Teksti suurus:

Maaparandussüsteemi ehitusloa taotluse ning ehitusloa sisu- ja vorminõuded

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:

Maaparandussüsteemi ehitusloa taotluse ning ehitusloa sisu- ja vorminõuded

Vastu võetud 16.06.2003 nr 55
RTL 2003, 73, 1076
jõustumine 01.07.2003

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
08.05.2006RTL 2006, 41, 73521.05.2006
08.12.2009RTL 2009, 93, 134801.01.2010

Määrus kehtestatakse «Maaparandusseaduse» § 14 lõike 3 alusel.

§ 1. Maaparandussüsteemi ehitusloa taotluse sisu- ja vorminõuded

 (1) Maaparandussüsteemi kuuluva hoone ja rajatise (edaspidi maaparandusehitis) ehitusloa taotlus (edaspidi taotlus) on lisas 1 toodud vormi kohane paberkandjal dokument, mille maaparandusehitise ehitamist sooviv isik (edaspidi taotleja) esitab Põllumajandusametile.
[RTL 2009, 93, 1348 - jõust. 01.01.2010]

 (2) Taotluses kajastatakse andmed taotleja, kinnisasja, millele kavandatakse maaparandusehitise ehitamine, kavandatava maaparandusehitise ja kavandatavate ehitustööde alustamise ja lõpetamise kohta. Ehitusloa saamiseks lisatakse taotlusele:
 1) maaparandusehitise ehitusprojekt;
 2) ehitusprojekti ekspertiisiakt, kui see on olemas;
 3) keskkonnamemorandum;
 4) olulise keskkonnamõju hindamise dokumendid, kui mõju hindamine on ette nähtud;
 5) riigilõivu tasumist tõendav dokument.

 (3) Pärast ehitusloa andmise või ehitusloa andmisest keeldumise otsuse tegemist märgitakse taotlusele väljaantud ehitusloa number või ehitusloa andmisest keeldumise korral keeldumise põhjendus ning muud lisas 1 toodud andmed.
[RTL 2006, 41, 735 - jõust. 21.05.2006]

§ 2. Maaparandussüsteemi ehitusloa sisu- ja vorminõuded

 (1) Maaparandusehitise ehitusluba (edaspidi ehitusluba) on lisas 2 toodud vormi kohane Põllumajandusameti nõusolek ehitada ehitusloale märgitud kinnisasjale ehitusprojekti kohane maaparandusehitis. Ehitusluba koostatakse paberkandjal.
[RTL 2009, 93, 1348 - jõust. 01.01.2010]

 (2) Ehitusloal kajastatakse andmed taotleja, kinnisasja, millele kavandatakse maaparandusehitise ehitamine, projekteerija ja kavandatava maaparandusehitise kohta ning ehitusloa tehnilised andmed.
[RTL 2006, 41, 735 - jõust. 21.05.2006]

§ 3. Rakendussäte

  Määrus jõustub 1. juulil 2003. aastal.

Lisa 1 

Lisa 2 

/otsingu_soovitused.json