Teksti suurus:

Sadamarajatise turvaülevaatuse läbiviimise ning turvalisuse tunnistuse väljastamise kord ja tunnistuse vorm

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.12.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:23.01.2022
Avaldamismärge:RTL 2009, 91, 1327

Sadamarajatise turvaülevaatuse läbiviimise ning turvalisuse tunnistuse väljastamise kord ja tunnistuse vorm

Vastu võetud 09.12.2009 nr 121

Määrus kehtestatakse «Sadamaseaduse» § 24 lõike 12 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse sadamarajatise turvaülevaatuse läbiviimise ning turvalisuse tunnistuse väljastamise kord ja tunnistuse vorm.

§ 2.  Teabe asutusesiseseks tunnistamine

  Turvaülevaatuse käigus saadud või loodud mis tahes viisil ja mis tahes teabekandjale jäädvustatud ja dokumenteeritud teave tunnistatakse asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teabeks vastavalt «Avaliku teabe seaduses» sätestatule.

§ 3.  Sadamarajatise korralise ja täisülevaatuse läbiviimine

  (1) Sadamarajatise korralise ja täisülevaatuse viib Veeteede Amet läbi sadamarajatise valdaja taotluse alusel.

  (2) Taotlus ülevaatuse läbiviimiseks tuleb esitada vähemalt 30 päeva enne taotletavat ülevaatuse aega.

  (3) Ülevaatuse taotluses peavad sisalduma:
  1) sadama ja sadamarajatise nimi;
  2) taotletav ülevaatuse aeg;
  3) sadamarajatise valdaja esindaja nimi ja kontaktandmed.

  (4) Ülevaatuse läbiviimise aja määrab Veeteede Amet, arvestades võimalusel sadamarajatise valdaja taotletud ajaga.

§ 4.  Sadamarajatise erakorralise ja esmase turvaülevaatuse läbiviimine

  (1) Erakorralise ülevaatuse läbiviimise vajadusest teavitab sadamarajatise valdajat Veeteede Amet.

  (2) Erakorraline ülevaatus viiakse läbi eelkõige järgmistel juhtudel:
  1) sadamarajatise turvaplaanis on tehtud oluline muudatus;
  2) vahetub sadamarajatise valdaja;
  3) sadamarajatisel on toimunud oluline turvaintsident;
  4) on vaja kontrollida eelneva ülevaatuse käigus avastatud puuduste kõrvaldamist.

  (3) Erakorralise ja esmase ülevaatuse läbiviimise aja määrab Veeteede Amet, arvestades võimalusel sadamarajatise valdaja arvamusega.

§ 5.  Sadamarajatise turvaülevaatuse vormistamine

  (1) Sadamarajatise turvaülevaatuse tulemuste kohta koostatakse ning saadetakse sadamarajatise valdajale ülevaatuse akt 30 päeva jooksul pärast ülevaatuse läbiviimist. Vajadusel lisatakse aktile ettekirjutus ülevaatusel ilmnenud puuduste kõrvaldamiseks.

  (2) Täiendatavate asjaolude selgitamiseks võib lõikes 1 nimetatud tähtaega pikendada 15 päeva võrra teavitades sellest sadamarajatise valdajat.

  (3) Sadamarajatise kohta väljastatakse turvalisuse tunnistus või tehakse tunnistusele märge korralise ülevaatuse läbimise kohta 5 tööpäeva jooksul pärast riigilõivu tasumist ja tunnistuse esitamist märke tegemiseks.

  (4) Turvalisuse tunnistuse väljastamisel näidatakse sellel vaid laevatüübid, mille osas sadamarajatise turvaplaan on kooskõlastatud. Teenindatavate laevatüüpide muutumisel väljastatakse sadamarajatisele sama kehtivusajaga uus turvalisuse tunnistus pärast vastava turvaplaani muudatuse kooskõlastamist ja erakorralise ülevaatuse läbiviimist.

Minister Juhan PARTS


Kantsler Marika PRISKE


Määruse lisa on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 9.12.2009. a resolutsioon nr 17-1/09-06077.

Lisa

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json