Teksti suurus:

Maaparandussüsteemi ekspertiisile esitatavad nõuded ja ekspertiisi tegemise kord

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:

Maaparandussüsteemi ekspertiisile esitatavad nõuded ja ekspertiisi tegemise kord

Vastu võetud 11.07.2003 nr 70
RTL 2003, 88, 1293
jõustumine 28.07.2003

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
08.12.2009RTL 2009, 93, 134801.01.2010

Määrus kehtestatakse «Maaparandusseaduse» § 24 lõike 4 alusel.

§ 1. Maaparandussüsteemi ekspertiis

 (1) Maaparandussüsteemi ekspertiis on maaparandussüsteemi vastavuse hindamine maaparandussüsteemile esitatud nõuetele.

 (2) Maaparandussüsteemi ekspertiis tehakse, kui maaparandussüsteem ei ole selle kasutuselevõtu akti läbivaadanud Põllumajandusameti arvates nõuetekohane.
[RTL 2009, 93, 1348 - jõust. 01.01.2010]

§ 2. Maaparandussüsteemi ekspertiisi tegemise lähtealused

  Maaparandussüsteemi ekspertiisi tegemisel peab ekspertiisi tegija lähtuma:
 1) Põllumajandusametile esitatud maaparandussüsteemi kasutuselevõtu aktist;
[RTL 2009, 93, 1348 - jõust. 01.01.2010]
 2) maaparandussüsteemi ehitusprojektist;
 3) maaparandussüsteemi projekteerimistingimustest;
 4) maaparandussüsteemi ehitamise tehnilistest dokumentidest.

§ 3. Maaparandussüsteemi ekspertiisile esitatavad nõuded

  Ekspertiisi tegemise käigus kontrollitakse maaparandussüsteemi vastavust:
 1) maaparandussüsteemi ehitusprojektile;
 2) maaparandussüsteemi projekteerimistingimustele;
 3) maaparandussüsteemi ehitamise tehnilistele nõuetele.

§ 4. Maaparandussüsteemi ekspertiisi tegemise kord

 (1) Maaparandussüsteemi vastavust nõuetele kontrollitakse vaatlemise või maaparandussüsteemi osade mõõtmise teel.

 (2) Maaparandussüsteemi ekspertiis tehakse maaparandussüsteemi omaniku või tema volitatud isiku juuresolekul või nimetatud isikute juuresolekuta, kui ekspertiisi tegemise aeg on maaparandussüsteemi omaniku või tema volitatud isikuga kokku lepitud.

 (3) Maaparandussüsteemi ekspertiisi tegemise tulemusena koostatakse maaparandussüsteemi ekspertiisiakt (edaspidi ekspertiisiakt), milles kajastatakse lähteandmed, maaparandussüsteemi kirjeldus, maaparandussüsteemi nõuetekohasuse kontrollimise tulemused ja tehtud järeldused.

 (4) Ekspertiisiakt koosneb sissejuhatavast osast, põhiosast ja järelduste osast.

 (5) Ekspertiisiakti sissejuhatavas osas peab märkima:
 1) maaparandussüsteemi nimetuse;
 2) ekspertiisiakti koostamise kuupäeva ja koha;
 3) maaparandussüsteemi omaniku, ehitaja ja omanikujärelevalve tegija andmed;
 4) maaparandussüsteemi ekspertiisi tegija andmed;
 5) maaparandussüsteemi kontrollimisel viibinud isikute andmed;
 6) maaparandussüsteemi ekspertiisi tegemise lähtealused.

 (6) Ekspertiisiakti põhiosa peab sisaldama:
 1) maaparandussüsteemi lühiiseloomustust;
 2) maaparandussüsteemi visuaalse kontrolli tulemusi;
 3) maaparandussüsteemi osade mõõtmise tulemusi, kui ekspertiisi käigus maaparandussüsteemi osasid mõõdeti.

 (7) Ekspertiisiakti järelduste osa peab sisaldama:
 1) üldisi järeldusi maaparandussüsteemi kohta;
 2) hinnangut maaparandussüsteemi nõuetele vastavuse või mittevastavuse kohta;
 3) ettepanekut nõuetele mittevastava maaparandussüsteemi nõuetele vastavaks viimiseks.

 (8) Kui maaparandussüsteemi kontrollimisel tehti fotod, lisatakse need ekspertiisiaktile.

 (9) Ekspertiisiaktile kirjutavad alla ekspertiisi tegemise õigust omava ettevõtja selleks volitusi omav isik ja ekspertiisi teinud isik. Ekspertiisiakt väljastatakse maaparandussüsteemi omanikule.
[RTL 2009, 93, 1348 - jõust. 01.01.2010]

/otsingu_soovitused.json