Teksti suurus:

Järelevalvetoimingute loetelu, mille tegemise ajal peab järelevalveametnik kandma eri- või kaitseriietust

Järelevalvetoimingute loetelu, mille tegemise ajal peab järelevalveametnik kandma eri- või kaitseriietust - sisukord
Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2014
Avaldamismärge:

Järelevalvetoimingute loetelu, mille tegemise ajal peab järelevalveametnik kandma eri- või kaitseriietust
[RTL 2009, 93, 1348 - jõust. 01.01.2010]

Vastu võetud 13.05.2004 nr 90
RTL 2004, 66, 1101
jõustumine 29.05.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
08.12.2009RTL 2009, 93, 134801.01.2010

Määrus kehtestatakse «Maaparandusseaduse» § 66 lõike 2 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

  Määruses kehtestatakse järelevalvetoimingute loetelu, mille tegemise ajal peab Põllumajandusameti järelevalveametnik (edaspidi järelevalveametnik), kes teostab oma pädevuse piires riiklikku järelevalvet «Maaparandusseaduse» ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuete täitmise üle, kandma eri- või kaitseriietust.
[RTL 2009, 93, 1348 - jõust. 01.01.2010]

§ 2. Järelevalvetoimingute loetelu, mille tegemise ajal peab järelevalveametnik kandma eri- või kaitseriietust
[RTL 2009, 93, 1348 - jõust. 01.01.2010]

  Järelevalveametnik peab kandma eri- või kaitseriietust järgmiste järelevalvetoimingute tegemise ajal:
[RTL 2009, 93, 1348 - jõust. 01.01.2010]
 1) maaparandussüsteemi projekteerimistingimuste andmise või projekteerimistingimuste andmisest keeldumise otsuse tegemiseks projekteerimistingimuste saamiseks esitatud taotluse põhjendatuse kohapealne kontrollimine;
 2) maaparandushoiutööde nõuetekohase tegemise kontrollimine;
 3) maaparandussüsteemi maa-alale kavandatava muu ehitise ehitamiseks ehitusprojekti ja ühiseesvoolu või ühiseesvoolu kaitselõigu veetaseme reguleerimise kavatsusele kooskõlastuse andmise või kooskõlastusest keeldumise otsuse tegemiseks vajalike toimingute tegemine kohapeal;
 4) maaparandussüsteemi maa-ala maakasutuse muutmise taotluse kooskõlastamiseks vajalike toimingute tegemine kohapeal;
 5) maakorraldustoimingu taotluse kooskõlastamiseks vajalike toimingute tegemine kohapeal;
 6) maaparandussüsteemi kasutusotstarbe lõppenuks lugemise või maaparandussüsteemi kasutusotstarbe lõppenuks lugemisest keeldumise otsuse tegemiseks, maaparandussüsteemi kasutusotstarbe lõppenuks lugemise taotluse põhjendatuse kohapealne kontrollimine;
 7) maaparandussüsteemi ehitamisel kasutatavatest ehitusmaterjalidest ja -toodetest kontrollproovide võtmine;
 8) maaparandussüsteemi avarii põhjuste uurimine.

/otsingu_soovitused.json