vastavalt «Vanglaametnike kehaliste võimete katsetele» (lisa 11) (edaspidi katsed). Katsed koosnevad kolmest harjutusest:
  1) käte kõverdamine toenglamangus või kangi rinnalt surumine;
  2) kõhulihaste jõuharjutus;
  3) kestusjooks/kiirkõnd või sõudmine ergomeetril.

  (2) Kangi rinnalt surumine ja sõudmine ergomeetril on alternatiivalad, mida atesteeritav vanglaametnik sooritab arstitõendi alusel või katsete korraldaja otsuse alusel.

  (3) Harjutuse sooritust hinnatakse kehaliste võimete normatiivide alusel (lisa 12). Normatiivide miinimumtase jaguneb kõrgemaks ja madalamaks tasemeks.

  (4) Katsed on sooritatud, kui kolme harjutuse kogusumma on vähemalt kolm punkti ja iga harjutuse eest on saadud vähemalt üks punkt.

  (5) Katsetes osaleja tulemused kannab katsete korraldaja vanglaametnike kehaliste võimete katsete koondtabelisse (lisa 13).
[RTL 2009, 89, 1295 - jõust. 01.07.2010]

§ 42.  Harjutuse sooritamisest vabastamine

  (1) Vanglaametnik vabastatakse harjutuse sooritamise kohustusest tervislikel põhjustel, kui ta esitab sellekohase arstitõendi, millest nähtub, mis ajani ta on vabastatud. Arstitõend esitatakse enne katsete sooritamist.

  (2) Katsete korraldaja võib oma otsusega vabastada ametniku harjutuse sooritamisest ametniku halva enesetunde tõttu harjutuse sooritamise päeval.

  (3) Vanglaametnik, kes on atesteerimisperioodi jooksul sooritanud kehaliste võimete katsetesse kuuluva harjutuse muu katse raames tema ametiastmele kehtestatud normatiivile vastavalt, ei ole kohustatud harjutust kordama. Varasemat sooritust arvestatakse kinnitatud tulemuste alusel.

  (4) Ametlikult korraldatud spordivõistlustel saavutatud tulemust arvestatakse harjutuse sooritamisena, kui tulemus vastab ametiastmele kehtestatud kehaliste võimete normatiividele. Saavutatud tulemust arvestatakse ametliku võistlusprotokolli alusel.
[RTL 2009, 89, 1295 - jõust. 01.07.2010]

§ 43.  Katsete korraldamine

  (1) Katseid on võimalik sooritada vähemalt üks kord poolaastas. Katsed korraldatakse vangla territooriumil, vangla lähedal asuvas spordirajatises või muus selleks sobivas kohas.

  (2) Katsed korraldab vangla määratud ametnik (edaspidi katsete korraldaja). Katsete korraldamise juures viibival Justiitsministeeriumi vanglate osakonna ametnikul on katsete korraldaja õigused ja kohustused.

  (3) Katsete korraldaja teeb enne katsetega alustamist vajalikud ettevalmistused katsete ohutuks ja tõrgeteta toimumiseks.

  (4) Katsete sooritaja peab hindama ja jälgima oma tervislikku seisundit. Terviserikke esinemise korral või halva enesetunde ilmnemisel tuleb katsete sooritamine katkestada. Harjutuse katkestamise põhjus jäädvustatakse kirjalikult. Katsete sooritamise korda ei loeta kasutatuks ja korduskatsete läbiviimisel lähtutakse § 44 lõikest 1.

  (5) Katseid ei lubata sooritama, kui ametnik on joobeseisundis. Sel juhul loetakse katsete sooritamise kord kasutatuks ja korduskatsete korraldamisel lähtutakse § 44 lõikest 2.

  (6) Kui ametnik ei ilmu määratud ajal katseid sooritama, siis märgitakse vanglaametnike kehaliste võimete katsete koondtabelisse «Mitte ilmunud». Kui ametnik jättis ilmumata mõjuval põhjusel, märge «Mitte ilmunud» tühistatakse, kui tõend mõjuva põhjuse kohta esitatakse katsete korraldajale viie tööpäeva jooksul katsete toimumisest alates. Kui ametnik jättis katsete sooritamisele ilmumata mõjuvata põhjuseta, loetakse katsete sooritamise kord kasutatuks ja korduskatsete korraldamisel lähtutakse § 44 lõikest 2.
[RTL 2009, 89, 1295 - jõust. 01.07.2010]

§ 44.  Korduskatsed

  (1) Ametnikule, kes ei saanud katseid sooritada tervislikel põhjustel või muul mõjuval põhjusel, antakse võimalus sooritada katsed kokkulepitud ajal. Kui kokkulepet ei saavutata, siis määrab katsete sooritamise aja katsete korraldaja.

  (2) Esimesel korral katsed ebaõnnestunult sooritanud vanglaametnikul on õigus kahtedele korduskatsetele. Osapoolte kokkuleppel ja põhjendatud juhul võib vanglaametnikule anda katsete sooritamiseks lisavõimaluse. Korduskatsete korraldamisse võib kaasata lisahindajaid.

  (3) Vanglaametnik ei pea korduskatsetel uuesti sooritama harjutust, mille ta on varem sooritanud nõutud tasemel.

  (4) Katsed ja korduskatsed sooritatakse aasta jooksul enne atesteerimise päeva.
[RTL 2009, 89, 1295 - jõust. 01.07.2010]

§ 5.  Korraldav koosolek

  (1) Komisjoni esimees kutsub korraldava koosoleku kokku vähemalt kolm nädalat enne atesteerimise konkreetse aja algust.

  (2) Enne koosolekut esitab vanglaametniku vahetu ülemus atesteeritava isiku atesteerimislehe, ametijuhendi ja iseloomustuse komisjoni esimehele, kui esimees seda taotleb.

  (3) Korraldaval koosolekul:
  1) tutvutakse atesteerimisnõuetega, ametijuhendiga ja vahetu ülemuse iseloomustusega;
  2) otsustatakse atesteerimise viis ja hindamisvoorude arv;
  3) otsustatakse atesteerimise aeg ja koht ning atesteerimise järjekord ja ajakava;
  4) otsustatakse muid küsimusi.

  (4) Komisjoni sekretär teeb atesteeritavale teda puudutavad komisjoni otsused teatavaks ning teatab atesteeritava vahetule ülemusele atesteerimise aja vähemalt kaks nädalat enne atesteerimise päeva.

§ 6.  Komisjoni õigus nõuda lisateavet

  (1) Komisjon võib ametisse nimetamise õigust omavalt isikult taotleda atesteeritavat iseloomustavaid lisadokumente. Ametisse nimetamise õigust omav isik esitab lisadokumendid nende taotlemisest alates ühe nädala jooksul.

  (2) Komisjon võib atesteeritava vahetult ülemuselt küsida atesteeritava kohta suulist lisateavet.

§ 7.  Atesteeritava ilmumata jäämine

  (1) Kui atesteeritav ei ilmu atesteerimisele talle teatatud ajal ega ole ilmumata jäämisest ja selle mõjuvast põhjusest enne atesteerimist teatanud ega taotlenud uue aja määramist, otsustab komisjon, et vanglaametniku ilmumata jäämine on põhjendamata, ning võib ametniku atesteerida ilma tema kohalolekuta. Atesteerimiselt puudumise põhjust tuleb tõendada.

  (2) Komisjoni esimees määrab atesteerimise uue päeva, kui:
  1) atesteeritav on ilmumata jäämisest teatanud ning komisjon peab selle põhjust mõjuvaks;
  2) komisjon leiab, et atesteeritav, kes ei ole ilmumata jäämisest teatanud, peab koosolekul osalema.

  (3) Uus atesteerimine tuleb korraldada esialgselt määratud atesteerimisest alates ühe kuu jooksul.

  (4) Atesteerimise uuest päevast teatatakse atesteeritavale, tema vahetule ülemusele ja asutuse juhile.

§ 8.  Komisjoni otsusest teatamine

  (1) «Vangistusseaduse» § 124 lõikes 1 nimetatud otsus tehakse atesteeritavale ja ametisse nimetamise õigust omavale isikule kirjalikult teatavaks hiljemalt otsuse tegemise päevale järgneval tööpäeval.

  (2) Atesteerimislehel oleva otsuse kannab asutuse personaliteenistuse ametnik vanglaametniku teenistuslehele ja tutvustab atesteerimislehte vanglaametnikule allkirja vastu.

§ 9.  Kordusatesteerimine

  (1) Kordusatesteerimise avalduse esitab atesteeritu komisjoni esimehele kahe nädala jooksul arvates päevast, mis järgneb päevale, mil ta sai atesteerimistulemustest teada või oleks pidanud neist teada saama.

  (2) Komisjoni esimees edastab avalduse ning atesteeritava atesteerimislehe koopia ja atesteerimistulemustest teatamise kirja koopia viivitamata isikule, kes on nimetanud komisjoni esimehe.

  (3) Kordusatesteerimine toimub samas korras kui esialgne atesteerimine.

2. peatükk ATESTEERIMISLEHT 

§ 10.  Vanglaametniku atesteerimislehe avamine ja lõpetamine

  (1) Atesteerimisleht (lisa 2) avatakse vanglaametnikule atesteerimisperioodi alguses.
[RTL 2008, 50, 700 - jõust. 21.06.2008]

  (2) Atesteerimisleht lõpetatakse vanglaametniku:
  1) korralise atesteerimise päeval;
  2) edutamise päeval;
  3) konkursi korras muule ametikohale nimetamise päeval;
  4) teenistusest vabastamise päeval.

  (3) Atesteerimislehte ei lõpetata, kui komisjon on teinud ettepaneku saata vanglaametnik täiendusõppele ja lükata atesteerimine ühe aasta võrra edasi.

§ 11.  Vanglaametniku atesteerimislehe pidamine

  (1) Vanglaametniku atesteerimislehte peab asutuse personaliteenistus.

  (2) Atesteerimislehte peetakse elektrooniliselt. Vajaduse korral trükitakse atesteerimisleht paberile.

  (3) Atesteerimislehte võivad kasutada:
  1) ametnik, kelle kohta atesteerimisleht on avatud;
  2) punktis 1 nimetatud ametniku vahetu ülemus;
  3) kõrgemalseisev ülemus;
  4) atesteerimislehe hoidmise ja ametniku täiendusõppe eest vastutavad ametnikud;
  5) komisjoni liikmed atesteerimisel ja konkursi korraldamisel;
  6) muud isikud asutuse juhi või tema volitatud ametniku loal, kui nad on atesteerimislehe kasutamise vajadust põhjendanud.

  (4) Atesteerimislehele juurdepääsu täpsemad tingimused kehtestab asutuse juht või tema volitatud ametnik.
[RTL 2003, 41, 592 - jõust. 01.04.2003]

§ 12.  Atesteerimislehe täitmine

  (1) Atesteerimislehe I osa ülemise poole täidab personaliteenistus.

  (2) Atesteerimislehe I osa alumise poole täidab komisjoni sekretär.

  (3) Atesteerimislehe II osa täidab atesteeritava vahetu ülemus.

  (31) Atesteerimislehe III osa täidab kehaliste võimete katsete korraldaja.
[RTL 2009, 89, 1295 - jõust. 01.07.2010]

  (4) Atesteerimistulemus märgitakse atesteerimislehel «Vangistusseaduse» § 124 lõike 1 kohaselt.

§ 13.  Atesteerimislehtede register

  (1) Personaliteenistus peab atesteerimislehtede registrit asutuse asjaajamiskorra kohaselt.

  (2) Registrisse kantakse vähemalt järgmised andmed:
  1) atesteerimislehe avamise kuupäev ja lehe number;
  2) ametniku nimi ja tema ametikoht atesteerimislehe avamise ajal;
  3) atesteerimislehe tagastamise kuupäev;
  4) atesteerimislehe lõpetamise kuupäev.

§ 14.  Atesteerimislehe saatmine

  (1) Asutuse juht saadab atesteerimislehe ametnikku atesteerivale komisjonile, kui ta on määranud korralise atesteerimise aja või edutamiseks korraldatud konkursi aja, ent mitte hiljem kui üks nädal enne atesteerimist või konkurssi.

  (2) Komisjoni esimees tagastab täidetud atesteerimislehe asutuse juhile hiljemalt otsuse tegemise päevale järgneval tööpäeval. Kui ametnik on edutamise korras esitatud teise asutusse ametisse nimetamiseks, siis saadetakse atesteerimisleht selle asutuse juhile.

  (3) Kui ametnik viiakse vanglateenistusse kuuluvale ametikohale muusse asutusse üle ilma konkursita, saadab asutuse juht atesteerimislehe koos teenistuslehega viivitamata uude asutusse.

  (4) Enne atesteerimislehe saatmist teeb personaliteenistus sellest koopia.

§ 15.  Atesteerimislehe dublikaadi väljastamine

  Kui atesteerimisleht on hävinud või läinud kaotsi, annab vanglaametniku viimane teenistuskoht välja atesteerimislehe dublikaadi. Sel juhul tehakse lehe parempoolsesse ülemisse nurka märge «Dublikaat».

§ 16.  Atesteerimislehel paranduste tegemine

  (1) Ebatäpse kande parandamiseks tõmmatakse sellele üks joon ja peale kirjutatakse õige kanne.

  (2) Tühistatud kande kehtetuks tunnistamiseks tõmmatakse sellele üks joon ja tehakse märge «kanne kehtetu».

  (3) Kande paranduse ja kehtetuks tunnistamise tõendab parandaja oma allakirjaga, märkides oma nime ja ametikoha ning muudatuse tegemise kuupäeva.

  (4) Atesteerimislehe kannet võib muuta isik või teenistus, kes on selle teinud.

  (5) Muudatust tutvustatakse kõigile isikutele, kes on andnud atesteerimislehele allkirja.

§ 17.  Atesteerimislehe säilitamine ja arhiveerimine

  (1) Avatud atesteerimislehte säilitatakse asutuse personaliteenistuses.

  (2) Lõpetatud atesteerimislehte säilitatakse ametniku teenistusajal personaliteenistuses ning pärast teenistusest lahkumist vähemalt 25 aastat koos muude personalidokumentidega asutuse asjaajamiskorra kohaselt.

 

Justiitsministri 16. märtsi 2001. a määruse nr 33
lisa 1
(Kehtestatud justiitsministri 12. juuni 2008. a määrusega nr 32)
[RTL 2008, 50, 700 − jõust. 21.06.2008]VANGLASSE TÖÖLE VÕI VANGLAAMETNIKU ERIALALE
ÕPPIMA ASUDA SOOVIVA ISIKU
A N K E E T


1. Perekonnanimi või -nimed:                                   Eesnimi või -nimed:  

2. Sünniaeg                                                                  päev/kuu/aasta

                                                                                            /     /

3. Isikukood                                                          /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /

4. Sünnikoht     1) riik

                          2) maakond                                  3) vald/linn

5. Endised nimed (endine nimi, mis ajast mis ajani, nime muutmise põhjus, kuupäev ja nime muutnud asutuse nimetus)

1)

 

2)

 

3)

 

6. Sidevahendite numbrid (koos suunanumbriga)

1) kodus                                                                          ______________________________________________

2) senisel töökohal                                                   ______________________________________________

3) isikliku elektronposti aadress                                ______________________________________________

4) soovi korral muu sidevahendi nimetus ja number             ______________________________________________

7. Eesti kodaniku pass  

                          (number                      välja antud                  kehtiv kuni)  

                       (väljaandja)

8. Elukohad (märkida elukohad viimasel kümnel aastal, alates senisest elukohast)

1)

(elukoha aadress, sellel aadressil elamise aeg, senise elukoha postiindeks)

2)

3)

4)

5)

9. Postiaadress

Kirjutada oma postiaadress (maakond, vald või linn, küla või alevik, tänav, maja, korter, postiindeks, postkasti nr jm), kui see ei ole tegeliku elukoha aadress:   

10. Perekonnaseis

vallaline (   )          abielus (   )          vabaabielus (   )          lesk (   )

abikaasa või elukaaslase telefoni või mobiiltelefoni number __________________________

11. Sugulased ja hõimlased

(Vanemad ja kasuvanemad ning lapsed ja kasulapsed, kui neid on; vennad ja õed; abikaasa või elukaaslase vanemad, õed ja vennad ning lapsed, kui need ei ole ühised ega ole ka kasulapsed); eestkoste- ja hooldusalused. Vajaduse korral kasutage lisalehte. Kui keegi loetletud isikutest on surnud, tuleb sünniaja lahtrisse märkida ka surma-aasta.)

1)

(sugulus- või hõimlusaste, nimi, sünniaeg või isikukood)  

(töökoht ja elukoht)

2)

 

3)

 

4)

 

5)

 

6)

 

7)

 

8)

 

9)

 

10)

 

12. Hariduskäik

1)

(õppeasutuse nimetus                õppeaeg                eriala                õppeasutuse aadress)  

(õppeasutuse lõpetamisel omandatud haridus (kraad, diplom, tunnistus))

2)

 

3)

 

4)

 

5)

 

13. Teaduskraadid (ka välisriigis antud)

1)

(kraad                              kraadi andja nimetus                              millal antud)

2)

3)

14. Keelte valdamine (1 – raskustega; 2 – rahuldav; 3 – hea; 4 – väga hea; 5 – täielik)

     keel              kuulates              rääkides              lugedes               kirjutades

1)

2)

3)

4)

5)

15. Varasemad töökohad

(märkida ajalises järjestuses viimase 10 aasta töö- ja teenistuskohad, sh tegevteenistus kaitsejõududes, teenistus koosseisuvälise teenistujana, lepingud teise tööandjaga jms. Esimesena märkida praegune töökoht. Otsese ülemuse nimi ja töökoha telefon märkida vaid siis, kui see on teada, töö- või teenistuse aeg märgitakse kuu ja aasta täpsusega)

 tööandja

1)  

2)

3)

4)

töötamise või teenimise aeg

  

 

 

 

töö- või ametikoht (kohad)

  

 

 

 

töölt lahkumise põhjus

  

 

 

 

tööandja
aadress

  

 

 

 

töökoha
aadress

  

 

 

 

otsene ülemus
tööandja telefon
sh suunanumber

 

 

 

 

 tööandja

5)  

6)

7)

8)

töötamise või teenimise aeg

  

 

 

 

töö- või ametikoht (kohad)

  

 

 

 

töölt lahkumise põhjus

  

 

 

 

tööandja
aadress

  

 

 

 

töökoha
aadress

  

 

 

 

otsene ülemus
tööandja telefon
sh suunanumber

 

 

 

 

16. Karistused ja käimasolevad menetlused

16.1. Kriminaal-, väärteo- või distsiplinaarkaristuse korral, sõltumata karistuse määramise ajast, märgitakse iga karistuse kohta:

Kriminaal-, väärteo-
(haldusõiguserikkumise) või distsiplinaarasi

Karistuse liik ja määr

Karistuse määranud asutus

Karistamise põhjus

Karistuse määramise aeg (kuu, aasta)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.2. Toimuva kriminaal-, väärteo- ja distsiplinaarmenetluse kohta märgitakse toimuva menetluse liik, menetleva asutuse nimetus ja menetletav õiguserikkumine

1)

 

2)

 

3)

 

 

17. Tervis:

1) Kas olete viimase 10 aasta jooksul

    viibinud psühhiaatrilisel ravil?                      jah (   )     ei (   )

2) Kas Teil on alkoholismiprobleeme?            jah (   )     ei (   )

3) Kas Te tarvitate narkootikume?                 jah (   )     ei (   )

Ravi korral märkida raviasutuse nimetus ja raviaeg ning muud tähtsust omavad asjaolud

 

 

 

 

 

 

18. Muud asjaolud või seletused, mida isik peab oluliseks:

 

 

 

 

 

 

* Märkus: kui mõnele punktile vastamisel ei jätku ankeedis ruumi, lisatakse ankeedile lisaleht, millele märgitakse, kelle ankeedi juurde see kuulub ning allkirjastatakse ankeedi täitja poolt. Kui lisaleht koosneb mitmest lehest, siis need nummerdatakse. Lisa ja selle lehtede arvu kohta tehakse märkus käesolevasse lahtrisse.

19. Kinnitan esitatud andmete õigsust ning olen teadlik valeandmete esitamise tagajärgedest.«......» ............................... 20...... a. Allkiri:
[RTL 2008, 50, 700 - jõust. 21.06.2008]

 

Justiitsministri 16. märtsi 2001. a määruse nr 33
lisa 11
(kehtestatud justiitsministri 27. novembri 2009. a määrusega nr 37)
[RTL 2009, 89, 1295 – jõust. 1.07.2010]Vanglaametnike kehaliste võimete katsed

I. osa PÕHIHARJUTUSED 

1. Käte kõverdamine:

a) toenglamangus

Lähteasend: eestoenglamang sirgetel kätel, peopesad sõrmedega paralleelselt ees või rusikas (nukkide peal); keha moodustab õlgadest kandadeni ühe sirge.

Sooritus: käte kõverdamisel peab tekkima 90º nurk (õlavars on paralleelne toetuspinnaga); puhkus on lubatud lähteasendis; käte kõverdamisel ja sirutamisel peab keha moodustama ühe sirge.

Vead:

1) käte mittetäielik sirutamine;2) käte kõverdamisel ei saavutata 90º nurka;3) käte kõverdamisel ei moodusta keha sirget joont.Aeg: 2 minutit.

b) toengpõlvituses (üksnes naised vanuses viiskümmend või enam, kellele kehtib normatiivide madalam tase)

Lähteasend: eestoenglamang sirgetel kätel, peopesad sõrmedega paralleelselt ees või rusikas (nukkide peal), põlved või põlved ja sääred maas; keha moodustab õlgadest põlvedeni ühe sirge.

Sooritus: käte kõverdamisel peab tekkima 90º nurk (õlavars on paralleelne toetuspinnaga); puhkus on lubatud lähteasendis; käte kõverdamisel ja sirutamisel peab keha moodustama õlgadest põlvedeni ühe sirge.

Vead:

4) käte mittetäielik sirutamine;5) käte kõverdamisel ei saavutata 90º nurka;6) käte kõverdamisel ei moodusta keha õlgadest põlvedeni sirget joont.Aeg: 2 minutit

2. Kõhulihaste jõuharjutus

Lähteasend: selili lamang, käed kuklal, küünarnukid ette suunatud, põlved kõverdatud 90º nurga all, jalalabad fikseeritud (jalgu võib hoida kinni katsetes osalev kaaslane). Puhkeasend on isteasend.

Sooritus: tõus istesse, puudutades küünarnukkidega põlvi; käed on kogu harjutuse sooritamise ajal kuklal, selili asendisse laskudes peab turi puudutama maad.

Vead:

1) käsi ei hoita kukla taga;2) sooritusel antakse küünarnukkidega lisahoogu;3) istesse tõustes ei puuduta küünarnukid põlvi;4) selili laskudes ei puudutata turjaga maad.Aeg: 2 minutit.

3. Kestusjooks/kiirkõnd

Sooritus: kõik katsete sooritajad läbivad kõrvalise abita 3000 m distantsi kas staadionil või mõnel muul tasasel rajal oma võimete järgi kas joostes, vaheldumisi sörkides ja kõndides või ühtlases tempos kiirkõnniga. Katse korraldaja fikseerib distantsi läbimiseks kulunud aja.

II. osa ALTERNATIIVHARJUTUSED 

1. Sõudmine ergomeetril

Sooritus: liigutuste tsükkel sõudeergomeetril koosneb ettevalmistavast ja tõmbefaasist.

Tõmbeks ettevalmistavas faasis liiguvad ettepoole käed, siis ülakeha, alles viimasena kõverduvad jalad ja iste libiseb ette. Kuni käed liiguvad üle põlvede, peavad jalad olema veel sirged.

Tõmbefaas algab jalgade tõukega, järgneb käte tõmme kuni kõhupiirkonnani. Käte tõmme lõpeb rusika kaugusel kõhust. Selg peab olema sirge ja kergelt ette painutatud, käed sirged, randmest mitte painutatud.

Tõmbetugevus on sõudeergomeetril reguleeritav ja selle valib katsete sooritaja endale ise.

Aeg: sõudeergomeetrile seadistatakse distantsiks 6000 m. Esimese tõmbega hakkab aeg tablool jooksma ning sõuda jäänud distants vähenema. Aeg tablool seiskub, kui distants on läbitud.

2. Kangi rinnalt surumine

Lähteasend: algasend selili pingil, pea, õlad ja tuharad peavad puudutama pingi horisontaalpinda, jalad toetuma täistallaga põrandale. Sellist asendit peab hoidma kogu harjutuse sooritamise vältel. Harjutust sooritatakse laiast haardest, kang tuleb lasta rinnale ja suruda sirgetele kätele. Puhkus on lubatud lähteasendis, see tähendab kui kang seisab sirgetel kätel ülemises asendis.

Vead:

1) rinnalt pumpamine;2) lõppasendis ei ole käed sirged.Aeg: 2 minutit.
[RTL 2009, 89, 1295 - jõust. 01.07.2010]

 

Justiitsministri 16. märtsi 2001. a määruse nr 33
lisa 12
(kehtestatud justiitsministri 27. novembri 2009. a määrusega nr 37)
[RTL 2009, 89, 1295 – jõust. 1.07.2010]KEHALISTE VÕIMETE NORMATIIVID

PÕHIHARJUTUSED

Punkte

MEHED

NAISED

Punktiskaala:

4 p – hea

3 p – rahuldav

2 p – piisav

1 p – sooritatud  

Kolme ala punktid kokku:

10–12 p – hea

7–9 p – rahuldav

4–6 p – piisav

3 p – sooritatud

kuni 29

30–39

40–49

50+

kuni 29

30–39

40–49

50+

Kätekõverdused toenglamangus
(kordade arv)

4

60

50

40

30

35

30

15

10

3

50

40

30

20

25

20

10

5

2

40

30

20

10

15

10

5

3

1*

30

25

15

7

10

7

4

2

1

20

15

10

5

5

3

2

10**

Kõhulihaste jõuharjutus
(kordade arv)

4

60

50

40

30

50

40

30

25

3

50

40

30

20

40

30

20

15

2

40

30

20

15

30

20

15

12

1*

35

25

18

13

25

15

12

10

1

25

20

15

10

15

10

8

5

3000 m jooks/kiirkõnd
(aeg minutites ja sekundites)

4

13.00

14.00

15.30

18.00

15.00

16.00

17.30

19.00

3

15.00

16.30

18.00

20.30

18.00

19.00

21.00

22.00

2

17.00

19.00

21.00

25.00

21.00

22.00

24.00

25.00

1*

20.00

22.00

24.00

26.00

23.00

25.00

27.00

29.00

1

22.00

25.00

28.00

30.00

25.00

27.00

30.00

33.00

ALTERNATIIV-
HARJUTUSED

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6000 m sõudmine ergomeetril
(aeg minutites ja sekundites)

4

25.30

26.30

27.30

28.30

28.30

29.30

30.30

31.30

3

27.00

28.00

29.00

30.00

29.45

30.45

31.45

32.45

2

28.30

29.30

30.30

31.30

31.00

32.00

33.00

34.00

1*

29.00

30.00

31.00

32.00

31.30

32.30

33.30

34.30

1

29.30

30.30

31.30

33.00

32.00

33.00

34.00

35.30

Kangi rinnalt surumine
(kordade arv)

Kangi raskus

60 kg

55 kg

50 kg

45 kg

35 kg

30 kg

25 kg

20 kg

4

12

12

12

12

12

12

12

12

3

9

9

9

9

9

9

9

9

2

6

6

6

6

6

6

6

6

1*

5

5

5

5

5

5

5

5

1

4

4

4

4

4

4

4

4

Võistlustel üle 3000 m
jooks või käimine***

arvestatud (1)

7 min/km

8 min/km

9 min/km

10 min/km

8 min/km

9 min/km

10 min/km

11 min/km* Kõrgem tase

** Kätekõverdused toengpõlvituses

*** Võistlustulemust võib arvestada, kui kilomeetri läbimise keskmist aega saab arvutada ametliku protokolli järgi.
[RTL 2009, 89, 1295 - jõust. 01.07.2010]

 

Justiitsministri 16. märtsi 2001. a määruse nr 33
lisa 13
(kehtestatud justiitsministri 27. novembri 2009. a määrusega nr 37)
[RTL 2009, 89, 1295 – jõust. 1.07.2010]VANGLAAMETNIKE KEHALISTE VÕIMETE KATSETE KOONDTABEL

Asutus/struktuuriüksus ______________________________________

Jrk
nr

Eesnimi

Perekonna-
nimi

Käte-
kõverdused
(kordade arv)

Kõhulihaste harjutus
(kordade arv)

3000 m jooks/kiirkõnd
(aeg)

Kangi rinnalt surumine
(kordade arv)

Sõude-
ergomeeter
(aeg)

Märkused
(nt erisused katsete sooritamisel)

Arstitõend
(kehtivus)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Katsete korraldaja:

 ____________________________________________________________

 

/nimi/                    /kuupäev/                    /allkiri/


[RTL 2009, 89, 1295 - jõust. 01.07.2010]

 

Lisa 2
justiitsministri 16. märtsi 2001. a määrusele nr 33
[RTL 2008, 50, 700 − jõust. 21.06.2008]
Muudetud ja täiendatud justiitsministri 27.11.2009. a määrusega nr 39
[RTL 2009, 89, 1295 – jõust. 1.07.2010]ATESTEERIMISLEHT NR. . . . . . .

I OSA

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

(lehe avamise kuupäev)

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

(lehe avanud asutuse nimetus)

 

Vanglaametniku nimi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vanglaametniku teenistuskäik atesteerimisperioodil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(ametikoht ja ajavahemik)

Atesteerimisleht lõpetatud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(lõpetamise kuupäev ja lõpetamise alus)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . konkursi- ja atesteerimiskomisjon

1. Atesteerimisperiood

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Atesteerimistulemus

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Otsuse põhjendus

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Konkursi- ja atesteerimiskomisjoni koosoleku kuupäev ja protokolli number . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(esimehe nimi)

(sekretäri nimi)

Allkiri:

Allkiri:ATESTEERIMISLEHT NR . . . .

II OSA

Vanglaametniku nimi . . . . . . . . . . .

Vanglaametniku katseaja lõpu vestluse tulemused

Kuupäev . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Erialateadmised ja -oskused . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Ameti- ja kutsealased teadmised ning oskused . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Võimed ja tööalane käitumine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Enesetäiendamine ja täiendusõpe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Märkused ja üldhinnang töötulemustele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Ettepanekud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Ametniku arvamus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vahetu ülemuse allkiri: . . . . . . . . . . . . . . . .

Ametniku allkiri: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vahetu ülemuse nimi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ATESTEERIMISLEHT NR….

III OSA

Vanglaametniku nimi ............................

Kehaliste võimete katsete tulemused

Kuupäev: ...........................

 1.

Kätekõverdused: ............... korda, .......... punkti;

 

Kangi rinnalt surumine: ............... korda, .......... punkti.

2.

Kõhulihaste jõuharjutus (istesse tõus): ............... korda, .......... punkti.

3.

3000 m jooks/kõnd: ......................... (aeg), .......... punkti;

 

Sõudmine ergomeetril: ......................... (aeg), .......... punkti.

4.

Erisused katsete sooritamisel: .............................................................................

 

Katsete vastuvõtja allkiri:                                    Katsete sooritaja allkiri:


[RTL 2009, 89, 1295 - jõust. 01.07.2010]

/otsingu_soovitused.json