Teksti suurus:

Põllumajandusministri määruste muutmine seoses Taimetoodangu Inspektsiooni, piirkondlike maaparandusbüroode ning Maaparanduse Ehitusjärelevalve- ja Ekspertiisibüroo Põllumajandusametiks ümberkorraldamisega

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2010
Avaldamismärge:RTL 2009, 93, 1348

Põllumajandusministri määruste muutmine seoses Taimetoodangu Inspektsiooni, piirkondlike maaparandusbüroode ning Maaparanduse Ehitusjärelevalve- ja Ekspertiisibüroo Põllumajandusametiks ümberkorraldamisega

Vastu võetud 08.12.2009 nr 119

Määrus kehtestatakse «Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse» § 67 lõike 4, § 68 lõike 3, § 69 lõike 2 ning § 70 lõigete 4 ja 5, «Maaparandusseaduse» § 9 lõike 6, § 11 lõike 4, § 14 lõike 3, § 22 lõike 3, § 24 lõike 4, § 26 lõike 3, § 53 lõike 5 ja § 66 lõike 2 alusel, «Mahepõllumajanduse seaduse» § 7 lõike 6, § 12 ja § 17 lõike 4, «Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse» § 16 lõike 1, «Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse» § 3 lõike 3, § 4 lõike 3, § 8 lõike 3, § 26 lõike 4, § 33 lõike 4, § 34 lõike 3, § 64 lõike 5, § 65 lõigete 4 ja 7, § 73 lõigete 5 ja 7, § 74 lõike 5, § 75 lõigete 2 ja 4, § 76 lõike 4, § 93 lõike 4, § 96 lõike 2, § 97 lõigete 2 ja 10, § 101 lõike 4, § 104 lõike 4, § 105 lõike 5, § 112 lõike 4 ning § 117 lõike 5, «Taimekaitseseaduse» § 11 lõike 3, § 19 lõike 3, § 26 lõike 3, § 37 lõike 7, § 41 lõike 8, § 45 lõike 3, § 46 lõike 4, § 50 lõike 5, § 501 lõike 6, § 60 lõike 2, § 601 lõike 3, § 62 lõike 5, § 63 lõike 4, § 64 lõike 4, § 65 lõike 2, § 66 lõike 2, § 71 lõike 5, § 72 lõike 4, § 87 lõike 4 ja § 93 lõike 4 ning «Väetiseseaduse» § 8 lõike 5, § 12 lõike 4 ja § 22 lõike 4 alusel.

1. peatükk
«MAAELU JA PÕLLUMAJANDUSTURU KORRALDAMISE SEADUSE» ALUSEL KEHTESTATUD MÄÄRUSE MUUTMINE

§ 1. Põllumajandusministri 27. detsembri 2004. a määruse nr 196 «Tuulekaera tõrjeabinõud» (RTL 2005, 2, 7; 2007, 46, 807) tekstis asendatakse sõnad «Taimetoodangu Inspektsioon» sõnaga «Põllumajandusamet» asjakohases käändes.

2. peatükk
«MAAPARANDUSSEADUSE» ALUSEL KEHTESTATUD MÄÄRUSTE MUUTMINE

§ 2. Põllumajandusministri 25. märtsi 1992. a määruse nr 3 «Eesti Vabariigi põllumajandusreformi seaduse rakendamise kohta» (RTL 1992, 4) punktiga 1.3 kinnitatud «Maaparandussüsteemide üleandmise ja edasise ekspluateerimise juhend» tunnistatakse kehtetuks.

§ 3. Põllumajandusministri 16. juuni 2003. a määrust nr 55 «Maaparandussüsteemi ehitusloa taotluse ning ehitusloa sisu- ja vorminõuded» (RTL 2003, 73, 1076; 2006, 41, 735) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 1 lõikes 1 asendatakse tekstiosa «piirkondlikule maaparandusbüroole (edaspidi maaparandusbüroo)» sõnaga «Põllumajandusametile»;

2) paragrahvi 2 lõikes 1 asendatakse sõna «maaparandusbüroo» sõnaga «Põllumajandusameti»;

3) lisa 1 punktist 5 jäetakse välja tabeli viimane rida;

4) lisa 2 punkt 11 sõnastatakse järgmiselt:

«Põllumajandusameti otsuse number   kuupäev ».

§ 4. Põllumajandusministri 16. juuni 2003. a määrust nr 56 «Maaparandussüsteemi ehitamise tehniliste dokumentide koostamise kord ning sisu- ja vorminõuded» (RTL 2003, 73, 1077; 2009, 48, 689) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 6 lõikes 1 asendatakse sõnad «piirkondliku maaparandusbüroo» sõnaga «Põllumajandusameti»;

2) lisas 1 asendatakse sõna «Maaparandusbüroo» sõnaga «Põllumajandusamet».

§ 5. Põllumajandusministri 11. juuli 2003. a määruse nr 69 «Maaparandussüsteemi ehitusprojekti ekspertiisile esitatavad nõuded ja ekspertiisi tegemise kord» (RTL 2003, 88, 1292) § 4 lõiked 8 ja 9 sõnastatakse järgmiselt:

« (8) Ekspertiisiaktile kirjutavad alla ekspertiisi tegemise õigust omava ettevõtja selleks volitusi omav isik ja ekspertiisi teinud isik.

(9) Ekspertiisiakt koostatakse kahes eksemplaris, millest üks antakse ehitusprojekti ekspertiisi tellijale ja teine maaparandussüsteemi projekteerijale.»

§ 6. Põllumajandusministri 11. juuli 2003. a määrust nr 70 «Maaparandussüsteemi ekspertiisile esitatavad nõuded ja ekspertiisi tegemise kord» (RTL 2003, 88, 1293) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 1 lõikes 2 asendatakse sõna «maaparandusbüroo» sõnaga «Põllumajandusameti»;

2) paragrahvi 2 punktis 1 asendatakse sõna «maaparandusbüroole» sõnaga «Põllumajandusametile»;

3) paragrahvi 4 lõige 9 sõnastatakse järgmiselt:

« (9) Ekspertiisiaktile kirjutavad alla ekspertiisi tegemise õigust omava ettevõtja selleks volitusi omav isik ja ekspertiisi teinud isik. Ekspertiisiakt väljastatakse maaparandussüsteemi omanikule.»

§ 7. Põllumajandusministri 14. juuli 2008. a määrust nr 72 «Maaparandushoiukava sisu- ja vorminõuded ning kava koostamise kord» (RTL 2008, 61, 872) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 14 tekst sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Põllumajandusamet korraldab hoiukavade koostamist järgmiste alamvesikondade kohta:
1) Viru alamvesikond;
2) Peipsi alamvesikond;
3) Võrtsjärve alamvesikond;
4) Harju alamvesikond;
5) Matsalu alamvesikond;
6) Pärnu alamvesikond;
7) Läänesaarte alamvesikond;
8) Mustjõe alamvesikond.

(2) Lõike 1 punktides 1–3 nimetatud alamvesikondade hoiukavade alusel koostab Põllumajandusamet Ida-Eesti vesikonna hoiukava ja punktides 4–7 nimetatud alamvesikondade hoiukavade alusel Lääne-Eesti vesikonna hoiukava.»;

2) lisa 1 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 8. Põllumajandusministri 21. juuli 2005. a määrust nr 82 «Maaparandussüsteemi ehitusprojekti sisu- ja vorminõuded» (RTL 2005, 86, 1294; 2009, 41, 540) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvis 18 asendatakse sõnad «piirkondlik maaparandusbüroo» sõnaga «Põllmajandusamet»;

2) lisa 1 punkt 15 sõnastatakse järgmiselt:

«Põllumajandusameti otsuse number   kuupäev ».

§ 9. Põllumajandusministri 13. mai 2004. a määrust nr 90 «Järelevalvetoimingute loetelu, mille tegemise ajal peab järelevalvetöötaja kandma eri- või kaitseriietust» (RTL 2004, 66, 1101) muudetakse järgmiselt:

1) määruse pealkirjas asendatakse sõna «järelevalvetöötaja» sõnaga «järelevalveametnik»;

2) paragrahvis 1 asendatakse sõnad «piirkondliku maaparandusbüroo ning Maaparanduse Ehitusjärelevalve- ja Ekspertiisibüroo järelevalvetöötaja» tekstiosaga «Põllumajandusameti järelevalveametnik (edaspidi järelevalveametnik)»;

3) paragrahvi 2 pealkirjas ja sissejuhatavas osas asendatakse sõna «järelevalvetöötaja» sõnaga «järelevalveametnik».

§ 10. Põllumajandusministri 2. detsembri 2005. a määruse nr 113 «Maaparandussüsteemi kasutuselevõtu akti sisu- ja vorminõuded» (RTL 2005, 117, 1850) lisa punktid 16 ja 17 sõnastatakse järgmiselt:

«16. Kasutuselevõtu akti kinnitamine

Põllumajandusameti otsuse number   kuupäev  
Allkiri      

17. Kasutuselevõtu akti kinnitamisest keeldumine

Põllumajandusameti otsuse number   kuupäev  
Allkiri     ».

3. peatükk
«MAHEPÕLLUMAJANDUSE SEADUSE» ALUSEL KEHTESTATUD MÄÄRUSTE MUUTMINE

§ 11. Põllumajandusministri 20. veebruari 2009. a määrust nr 25 «Mahepõllumajandusliku tootmise nõuded» (RTL 2009, 20, 253) muudetakse järgmiselt:

1) määruse tekstis asendatakse sõnad «Taimetoodangu Inspektsioon» sõnaga «Põllumajandusamet» asjakohases käändes;

2) paragrahvi 24 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Enne 1. jaanuari 2010 kehtinud nõuete kohaselt mahepõllumajanduslikule tootmisele viitavalt märgistatud tooteid võib turustada kuni 1. jaanuarini 2012.»

§ 12. Põllumajandusministri 20. veebruari 2009. a määruse nr 26 «Mahepõllumajanduse valdkonnas tegutsemiseks tunnustamise taotlemine ja taotluse menetlemise kord» (RTL 2009, 20, 254) § 1 lõikes 1 asendatakse sõnad «Taimetoodangu Inspektsioonile» sõnaga «Põllumajandusametile».

§ 13. Põllumajandusministri 5. detsembri 2006. a määruse nr 106 «Mahepõllumajanduse valdkonnas tegutseva isiku üle järelevalvet teostavate asutuste koodid» (RTL 2006, 87, 1600; 2009, 20, 249) § 2 muudetakse järgmiselt:

1) lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Põllumajandusameti kood on EE-ÖKO-01.»;

2) lõikes 2 asendatakse tekstiosa «EE-VTA» tekstiosaga «EE-ÖKO-02».

4. peatükk
«PERIOODI 2004–2006 STRUKTUURITOETUSE SEADUSE» ALUSEL KEHTESTATUD MÄÄRUSTE MUUTMINE

§ 14. Põllumajandusministri 14. aprilli 2004. a määruse nr 36 ««Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks – ühtne programmdokument aastateks 2004–2006» meetme 3.1 «Investeeringud põllumajandustootmisse» tingimused» (RTL 2004, 42, 716; 2009, 41, 539) § 20 lõike 2 punktis 7 asendatakse sõnad «Taimetoodangu Inspektsiooni» sõnaga «Põllumajandusameti».

§ 15. Põllumajandusministri 16. aprilli 2004. a määrust nr 39 ««Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks – ühtne programmdokument aastateks 2004–2006» meetme 3.2 «Põllumajandussaaduste töötlemise ja turustamise parandamise investeeringutoetus» tingimused» (RTL 2004, 45, 779; 82, 1310) muudetakse järgmiselt:

1) määruse preambulis ja tekstis asendatakse tekstiosa ««Struktuuritoetuse seadus»» tekstiosaga ««Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seadus»» asjakohases käändes;

2) määruse tekstis asendatakse sõnad «Taimetoodangu Inspektsiooni» sõnaga «Põllumajandusameti».

§ 16. Põllumajandusministri 10. juuni 2005. a määrust nr 66 ««Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks – ühtne programmdokument 2004–2006» meetme 3.4 «Integreeritud maaparandus» tingimused» (RTL 2005, 68, 690; 2006, 43, 773) muudetakse järgmiselt:

1) määruse preambulis ja tekstis asendatakse tekstiosa ««Struktuuritoetuse seadus»» tekstiosaga ««Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seadus»» asjakohases käändes;

2) paragrahvi 11 lõikes 5 asendatakse tekstiosa «Piirkondlik maaparandusbüroo (edaspidi maaparandusbüroo)» sõnaga «Põllumajandusamet»;

3) paragrahvi 12 lõikes 2 asendatakse sõnad «asukohajärgsele maaparandusbüroole» sõnaga «Põllumajandusametile»;

4) määruse tekstis asendatakse sõna «maaparandusbüroo» sõnaga «Põllumajandusamet» asjakohases käändes.

5. peatükk
«TAIMEDE PALJUNDAMISE JA SORDIKAITSE SEADUSE» ALUSEL KEHTESTATUD MÄÄRUSTE MUUTMINE

§ 17. Põllumajandusministri 20. jaanuari 2006. a määruse nr 7 «Põllukultuuride soovitatud sordilehe koostamise nõuded» (RTL 2006, 10, 186) tekstis asendatakse sõnad «Taimetoodangu Inspektsioon» sõnaga «Põllumajandusamet» asjakohases käändes.

§ 18. Põllumajandusministri 2. veebruari 2006. a määruse nr 15 «Volitatud põldtunnustaja ning volitatud seemneproovi võtja tasu määrad ja tasustamise kord» (RTL 2006, 15, 255; 2009, 25, 323) tekstis asendatakse sõnad «Taimetoodangu Inspektsioon» sõnaga «Põllumajandusamet» asjakohases käändes.

§ 19. Põllumajandusministri 18. aprilli 2006. a määruse nr 47 «Dekoratiivkultuuride paljundusmaterjali tootmise ja turustamise nõuded1» (RTL 2006, 35, 617; 63, 1142) § 7 lõike 5 punktis 3 asendatakse tekstiosa ««Taimetoodangu Inspektsioon» või selle lühend «TTI»» tekstiosaga ««Põllumajandusamet» või selle lühend «PMA»».

§ 20. Põllumajandusministri 20. aprilli 2006. a määruse nr 51 «Köögiviljakultuuride paljundusmaterjali tootmise ja turustamise nõuded1» (RTL 2006, 36, 628; 2007, 52, 951) § 6 lõike 6 punktis 3 asendatakse tekstiosa ««Taimetoodangu Inspektsioon» või selle lühend «TTI»» tekstiosaga ««Põllumajandusamet» või selle lühend «PMA»».

§ 21. Põllumajandusministri 24. aprilli 2006. a määruse nr 52 «Peediseemne kategooriad ning peediseemne tootmise ja turustamise nõuded1» (RTL 2006, 37, 635; 2009, 25, 323) tekstis asendatakse sõnad «Taimetoodangu Inspektsioon» sõnaga «Põllumajandusamet» asjakohases käändes.

§ 22. Põllumajandusministri 24. aprilli 2006. a määruse nr 53 «Õli- ja kiudtaimede seemne kategooriad ning õli- ja kiudtaimede seemne tootmise ja turustamise nõuded1» (RTL 2006, 37, 636; 2009, 25, 323) tekstis asendatakse sõnad «Taimetoodangu Inspektsioon» sõnaga «Põllumajandusamet» asjakohases käändes.

§ 23. Põllumajandusministri 24. aprilli 2006. a määruse nr 55 «Teraviljaseemne kategooriad ning teraviljaseemne tootmise ja turustamise nõuded1» (RTL 2006, 37, 638; 2009, 25, 323) tekstis asendatakse sõnad «Taimetoodangu Inspektsioon» sõnaga «Põllumajandusamet» asjakohases käändes.

§ 24. Põllumajandusministri 24. aprilli 2006. a määruse nr 56 «Söödakultuuride seemne kategooriad ning söödakultuuride seemne tootmise ja turustamise nõuded1» (RTL 2006, 37, 639; 2009, 25, 323) tekstis asendatakse sõnad «Taimetoodangu Inspektsioon» sõnaga «Põllumajandusamet» asjakohases käändes.

§ 25. Põllumajandusministri 3. mai 2006. a määruse nr 58 «Seemnekartuli kategooriad ning seemnekartuli tootmise ja turustamise nõuded1» (RTL 2006, 40, 701; 2007, 27, 485) tekstis asendatakse sõnad «Taimetoodangu Inspektsioon» sõnaga «Põllumajandusamet» asjakohases käändes.

§ 26. Põllumajandusministri 5. mai 2006. a määruse nr 60 «Köögiviljakultuuride seemne kategooriad ning köögiviljakultuuride seemne tootmise ja turustamise nõuded1» (RTL 2006, 41, 734; 2009, 25, 323) tekstis asendatakse sõnad «Taimetoodangu Inspektsioon» sõnaga «Põllumajandusamet» asjakohases käändes.

§ 27. Põllumajandusministri 9. mai 2006. a määrust nr 62 «Puuvilja- ja marjakultuuride paljundusmaterjali kategooriad ning puuvilja- ja marjakultuuride paljundusmaterjali tootmise ja turustamise nõuded1» (RTL 2006, 41, 736; 63, 1142) muudetakse järgmiselt:

1) määruse tekstis asendatakse sõnad «Taimetoodangu Inspektsioon» sõnaga «Põllumajandusamet» asjakohases käändes;

2) paragrahvi 16 lõike 7 punktis 3 asendatakse tekstiosa ««Taimetoodangu Inspektsioon» või selle lühend «TTI»» tekstiosaga ««Põllumajandusamet» või selle lühend «PMA»».

§ 28. Põllumajandusministri 6. juuli 2006. a määruse nr 83 «Sordiaretuse, teadustöö, tootmiskatsete või riiklike katsete tegemiseks seemne- ja paljundusmaterjali partii importimise nõuded, importimise loa saamiseks esitatava taotluse sisu nõuded ning loa taotlemise ja taotluse menetlemise kord» (RTL 2006, 55, 1005; 2009, 25, 323) § 2 lõikes 1 asendatakse sõnad «Taimetoodangu Inspektsiooni» sõnaga «Põllumajandusameti».

6. peatükk
«TAIMEKAITSESEADUSE» ALUSEL KEHTESTATUD MÄÄRUSTE MUUTMINE

§ 29. Põllumajandusministri 16. veebruari 2006. a määrust nr 21 «Taimetervise saatekirja vorm ning kasutamise kord1» (RTL 2006, 21, 346; 2008, 86, 1198) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 4 lõikes 1 asendatakse sõnad «Taimetoodangu Inspektsiooni» sõnaga «Põllumajandusameti»;

2) paragrahvi 5 lõikes 3 asendatakse sõnad «Taimetoodangu Inspektsiooni maakonnabüroosse» sõnaga «Põllumajandusametisse»;

3) paragrahvis 6 asendatakse sõnad «Taimetoodangu Inspektsiooni maakonnabüroos» sõnaga «Põllumajandusametis».

§ 30. Põllumajandusministri 29. aprilli 2005. a määruse nr 51 «Taimekaitseseadme korralise tehnilise kontrolli kord» (RTL 2005, 49, 688) § 2 lõikes 5 asendatakse sõnad «Taimetoodangu Inspektsiooni» sõnaga «Põllumajandusameti».

§ 31. Põllumajandusministri 1. juuni 2005. a määruse nr 59 «Toimeaine Euroopa Ühenduste Nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ lisasse 1 kandmiseks ja taimekaitsevahendi turule lubamiseks esitatavate taotluste sisu- ja vorminõuded1» (RTL 2005, 63, 912) § 2 lõikes 7 asendatakse sõnad «Taimetoodangu Inspektsioonile» sõnaga «Põllumajandusametile».

§ 32. Põllumajandusministri 1. juuni 2005. a määruse nr 60 «Taimekaitsevahendi ja toimeaine kohta esitatud andmete hindamise kord ning hindamise ja turule lubamise otsuse tegemise ühtsed põhimõtted vastavalt Euroopa Nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ lisale 6 ning taotluse menetlemise kord1» (RTL 2005, 63, 913) tekstis asendatakse sõnad «Taimetoodangu Inspektsioon» sõnaga «Põllumajandusamet».

§ 33. Põllumajandusministri 25. aprilli 2007. a määruse nr 67 «Taimedest, taimsetest saadustest ja muudest objektidest ning taimekaitsevahenditest võetavate proovide kogused ja nende võtmise kord1» (RTL 2007, 38, 659; 2008, 86, 1198) tekstis asendatakse sõnad «Taimetoodangu Inspektsiooni» sõnaga «Põllumajandusameti».

§ 34. Põllumajandusministri 14. juuli 2008. a määruse nr 71 «Puidumärgi kasutamise õiguse saamiseks taotluse esitamise ja taotluse menetlemise kord ning nõuded puidumärgiga märgistatava puidu ja puidust toote töötlemisele ja valmistamisele ning puidumärgi kasutamisele» (RTL 2008, 61, 871) tekstis asendatakse sõnad «Taimetoodangu Inspektsioon» sõnaga «Põllumajandusamet» asjakohases käändes.

§ 35. Põllumajandusministri 6. juuli 2006. a määruse nr 82 «Taimekaitsevahendi lihtsustatud korras turule lubamisele esitatavad nõuded, taotluse sisu- ja vorminõuded ning taotluse menetlemise kord1» (RTL 2006, 55, 1004; 2008, 57, 791) tekstis asendatakse sõnad «Taimetoodangu Inspektsioon» sõnaga «Põllumajandusamet» asjakohases käändes.

§ 36. Põllumajandusministri 12. augusti 2005. a määruse nr 87 «Piirkonna kahjustajavabaks tunnistamise taotlemise nõuded, taotluse esitamise ja menetlemise kord, kahjustajavaba piirkonna nõuded ning piirkonna kahjustajavabana säilitamise kord ja nõuded» (RTL 2005, 91, 1372) tekstis asendatakse sõnad «Taimetoodangu Inspektsioon» sõnaga «Põllumajandusamet» asjakohases käändes.

§ 37. Põllumajandusministri 24. mai 2004. a määrust nr 96 «Tootmise kohas kontrollitavate ja taimepassiga varustatavate taimede, taimsete saaduste ja muude objektide nimekiri, taimepassile kantavate andmete loetelu ja taimepassi väljastamise ja asendamise kord1» (RTL 2004, 68, 1124; 2009, 84, 1233) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 3 lõike 2 punktis 3 asendatakse tekstiosa ««Taimetoodangu Inspektsioon» või selle lühend «TTI»» tekstiosaga ««Põllumajandusamet» või selle lühend «PMA»»;

2) määruse tekstis asendatakse sõnad «Taimetoodangu Inspektsioon» sõnaga «Põllumajandusamet» asjakohases käändes;

3) paragrahvi 41 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Enne 1. jaanuari 2010 vormistatud taimepass kehtib kuni 1. jaanuarini 2013.»

§ 38. Põllumajandusministri 24. mai 2004. a määrust nr 98 «Fütosanitaarsertifikaadi sisu- ja vorminõuded ning fütosanitaarsertifikaadi väljastamise, asendamise ja säilitamise kord1» (RTL 2004, 68, 1126; 2008, 86, 1198) muudetakse järgmiselt:

1) määruse tekstis asendatakse sõnad «Taimetoodangu Inspektsioon» sõnaga «Põllumajandusamet» asjakohases käändes;

2) paragrahvis 7 asendatakse sõnad «Taimetoodangu Inspektsiooni maakonnabüroos» sõnaga «Põllumajandusametis».

§ 39. Põllumajandusministri 4. novembri 2008. a määruse nr 103 «Nõuded taimekaitsevahendi efektiivsuskatsetele ja katseüksusele ning tunnustamise taotlemise ja taotluse menetlemise kord1» (RTL 2008, 90, 1268) tekstis asendatakse sõnad «Taimetoodangu Inspektsioon» sõnaga «Põllumajandusamet» asjakohases käändes.

§ 40. Põllumajandusministri 8. detsembri 2006. a määruse nr 109 «Taimekaitsevahendi teadus- või arendustöö eesmärgil Eestisse toimetamiseks ja kasutamiseks antava loa saamiseks esitatavad nõuded, loa taotlemise ja taotluse menetlemise kord1» (RTL 2006, 88, 1625; 2008, 90, 1267) tekstis asendatakse sõnad «Taimetoodangu Inspektsioon» sõnaga «Põllumajandusamet» asjakohases käändes.

§ 41. Põllumajandusministri 8. detsembri 2006. a määruse nr 110 «Ettevõtte, kus tegeletakse puidu kuivatamise või puidust toodete valmistamisega, nõuetele vastavaks tunnistamise taotlemise ja taotluse menetlemise kord» (RTL 2006, 88, 1626) tekstis asendatakse sõnad «Taimetoodangu Inspektsioon» sõnaga «Põllumajandusamet» asjakohases käändes.

§ 42. Põllumajandusministri 8. detsembri 2006. a määruse nr 111 «Puidu kuivatamise ja puidukuivatis kuivatatud puidust toodete valmistamise nõuded ja vastavusmärgi vorminõuded» (RTL 2006, 88, 1627) tekstis asendatakse sõnad «Taimetoodangu Inspektsioon» sõnaga «Põllumajandusamet» asjakohases käändes.

§ 43. Põllumajandusministri 10. juuli 2007. a määruse nr 112 «Taimede, taimsete saaduste ja muude objektide kontrollimise kord nende ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamise korral1» (RTL 2007, 58, 1064; 2008, 86, 1198) tekstis asendatakse sõnad «Taimetoodangu Inspektsiooni» sõnaga «Põllumajandusameti».

§ 44. Põllumajandusministri 8. detsembri 2006. a määruse nr 113 «Taimekaitsevahendi kasutusala laiendamise taotluse sisu- ja vorminõuded» (RTL 2007, 88, 1629; 2008, 57, 791) §-s 2 asendatakse sõnad «Taimetoodangu Inspektsioonile» sõnaga «Põllumajandusametile».

§ 45. Põllumajandusministri 7. juuli 2004. a määruse nr 117 «Taimekaitsevahendites kasutada keelatud toimeainete loetelu1» (RTL 2004, 96, 1504) tekstis asendatakse sõnad «Taimetoodangu Inspektsioon» sõnaga «Põllumajandusamet».

§ 46. Põllumajandusministri 23. detsembri 2005. a määruse nr 131 «Toimeaine hindamiseks kuluvate tundide piirmäär, toimeaine hindamisega seotud tasu suurus ning tasu arvestamise ja maksmise kord1» (RTL 2005, 124, 1977) tekstis asendatakse sõnad «Taimetoodangu Inspektsiooni» sõnaga «Põllumajandusameti».

7. peatükk
«VÄETISESEADUSE» ALUSEL KEHTESTATUD MÄÄRUSTE MUUTMINE

§ 47. Põllumajandusministri 5. veebruari 2009. a määruse nr 13 «Väetise registreerimise taotluse vorm» (RTL 2009, 16, 193) lisa pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

«PÕLLUMAJANDUSAMETILE».

§ 48. Põllumajandusministri 15. juuli 2009. a määruse nr 77 «Nõuded väetise pakendi ja teabelehe märgistusele» (RTL 2009, 59, 870) § 6 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Enne 2010. aasta 1. jaanuari kehtinud nõuete kohaselt märgistatud väetist võib turustada kuni 2013. aasta 1. jaanuarini.»

§ 49. Põllumajandusministri 14. augusti 2003. a määruse nr 83 «Teadustöös kasutatava väetiseregistris registreerimata väetise sisseveoks loa saamiseks esitatava taotluse vorm, esitatavate dokumentide loetelu ja taotluse menetlemise kord» (RTL 2003, 95, 1426) tekstis asendatakse sõnad «Taimetoodangu Inspektsioon» sõnaga «Põllumajandusamet» asjakohases käändes.

8. peatükk
RAKENDUSSÄTE

§ 50. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2010. a.

Minister Helir-Valdor SEEDER

Kantsler Ants NOOT

Lisa 1

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json