Teksti suurus:

Ravimiseaduse alusel kehtestatud sotsiaalministri määruste muutmine seoses Terviseameti moodustamisega

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2010
Avaldamismärge:RTL 2009, 93, 1351

Ravimiseaduse alusel kehtestatud sotsiaalministri määruste muutmine seoses Terviseameti moodustamisega

Vastu võetud 08.12.2009 nr 92

Määrus kehtestatakse «Ravimiseaduse» § 31 lõike 6 punkti 2, § 33 lõike 7, § 47 lõike 10, § 56 lõike 2, § 57 lõike 1, § 58 lõike 2 ning § 59 lõigete 3 ja 4 alusel.

§ 1. Sotsiaalministri 17. veebruari 2005. a määruses nr 21 «Tervisekaitsenõuded apteekidele ja nende struktuuriüksustele» (RTL 2005, 22, 302; 2005, 105, 1604) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 2 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Müügisaali, valmistamis- ja laoruumide seinad, laed, põrandad ning sisustuse pinnad peavad olema siledad, vett mitteimavast materjalist, kergesti puhastatavad, aukude ja pragudeta ning taluma vajalikus ulatuses desinfitseerimist.»;

3) paragrahvi 2 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Seinte ja põrandate vaheline üleminek peab olema sujuv ja pragudeta. Kui kasutatakse katte- ja ühendusliiste, peavad need olema paigaldatud vahedeta.»;

4) paragrahvi 3 lõige 2, § 6 lõiked 4 ja 5, § 7 ning § 8 lõiked 1, 3 ja 7 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 4 lõiked 1 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Apteegis peab olema veevarustus, soe vesi vähemalt valmistamisruumides ja kanalisatsioon.

(2) Küttesüsteem peab tagama ruumide ühtlase temperatuuri. Ahiküte on lubatud apteekides, mis ei asu linnas. Küttekolde suu ei tohi asuda valmistamisruumis.»;

6) paragrahvi 4 lõiked 4 ja 5 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Kui tualettruum ei asu apteegi ruumidega ühtses tervikus, peab apteegis olema lisavalamu väljaspool valmistamisruumi.

(5) Pesuruumis ja ühendatud jaendamis- ja pesuruumis peab apteeginõude pesemiseks olema vähemalt kaheosaline valamu. Kui apteek valmistab steriilseid ravimeid, peab valamu olema kolmeosaline või tuleb paigaldada lisavalamu.»;

7) paragrahvi 5 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Apteegiruumid peavad olema ventileeritavad. Assisteerimisruumis ja pesuruumis peab olema filtritega varustatud sissepuhke- ja väljatõmbeventilatsioon. Pesuruumis võib mehaanilist sissepuhet asendada siirdeõhk, kui ümbritsevates ruumides on mehaaniline sissepuhke- ja väljatõmbeventilatsioon. Ventilatsioonisüsteemi mõõdistus- ja hooldusdokumendid peavad olema apteegis kättesaadavad. Jaendamisruumis ja ravimite valmistamiskohustuseta apteegi pesuruumis peab olema vähemalt mehaaniline väljatõmbeventilatsioon.»;

8) paragrahvi 6 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Apteegiruumid peavad olema puhtad ning vastama määruse lisas esitatud mikrobioloogilise puhtuse nõuetele.»;

9) paragrahvi 6 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Apteegiruumides on lubatud ainult niiske koristus, tualettruumis ning vajadusel ka mujal kasutatakse desinfitseerivaid aineid.»;

10) paragrahvi 8 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Apteegitöötajad peavad kandma tööriietust ja -jalatseid. Tööriietus peab olema puhas.»;

11) paragrahvi 8 lõiked 5 ja 6 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Välisriietes ei või viibida valmistamis- ja laoruumides. Kui kauba vastuvõtt toimub laoruumis, võib kauba tooja siseneda laoruumi kauba üleandmiseks.

(6) Tööriietust peab hoidma eraldi kapis või vaheseinaga eraldatud kapiosas.»

§ 2. Sotsiaalministri 18. veebruari 2005. a määruse nr 30 «Ravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljastamise tingimused ja kord ning retsepti vorm» (RTL 2005, 23, 315; 2009, 68, 1011) § 4 lõike 1 punktis 8 asendatakse sõna «Tervishoiuameti» sõnaga «Terviseameti».

§ 3. Sotsiaalministri 18. veebruari 2005. a määruse nr 33 «Ravimite käitlemise tegevusloa taotlemise ning taotluste menetlemise tingimused ja kord» (RTL 2005, 23, 318) § 2 lõike 4 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 4. Sotsiaalministri 16. juuni 2005. a määruse nr 82 «Proviisori ja farmatseudi kvalifikatsioonieksami korraldamise tingimused ja kord» (RTL 2005, 69, 972) § 4 lõikes 1 ja §-s 6 asendatakse sõna «Tervishoiuamet» sõnaga «Terviseamet» vastavas käändes.

§ 5. Sotsiaalministri 15. juuni 2005. a määruse nr 80 «Proviisori või farmatseudina registreerimise ja Eestis proviisori kutsekvalifikatsiooni omandanud isiku kutsekvalifikatsiooni tunnustamise aluseks olevate kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide loetelu» (RTL 2005, 69, 970) § 1 lõikes 1, § 2 punktis 3 ja § 3 lõike 2 punktis 2 asendatakse sõna «Tervishoiuameti» sõnaga «Terviseameti».

§ 6. Sotsiaalministri 29. juuni 2005. a määruses nr 88 «Proviisori või farmatseudina registreerimise või proviisori kutsekvalifikatsiooni tunnustamise tõendite vormid» (RTL 2005, 78, 1093) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 1 ja § 2 lõikes 1 ning määruse lisades 1 ja 2 asendatakse sõna «Tervishoiuamet» sõnaga «Terviseamet» vastavas käändes;

2) paragrahvi 2 lõike 2 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) plangi kirjapeaväljas on trükitud keskele suurte tähtedega eesti keeles «TERVISEAMET» või inglise keeles «Health Board» ning selle kohale väikese riigivapi kujutis;»;

3) määruse lisas 3 asendatakse inglise keelsed sõnad «Health Care Board» sõnadega «Health Board».

§ 7. Sotsiaalministri 15. juuni 2005. a määruse nr 77 «Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsis proviisori kvalifikatsiooni omandamist tõendavate dokumentide loetelu ja kvalifikatsiooni vastavuse hindamise kord» (RTL 2005, 69, 967; 2008, 86, 1200) § 11 lõikes 1 asendatakse sõna «Tervishoiuamet» sõnaga «Terviseamet».

§ 8. Sotsiaalministri 15. juuni 2005. a määruse nr 78 «Välisriigis omandatud proviisori kvalifikatsiooni Eestis nõutava kvalifikatsiooniga võrdlemise kord» (RTL 2005, 69, 968; 2008, 86, 1200) § 1 lõikes 2 ning § 3 lõigetes 1, 3 ja 4 asendatakse sõna «Tervishoiuamet» sõnaga «Terviseamet» vastavas käändes.

§ 9. Sotsiaalministri 14. juuli 2005. a määruse nr 91 «Välisriigis kvalifikatsiooni omandanud proviisori sobivustesti koostamise, korraldamise ja tulemuste hindamise kord» (RTL 2005, 85, 1269; 2008, 86, 1200) § 5 lõikes 1 asendatakse sõna «Tervishoiuameti» sõnaga «Terviseameti».

§ 10. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2010. a.

Minister Hanno PEVKUR

Kantsler Marelle ERLENHEIM

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json