Teksti suurus:

Maaparandussüsteemi ehitusprojekti ekspertiisile esitatavad nõuded ja ekspertiisi tegemise kord

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:

Maaparandussüsteemi ehitusprojekti ekspertiisile esitatavad nõuded ja ekspertiisi tegemise kord

Vastu võetud 11.07.2003 nr 69
RTL 2003, 88, 1292
jõustumine 28.07.2003

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
08.12.2010RTL 2009, 93, 134801.01.2010

Määrus kehtestatakse «Maaparandusseaduse» § 11 lõike 4 alusel.

§ 1. Maaparandussüsteemi ehitusprojekti ekspertiis

  Maaparandussüsteemi ehitusprojekti ekspertiis (edaspidi ehitusprojekti ekspertiis) on maaparandussüsteemi ehitusprojekti (edaspidi ehitusprojekt) vastavuse hindamine ehitusprojektile ettenähtud nõuetele.

§ 2. Ehitusprojekti ekspertiisi tegemise lähtealused

  Ehitusprojekti ekspertiisi tegemisel peab ekspertiisi tegija lähtuma:
 1) maaparandussüsteemi projekteerimistingimustest;
 2) maaparanduse uurimistöö tulemustest, kui uurimistöö tegemine oli maaparandussüsteemi projekteerimistingimustes ette nähtud;
 3) ehitusmaterjalidele ja -toodetele esitatud nõuetest;
 4) maaparandussüsteemi ehitusprojekti ekspertiisi tegija poolt kogutud maaparandussüsteemi maa-ala ülevaatuse andmetest.

§ 3. Ehitusprojekti ekspertiisile esitatavad nõuded

 (1) Ehitusprojekti ekspertiisi tegemisel kontrollitakse ehitusprojekti vastavust ehitusprojekti sisu- ja vorminõuetele ning ehitusprojekti koostanud isiku (edaspidi projekteerija) vastavust nõuetele.

 (2) Ehitusprojekti ekspertiisi tegemisel hinnatakse kavandatava maaparandussüsteemi vastavust keskkonna nõuetele ning ehitusprojekti vastavust:
 1) maaparandussüsteemi projekteerimistingimustele;
 2) maaparandussüsteemi projekteerimisnormidele;
 3) maaparanduse uurimistöö tulemustele, kui uurimistöö tegemine oli maaparandussüsteemi projekteerimistingimustes ette nähtud;
 4) maaparandussüsteemile esitatud nõuetele.

§ 4. Ehitusprojekti ekspertiisi tegemise kord

 (1) Ehitusprojekti ekspertiisi tegemisel hinnatakse esitatud dokumentide vastavust nõuetele. Vajadusel kontrollitakse projektlahenduse nõuetekohasust kinnisasjal, kuhu kavandatakse maaparandussüsteemi ehitamist.

 (2) Ehitusprojekti ekspertiisi kinnisasjal tehakse selle kinnisasja omaniku või tema volitatud isiku juuresolekul või nimetatud isikute juuresolekuta, kui ekspertiisi tegemise aeg on omaniku või tema volitatud isikuga kokku lepitud.

 (3) Ehitusprojekti ekspertiisi tegemise tulemusena koostatakse ehitusprojekti ekspertiisiakt (edaspidi ekspertiisiakt), milles kajastatakse lähteandmed, ehitusprojekti kirjeldus, tehniliste lahenduste hindamine ning tehtud järeldused.

 (4) Ekspertiisiakt koosneb sissejuhatavast osast, põhiosast ja järelduste osast.

 (5) Ekspertiisiakti sissejuhatavas osas peab märkima:
 1) kavandatava maaparandussüsteemi nimetuse;
 2) ekspertiisiakti koostamise kuupäeva ja koha;
 3) projekteerija andmed;
 4) ehitusprojekti ekspertiisi tellija andmed;
 5) ehitusprojekti ekspertiisi tegija andmed;
 6) ekspertiisi tegemise lähtealused.

 (6) Ekspertiisiakti põhiosa peab sisaldama:
 1) ehitusprojekti lühiiseloomustust;
 2) põhiliste tehniliste lahenduste iseloomustust;
 3) tehniliste jooniste andmed;
 4) hinnangut maaparanduse uurimistöö kohta, kui uurimistöö tegemine oli maaparandussüsteemi projekteerimistingimustes ette nähtud.

 (7) Ekspertiisiakti järelduste osa peab sisaldama:
 1) üldisi järeldusi ehitusprojekti kohta;
 2) hinnangut ehitusprojekti nõuetele vastavuse või mittevastavuse kohta;
 3) ettepanekut ehitusprojekti muutmiseks või täiendamiseks juhul, kui ehitusprojekt ei vasta nõuetele.

 (8) Ekspertiisiaktile kirjutavad alla ekspertiisi tegemise õigust omava ettevõtja selleks volitusi omav isik ja ekspertiisi teinud isik.
[RTL 2009, 93, 1348 - jõust. 01.01.2010]

 (9) Ekspertiisiakt koostatakse kahes eksemplaris, millest üks antakse ehitusprojekti ekspertiisi tellijale ja teine maaparandussüsteemi projekteerijale.
[RTL 2009, 93, 1348 - jõust. 01.01.2010]

/otsingu_soovitused.json