Teksti suurus:

Põllumajandusministri määruste muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2010
Avaldamismärge:RTL 2009, 94, 1383

Põllumajandusministri määruste muutmine

Vastu võetud 08.12.2009 nr 116

Määrus kehtestatakse «Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse» § 4 lõike 3, § 65 lõigete 4 ja 7, § 73 lõigete 5 ja 7, § 74 lõike 5, § 101 lõike 4 ning § 104 lõike 4 ning «Taimekaitseseaduse» § 9 lõike 4 alusel.

§ 1. Põllumajandusministri 3. mai 2006. a määrust nr 58 «Seemnekartuli kategooriad ning seemnekartuli tootmise ja turustamise nõuded1» (RTL 2006, 40, 701; 2007, 27, 485) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 5 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Valkja kartuli-kiduussi ja kollase kartuli-kiduussi esinemise tuvastamiseks võetakse seemnekartuli kasvatamiseks plaanitavalt põllult mullaproove, mida analüüsitakse nõukogu direktiivi 2007/33/EÜ, mis käsitleb kartuli-kiduussi tõrjet ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 69/465/EMÜ (ELT L 156, 16.6.2007, lk 12–22), II lisas kehtestatud proovivõtu- ja analüüsimetoodika kohaselt.»;

2) paragrahvi 5 lõiked 3 ja 4 tunnistatakse kehtetuks;

3) määruse normitehnilist märkust täiendatakse pärast tekstiosa «nõukogu direktiiv 2002/56/EÜ seemnekartuli turustamise kohta (EÜT L 193, 20.07.2002, lk 60–73), muudetud direktiiviga 2003/61/EÜ (EÜT L 165 3.07.2003, lk 23–28)» tekstiosaga «nõukogu direktiiv 2007/33/EÜ, mis käsitleb kartuli-kiduussi tõrjet ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 69/465/EMÜ (ELT L 156, 16.6.2007, lk 12–22)».

§ 2. Põllumajandusministri 16. mai 2007. a määrust nr 74 «Ohtliku taimekahjustajaga saastunud, saastumisohus või saastumiskahtlasel taimel, taimsel saadusel või muul objektil leiduva ohtliku taimekahjustaja liigile kohased tõrjeabinõud1» (RTL 2007, 44, 745) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahv 10 sõnastatakse järgmiselt:

« § 10. Kollase kartuli-kiduussi ja valkja kartuli-kiduussi tuvastamine

(1) Kollase kartuli-kiduussi (Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens) ja valkja kartuli-kiduussi (Globodera pallida (Stone) Behrens) (edaspidi kartuli-kiduuss) esinemine tuvastatakse nõukogu direktiivi 2007/33/EÜ, mis käsitleb kartuli-kiduussi tõrjet ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 69/465/EMÜ (ELT L 156, 16.6.2007, lk 12–22), II lisa kohaselt.

(2) Kartuli-kiduussi esinemise tuvastamiseks võetakse mullaproove maatükilt, kus kasvatatakse või mille pinnases säilitatakse:
1) kartulit (Solanum tuberosum L.);
2) hariliku tomati (Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.), baklažaani (Solanum melongena L.) ja perekonna paprika (Capsicum spp.) istutamiseks ettenähtud taimi;
3) porrulaugu (Allium porrum L.), hariliku aspari (Asparagus officinalis L.), hariliku peedi (Beta vulgaris L.) ning perekondade kapsasrohi (Brassica spp.) ja maasikas (Fragaria L.) istutamiseks ettenähtud taimi;
4) šalottsibula (Allium ascalonicum L.), hariliku sibula (Allium cepa L.) ning perekondade daalia (Dahlia spp.), gladiool (Gladiolus Tourn., Ex L.), hüatsint (Hyacinthus spp.), iiris (Iris spp.), liilia (Lilium spp.), nartsiss (Narcissus L.) ja tulp (Tulipa L.) mullas kasvanud ja istutamiseks ettenähtud sibulaid ja mugulaid, v.a sibulad ja mugulad, mida turustatakse lõpptarbijale, kes ei tegele eespool nimetatud taimede müügiks tootmisega.

(3) Enne seemnekartuli ning lõike 2 punktides 2 ja 3 nimetatud taimede, sibulate ja mugulate istutamist või pinnases säilitamist, kuid mitte varem kui pärast viimast saagikoristust võetakse mullaproov kartuli-kiduussi esinemise tuvastamiseks.

(4) Lõike 2 punktides 3 ja 4 nimetatud taimede, sibulate ja mugulate puhul kartuli-kiduussi esinemise tuvastamiseks mullaproovi võtta ei ole vajalik, kui:
1) on olemas ametlikud analüüsitulemused, mis tõendavad, et viimase 12 aasta jooksul ei ole maatükil kartuli-kiduussi esinenud, või
2) põlluraamatu alusel saab kindlaks teha, et viimase 12 aasta jooksul ei ole maatükil kasvatatud kartulit või lõike 2 punktis 2 nimetatud taimi.»;

2) määrust täiendatakse paragrahvidega 101–103 järgmises sõnastuses:

« § 101. Kartuli-kiduussiga saastunud taimed, taimsed saadused ja muud objektid

Kartuli-kiduussiga on saastunud:
1) maatükk, millest võetud mullaproovi alusel on tuvastatud kartuli-kiduussi esinemine;
2) kartulimugulad ning § 10 lõikes 2 nimetatud istutamiseks ettenähtud taimed, sibulad ja mugulad, mis on saastunud maatükil kasvanud või saastunud mullaga kokku puutunud.

§ 102. Kartuli-kiduussi tõrjeabinõud

(1) Kartuli-kiduussiga saastumise korral:
1) puhastatakse mullast harimiseks kasutatud masin ja seade pärast saastunud maatüki harimist;
2) puhastatakse mullast hoone või rajatis, kus saastunud kartulit hoiti, pakendati või töödeldi, ja seal kasutatud seade;
3) puhastatakse mullast saastunud kartuli hoidmiseks kasutatud konteiner ja korduvkasutatav pakkematerjal;
4) on keelatud koguda, vedada ja kasutada saastunud mulda, komposti ja taimejäätmeid väljaspool saastunud maatüki piire.

(2) Kartuli-kiduussiga saastunud maatükil on keelatud:
1) toota seemnekartulit;
2) kasvatada või pinnases säilitada § 10 lõike 2 punktis 2 nimetatud istutamiseks ettenähtud taimi.

(3) Kartuli-kiduussiga saastunud maatükil võib kasvatada:
1) tarbekartulit, kui kasutatakse tuvastatud kartuli-kiduussi rassi suhtes kõrgema resistentsusastmega resistentset sorti;
2) paragrahvi 10 lõike 2 punktides 3 ja 4 nimetatud istutamiseks ettenähtud taimi, sibulaid ja mugulaid, mis pärast ülesvõtmist mullast puhtaks harjatakse või pestakse, välistades sel viisil kartuli-kiduussi leviku.

(4) Kartuli-kiduussiga saastunud kartulimugulate ning istutamiseks ettenähtud taimede, sibulate ja mugulate puhul:
1) on keelatud istutada kartulimugulaid ja § 10 lõike 2 punktis 2 nimetatud istutamiseks ettenähtud taimi;
2) toimetatakse tarbekartul ladustamiseks, sorteerimiseks, pakendamiseks ja töötlemiseks ettevõttesse, mis on varustatud asjakohaste seadmetega või kus tahked jäätmed ladustatakse prügilasse, välistades sel viisil kartuli-kiduussi leviku;
3) võib istutada § 10 lõike 2 punktides 3 ja 4 nimetatud istutamiseks ettenähtud taimi, sibulaid ja mugulaid, kui need pärast ülesvõtmist mullast puhtaks harjatakse või pestakse, välistades sel viisil kartuli-kiduussi leviku.

(5) Kartuli-kiduussi rassi suhtes resistentseks kartulisordiks loetakse sort, mille saastunud maatükil kasvatamise korral väheneb oluliselt kartuli-kiduussi rassi populatsiooni arvukus ning:
1) mille resistentsusest on Põllumajandusamet Euroopa Komisjoni teavitanud enne 1. jaanuari 2010. a, või
2) mille resistentsusaste on määratud nõukogu direktiivi 2007/33/EÜ IV lisa kohaselt.

(6) Kartulisordi resistentsuse vähenemise kahtlusest teavitatakse Põllumajandusametit.

§ 103. Kartuli-kiduussi tõrjeabinõude rakendamine

Kartuli-kiduussiga saastunud maatükil rakendatakse tõrjeabinõusid kartuli-kiduussiga saastatuse tuvastamisele järgneva kuue aasta jooksul. Tõrjeabinõude rakendamise ajavahemikku võib lühendada kuni kolme aastani, kui Põllumajandusameti järelevalve tulemused kinnitavad, et maatükil kartuli-kiduussi enam ei esine.»;

3) määruse normitehnilises märkuses asendatakse tekstiosa «69/465/EMÜ kartuli-kiduussi leviku tõkestamise kohta (EÜT L 323, 24.12.1969, lk 3–4)» tekstiosaga «2007/33/EÜ, mis käsitleb kartuli-kiduussi tõrjet ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 69/465/EMÜ (ELT L 156, 16.6.2007, lk 12–22)».

§ 3. Määrus jõustub 1. juulil 2010. a.

Minister Helir-Valdor SEEDER

Kantsler Ants NOOT

/otsingu_soovitused.json