Teksti suurus:

Joogivee uuringut teostava proovivõtja atesteerimise tingimused ja kord

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.09.2019
Avaldamismärge:RTL 2009, 90, 1322

Joogivee uuringut teostava proovivõtja atesteerimise tingimused ja kord

Vastu võetud 08.12.2009 nr 91

Määrus kehtestatakse «Rahvatervise seaduse» § 132 lõike 3 alusel ja kooskõlas § 8 lõike 1 punktiga 11.

§ 1.  Kohaldamisala

  Määrusega kehtestatakse joogivee uuringut teostavate joogiveeproove võtvate isikute (edaspidi proovivõtja) tööoskuste ja teadmiste hindamise (edaspidi atesteerimine) ning atesteerimistunnistuse (edaspidi tunnistus) väljaandmise tingimused ja kord.

§ 2.  Atesteerimiskomisjon

  (1) Proovivõtjat atesteerib sotsiaalministri poolt moodustatud atesteerimiskomisjon (edaspidi komisjon). Komisjonis on viis liiget. Komisjoni moodustamisel määrab sotsiaalminister komisjoni esimehe ja sekretäri.

  (2) Komisjoni esimees nimetab komisjoni koosseisust komisjoni aseesimehe, kes asendab esimeest tema äraolekul.

  (3) Komisjoni istungi kutsub kokku komisjoni esimees. Komisjoni istungid toimuvad vastavalt vajadusele, kuid proovivõtjate taotluste olemasolul mitte harvem kui üks kord kolme kuu jooksul. Atesteerimise aja määrab komisjoni esimees.

  (4) Komisjoni asjaajamist ja koosolekute tehnilist ettevalmistust korraldab sekretär.

  (5) Komisjon võtab otsused vastu häälteenamusega. Igal komisjoni liikmel on üks hääl. Häälte võrdsel jagunemisel otsustab komisjoni esimehe või tema äraolekul aseesimehe hääl. Komisjon on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole komisjoni liikmetest.

  (6) Komisjoni esimees esitab sotsiaalministrile ettepaneku kinnitada komisjoni otsus. Atesteerimiskomisjoni otsuse kinnitab sotsiaalminister käskkirjaga. Komisjoni esimees vormistab atesteerimistunnistused ja edastab need ettenähtud isikutele.

  (7) Komisjoni otsuse suhtes eriarvamusele jäänud komisjoni liikmel on õigus fikseerida oma eriarvamus kirjaliku või suulise avaldusena. Kirjalik eriarvamus lisatakse protokollile. Suuline eriarvamus protokollitakse komisjoni liikme taotlusel. Protokollile kirjutavad alla komisjoni esimees, tema äraolekul aseesimees, ja sekretär.

  (8) Komisjon teeb otsuse atesteerimise kohta kolme tööpäeva jooksul atesteerimise korraldamise päevast arvates ja esitab sotsiaalministrile kinnitamiseks.

§ 3.  Atesteerimise taotlemine

  (1) Atesteerimist taotlev proovivõtja esitab komisjonile järgmised dokumendid:
  1) kirjalik avaldus;
  2) kirjalik tõend koolituse kohta, milles on näidatud väljaõpet korraldanud asutuse nimetus ja koolituse aeg.

  (2) Avalduses esitatakse järgmised andmeid:
  1) ees- ja perekonnanimi;
  2) isikukood;
  3) töökoht ja ametinimetus;
  4) kontaktandmed;
  5) andmed senise praktilise töö kohta.

§ 4.  Atesteerimine

  (1) Komisjon hindab proovivõtja teadmisi suulise küsitluse või kirjaliku testi ja vajadusel praktilise ülesande täitmise alusel ja teeb otsuse atesteerimise sooritamise või mittesooritamise kohta.

  (2) Proovivõtjalt nõutavate teadmiste ja oskuste kontrollimiseks vajalikud küsimused ja praktilised ülesanded koostab komisjon.

  (3) Proovivõtja peab teadmiste ja oskuste omandamiseks enne esmakordset atesteerimise taotlemist läbima vähemalt 25-tunnise koolituse ning iga järgneva viieaastase perioodi järel vähemalt 5-tunnise täienduskoolituse, mille õppekava on kooskõlastatud sotsiaalministriga.

  (4) Komisjon hindab joogiveeproovi võtmiseks vajalikke teadmisi ja tööoskusi, võttes arvesse, et proovivõtja peab:
  1) oskama määrata joogivee töötlemise efektiivsust;
  2) teadma proovivõtukoha eripärasusi, mis võivad mõjutada proovivõtmist, ja valdama proovivõtmise tehnikat;
  3) oskama koostada proovivõtu plaani;
  4) oskama kontrollida ühisveevärki suunatud ja töödeldud vee kvaliteeti;
  5) oskama hinnata tarbija kraanist võetud joogivee kvaliteeti;
  6) oskama võtta joogiveeproove radioloogiliste näitajate määramiseks;
  7) teadma veega kokkupuutuvate materjalide mõju vee kvaliteedile;
  8) oskama võtta proove sotsiaalministri 31. juuli 2001. a määrusega nr 82 «Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid» sätestatud joogivee kvaliteedinäitajate määramiseks;
  9) oskama vormistada proovivõtmise akte ja kaaskirju laboratooriumile;
  10) oskama määrata kohapeal proovivõtmise kohas joogivee lõhna, maitset, pH, jääkkloori, jääkosooni ja elektrijuhtivust;
  11) oskama säilitada ja transportida ning vajadusel konserveerida proove;
  12) tundma proove mõjutavaid tegureid (temperatuur, proovipudeli materjal ja puhtusaste, proovi külmutamine, proovi säilitamise aeg) ja nende mõju analüüsitulemusele;
  13) teadma, kuidas toimub proovide vastuvõtt laborisse.

§ 5.  Atesteerimise tulemuse vaidlustamine ja kordusatesteerimine

  (1) Kolme päeva jooksul pärast komisjoni otsuse teatavakstegemist on atesteerimist taotlenud proovivõtjal õigus esitada proteste atesteerimise läbiviimise kohta komisjonile. Komisjon registreerib saadud protestid ja esitab koos oma seisukohaga kahe päeva jooksul sotsiaalministrile, kes teeb otsuse protesti rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta.

  (2) Proovivõtja võib taotleda kordusatesteerimist kahe nädala jooksul arvates päevast, mil ta sai või oleks pidanud teada saama sotsiaalministri poolt kinnitatud otsusest.

  (3) Kordusatesteerimise aja määrab komisjoni esimees.

  (4) Kui proovivõtja oskused ja teadmised ei vasta endiselt nõuetele, peab ta enne järgmise atesteerimise taotlemist läbima uuesti § 4 lõikes 3 nõutud koolituse.

§ 6.  Atesteerimistunnistus

  (1) Atesteeritud proovivõtjale annab komisjon atesteerimistunnistuse, mille vorm on esitatud käesoleva määruse lisas.

  (2) Tunnistusele märgitakse:
  1) komisjoni otsust kinnitava sotsiaalministri käskkirja number ja kuupäev;
  2) proovivõtja ees- ja perekonnanimi;
  3) isikukood;
  4) atesteerimise kuupäev;
  5) atesteerimistunnistuse number;
  6) väljaandmise koht ja kuupäev;
  7) kehtivuse lõppemise kuupäev;
  8) atesteerimiskomisjoni esimehe nimi ja allkiri;
  9) atesteerimiskomisjoni sekretäri nimi ja allkiri.

  (3) Tunnistus antakse proovivõtjale allkirja vastu.

  (4) Kui tunnistus on hävinud, varastatud või kui selle tekst ei ole loetav, võib tunnistuse omanik taotleda komisjonilt duplikaadi väljaandmist.

§ 7.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2010. a.

Minister Hanno PEVKUR


Kantsler Marelle ERLENHEIM


Sotsiaalministri 8. detsembri 2009. a määruse nr 91
«Joogivee uuringut teostava proovivõtja atesteerimise tingimused ja kord»

lisa


JOOGIVEEPROOVE VÕTVA ISIKU ATESTEERIMISTUNNISTUS

nr ......

 

Kinnitatud sotsiaalministri käskkirjaga «......» .................. 200...... a nr

Ees- ja perekonnanimi ...............................................................................

Isikukood ............................................................

on atesteeritud «......» ........................................ 200...... a.

Tunnistus on kehtiv kuni «......» ........................................ 200...... a.

Väljaandmise koht ......................................................................................

Väljaandmise kuupäev «......» ........................... 200...... a.

Pitseri koht

Atesteerimiskomisjoni esimees Atesteerimiskomisjoni sekretär
............................................. .............................................
            (nimi, allkiri)             (nimi, allkiri)

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json