Teksti suurus:

Maaparandushoiukava sisu- ja vorminõuded ning kava koostamise kord

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:16.12.2010
Avaldamismärge:

Maaparandushoiukava sisu- ja vorminõuded ning kava koostamise kord

Vastu võetud 14.07.2008 nr 72
RTL 2008, 61, 872
jõustumine 26.07.2008

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
08.12.2009RTL 2009, 93, 134801.01.2010

Määrus kehtestatakse «Maaparandusseaduse» § 53 lõike 5 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1. Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse maaparandushoiukava sisu- ja vorminõuded ning kava koostamise kord.

§ 2. Maaparandushoiukava koostamise üldnõuded

 (1) Maaparandushoiukava (edaspidi hoiukava) on maaparandushoiutöö (edaspidi hoiutöö) sihipäraseks korraldamiseks ja maaparandussüsteemi keskkonnameetmete (edaspidi keskkonnameede) kavandamiseks paberkandjal ja digitaalselt koostatud planeerimisdokument.

 (2) Hoiukavad koostatakse Vabariigi Valitsuse 3. juuni 2004. a määruse nr 210 «Vesikondade ja alamvesikondade nimetamine» § 1 lõike 3 punktides 1–7 ja 9 loetletud alamvesikondade kohta.

 (3) Hoiutööde ja keskkonnameetmete otstarbekamaks kavandamiseks esitatakse alamvesikonna hoiukava seletuskiri, tehnilised üldnäitajad, piirkonna tehnilised näitajad ja kaardid lisas 1 toodud hoiukava piirkondade (edaspidi piirkond) kaupa.

 (4) Hoiukava koostatakse asjakohaste andmete ja kava koostamiseks tehtud uurimistöö tulemuste alusel, arvestades asjaomase veemajanduskava põhimõtetega.

 (5) Hoiukavas määratakse «Maaparandusseaduse» § 47 lõikes 2 nimetatud eesvoolu kaitselõigu ulatus suublal, kui maaparandussüsteemi suublaks on vooluveekogu. Kaitselõigu alguseks on eesvoolu suubumiskoht suublal. Kaitselõigu lõpuks on koht suublal, kus mõtteline vee paisutus kuni voolusängi perveni põhjustab eesvoolus veetaseme tõusu kuni projekteeritud 10% ületustõenäosusega vegetatsiooniperioodi maksimaalse veetasemeni.

2. peatükk HOIUKAVA SISU- JA VORMINÕUDED 

§ 3. Hoiukava

  Hoiukava osad on:
 1) tiitelleht;
 2) sisukord;
 3) seletuskiri;
 4) lisas 2 toodud vormi kohased hoiukava tehnilised üldnäitajad;
 5) lisas 3 toodud vormi kohased piirkonna tehnilised näitajad;
 6) hoiukava kaardid;
 7) riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude (edaspidi riigi eesvool) kohta koostatud pikiprofiilid;
 8) lisas 4 toodud vormi kohased hoiukava kooskõlastused.

§ 4. Hoiukava tiitelleht ja sisukord

 (1) Hoiukava tiitellehel märgitakse:
 1) hoiukava nimetus (vesikond, alamvesikond);
 2) hoiukava koostaja ja hoiukava koostamisse kaasatud isiku nimi;
 3) hoiukava koostamise aasta.

 (2) Hoiukava sisukorras esitatakse seletuskirja osade nimetused ja lisade loetelu.

§ 5. Hoiukava seletuskiri

 (1) Hoiukava seletuskirja (edaspidi seletuskiri) osad on:
 1) ülevaade alamvesikonnast;
 2) ülevaade piirkonna maaparandussüsteemidest;
 3) ülevaade piirkonna maaparandussüsteemi maa-ala maakasutusest;
 4) ülevaade piirkonna eesvoolude veekaitsest;
 5) ülevaade piirkonna ühistegevusest maaparandushoiul;
 6) ülevaade piirkonnas kavandatud eesmärkidest ja rakendatavatest meetmetest.

 (2) Vajaduse korral kajastatakse seletuskirjas muud inimtegevuse valdkonda, kui sellel on mõju maaparandushoiule.

 (3) Seletuskirja juurde kuuluvad lisas 2 toodud vormi kohased hoiukava tehnilised üldnäitajad.

 (4) Seletuskirja juurde kuuluvad järgmised lisas 3 toodud vormi kohased tabelid piirkonna tehniliste näitajate kohta:
 1) eesvoolude valgalade kirjeldus;
 2) tehtud uurimistööd;
 3) eesvoolude kaitselõigud suublal (vooluveekogul);
 4) riigi eesvoolude voolusängi seisund;
 5) riigi eesvoolude tööde mahud;
 6) riigi eesvooludel drenaažisuudmete tööde mahud;
 7) riigi eesvooludel truupide ja sildade tööde mahud;
 8) riigi eesvoolude hoiutööde mahtude kokkuvõte;
 9) riigi eesvooludel olemasolevate maaparandussüsteemi keskkonnakaitserajatiste (edaspidi keskkonnakaitserajatis) hoiutööde mahtude kokkuvõte;
 10) riigi eesvooludel kavandatud keskkonnameetmete rakendamise vajadus;
 11) muudel üle 10 km2 valgalaga eesvooludel (edaspidi I järgu eesvool) kavandatud keskkonnameetmete rakendamise vajadus;
 12) riigi eesvoolude hoiutööde, eesvooludel olemasolevate keskkonnakaitserajatiste hoiutööde ja kavandatud keskkonnameetmete rakendamise eeldatav maksumus.

 (5) Seletuskirja juurde kuuluvad Eesti põhikaardi alusel koostatud järgmised hoiukava kaardid:
 1) alamvesikonna üldkaart;
 2) piirkonna maaparandussüsteemide kaart;
 3) piirkonna eesvoolude veekaitse kaart;
 4) piirkonna maaparanduse ühistegevust kajastav kaart.

§ 6. Ülevaade alamvesikonnast

  Alamvesikonna ülevaates kirjeldatakse:
 1) kasutatud andmestikke ja tehtud uurimistöid;
 2) alamvesikonna valgala hüdrograafiat;
 3) looduslikke tingimusi ja maakasutust;
 4) hoiukava piirkondi;
 5) maaparandussüsteemide üldandmeid;
 6) piirkondade olulisemaid probleeme ja hoiukava seotust asjakohase veemajanduskavaga.

§ 7. Ülevaade piirkonna maaparandussüsteemidest

  Piirkonna maaparandussüsteemide ülevaates kirjeldatakse:
 1) maaparandussüsteemide eesvoolude ja nendel paiknevate rajatiste seisundit;
 2) maaparandussüsteemide reguleeriva võrgu seisundit;
 3) riigi eesvooludel koprakahjustusi;
 4) poldrite seisundit;
 5) niisutus- ja kahepoolse reguleerimisega süsteemide seisundit.

§ 8. Ülevaade piirkonna maaparandussüsteemi maa-ala maakasutusest

  Piirkonna maaparandussüsteemi maa-ala maakasutuse ülevaates kirjeldatakse:
 1) kuivendussüsteemidega maa senist kasutamist;
 2) põllumajanduslikus kasutuses oleva kuivendatud maa kasutussobivust;
 3) põllumajanduslikust kasutusest väljas oleva maa seisundit.

§ 9. Ülevaade piirkonna eesvoolude veekaitsest

  Piirkonna eesvoolude veekaitse ülevaates kirjeldatakse:
 1) õigusaktidest tulenevaid piiranguid maaparandushoiul;
 2) riigi eesvoolude ökoloogilist seisundit;
 3) piirkonnas hajureostuse leviku ohtliku maa-ala paiknemist;
 4) olemasolevaid maaparandussüsteemi keskkonnakaitserajatisi.

§ 10. Ülevaade piirkonna ühistegevusest maaparandushoiul

  Maaparandushoiul piirkonna ühistegevuse ülevaates:
 1) kirjeldatakse olemasolevaid maaparandusühistuid;
 2) analüüsitakse ühistute tööd ja toimekust.

§ 11. Piirkonnas kavandatud eesmärgid ja meetmed

 (1) Riigi eesvooludel selgitatakse välja:
 1) eesvooludel hoiutööde tegemise vajadus;
 2) hoiutööde mahud ja tööde tegemise eeldatav maksumus.

 (2) Muul maaparandussüsteemi osal selgitatakse välja:
 1) maaparandussüsteemi uuendamise ja rekonstrueerimise vajadus;
 2) kasutusest väljas oleva kuivendatud maa kasutussobivus.

 (3) Eesvoolude keskkonnameetmete kavandamisel hinnatakse:
 1) vajadust vähendada põllumajandusliku hajureostuse leviku ohtu I järgu eesvooludesse;
 2) riigi eesvoolude ökoloogilise seisundi parandamise vajadust ja võimalusi;
 3) eesvooludel olemasolevate keskkonnakaitserajatiste hoiuvajadust.

 (4) Kavandatakse uute maaparandusühistute soovituslikud tegevuspiirkonnad.

§ 12. Hoiukava kaardid

 (1) Alamvesikonna üldkaardile kantakse:
 1) alamvesikonna piir;
 2) piirkondade piirid;
 3) kohalike omavalitsuste piirid;
 4) maaparandussüsteemi eesvoolud;
 5) maaparandussüsteemide maa-ala piir.

 (2) Piirkonna maaparandussüsteemide kaardile kantakse:
 1) piirkonna piir;
 2) eesvoolud, sealhulgas eraldi riigi eesvoolud;
 3) maaparandussüsteemi eesvoolude kaitselõigud;
 4) riigi eesvoolude valgalade piirid;
 5) maaparandussüsteemide maa-ala piir;
 6) kasutuses olev põllumajandusmaa;
 7) drenaažiga kuivendatud maa-alal eraldi sügava madalsoo ja peenliivade ala;
 8) selle kuivendusvõrguga maaparandussüsteemi maa-ala piir, mis ei taga põllul maaviljeluseks sobivat mullaveerežiimi.

 (3) Piirkonna eesvoolude veekaitse kaardile kantakse:
 1) piirkonna piir;
 2) maaparandussüsteemi eesvoolud, eraldi tähistatud üle 25, 10–25 ja alla 10 km2 valgalaga eesvoolud;
 3) maaparandussüsteemide maa-ala piir;
 4) kaitstavate alade piir;
 5) maaparandussüsteemid või nende osad, mille hoiul kehtivad õigusaktidest tulenevad keskkonnakaitsepiirangud;
 6) riigi eesvooludel koprapaisude asukoht ja koprapaisudest mõjutatud lõigud;
 7) eesvooludel olevad keskkonnakaitserajatised;
 8) hea seisundiga ja hea ökoloogilise potentsiaaliga riigi eesvoolud või nende lõigud;
 9) riigi eesvoolude lõigud, mille ökoloogilist seisundit on vajalik parandada;
 10) I järgu eesvoolul hajureostuse leviku ohtlikud lõigud.

 (4) Piirkonna maaparanduse ühistegevust kajastavale kaardile kantakse:
 1) piirkonna piir;
 2) eesvoolud, sealhulgas riigi eesvoolud ja ühistute hooldatavad eesvoolud;
 3) maaparandussüsteemi maa-ala piir;
 4) olemasolevate maaparandusühistute tegevuspiirkonnad;
 5) maaparandusühistute soovituslikud tegevuspiirkonnad.

§ 13. Riigi eesvoolu pikiprofiil

  Riigi eesvoolu pikiprofiilile kantakse:
 1) eesvoolu pervejoon;
 2) eesvoolu põhjajoon;
 3) projekteeritud veetaseme joon;
 4) kilometraaž (piketid);
 5) voolusängi pinnase andmed;
 6) püsivusklasside lõigud;
 7) settekihi pealispinna joon maaparandushoiukava koostamise ajal;
 8) sette maht (m3/m) ja asjakohaste lõikude pikkus;
 9) drenaažisuudmete ja suubuvate eesvoolude asukohad;
 10) eesvoolul paiknevate rajatiste, sealhulgas keskkonnakaitserajatiste asukohad.

3. peatükk HOIUKAVA KOOSTAMISE KORD 

§ 14. Hoiukava koostamise kord

 (1) Põllumajandusamet korraldab hoiukavade koostamist järgmiste alamvesikondade kohta:
 1) Viru alamvesikond;
 2) Peipsi alamvesikond;
 3) Võrtsjärve alamvesikond;
 4) Harju alamvesikond;
 5) Matsalu alamvesikond;
 6) Pärnu alamvesikond;
 7) Läänesaarte alamvesikond;
 8) Mustjõe alamvesikond.

 (2) Lõike 1 punktides 1–3 nimetatud alamvesikondade hoiukavade alusel koostab Põllumajandusamet Ida-Eesti vesikonna hoiukava ja punktides 4–7 nimetatud alamvesikondade hoiukavade alusel Lääne-Eesti vesikonna hoiukava.
[RTL 2009, 93, 1348 - jõust. 01.01.2010]

§ 15. Rakendussätted

 (1) Riigi eesvoolude olemasolevad projekti alusel koostatud pikiprofiilid digitaliseeritakse ja esitatakse ainult hoiukava digitaalses versioonis.

 (2) Riigi eesvoolu, mille kohta pikiprofiili koostatud ei ole või mille pikiprofiil ei ole säilinud, pikiprofiil koostatakse lõikes 1 nimetatud versioonis 1. jaanuariks 2011. a.

 (3) Eesvoolude kaitselõigud suublal määratakse 1. jaanuariks 2011. a.

 (4) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

Lisa 1

Lisa 2

Lisa 3

Lisa 4

/otsingu_soovitused.json